Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Stratégia architektonického dohľadu je tretím kľúčovým elementom, spolu s architektonickými princípmi a organizačným modelom (kapitola 2.2), správy enterprise architektúry. Po definovaní architektúry je nevyhnutné túto spravovať a riadiť počas jej implementácie aby sa zabezpečilo, že pôvodná architektonická vízia je správne realizovaná a relevantné skúsenosti a poznatky z tejto implementácie sa vrátia späť do architektonického procesu. Hlavnými prostriedkami realizácie zmien architektúry a odstraňovania jej nedostatkov sú programy respektíve projekty. Preto zabezpečenie ich súladu s enterprise architektúrou je jedným z najdôležitejších aspektov správy enterprise architektúry. Verejná správa samozrejme nie je prostredím, ktoré sa teraz vytvára ale prostredím, ktoré dlhodobo existuje a je prevádzkované. To znamená, že pri tvorbe a správe jej enterprise architektúry nevychádzame zo stavu „0" ale z určitého existujúceho stavu. Rovnako vo verejnej správe prebiehajú programy a projekty, ktoré je nutné zahrnúť do vytvárajúcej sa architektonickej schopnosti. Preto z pohľadu programov a projektov rozlišujeme 2 možné situácie:

 1. Zaradenie už bežiacich alebo plánovaných programov a projektov do architektonického dohľadu AKVS
 2. Plánovanie a definovanie nových programov a projektov a ich zaradenie do architektonického dohľadu AKVS

Medzi prvou a druhou situáciou je zásadným rozdielom fakt, že v druhom prípade nové programy a projekty už budú definované v súlade s architektonickou víziou VS. V prvom prípade, keďže tieto boli zahájené alebo plánované pred definovaním architektonickej vízie 2014-2020, toto nie je možné dosiahnuť a teda AKVS bude uskutočňovať len architektonický dohľad s definovanými a známymi výnimkami.
Kľúčovými prvkami stratégie architektonického dohľadu sú:

 • spoločná terminológia,
 • proces architektonického dohľadu,
 • kontrolné zoznamy architektonického dohľadu,
 • metodické usmernenie pre Enterprise architektúru VS,
 • kontinuálne vzdelávanie v oblasti enterprise architektúry.

Všetky spomínané kľúčové prvky stratégie architektonického dohľadu sú vo vlastníctve a správe AKVS. Jednotlivé sú postupne popísané v nasledujúcich podkapitolách.

Spoločná terminológia

Spoločná terminológia, cez celú organizáciu rovnako chápané pojmy a skratky, sú nevyhnutným predpokladom efektívnej komunikácie. Na to aby bolo možné presadiť,  realizovať, dohľadovať a prevádzkovať akékoľvek riešenie vo VS je nutné hovoriť spoločným jazykom, teda mať jasne definovanú terminológiu. Základom spoločnej terminológie je slovník pojmov a skratiek. Z pohľadu stratégie architektonického dohľadu je nevyhnutné definovať najmä terminológiu týkajúcu sa súladu architektúry s jej realizáciou a zabezpečiť rovnaké chápanie jeho významu na rôznych úrovniach. Základnú terminológiu v tomto prípade definuje nasledujúca tabuľka.

Úroveň architektonického súladu

Popis

Grafická pomôcka Modrý kruh predstavuje špecifikáciu architektúry, žltý jej realizáciu.

Irelevantná

Implementácia nemá žiadne črty spoločné so špecifikáciou architektúry (takže otázka o súlade nevzniká).

Konzistentná

Realizácia má niektoré vlastnosti spoločné so špecifikáciou architektúry a tie spoločné sú realizované v súlade so touto špecifikáciou. Avšak, niektoré funkcie v špecifikácii architektúry nie sú implementované a implementácia má ďalšie funkcie, ktoré nie sú zahrnuté v špecifikácii.

V súlade

Niektoré funkcie v špecifikácii architektúry nie sú implementované, ale všetky funkcie implementované sú zahrnuté v špecifikácii, a v súlade s ňou.

