Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Z pohľadu biznis funkcií verejnej správy jej architektonickú víziu popisujeme v 4 základných oblastiach (vychádzajúc z [7]):

 1. Poskytovanie služieb, teda schopnosť verejnej správy poskytovať občanom, podnikateľom, cudzincom ale i organizáciám verejnej správy služby. Služby poskytujú viditeľnú hodnotu v podobe udeľovania rozhodnutí, povolení, grantov, príspevkov, licencií a podobne a umožňujú efektívne riešiť celé životné situácie.
 2. Rozvoj verejnej správy, teda schopnosť verejnej správy vytvárať a udržiavať stratégie a politiky, regulovať aktivity v hospodárstve, resp. reagovať na podnety a zmeny, identifikovať svoje slabé miesta, definovať spôsob ich odstránenia a zabezpečiť kontinuálny rozvoj vo všetkých dôležitých oblastiach. Dôležitým faktorom je schopnosť analyzovať relevantné dáta a na základe tohto vytvárať odporúčania a zlepšovať politiky, regulačné a vnútorné prostredie.
 3. Podporné a administratívne činnosti, teda schopnosť verejnej správy realizovať všetky nevyhnutné činnosti (procesy) potrebné k jej vlastnému chodu, smerom k efektivite a optimálnosti.
 4. Bezpečnosť, teda schopnosť verejnej správy vytvoriť a udržiavať bezpečné a spoľahlivé prostredie.

Kľúčové stavebné bloky vízie biznis architektúry (Obrázok 1 alebo Obrázok 2) sú postupne popísané v nasledujúcich podkapitolách.

Poskytovanie služieb

V oblasti poskytovania služieb je potrebné definovať nasledujúce pojmy týkajúce sa definovania stavebných blokov pre riadenie životných situácií.

Pojem

Popis

Životná situácia

Životná situácia je ohraničený stav alebo situácia, v ktorej sa môže občan a podnikateľ nachádzať alebo sa do nej dostať, resp. z ktorej vyplýva zmysluplný osobný alebo podnikateľský záujem vo vzťahu k verejnej správe. Každú životnú situáciu možno do istej miery obmieňať rôznym nastavením jej parametrov, napríklad v prípade životnej situácie uzavretia manželstva môže ísť o cirkevný alebo civilný sobáš spojený so zmenou alebo ponechaním si priezviska a špecifickým spôsobom vysporiadania majetku.

Riešenie životnej situácie

Verejná správa sa venuje riešeniu určitej skupiny životných situácií občanov a podnikateľov. Riešenie životnej situácie je vyjadrené kombináciou služieb verejnej správy v procesnej mape úkonov. Procesná mapa, aj na základe predchádzajúcej analýzy relevantnej legislatívy, zachytáva následnosť úkonov pre vyriešenie určitej životnej situácie. Varianty riešenia životnej situácie vyberajú konkrétnu cestu v procesnej mape pri riešení. Na vyriešení určitej životnej situácie väčšinou participujú viaceré organizácie verejnej správy svojimi službami, ktoré musia vzájomne spolupracovať, plynulo nadväzovať a proaktívne napomáhať občanovi alebo podnikateľovi.

Služba verejnej správy

Služba verejnej správy (vychádzajúc z [13]) umožňuje občanovi alebo podnikateľovi uplatniť jeho práva a nároky a splniť si povinnosti. Služba verejnej správy je realizovaná úkonmi v rámci jednej agendy verejnej správy [5]. Služba verejnej správy je súčasťou riešenia životnej situácie občana alebo podnikateľa.

Agenda verejnej správy

Agenda verejnej správy je pracovná náplň úradu, orgánu alebo pracovníka, súhrn úradných prác a výkonov. Agenda verejnej správy je konkrétna vecná agenda príslušného úseku verejnej správy, v ktorej práva a povinnosti povinných osôb, ako aj spôsob ich výkonu ustanovujú osobitné predpisy, spravidla v časti "Pôsobnosť ..." alebo "Štátna správa na úseku ..." a pod. Agenda spravidla obsahuje blok súvisiacich úloh. [5].

Spoločné agendové bloky

Spoločné agendové bloky zahrňujú procesy a funkcie, ktoré vykonáva (musí vykonávať) viacero organizácií verejnej správy.

Špecializovaná agenda verejnej správy

Špecializovaná agenda určuje organizácii verejnej správy na základe kompetencie súbor úkonov, ktoré musí vykonávať, v danom úseku verejnej správy [5]. Špecializovaná agenda je jedinečná a vykonávaná len na jednom úseku verejnej správy, napr. matričná činnosť.

