Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

V rámci prípravnej fázy architektonický tím vykonal iniciálne posúdenie architektonickej zrelosti verejnej správy založené na dotazníku. Toto meranie vychádza z doporučení TOGAF® ([2]). Dotazník vyhodnocoval nasledujúce oblasti, resp. ich súčasný stav vo verejnej správe:

 1. architektonický proces Hrubo označené oblasti sú oblasti doporučené TOGAF®, ostatné sú VS SR špecifické oblasti.,
 2. vývoj architektúry,
 3. architektonická dokumentácia a štandardy,
 4. architektonické kompetencie a roly,
 5. architektonický repozitár a nástroje,
 6. prepojenie biznis-IT,
 7. účasť vrcholového vedenia na architektúre,
 8. spolupráca s jednotlivými organizáciami verejnej správy v oblasti architektúry,
 9. "buy-in" architektúry jednotlivých organizácii verejnej správy,
 10. účasť prevádzkovej jednotky na architektúre,
 11. komunikácia architektúry a školenia,
 12. architektonický dashboard a portál,
 13. IT bezpečnosť,
 14. riadenie architektúry,
 15. riadenie zmien v architektúre,
 16. riadenie požiadaviek,
 17. IT investície a stratégia obstarávania,
 18. orientácia verejnej správy na služby.


Dopytovaní boli jednak interní zamestnanci, rovnako ako aj externí poradcovia z oblasti architektúry. Jednotliví účastníci mali rôzne váhy pre každú oblasť. Každej z týchto oblastí dopytovaní priradili stupeň zrelosti podľa svojich individuálnych znalostí a informácii. Stupnica architektonickej zrelosti je definovaná v nasledujúcej tabuľke:

Stupeň zrelosti

Názov stupňa zrelosti

Stručný popis

0

ŽIADNA

• žiadna EA
• žiadny EA program v organizácii

1

INICIÁLNA

• náhodné aktivity
• zameranie na individuálne kompetencie
• neformálne architektonické procesy

2

RIADENÁ

• intuitívne riadenie procesov
• zameranie na administráciu projektov
• EA rámec vo vývoji

3

DEFINOVANÁ

• kvalitatívne riadenie procesov
• zameranie na procesy a organizáciu
• definovaný EA rámec

4

KVANTITATÍVNE RIADENÁ

• kvantitatívne riadenie procesov
• zameranie na EA kvalitu
• riadený a meraný EA rámec

5

OPTIMALIZOVANÁ

• optimalizované riadenie procesov
• zameranie na kontinuálne zlepšovanie procesov
• kontinuálne zlepšovanie EA rámca

Tabuľka 1: Stupne zrelosti architektúry pre VS
Výsledkom popisovaného merania súčasnej architektonickej zrelosti je odhad súčasného stavu architektonickej schopnosti verejnej správy. Nasledujúci obrázok poskytuje tento výsledok spolu s doporučenými cieľmi ohľadne architektonickej zrelosti pre ďalšie architektonické cykly.
Obrázok 1: Posúdenie zrelosti EA schopnosti VS SR
Detail merania architektonickej zrelosti, správa o výsledku, rovnako ako aj jeho popis je možné nájsť v prílohe 3.2. Po ukončení definície architektúry (projekt EAP2) odporúčame zopakovať posúdenie architektonickej zrelosti VS. V tomto prípade odporúčame použiť presnejšie ako dotazníkové meranie.