Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kľúčovými elementami správy enterprise architektúry sú architektonické princípy, jej organizačný modelstratégia dohľadovania jej realizácie. Tieto je preto nevyhnutné identifikovať a definovať v prvých fázach architektonického cyklu, ideálne v prípravnej fáze, najneskôr však vo fáze architektonickej vízie. Okrem týchto kľúčových elementov je užitočné taktiež posúdiť súčasnú architektonickú zrelosť, teda vedieť kde sa dnes nachádzame, a stanoviť požadovanú cieľovú architektonickú zrelosť na jeden až dva nasledujúce architektonické cykly. Iniciálne posúdenie architektonickej zrelosti poskytuje kapitola 2.1. Kľúčové elementy správy architektúry sú postupne popisované v ďalších podkapitolách tohto dokumentu Architektonické princípy sú obsahom iného architektonického dokumentu. – organizačný model enterprise architektúry verejnej správy, kapitola 2.2 a stratégia architektonického dohľadu, kapitola 2.3.
Budovanie architektúry, elementov jej správy a riadenia a plánované zvyšovanie jej zrelosti je dlhodobým procesom, ktorý je nevyhnutné stavať na solídnych základoch. Tento proces je kontinuálny a jeho hlavným výsledkom je vytvorenie a zvyšovanie architektonickej schopnosti a teda nie vytvorenie statickej architektúry. Architektúra je dynamickým aktívom organizácie, sleduje a reaguje na zmeny v nej, poskytuje aktuálne informácie a analýzy potrebné k správnym rozhodnutiam a umožňuje spoločné smerovanie celej organizácie.