Tabuľka 1: Poskytovanie služieb - základné pojmy
Architektonický rámec verejnej správy [1] popisuje architektonické domény (vrstvy), ktoré sú tvorené z príslušných stavebných blokov. Stavebné bloky pre riadenie životných situácií umožňujú zavedenie konceptu „Business-process-as-a-Service" pri poskytovaní služieb občanom a podnikateľom. Identifikácia stavebných blokov, v rámci ktorých možno dekomponovať biznis funkcie inštitúcií verejnej správy, patrí medzi kľúčové rozhodnutia pri návrhu architektúry 2020. Dôležité bude najmä určenie, ktoré stavebné bloky budú realizované spoločne centrálnym spôsobom, a ktoré lokálne jednotlivými povinnými osobami, t.j. špecializovane.
Ako základné kritériá pre vymedzenie stavebného bloku sú navrhované:

 • Existencia samostatnej legislatívy - procesy a služby, ktoré sa realizujú v rámci stavebného bloku, sú upravené samostatnou legislatívou,
 • Znovupoužiteľnosť a opakovateľnosť - procesy realizované v stavebnom bloku môžu zdieľať viaceré organizácie verejnej správy,
 • Ohraničiteľnosť - používateľ, ktorý vykonáva procesy stavebného bloku pracuje spravidla len v rámci hraníc stavebného bloku,
 • Automatizácia – všade tam, kde je to možné, služba bude automatizovaná.

Prvotne je v tomto dokumente pre každý stavebný blok určený jeho popis. Detailný prehľad súvisiacej legislatívy aj s navrhovaným správcom každého stavebného bloku bude súčasťou podrobnejšej analýzy.
Nasledujúce časti dokumentu popisujú stavebné bloky v identifikovaných oblastiach riadenia životných situácií:

 • Navigácia a interakcia s verejnou správou,
 • Riešenie agendy verejnej správy:
  • Spoločné agendové bloky,
  • Špecializované agendy,
 • Zdieľanie a participácia vo verejnej správe.

Navigácia a interakcia s verejnou správou

Tento stavebný blok zahrňuje funkcionalitu spojenú s navigovaním občanov a podnikateľov cez procesnú mapu životnej situácie a s ich interakciou s príslušnými inštitúciami verejnej správy pri vybavovaní podaní. Funkcie realizujú myšlienku jednotného front-office-u, ktorý integruje všetky komunikačné kanály a poskytuje služby pre kontinuálne vyriešenie životnej situácie v požadovanej kvalite.
Prístup k službám začína pri riešení životnej situácie klienta (žiadateľa). Používateľ bude navigovaný v procese vypĺňania údajov. Služby môžu byť vyriešené na počkanie automaticky, alebo v interaktívnom konaní s verejnou správou. Procesy navigácie a vypĺňania zahrňujú aj možnú asistenciu, ako i autentifikáciu žiadateľa. Žiadateľ zadáva len minimálne nevyhnutné údaje, ktorými verejná správa zatiaľ nedisponuje, a ktoré sú potrebné na vyriešenie jeho požiadavky. Administratívne zaťaženie žiadateľa je teda minimálne a obmedzené len na objektívne nevyhnutné úkony. V rámci procesu je možná vizualizácia interakcie, platba za službu a prechod k súvisiacim službám v rámci životnej situácie. V prípade, že službu nie je možné vybaviť automaticky a na počkanie a je požadovaný expertný vstup, budú v rámci konania vygenerované úlohy pre príslušných expertov. Proces obsluhy klienta spolupracuje s procesmi výkonu verejnej moci, ktoré prebiehajú na pozadí. Životnú situáciu je možné riešiť elektronicky cez ústredný portál verejnej správy, resp. špecializovaný portál, prostredníctvom mobilného zariadenia alebo osobne na klientskych centrách verejnej správy, ktoré poskytnú komplexné služby, alebo na kompaktných integrovaných obslužných miestach. Doručovanie a notifikácia zahŕňa procesy doručenia výstupov zvoleným komunikačným kanálom. Výstupy môžu byť doručené fyzicky (napríklad poštou alebo kuriérom) alebo elektronicky. Používateľ služby bude môcť byť notifikovaný o zmenách a výsledkoch riešenia jeho situácie. Popis kľúčových stavebných blokov nasleduje.

Stavebný blok

Stručný popis

Autorizácia

Stavebný blok obsahujúci nástroje, ktoré umožňujú používateľom autorizovať dokumenty a obsah pri interakcii s verejnou správou.

Obsluha klienta

Stavebný blok obsluhy klienta poskytuje zamestnancom obsluhujúcim občanov a podnikateľov spoločné nástroje a procesy pre začatie kontaktu s konkrétnym klientom (žiadateľom) cez zvolený kanál, pre sledovanie času trvania kontaktu a pre prístup do znalostnej databázy. V procese obsluhy možno sledovať aj históriu kontaktov a interakcií občana alebo podnikateľa a zefektívniť tak asistenciu realizovanú viacerými zamestnancami v jednom prípade.

Podanie

Stavebný blok zahrňujúci funkcie navigovania občana a podnikateľa cez procesnú mapu životnej situácie, ktoré pomáhajú vytvoriť všetky nevyhnutné podklady pre vybavenie situácie a sú integrované s procesmi interakcie s verejnou správou. Po ukončení navigácie sa prevedú vyplnené inteligentné formuláre do spisu. V procese podania sa vygenerujú príslušné náležitosti ako ID, podpisy, časové pečiatky, overenie podpisov a podobne. Blok poskytuje automatizované služby. Stavebný blok podania je zásadný pre zabezpečenie integrity interakcií v konaní.

