Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataInformácie o dokumente

Názov:

Model správy EA

Stav:

Vydaný

Pripravil:

AKVS

Verzia:

1.0

Dátum:

16.10.2014

Pripomienkoval:

Generálny riaditeľ sekcie informatizácie spoločnosti, MF SR; Riaditelia odborov sekcie informatizácie spoločnosti, MF SR; AKVS; MVSR

Dátum revízie:

15.10.2014


OBSAH
1 Účel dokumentu
2 Správa architektúry
2.1 Posúdenie architektonickej zrelosti VS
2.2 Návrh organizačného modelu enterprise architektúry, architektonický repozitár
2.2.1 AKVS a jej umiestnenie v kontexte verejnej správy
2.2.2 Organizačný model AKVS
2.2.3 Organizačný model KBVS
2.2.4 Architektonický repozitár
2.3 Stratégia architektonického dohľadu
2.3.1 Spoločná terminológia
2.3.2 Proces architektonického dohľadu
2.3.3 Kontrolné zoznamy architektonického dohľadu
2.3.4 Metodické usmernenie pre Enterprise architektúru VS
2.3.5 Kontinuálne vzdelávanie v oblasti enterprise architektúry
3 Odkazy na externé zdroje


Zoznam obrázkov
Obrázok 1: Posúdenie zrelosti EA schopnosti VS SR
Obrázok 2: Kaskádovanie enterprise architektúry VS SR
Obrázok 3: Štruktúra správy EA VS SR a architektonický repozitár - kontext
Obrázok 4: Štruktúra správy architektúry VS SR - detail
Obrázok 5: Štruktúra správy bezpečnosti VS SR - detail
Obrázok 6: Proces architektonického dohľadu

Zoznam tabuliek
Tabuľka 1: Stupne zrelosti architektúry pre VS
Tabuľka 2: Roly a zodpovednosti AKVS
Tabuľka 3: Architektonické roly a zodpovednosti v rámci inštitúcii VS
Tabuľka 4: Roly a zodpovednosti KBVS
Tabuľka 5: Úrovne architektonickej zhody
Tabuľka 6: Proces architektonického dohľadu – popis kľúčových pod procesov.
Tabuľka 7: Odkazy na externé zdroje