Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vízia technologickej architektúry VS vysoko-úrovňovo popisuje jej hlavné stavebné bloky nevyhnutné na naplnenie cieľov a požiadaviek architektúry 2020. Budovanie vládneho cloudu je jedným z hlavných cieľov. Vízia architektúry a definícia architektúry vládneho cloudu je popísaná v príslušných ďalších dokumentoch AKVS, [9] a [10], vychádzajúc z vládneho dokumentu „Návrh centralizácie a rozvoja dátových centier štátnej správy" [8].
V nasledujúcej tabuľke je uvedený popis základných stavebných blokov vízie technologickej architektúry.

Stavebný blok

Stručný popis

Vládny cloud

Stavebný blok vízie technologickej architektúry, ktorý reprezentuje realizáciu služieb vládneho cloudu.

Sieť VS

Stavebný blok vízie technologickej architektúry, ktorý zahrňuje sieťovú (komunikačnú) infraštruktúru VS.

Infraštruktúra organizácií VS

Stavebný blok reprezentujúci infraštruktúru organizácií VS, ktorá nebude z rôznych dôvodov vo vládnom cloude.

Tabuľka 10: Vízia technologickej architektúry