Doručovanie a notifikácia

Stavebný blok zabezpečujúci centralizované doručenie výsledkov služby ku klientovi od všetkých úsekov VS (pre prípady, v ktorých nie je možné alebo žiadané fyzické doručenie). V rámci stavebného bloku sú zoskupené aktivity potrebné na doručenie výstupov služby poskytovanej verejnou správou. Žiadateľ si zvolí príslušný kanál doručenia. Výstupy môžu byť doručené fyzicky (napríklad poštou alebo kuriérom), elektronicky alebo prostredníctvom úradnej tabule. Tento proces taktiež umožňuje potvrdenie doručenia, ak je takéto vyžadované.

Správa portfólia klienta

Stavebný blok zoskupuje procesy, ktoré umožňujú centrálne spravovať služby aktivované občanom a podnikateľom alebo proaktívne verejnou správou na základe zistených skutočností. Občan a podnikateľ bude mať jednoduchý prístup k prehľadu o stave svojich povinností, uznaných nárokoch, vydaných dokladoch, stave zmluvného účtu, zápisoch v evidenciách a registroch verejnej správy. Služby správy portfólia umožnia základné operácie s jednotlivými objektmi elektronických služieb, ako: zmeny nastavení, prevody, aktualizácie a ukončenia. Správa portfólia klienta vytvára predpoklady pre automatizovanú obsluhu.

Prístup k informáciám

Stavebný blok obsahujúci funkcionalitu spojenú so získavaním potrebných informácií, ktoré môžu občania a podnikatelia požadovať v navigácii cez procesnú mapu životnej situácie alebo v interakcii s príslušnými inštitúciami verejnej správy pri vybavovaní či oboznamovaní sa s rôznymi skutočnosťami.

Tabuľka 2: Poskytovanie služieb - Navigácia a interakcia s VS

Riešenie agendy verejnej správy

Služby verejnej správy sú realizované procesmi v jednotlivých agendách výkonu verejnej moci. Službu v rámci agendy je možné vybaviť automatizovane (volaním služieb informačného systému) alebo prostredníctvom série úkonov v konaní, ktoré vykonávajú zamestnanci verejnej správy / experti na pozadí. Procesy výkonu agendy sa tak skladajú zo série krokov. Výkon verejnej moci je v zmysle zákona riadený elektronickými úlohami a riadením kvality. Podľa typu činností rozlišujeme dva typy stavebných blokov pre agendy realizované v rámci verejnej správy. Spoločné agendové bloky združujú podobné činnosti, ktoré bude možné realizovať jednotným spôsobom, a teda využiť rovnakú funkcionalitu. Pre každý spoločný stavebný blok bude jasne definované rozhranie (služby stavebného bloku), ktoré určí, ako bude používaný. Interný proces spoločnej agendy bude prostredníctvom príslušného vlastníka a pod dohľadom koordinátora eGovernmentu neustále inovovaný a vylepšovaný. V rámci riešenia špecializovanej agendy sa budú realizovať najmä konkrétne úkony súvisiace so špecializovanou agendou.
Pri realizácií agendy bude možné využívať procesy spoločných agendových blokov. Popis kľúčových spoločných agendových blokov nasleduje v tabuľke.

Stavebný blok

Stručný popis

Dohľad a dozor

V tomto stavebnom bloku ide o funkcionalitu spojenú so získavaním potrebných informácií, ktoré môžu občania a podnikatelia požadovať v navigácii cez procesnú mapu životnej situácie alebo v interakcii s príslušnými inštitúciami verejnej správy pri vybavovaní či oboznamovaní sa s rôznymi skutočnosťami.

Overovanie, skúšanie, certifikácia

Stavebný blok poskytuje spoločné metodiky a nástroje pre zabezpečenie jednotnosti a správnosti merania, overovania a skúšania. Na základe úspešnej skúšky alebo overenia spôsobilosti možno vydať certifikát. Príkladom sú kontroly bezpečnosti produktov uvádzaných na trh, overenie vhodnosti spotrebiteľských balení, určovanie rýdzosti kovov, posudzovanie odbornej spôsobilosti špecializovaných pracovníkov a mnoho ďalších.

Manažment grantov a dotácií

Stavebný blok umožňujúci univerzálne riešenie grantových a dotačných schém. Jednotným spôsobom bude možné prijímať žiadosti od uchádzačov, zostavovať odborné komisie, publikovať výsledky, vyplácať financie a monitorovať celý proces.

Správne konanie, el. spis (vrátane odvolacieho konania)

Stavebný blok zoskupuje spoločné aktivity riešenia správneho konania, v ktorom správne orgány rozhodujú o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach občanov a podnikateľov, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Výsledkom správneho konania je napríklad vyriešenie konkrétnej životnej situácie žiadateľa, napríklad: „Sťahovanie", „Narodenie dieťaťa" a podobne.

