Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vízia architektúry informačných systémov verejnej správy (ISVS) zahrňuje víziu aplikačnej a dátovej architektúry resp. identifikáciu jej kľúčových stavebných blokov, teda stavebných blokov nevyhnutných na realizáciu vízie biznis architektúry popísanej v kapitole 2.1. Zameranie tejto vízie ISVS je najmä na rozdelenie ISVS do agendových systémov, ďalej spoločných modulov back-endu a front-endu a na integráciu týchto prvkov (Obrázok 1 alebo Obrázok 2). Integrácia je jednou z kľúčových správ vízie ISVS pretože predstavuje jeden zo základných kameňov pre budovanie architektúry ISVS 2020. Prehľad súčasných ISVS a ich stavu poskytuje [11].
V nasledujúcej tabuľke je uvedený popis hlavných stavebných blokov vízie architektúry ISVS.

Stavebný blok

Stručný popis

Agendové informačné systémy

Stavebné bloky vízie architektúry informačných systémov, ktoré reprezentujú aplikačné funkcie agend. Tieto môžu zahrňovať jeden alebo viacero agendových informačných systémov, či už združených do spoločných agend alebo fungujúcich ako špecializovaný agendový systém.

Spoločné moduly front-endu

Stavebné bloky vízie architektúry informačných systémov (=ISVS), ktoré zlučujú spoločnú funkcionalitu ISVS, ktoré plnia funkcie pri interakcií s používateľmi.

Prístupové komponenty
Funkcia združuje IS, ktoré budú zabezpečovať multi-kanálový prístup (podľa definovaných biznis rozhraní) k službám verejnej správy s dostupnosťou v akomkoľvek čase a lokalite ako aj iniciálne procesné kroky životných situácií (interaktívna navigácia, validácia dát a oprávnení identity, PKI a AAA funkčnosti združených IS).

Komponenty podania
Funkcia združuje IS, ktoré budú poskytovať viacúrovňové interaktívne el. formuláre pre zrealizovanie el. podania požadovanej služby resp. životnej situácie a v rámci procesných krokov podania pred jeho odoslaním, bude žiadateľovi v závislosti od typu služby resp. životnej situácie sprostredkovaný proces synchrónnej online platby. V rámci el. schránky komponentov podania bude možné cez stavovú logiku sledovať priebeh konania na vygenerované podania služby resp. životnej situácie.

Identifikácia a autentifikácia
Funkcia združuje IS, ktoré zabezpečia identifikačné a autentifikačné mechanizmy pre všetky biznis rozhrania služieb a životných situácií pre tuzemských a zahraničných žiadateľov. Špecifické inštancie združených IS bude možné použiť aj pre identifikáciu a autentifikáciu zamestnancov VS v rámci biznis funkcie riešenie agendy VS, ktoré bude eliminovať decentralizované lokálne riešenia IAM modulov v rámci AIS.

Autorizácia
Funkcia združuje IS, ktoré budú pokrývať autorizačné a overovacie mechanizmy pre koncových žiadateľov a zamestnancov VS pre všetky typy el. podpisov a el. pečate definované v štandardoch VS. Združené IS budú poskytovať tieto mechanizmy formou SaaS vládneho cloudu.

Sprostredkovanie platby
Funkcia združuje IS, ktoré sprostredkujú synchrónny proces zrealizovania platby pre procesy podania (služby výpisov/odpisov s okamžitým vybavením a cenou zo sadzobníka – splatné pri podaní) a taktiež asynchrónny proces zrealizovania platby pre procesy spracovania (riešenia) agendy VS, vrátane vystavenia podporných služieb pre vytvorenie pokynu na úhradu (služby konaní resp. životné situácie, kde pokyn na úhradu je vystavený zo strany OVM po prijatí podania a jeho výška je dynamická – výzva na úhradu).