Zodpovedajúca (konformná)

Všetky funkcie v špecifikácii architektúry sú realizované v súlade s touto špecifikáciou, ale niektoré ďalšie funkcie sú implementované, ktoré nie sú s ňou v súlade.

Plne zodpovedajúca (plne konformná)

Úplná zhoda medzi špecifikáciou architektúry a jej realizáciou. Všetky uvedené funkcie sú realizované v súlade so špecifikáciou, a nie sú realizované žiadne funkcie, ktoré nie sú zahrnuté v špecifikácii architektúry.

Nezodpovedajúca (ne-konformná)

Každá z vyššie uvedených, v ktorej sú niektoré funkcie zo špecifikácie architektúry realizované a nie sú v súlade so touto špecifikáciou.

Tabuľka 5: Úrovne architektonickej zhody

 Legenda: Modrý kruh (Š) predstavuje špecifikáciu architektúry, žltý jej realizáciu (R).


Pojem „súlad" v tomto prípade znamená:

 • podporu a napĺňanie uvedenej stratégie a budúceho smerovania,
 • dodržanie uvedených štandardov a pravidiel,
 • poskytnutie uvedenej funkcionality,
 • dodržanie uvedených princípov.

 

Proces architektonického dohľadu

Proces architektonického dohľadu je vlastne proces hodnotenia súladu konkrétneho programu alebo projektu (resp. jeho výstupov) s architektúrou. To znamená, že sa vyhodnocuje súlad s architektonickými kritériami ale aj biznis cieľmi, ktoré má realizovanie danej časti architektúry dosiahnuť. Tento proces tvorí jadro stratégie architektonického dohľadu. Proces architektonického dohľadu VS popisuje nasledujúci obrázok.

Obrázok 6: Proces architektonického dohľadu
Kľúčové pod procesy procesu architektonického dohľadu sú popísané v nasledujúcej tabuľke.

Stavebný blok

Stručný popis

Identifikácia zodpovednej organizácie

V úvodnej časti procesu architektonického dohľadu sa identifikujú kľúčový zainteresovaní programu alebo projektu, t.j. organizácia ktorá daný program alebo projekt realizuje a relevantní vedúci pracovníci programu alebo projektu.

Identifikácia zodpovedného architekta

Podobne ako v predchádzajúcej časti procesu architektonického dohľadu sa identifikovali pracovníci programového alebo projektového riadenia, treba identifikovať aj hlavného architekta resp. architektov programu alebo projektu.

Určenie obsahu a rozsahu

Tento pod proces definuje obsah a rozsah architektonického dohľadu v zmysle ďalších zapojených organizácii a umiestnenia programu alebo projektu (respektíve ich výstupov) v celkovej architektúre VS.

Prispôsobenie kontrolných zoznamov

V rámci tohto pod procesu sa prispôsobujú kontrolné zoznamy dohľadovaného programu alebo projektu tak aby adresovali jeho biznis požiadavky.

Naplánovanie stretnutia

Ďalšími krokmi je naplánovanie stretnutia ohľadne posúdenia súladu programu alebo projektu s celkovou architektúrou.

Interview s predstaviteľmi programu/projektu

Tento pod proces zabezpečuje samotný zber údajov podľa kontrolných zoznamov. V prípadne interných programov alebo projektov je najvhodnejšia forma interview zainteresovaných, pre COTS interview a/alebo RFP.

Analýza vyplnených kontrolných zoznamov

Zozbierané údaje sa analyzujú a posudzujú oproti architektúre a štandardom VS. Identifikujú sa problémy a definujú sa ich riešenia a odporúčania.

Príprava správy o posúdení súladu s architektúrou

Pod proces prípravy konečnej správy o posúdení súladu daného programu alebo projektu s celkovou architektúrou.

Prezentácia výsledkov

V rámci tohto pod procesu sa prezentujú výsledky (konečná správa) všetkým relevantným zainteresovaným.

