Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Požiadavka na prácu architektonickej kancelárieEnterprise architektúra VS SR 2014-2020


Informácia o dokumente

Názov:

Požiadavka na prácu architektonickej kancelárie

Stav:

Ukončený

Pripravil:

Marcel Bezák, Lucia Fábryová

Verzia:

1.0

Dátum:

29. mája 2014

Pripomienkoval:

Generálny riaditeľ sekcie informatizácie spoločnosti, MF SR

Dátum revízie:

29. mája 2014


Distribučný zoznam

Od

Dátum

Kontakt

Generálny riaditeľ sekcie informatizácie spoločnosti, MF SR

29. mája 2014

pavel.bojnansky@mfsr.sk


Pre

Akcia*

Dátum (do)

Kontakt

Architektonická kancelária VS

Realizovať (EAP1)

30.09.2014

arch_stream@mfsr.sk

Zoznam tabuliek
Tabuľka 1: Zadávateľ a sponzor
Tabuľka 2: Záväzné kľúčové vstupy pre budovanie architektúry 2020
Tabuľka 3: Doplnkové informácie pre budovanie architektúry 2020
Tabuľka 4: Kľúčové výstupy architektonickej práce (EAP1)
Tabuľka 5: Náčrt výstupov architektonickej práce EAP2

Účel dokumentu

Tento dokument je požiadavkou na prácu architektonickej kancelárie v rámci definovania architektúry pre verejnú správu SR v období 2014 - 2020. Jeho hlavným účelom je definovať kľúčové požiadavky zadávateľa a sponzora na prácu architektonickej kancelárie, ohraničiť jej rozsah, identifikovať relevantné vstupy a kľúčové úlohy. Dokument popisuje kto a prečo takúto aktivitu zahájil, biznis imperatív, obmedzenia a ďalšie informácie, čím poskytuje metriky a určuje požiadavky na túto architektonickú prácu. Všetky informácie v tomto dokumente sú vysokoúrovňové a budú detailne rozpracované v ďalších fázach architektonického cyklu.

Požiadavka na prácu architektonickej kancelárie

Zhrnutie

Verejná správa SR buduje architektonickú schopnosť ako jeden z dôležitých pilierov svojej transformácie a kontinuálneho zefektívňovania. Zadávateľom a sponzorom je Generálny riaditeľ sekcie informatizácie spoločnosti pôsobiacej na Ministerstve financií SR. Vzhľadom na súčasný stav, zrelosť architektúry a potreby a ciele VS SR boli definované tieto kľúčové úlohy budovania architektúry v tomto a teda prvom architektonickom cykle Pojem architektonický cyklus je v tomto dokumente používaný v zmysle TOGAF® ADM cyklu.:

 1. Vytvorenie iniciálnej architektonickej schopnosti VS SR, t.j. schopnosti vytvárať, udržovať a dohľadovať architektúru VS SR.
 2. Centralizovanie, vytvorenie, zdokumentovanie a vizualizovanie iniciálnej enterprise architektúry VS SR 2014-2020, t.j. vytvorenie centrálneho architektonického repozitára s relevantným obsahom.
 3. Riešenie aktuálnych architektonických problémov, t.j. odstránenie aktuálnych kľúčových nedostatkov na ceste k dosiahnutiu Architektúry 2020.


Zadávateľ a sponzor

Meno

Ing. Pavel Bojňanský

Pozícia

Generálny riaditeľ sekcie informatizácie spoločnosti, Ministerstvo financií SR

Organizácia/Útvar

Sekcia informatizácie spoločnosti, Ministerstvo financií SR

Email

pavel.bojnansky@mfsr.sk

Tel

+421 2/5958 2429

Tabuľka 1: Zadávateľ a sponzor

Biznis imperatív

Popis organizácie a jej poslanie

Verejná správa SR musí neustále čeliť a reagovať (ako koniec koncov každá dnešná organizácia) na zmeny, nové trendy a požiadavky (opäť zmeny) a v rozumnom čase a efektívnym využívaním zdrojov sa s nimi vysporiadať. Zmeny majú rôzne zdroje a príčiny vzniku. Podľa zdrojov vzniku môžu byť kategorizované napr. na vonkajšie alebo vnútorné, podľa príčiny vzniku napr. na organizačné, legislatívne, technologické, atď.. Dnes môžeme tvrdiť, že väčšina zmien bude mať resp. má dopad na IKT, keďže IKT je v súčasnosti strategickým nástrojom na realizáciu cieľov a potrieb každej organizácie. Jedným z nástrojov umožňujúcim organizácii vysporiadať sa s týmito zmenami je práve architektonická schopnosť, ktorá napríklad zameriava IKT na potreby organizácie, poskytuje prostriedky na jeho efektívne riadenie a umožňuje efektívne kontrolovať náklady a riziká.
Pôsobnosť VS, jej úlohy, spôsoby plnenia týchto úloh, zásady činnosti, jej vnútornú štruktúru, organizačné princípy a vzťahy s ostatnými entitami upravuje legislatíva SR. Jej hlavným cieľom je zabezpečiť poskytovanie služieb pre verejnosť, občanov, podnikateľov a inštitúcie s definovanou kvalitou, efektivitou, nákladmi a účelom, a ďalej zabezpečiť správne a efektívne fungovanie štátu. Splnenie resp. nesplnenie týchto cieľov nie je merané dosiahnutým ziskom ale primárne spokojnosťou konzumentov týchto služieb, udržaním nákladov a funkčnosťou a dostupnosťou verejných štruktúr. Úlohou IKT je podporovať a umožniť realizáciu týchto cieľov.