Komponenty doručovania a notifikácie
Funkcia združuje IS, ktoré zabezpečujú doručovanie el. podaní, el. úradných dokumentov, notifikácií, krízových notifikácií koncovým žiadateľom o službu resp. životnú situáciu ako aj prístup žiadateľov na centrálnu úradnú elektronickú tabuľu a podporné funkčnosti združených IS pre OVM poskytujúce zápis údajov na centrálnu úradnú elektronickú tabuľu.

Zdieľanie a participácia
Funkcia združuje IS, ktoré budú formou SaaS vládneho cloudu poskytovať nástroje pre zdieľanie informácií s fyzickými a právnickými osobami ako aj ich aktívnu participáciu na veciach verejných.

Workdesk pracovníka VS
Funkcia združuje IS, ktoré budú formou SaaS vládneho cloudu poskytovať možnosť jednotného prístupu k všetkým nástrojom, ktoré pre svoju činnosť potrebuje pracovník VS. Podporená bude i automatizácia operatívnych úkonov pracovníkov VS a Single-sign-on.

Spoločné moduly back-endu

Stavebné bloky vízie architektúry informačných systémov (=ISVS), ktoré zlučujú spoločnú funkcionalitu ISVS, ktoré zabezpečujú procesy spracovania (riešenia).

Centrálna správa a poskytovanie referenčných údajov
Funkcia združuje IS, ktoré pokrývajú centrálnu správu údajov uskladnených v referenčných registroch a sprostredkujú informačným systémom jednotný a štandardizovaný prístup k rozhraniam služieb, ktoré poskytujú referenčné údaje.

Orchestrácia
Funkcia združuje IS, ktoré poskytnú funkčnosti pre zabezpečenie implementácie a monitoringu orchestrácie služieb a automatizácie procesných úkonov podľa potrieb upravených / nových biznis procesov jednotlivých biznis funkcií.

Riadenie dát
Funkcia združuje IS, ktoré budú podporovať riadenie kvality a správy nad dátami verejnej správy.

Analýza dát a Big Data
Funkcia združuje IS, ktoré budú poskytovať služby pre sofistikované a parametrizovateľné analýzy dát verejnej správy. Jadrom riešenia je centrálny dátový sklad (CDS), ktorý bude obsahovať kópie relevantných údajov. Analytické nástroje umožnia vyhodnotenie a spracovanie týchto dát (prediktívne modely, simulácie a podobne). Dáta budú použiteľné pre ďalšie zverejnenie vo forme otvorených dát.

Archivácia
Funkcia združuje IS, ktoré poskytujú centralizované služby pre archiváciu a uskladnenie údajov verejnej správy vrátane ich autorizačných mechanizmov zabezpečujúcich integritu údajov.

PaAČ (Podporné a Administratívne Činnosti)
Funkcia združuje IS, ktoré podporujú realizáciu podporných a administratívnych činností teda činností potrebných na optimálny a efektívny chod VS. Základným cieľovým stavom v tejto oblasti je centralizácia všade tam kde je to možné a užitočné. Takýmto prípadom je napríklad centralizácia ekonomickej agendy, správy nehnuteľností, verejného obstarávania a podobne.

Spracovanie platieb
Funkcia združuje IS, ktoré zabezpečujú služby zaregistrovania, párovania a zúčtovania platobných predpisov a zasielanie potvrdenia o úhrade poskytovateľom služby ako aj žiadateľom.

Správa otvorených dát
Funkcia združuje IS, ktoré budú zabezpečovať centralizovaný prístup pre správu otvorených dát a funkčnosti pre vypublikovanie otvorených dát verejnosti.

Front-end a back-end integrácia

Stavebný bloky vízie architektúry informačných systémov, ktorý predstavuje prepojenie agendových informačných systémov, spoločných modulov front-endu a back-endu do jedného integrovaného celku. Táto integrácia umožňuje prepojenie, komunikáciu a dátovú integráciu ISVS (AIS, spoločných IS FE a BE a ďalších).

Tabuľka 9: Vízia architektúry informačných systémov