Sankcie

Biznis funkcia zoskupuje funkcie a procesy pre kontrolu a udeľovanie sankcií v rozsahu: identifikácie a kontroly podvodov, priestupkového konania a jeho životného cyklu, riadenia a kontrola kvality,
Príkladom kontrol sú daňové kontroly, colné kontroly, kontroly výplat dávok a kontroly využívania zdravotného poistenia. Stavebný blok umožní automatizovaný boj proti podvodom, pričom k dispozícií budú nástroje ako: filtre do toku vstupných údajov,
prediktívna analýza, ex-post analýza historických údajov, plánovanie miesta a času výkonu kontrol, spisovanie protokolov o kontrole, udeľovanie pokút.

Správa splnomocnení

Stavebný blok umožní jednotnú správu splnomocnení a využívanie informácií o nich v procesoch verejnej správy. Evidujú sa v ňom splnomocnitelia, ktorí dávajú plnou mocou súhlas splnomocnencovi na vykonanie uvedenej záležitosti či rozhodnutia v jeho mene. Možno tu tiež zaviesť generálnu plnú moc, ktorá poveruje splnomocnenca na zastúpenie vo viacerých prípadoch.

Správa nárokov a povinností, zúčtovanie

Stavebný blok zoskupuje procesy súvisiace s definíciou a správou povinností a nárokov občanov a podnikateľov voči štátu. Používaním jednotných biznis pravidiel sa umožní efektívne a štandardizované vybavovanie životných situácií súvisiacich s uplatňovaním nárokov (dôchodok, sociálne dávky a podobne) a plnením povinností (napríklad odvody do zdravotnej poisťovne). Umožní sa nastavenie dynamických pravidiel. Jednotlivé nároky a povinností budú vznikať na základe biznis udalostí registrácie alebo v stanovených časových intervaloch, čo umožní i poskytovanie proaktívnych služieb. Pre každý typ nároku alebo povinnosti bude možné nastaviť proces, akým sa bude dať napĺňať (pravidelné vykazovanie údajov, platby preddavkov, pokuty a podobne). Následne budú prebiehať procesy zúčtovania, ktoré v zadaných cykloch dokážu vypočítať príslušné nároky a povinnosti.

Správa zmluvného účtu

Stavebný blok zoskupuje procesy, ktoré poskytnú občanovi a podnikateľovi jednotný účet pre otvorené položky voči štátnej správe. Za otvorené položky je možné pokladať dávky, príspevky, granty, preddavky na daň, sociálne odvody, zdravotné odvody a podobne. Na základe nastavených pravidiel bude možné na jednom mieste spravovať a obsluhovať všetky záväzky a pohľadávky. Výhodu to má najmä pri riešení nedoplatkov a následnom exekučnom konaní.

Spracovanie úhrad a výplat

Stavebný blok zoskupuje procesy, ktoré zabezpečia centrálne služby pre spracovanie úhrad a výplat zo všetkých agend pre občanov a podnikateľov. Riešenie by malo pokryť všetky typy platieb, poplatkov (správne poplatky, pokuty, súdne poplatky) a výplat (dávky, dotácie, granty).

Manažment dokladov

Stavebný blok zabezpečí fyzickú realizáciu dokladu pre vybrané evidencie a manažment identít priradených k dokladom.

Registratúra

Stavebný blok zoskupuje funkcie a procesy správy registratúry. Zahŕňa tiež pravidlá pre trvanlivosť registratúrnych záznamov a pre pravidelné vyraďovanie záznamov.

Archivácia

Stavebný blok rieši úlohy spojené s preberaním, ochranou a sprístupňovaním archívneho dedičstva SR v digitálnej podobe. Znamená to, že jednotlivé konania občanov a podnikateľov, ako i interné informácie s archívnou hodnotou, budú ukladané ako archívne dokumenty. Dôležité je zabezpečenie pohodlného prístupu bádateľov k archivovanému obsahu.

Tabuľka 3: Poskytovanie služieb - Riešenie agendy VS – Spoločné agendové bloky

Zdieľanie a participácia vo verejnej správe

Verejná správa dnes vytvára priestor, ktorý umožňuje jednotlivým jej aktérom spolupracovať a potenciálne tak vytvárať nové služby a hodnoty. Realizuje sa tak koncept verejnej správy ako platformy. Platformu je z pohľadu informačných systémov možné chápať ako kolaboračný priestor pre riešenie vecí verejných, elektronické vzdelávanie, ako nástroje na zdieľanie informácii a zdrojov (do tejto oblasti spadá napr. aj elektronické zdravotníctvo) a poskytovanie údajov vo formáte otvorených dát. Popis kľúčových stavebných blokov nasleduje.

Stavebný blok

Stručný popis

Zdieľanie informácií a zdrojov

Stavebný blok zabezpečí funkčné prepojenie súkromného sektora s inštitúciami verejnej správy a hromadnú výmenu údajov v nastavených procesoch. Jedná sa napríklad o dávkové posielanie údajov o zamestnancoch a ich mzdách, ktoré vedú k výpočtu odvodov zo strany verejnej správy. Kľúčové pre pohodlné využívanie služieb bude poskytnutie informácií pre komerčné informačné systémy, ktoré využívajú podnikatelia pre svoje fungovanie, ako mzdy, účtovníctvo a manažment pracovných síl.
Stavebný blok tiež vyjadruje koncept platforiem vo verejnej správe, ktoré umožnia občanom a podnikateľom vytvárať nové služby a aplikácie využívajúce infraštruktúru a dáta verejnej správy ako aj používať existujúce služby novým spôsobom. Typickým príkladom platformy poskytujúcej rôzne aplikačné rozhrania pre tvorbu komerčných aplikácií je elektronické zdravotníctvo (eHealth) a platforma otvorených dát. Uvažuje sa tiež o poskytovaní aplikačných rozhraní v oblasti spravodlivosti a súdnictva, vzdelávania, dopravy, energetiky a ďalších.