Ukončenie

Úlohou tohto procesu je zabezpečiť aby všetci zainteresovaní boli uzrozumení s konečnou správou a akceptovali jej obsah.

Tabuľka 6: Proces architektonického dohľadu – popis kľúčových pod procesov.
Hlavným výstupom procesu architektonického dohľadu je správa o posúdení súladu s architektúrou pre príslušný program alebo projekt. Je odsúhlasená a potvrdená všetkými zúčastnenými a okrem posúdenia definuje aj aktivity, ktoré program alebo projekt musí vykonať na odstránenie identifikovaných nedostatkov.
Základnými cieľmi procesu architektonického dohľadu sú:

 • čo najskôr zachytiť chyby v architektúre projektu a tým redukovať náklady a riziká zmien, ktoré by tieto chyby vyvolali neskôr,
 • zabezpečiť aplikáciu najlepších postupov pri tvorbe architektúry projektov,
 • poskytnúť prehľad súladu architektúry s príslušnými ostatnými štandardami VS,
 • identifikovať, kde štandardy samotné potrebujú úpravy,
 • identifikovať služby, ktoré sú momentálne aplikačne alebo infraštruktúrne špecifické ale mohli by byť poskytované ako súčasť spoločnej infraštruktúry VS,
 • dokumentovať stratégie pre kolaboráciu, zdieľanie zdrojov a iné synergie architektonických tímov VS,
 • komunikovať stav technickej pripravenosti projektov,
 • identifikovať kľúčové kritéria pre obstarávania,
 • identifikovať a komunikovať kľúčové architektonické nedostatky v produktoch a poskytovaných službách,
 • poskytnúť merateľné výstupy potrebné pre správne architektonické ale aj biznis rozhodnutia,

 

Kontrolné zoznamy architektonického dohľadu

Kontrolné zoznamy architektonického dohľadu poskytujú širokú škálu otázok, ktoré môžu byť použité (priamo alebo prispôsobené) počas posudzovania súladu programov alebo projektov s architektúrou. Kontrolné zoznamy pokrývajú všetky architektonické aspekty (motivácia, bezpečnosť) a domény (biznis, ISVS, technológie). Kontrolný zoznam sa vždy selektívne prispôsobuje príslušnému programu alebo projektu. Hoci sú vlastnené a spravované AKVS, je nevyhnutné zbierať a vyhodnocovať aj vstupy doménových expertov.

Metodické usmernenie pre Enterprise architektúru VS

Metodické usmernenie pre Enterprise architektúru je oficiálny dokument, ktorý popisuje pravidlá a smernice ako spravovať (vytvárať, udržovať a dohľadovať) strategickú a segmentové architektúry VS rovnako ako aj príslušné architektúry riešení. To znamená, že metodické usmernenie nie je výlučne prvkom pre architektonický dohľad ale poskytuje aj usmernenia pre túto aktivitu.

Kontinuálne vzdelávanie v oblasti enterprise architektúry

Okrem budovania samotnej architektúry je kritickým faktorom úspechu tejto aktivity aj systematické budovanie a udržovanie odbornosti architektov VS, to znamená, kontinuálne vzdelávanie v oblasti architektúry. Toto vzdelávanie musí byť riadeným a kontinuálnym procesom. Je nevyhnutné vzdelávať nielen architektov ale aj ostatné príslušné roly, ktoré s architektúrou interagujú. Obsah a detail vzdelávania v oblasti architektúry treba vždy prispôsobiť danej roly. Vzdelávanie v oblasti architektúry by malo adresovať jednak všeobecné architektonické vzdelávanie, týkajúce sa architektonických rámcov a štandardov, modelovania a analyzovania architektúr, architektonických vzorov, prípadových štúdií, ale aj všeobecných zručností akými sú napríklad prezentačné a komunikačné zručnosti, a podobne. Toto vzdelávanie by malo ďalej adresovať špecifické architektonické vzdelávanie pre VS SR zahrňujúce modely, nástroje, procesy a usmernenia špecifické pre VS SR.