Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Informácia o dokumente

Názov:

Správa architektonického repozitára VS SR

Stav:

Rozpracovaný

Pripravil:

Kamil Kovalčík

Verzia:

1.0

Dátum:

20. júl 2015

Pripomienkoval:

AKVS

Dátum revízie:

4.4.2016

OBSAH
1 Účel dokumentu
2 Rola správcu architektonického repozitára VS SR
2.1 Zoznam zodpovedností
2.1.1 Správa obsahu repozitára VS SR
2.1.2 Správa prístupových práv
2.1.3 Správa konfigurácie repozitára VS SR
3 Komunikačné kanály správcu architektonického repozitára

Účel dokumentu

Tento dokument obsahuje definíciu role „Správca architektonického repozitára VS SR". Rola bude spravovať architektonický repozitár VS SR a poskytovať technickú a metodologickú podporu pri budovaní strategickej a segmentovej architektúry VS SR. Cieľom dokumentu je jasne vymedziť jednotlivé aktivity, ktoré bude správca architektonického repozitára vykonávať a určiť spôsob komunikácie pri výkone tejto role. Správca repozitára nebude len vykonávať zmeny nad repozitárom, ale bude pracovať aj ako analytik, ktorý bude zbierať a vyhodnocovať požiadavky na zmenu architektonického repozitára a navrhovať alternatívne riešenia, ktoré budú efektívne napĺňať požiadavky na repozitár VS SR. Všetky informácie v tomto dokumente sú vysokoúrovňové a budú dopĺňané pri tvorbe modelu VS SR.

Rola správcu architektonického repozitára VS SR

Zoznam zodpovedností

V rámci požiadaviek na architektonický repozitár VS SR a jeho plánovaných funkcií, boli v rámci AKVS zadefinované nasledujúce zodpovednosti role správcu architektonického repozitára VS SR:

 • Správa obsahu repozitára VS SR
 • Manažment prístupov a pracovných skupín repozitára VS SR
 • Správa konfigurácie repozitára VS SR

Správa obsahu repozitára VS SR

 • Údržba repozitára VS SR v prevádzke
  •  Správca repozitára bude predstavovať prvú úroveň podpory. Správca bude riešiť neštandardné situácie a incidenty v rámci repozitára. Správca bude incidenty vyhodnocovať, riešiť prípadne komunikovať incidenty na vyššiu úroveň podpory. Správca bude priímať incidenty štandardným spôsobom, ktorý bude predstavovať prijatie hlásenia o incidente mailom na adresu správy repozitára VS SR.
 • Zálohovanie stavu repozitára VS SR
  •  Správca repozitára bude zodpovedný za vytváranie zálohy repozitára k určitému dátumu. Záloha repozitára bude vykonávaná štandardnými prostriedkami, ktoré poskytuje nástroj pre správu repozitára VS SR resp. vytvorením lokálnej kópie repozitára v určitom čase.
 • Kontrola kvality repozitára VS SR
  • Správca repozitára VS SR bude zodpovedný za vytvorenie prostredia a prostriedkov, ktorými bude možné kontrolovať dátovú kvalitu modelu v repozitári VS SR, identifikovať nekonzistencie modelu so štandardami a pravidlami tvorby modelu. Správca bude zodpovedný za vytvorenie procesu kontroly kvality modelu, návrh metrík na kvantifikáciu kvality modelu a dohľad nad kontinuálny zlepšovaním kvality modelu v repozitári VS SR.
 • Vykonávať analýzy nad modelmi
  •  Správca repozitára bude vyhodnocovať požiadavky na architektonické analýzy nad modelom architektúry VS SR a konzultovať možnosť vykonania analýz. Správca bude zodpovedný za vytvorenie analýz, ktoré vzniknú ako požiadavka a za vytvorenie analýz, ktoré budú podporovať prácu s modelom (migračné skripty, skripty kontroly obsahu atď.)
 • Publikovať modely na EA portál
  •  Zodpovednosťou správcu bude publikovať repozitár VS SR na špecializovaný portál. Prostredníctvom portálu bude možné prehliadať model aj pre osoby, ktoré nebudú mať nainštalovaný EA nástroj. Publikácia modelu bude prebiehať pravidelne na mesačnej báze.
 • Zabezpečiť distribúciu SW používateľom
  •  Správca architektonického repozitára spravuje dostupné verzie nástroja na tvorbu EA VS SR. Pri dostupnosti novej verzie zabezpečí, aby bola nová verzia nástroja zaslaná architektov VS SR.
 • Centrálna komunikácia o arch. repozitári -
  • Správca architektonického repozitára informuje architektonickú komunitu VS SR o nedostupnosti architektonického repozitára, plánovaných odstávkach repozitára. Taktiež informuje o novovzniknutých dokumentoch popisujúcich prácu s architektonickým repozitárom a o nových verziách metalodelu.

Správa prístupových práv

 • Vytváranie, modifikovanie a mazanie používateľov a používateľských skupín
  •  Pre prácu s architektonickým repozitárom je potrebné mať zriadený používateľský účet, s ktorým sa architekt VS SR prihlási do repozitára. Prístupy do architektonického repozitára vytvára a aktualizuje správca repozitára.
 • Správa prístupových práv
  •  Správca je zodpovedný za vytvorenie používateľských skupín s rôznymi oprávneniami upravovať architektonický repozitár. Na základe organizácie a schopností jednotlivých používateľov ich správca architektonického repozitára priradí do používateľských skupín.

Správa konfigurácie repozitára VS SR

 • Prijímať a vyhodnocovať požiadavky na zmenu a aktualizáciu metamodelu a modelov
  •  Správca priebežne navrhuje zmeny na aktualizáciu spôsobu modelovania enterprise architektúry VS SR. Správca taktiež prijíma a vyhodnocuje návrhy na zmenu modelovania EA VS SR a návrhy nových atribútov pre objekty v architektonickom repozitári.
 • Prijímať a vyhodnocovať požiadavky arch. analýzy
  •  Správca je zodpovedný za vytvorenie analýz nad architektonickým repozitárom. Správca prijíma od architektonickej komunity požiadavky na analýzy. Následne analyzuje realizovateľnosť danej požiadavky, pre použiteľnosť a celkový prínos.
 • Udržiavať konfiguráciu metamodelu a modelov VS SR
  •  Správca má prístup ku konfiguračným súborom metamodelov pre architektonický repozitár. Tito súbory uchováva, zálohuje a upravuje podľa požiadaviek architektonickej komunity.

 

Komunikačné kanály správcu architektonického repozitára

Správca architektonického repozitára VS SR prijíma požiadavky a otázky na mailovej adrese sprava_ea@mfsr.sk. Výstupy tímu správy sú prezentované na EA portáli VS SR alebo priamo v architektonickom repozitári VS SR.