Získavanie údajov

Stavebný blok pokrýva procesy odborného zberu informácií v rámci programu zisťovaní a pre národné účty. Jednotným spôsobom možno zberať a vyhodnocovať požiadavky štátnych organizácií a ministerstiev na štatistické zisťovanie. Ďalej sa zameriava aj na štatistické spracovanie údajov a na vypracovávanie analýz pre charakteristiky sociálno-ekonomického a ekologického vývoja.

Publikovanie obsahu

Stavebný blok zabezpečí profesionálnu vizualizáciu a publikovanie spracovaných údajov v štandardizovaných formách pre všetky kanály (prípadne vydanie publikácie). Zabezpečí sa tak profesionálny vzhľad a kvalita obsahu na portáloch verejnej správy.

Poskytovanie otvorených dát

Stavebný blok zoskupuje procesy týkajúce sa poskytovania otvorených dát, teda dát, ktoré môžu byť voľne dostupné komukoľvek a použité a opakovane publikované bez obmedzení autorských práv a iných mechanizmov kontroly v rámci služieb poskytovaných verejnou správou. Procesy umožnia publikovanie otvorených dát v požadovanej kvalite.

Riešenie vecí verejných

Stavebný blok sa venuje možnostiam pre zapojenie sa občanov a podnikateľov do verejného diania. V niektorých životných situáciách je vyjadrenie sa verejnosti podmienkou pre jej vyriešenie ako napríklad v prípade udeľovania povolenia na rozsiahly výrub stromov. V iných prípadoch chcú občania a podnikatelia prispieť vo verejnej diskusii ku kvalite pripravovaných zákonov a regulácií alebo sa zapojiť do života komunity a hlasovať v petíciách či hodnotiť návrh na zvýšenie kvality života. Samostatnou oblasťou je uplatňovanie práva občanov a podnikateľov na prístup k informáciám v podobe otvorených dát a tlak na neustále zlepšovanie kvality poskytovaných dát.

Tabuľka 4: Poskytovanie služieb – Zdieľanie a participácia vo verejnej správe

Rozvoj verejnej správy

Rozvoj verejnej správy

Schopnosť identifikovať, analyzovať, realizovať a následne prevádzkovať zmeny, s relevantnou podporou moderných technológií a postupov, je kľúčovou vnútornou schopnosťou verejnej správy nevyhnutnou pre jej kontinuálny rozvoj. Verejná správa funguje v dynamickom prostredí a musí neustále čeliť množstvu zmien, či už z okolia alebo jej vnútra. Preto je nevyhnutné vytvoriť a udržiavať schopnosti pre tento rozvoj. Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad a popis jednotlivých potrebných biznis funkcií. Na základe legislatívnej analýzy sa očakáva metodické zjednotenie a určenie garanta pre každý stavebný blok.

Stavebný blok

Stručný popis

Plánovanie investícii

Stavebný blok zahrňuje procesy plánovania investícií vo VS.

Rozpočtovanie

Rozpočtovanie si vyžaduje reagovať na požiadavku neustálej minimalizácie rozpočtových nákladov. Zabezpečenie tohto cieľa vyžaduje metodiky a nástroje pre zefektívnenie a konsolidáciu príslušných procesov.

Správa organizácie VS

Stavebný blok zahrňuje procesy riadenia a správy vnútornej organizácie VS.

Riadenie rizík

Všetky riziká sa dokumentujú a pravidelne vyhodnocujú a eventuálne eskalujú na príslušnej riadiacej úrovni. V rámci riadenia konkrétneho rizika v snahe úspešne eliminovať negatívne dopady sa vyžaduje súčinnosť všetkých zainteresovaných strán.

Správa architektúry

Enterprise architektúra je schopnosť, ktorá umožňuje verejnej správe dôkladnejšie pochopiť vlastnú štruktúru ako aj spôsob fungovania, identifikovať slabé miesta a navrhnúť zmeny vedúce k ich eliminácií. Je dôležitým nástrojom stratégie, rozvoja a riadenia verejnej správy pretože poskytuje najmä zladenie stratégie, cieľov a potrieb verejnej správy s jej IKT, efektívnejšiu kontrolu nákladov a rizík, konzistentnú kontrolu a efektívne riadenie IKT podľa potrieb verejnej správy, zmenu a transformáciu IKT tak aby adresovalo aktuálne ciele a potreby verejnej správy, spoločnú víziu súčasného a cieľového stavu vo všetkých jej doménach (ako sú biznis, ISVS, technológie) a pre všetkých zainteresovaných, implementáciu a migráciu do cieľového stavu teda cestu ako dosiahnuť cieľový stav (prostredníctvom realizácie programov a projektov), a mnohé ďalšie.

Správa programov a projektov

Správa programov a projektov zabezpečuje spravovanie, riadenie a dohladovanie portfólia programov a projektov, ktoré realizujú zmeny vo verejnej správe. Je to schopnosť verejnej správy plánovaným a kontrolovaným spôsobom realizovať zmeny definované architektúrou a po realizácií tieto odovzdať do prevádzky.

Rozvoj ľudského kapitálu

Rozvoj ľudského kapitálu v sebe zahŕňa najmä riadenie ľudských zdrojov a riešenie personálnych otázok vo verejnej správe SR, ďalej plánovanie rozsahu a frekvencie vzdelávacích aktivít (na základe role, zamestnanca, počtu rokov relevantnej praxe, výšky rozpočtu na vzdelávanie, portfólia vzdelávacích aktivít., rozvojového zámeru alebo individuálnych preferencií zamestnanca), prípravu samotného obsahu vzdelávania, pridelenie vhodného kurzu zamestnancovi, samotné vzdelávanie a uznanie certifikácie zamestnanca.

Správa meta údajov

Umožní evidenciu artefaktov modelu verejnej správy a ich atribútov ako i ďalších meta údajov verejnej správy.

Tabuľka 5 : Rozvoj verejnej správy – rozvoj verejnej správy

Návrh politík a regulácia

Regulácie ako súčasť širšej stratégie a politiky štátu v danej oblasti reflektujú explicitnú, formálnu zmluvu medzi podnikateľmi a spoločnosťou. Štát vytvára regulácie pomocou neustáleho procesu negociácie, ktorý sa snaží zosúladiť často protichodné záujmy vlády a ostatných zainteresovaných (podnikateľov, spotrebiteľov, odborov a organizácií zaoberajúcich sa životným prostredím a iných). Úspešný priebeh tohto procesu spolu s efektívnym riadením regulačných rizík môže poskytnúť výraznú pridanú hodnotu pre spoločnosť a zároveň nové zaujímavé príležitosti pre podnikateľov. Kľúčové je efektívne informovať podnikateľov a organizácie o ekonomickom, sociálnom a strategickom dopade regulácií, ako aj neustále revidovať platné regulácie. Oblasť tvorby politík, stratégií a regulácií možno rozdeliť do troch úsekov:

 • Tvorba analýz, ktoré podporujú všetky štádiá prípravy stratégií, politík a regulácií.
 • Príprava stratégie a politík a príslušných regulácií.
 • Implementácia stratégie a politík.

Tieto úseky využívajú funkcie a procesy definované v rámci rozvoja a riadenia verejnej správy ako rozpočtovanie, riadenie biznis rizík a správu projektov a programov.

Stavebný blok

Stručný popis

Tvorba analýz

Tvorbu analýz budú mať na starosti analytické jednotky jednotlivých inštitúcií verejnej správy. Metodika jednotlivých typov analýz bude koordinovaná a postupne vylepšovaná tak, aby dokázala produkovať presné a potrebné informácie. Pri analýzach by sa mali v maximálnej miere ako vstup využívať údaje, ktoré boli zverejnené ako otvorené údaje na všeobecné použitie. Postup pri analýzach by mal byť správne zdokumentovaný a prístupný. Výsledky analýz budú používané ako podklad pri rozhodovaní v procesoch verejnej správy.

Príprava stratégií a politík

Príprava strategických dokumentov a politík bude podporená jednotnou metodikou a nástrojmi pre manažment, resp. plánovanie a vyhodnocovanie stanovených cieľov. Kľúčová je najmä možnosť širokej spolupráce pri príprave stratégie a jednotné zverejnenie výsledkov, realizované aj spoločným prístupom k dátam.

Príprava reg. a pravidiel pre politiku

Bude zabezpečený jednotný návrh prípravy regulácií a určovania pravidiel pre jednotlivé aspekty fungovania spoločnosti. Dôležitý je najmä dôraz na jednoduchosť a minimalizáciu záťaže a kvalitné posudzovanie ich potrebnosti a oprávnenosti. Všetky rozhodnutia by mali byť podložené analýzami, ktoré bude možné vykonávať automatizovane/ opakovane na aktuálnych dátach. Dôležitá je aj možnosť automatizovaného prepájania s reguláciami a pravidlami určovanými na úrovni EÚ.

Legislatívny proces

Nástroje pre manažment legislatívneho procesu od zámeru po implementáciu do praxe budú sprístupnené inštitúciám, ktoré majú právo zákonodarnej iniciatívy (Vláda SR, Národná rada SR).

Implementácia stratégií a politík

Budú sledované postupy realizácie stratégií, politík a samotné zavádzanie regulácií do praxe. Podporené bude systematické prepojenie s manažmentom programov a implementácia akčných plánov. Pri nasadzovaní regulácie do praxe bude dôležitá správna informovanosť verejnosti a následne metodické vyhodnocovanie dopadov, či implementovaná regulácia dosiahla plánované efekty.

Monitoring regulovaného prostredia

Regulátor bude mať zabezpečený pravidelný prehľad o vývoji regulovaného prostredia a bude tak môcť sledovať, akým spôsobom sa regulácia dodržiava.

Tabuľka 6: Rozvoj verejnej správy – návrh politík a regulácia

Podporné a administratívne činnosti

Podporné a administratívne činnosti verejnej správy zahrňujú všetky funkcie a procesy nevyhnutné na jej optimálny a efektívny chod. Rovnako ako ostatné oblasti vízie biznis architektúry aj táto adresuje ciele verejnej správy a je budovaná na jej architektonických princípoch [3]. Cieľovým stavom v tejto oblasti je optimalizácia napr. v podobe centralizácie všade tam kde je to možné a užitočné. Takýmto prípadom je napríklad optimalizácia v podobe centralizácie informačných systémov podporných a administratívnych činností a ich funkcií. Popis jednotlivých biznis funkcií poskytuje nasledovná tabuľka.

Stavebný blok

Stručný popis

Ekonomická agenda

Ekonomická agenda predstavuje základ pre riešenie administratívnych činností inštitúcie verejnej správy a riadenie jej hospodárenia. Ide o súbor integrovaných biznis funkcií, ktoré dokážu riadiť používanie zdrojov počas celého životného cyklu procesov v reálnom čase. Dosiahne sa tak prehľad o ekonomickej činnosti a stave organizácie od globálnej úrovne až po jednotlivé transakcie (faktúry, objednávky, platby). Súčasťou služieb bude aj workflow súvisiaci s administratívnymi činnosťami, ako schvaľovanie objednávok či faktúr. Služby ekonomickej agendy budú riešené metodickým zjednotením administratívnych procesov v štátnej správe.
Biznis funkcia podporných a administratívnych činností verejnej správy zoskupujúca funkcie a procesy realizácie rozpočtu, evidencie účtovníctva, majetku, zmlúv, investícií a miezd, personalistiky, skladového hospodárstva, správy nehnuteľností, kontrolingu reportingu a výkazníctva.

Riadenie ľudských zdrojov

Sústava funkcií súvisiaca s manažmentom ľudských zdrojov a riešením personálnych otázok v inštitúcii verejnej správy. Účelom je predovšetkým s nevyhnutnou legislatívnou podporou stabilizácia a profesionalizácia zamestnancov a budovanie flexibilnej organizačnej štruktúry, v rámci ktorej bude možné zdroje priraďovať k aktuálnym úlohám.

Prevádzka autoparku

Funkcie a procesy pre komplexný manažment vozového parku, plánovanie kontrol a údržby, sledovanie pohybu, priraďovanie vozidiel na úlohy a podobne.

Riadenie pracovníkov v teréne

Niektoré inštitúcie verejnej správy vysielajú svojich pracovníkov riešiť úlohy do terénu. Získajú centrálne spravované nástroje, ktoré im umožnia ich efektívne riadenie, akým je prehľad o polohe a stave pracovníkov, rozdávanie úloh, prehľad plnenia úloh a ďalšie.

Verejné obstarávanie

Verejní obstarávatelia dostanú nástroje, ktoré ich podporia vo všetkých krokoch životného cyklu obstarávania: od štandardizovanej prípravy podkladov, cez automatizovanú komunikáciu s úradom pre verejné obstarávanie, so súťažiacimi, a to cez priebeh súťaže (aukcie) až po zverejňovanie zmlúv a výsledkov.

Finančný manažment

Funkcia zabezpečuje finančný manažment verejných financií, riadenie hotovosti, dlhu a investovania krátkodobých prebytkov likvidity verejného sektora, pričom sa rieši centralizácia príjmov, realizácia verejných rozpočtov, správa pohľadávok a záväzkov štátneho rozpočtu a zabezpečenie jeho dennej likvidity.

Správa EU fondov

Funkcie a procesy evidencie a zúčtovania fondov EÚ a iných finančných nástrojov v zmysle podmienok ustanovených v právnych aktoch EÚ.

Podpora prevádzky

Biznis funkcia podporných a administratívnych činností verejnej správy zoskupujúca funkcie a procesy podpory prevádzky.

Právne služby

Funkcie a procesy súvisiace s riešením právnych vzťahov pre inštitúcie verejnej správy.

Vnútorná kontrola a audit

Vnútorná kontrola a audit sa metodicky zjednotí a vytvoria sa nástroje, ktoré umožnia príslušným subjektom efektívne vykonávať procesy vnútornej kontroly a auditu. Dôraz bude kladený najmä na správne využitie dát pri získavaní podkladov, odhaľovaní problémov a analýze rizík kontrolovaných aktivít. Samotný proces kontrol bude orientovaný na presnosť a automatizovanú podporu.

Správa IKT

Všade tam, kde to bude možné, budú informačné systémy verejnej správy prevádzkované v eGovernment cloude (tvorenom dvoma datacentrami MF SR a MV SR). Na úrovni povinnej osoby budú spravované lokálne siete, koncové stanice a špeciálne technologické zariadenia. Každý pracovník verejnej správy získa svoju plochu, v rámci ktorej bude mať prístupné svoje aplikácie, personalizované a v ideálnom stave integrované. Okrem HW, bude obdobne centralizovaným spôsobom realizovaný aj nákup potrebných SW licencií.

Manažment úloh, kvality a komunikácie

Stavebný blok umožní rozdeľovanie úloh úradníkom pri riešení životných situácií občanov a podnikateľov. Procesmi na sledovanie spôsobu plnenia úloh a spokojnosti občanov a podnikateľov s vybavením možno riadiť kvalitu. V rámci procesov tohto stavebného bloku si zamestnanci verejnej správy dokážu efektívne zdieľať informácie a kolaborovať na spoločných úlohách a výstupoch.

Tabuľka 7: Podporné a administratívne činnosti

Bezpečnosť

V súlade s cieľmi a princípmi bezpečnostnej architektúry verejnej správy definovanými v dokumente Biznis kontext a motivačný aspekt EA [3] a v súlade s organizačným modelom kancelárie bezpečnosti verejnej správy uvedeným v dokumente Model správy EA [2], sú ako súčasť architektonickej vízie, definované nižšie uvedené biznis funkcie, ktoré bude potrebné pokryť v rámci definovania a následnej realizácie bezpečnostnej architektúry verejnej správy. Popis jednotlivých biznis funkcií poskytuje nasledovná tabuľka.

Stavebný blok

Stručný popis

Informačná bezpečnosť

Základná biznis funkcia v rámci bezpečnosti, ktorá zoskupuje nasledovné oblasti informačnej bezpečnosti:

 • Riadenie informačnej bezpečnosti.
 • Riešenie súladu s reguláciami.
 • Kybernetická bezpečnosť.
 • Akreditácie a certifikácie v oblasti informačnej bezpečnosti.
 • Správa informačnej bezpečnosti.

Riadenie informačnej bezpečnosti

Biznis funkcia zoskupujúca funkcie adresujúce:

 • systém riadenia informačnej bezpečnosti (ISMS),
 • bezpečnosť aplikácií,
 • bezpečnosť mobilných zariadení,
 • bezpečnosť platformy,
 • bezpečnosť dátových úložísk,
 • bezpečnosť virtualizovaných prostredí,
 • bezpečnosť sietí a wifi komunikácie,
 • fyzická bezpečnosť a bezpečnosť prostredia.

Riešenie súladu s reguláciami

Biznis funkcia zoskupujúca funkcie adresujúce:

 • auditovanie informačnej bezpečnosti (metodické riadenie a zabezpečovanie výkonu auditov informačnej bezpečnosti),
  auditovanie súladu.

Kybernetická bezpečnosť

Biznis funkcia zoskupujúca funkcie adresujúce:

 • správu kybernetickej bezpečnosti,
 • kybernetickú ochranu a monitorovanie,
 • vyšetrovanie incidentov v kybernetickom priestore,
 • riadenie bezpečnosti a prevádzky spoločnej komunikačnej infraštruktúry.

Akreditácie a certifikácie

Biznis funkcia zoskupujúca funkcie adresujúce:

 • akreditáciu (metodické riadenie a udeľovanie akreditácií v oblasti informačnej bezpečnosti),
 • certifikáciu (metodické riadenie a udeľovanie certifikácií v oblasti informačnej bezpečnosti).

Správa informačnej bezpečnosti

Biznis funkcia zoskupujúca funkcie adresujúce:

 • definovanie bezpečnostných politík, pravidiel a štandardov,
 • správu, najmä definovanie, udržiavanie, plánovanie a dohľad, bezpečnostnej architektúry,
 • správu zmluvných vzťahov (najmä SLA z pohľadu bezpečnostných aspektov a NDA) a správu vzťahov s dodávateľmi.

Energetická bezpečnosť

Biznis funkcia zoskupujúca funkcie adresujúce:

 • dostupnosť a spoľahlivosť dostatočných dodávok energie za prijateľné ceny v požadovanom čase,
 • sebestačnosť a nezávislosť krajiny na energetických zdrojoch iných krajín,
 • ohľad využívania energetických zdrojov vzhľadom na životné prostredie,
 • udržateľnosť energetickej bezpečnosti a stability.

Finančná bezpečnosť

Biznis funkcia zoskupujúca funkcie adresujúce:

 • sebestačnosť a nezávislosť krajiny na externých finančných zdrojoch,
 • ochranu finančných zdrojov a záujmov krajiny,
 • udržateľnosť HDP a schodku štátneho rozpočtu.

Potravinová bezpečnosť

Biznis funkcia zoskupujúca funkcie adresujúce:

 • zabezpečenie fyzického a ekonomického prístupu k dostatočnej, bezpečnej a výživnej potrave, ktorá spĺňa požadované výživové potreby a kvality,
 • dostupnosť, spoľahlivosť, prístup a kvalita dostatočných potravinových zdrojov za prijateľné ceny v požadovanom čase,
 • sebestačnosť a nezávislosť krajiny na potravinových zdrojoch iných krajín,
 • ohľad využívania potravinových zdrojov vzhľadom na životné prostredie a využitie potravín,
 • udržateľnosť potravinovej bezpečnosti.

Tabuľka 8: Bezpečnosť