Strategické plány, ciele (zmeny) a motivátory organizácie

Záväzné kľúčové vstupy, ktoré je nevyhnutné zohľadniť pri budovaní architektúry 2020, sú vymenované v nasledujúcej tabuľke. Tieto dokumenty adresujú relevantné strategické plány, ciele (zmeny) a motivátory verejnej správy SR, ktoré má enterprise architektúra 2014-2020 adresovať. Zoznam je iniciálny pre zahájenie architektonickej vízie 2020 a teda nie je konečným a úplným zoznamom.

#

Názov dokumentu

Verzia

Stručný popis (dôvod zaradenia)

1

Národná koncepcia informatizácie verejnej správy (NKIVS)

21.5.2008

NKIVS je strategický dokument vypracovaný MF SR, ktorý sa venuje princípom budovania eGovernmentu a zavádzania elektronických služieb na Slovensku. Vychádza zo Stratégie informatizácie verejnej správy. Stanovuje princípy, priority a architektúru integrovaných informačných systémov verejnej správy s cieľom zabezpečiť bezproblémovú interoperabilitu a nezávislosť na technologických platformách.

2

Strategický dokument pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie (2014 – 2020)

8.1.2014

Tento dokument (vypracovaný MF SR) stanovuje stratégiu ďalšieho rozvoja digitálnych služieb a infraštruktúry prístupovej siete novej generácie na Slovensku na programové obdobie 2014 – 2020. Zároveň plní ciele uvedené v pozičnom dokumente Európskej komisie a realizuje opatrenia Digitálnej agendy pre Európu, pričom nadväzuje na aktivity realizované v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti v programovom období 2007 – 2013. Strategický dokument slúži ako východisko pre prípravu OPII (prioritná os Informačná spoločnosť) v programovom období 2014 - 2020.

3

Operačný program Integrovaná Infraštruktúra (OPII)

16.04.2014

OPII predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov EÚ na roky 2014 – 2020 v sektore dopravy a v oblasti zlepšovania prístupu k informačným a komunikačným technológiám a zlepšenia ich využívania a kvality. Pre požiadavku na prácu architektonickej kancelárie je relevantná prioritná os Informačná spoločnosť.

4

Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS)

25.4.2014, neuzavretý dokument

Cieľom OP EVS je vytvoriť̌ podmienky pre poskytovanie kvalitných a dostupných verejných služieb efektívnym spôsobom v každej fáze života, resp. podnikania ich prijímateľov. Realizácia OP EVS prispieva k naplneniu národného strategického cieľa, ktorým je moderná, odborná, efektívna, spoľahlivá, nekorupčná a transparentná verejná správa v SR.

5

Koncepcia eGovernmentu 2014-2020

neuzavretý dokument

Pre konkretizáciu finančnej alokácie Prioritnej osi 7 OPII má byť navrhnutá roadmapa eGovernmentu, ktorá zadefinuje základný rámec pre zásobník projektov obsahujúci:

 • Zoznam projektov, ich prioritu a indikované náklady,
 • Základné etapy implementácie v budúcom období – v prvej etape by sa po nevyhnutných zmenách súvisiacich s technologickým pokrokom a cieľmi OPII realizovali relevantné projekty, ktoré neboli uskutočnené v p programovom období 2007 až 2013,
 • Prepojenie projektov s intervenčnou logikou projektu: aktivity pre príslušné špecifické ciele a prínos k výsledkovým a výstupovým indikátorom,
 • Prehľad potrebných legislatívnych zmien.

6

Návrh centralizácie a rozvoja dátových centier štátu

21.5. 2014

Materiál bol vytvorený MF SR so zámerom centralizácie a rozvoja dátových centier v štátnej správe v zmysle rozvoja cloudu a cloudových služieb (IaaS, PaaS, SaaS), ktoré by malo prebiehať v dvoch etapách. V rámci 1. etapy sa navrhuje zriadenie dvoch dátových centier štátnej správy, ktoré budú poskytovať orgánom štátnej správy služby zabezpečujúce umiestnenie hardvéru a prislúchajúcej infraštruktúry. Cieľom 2. etapy je vybudovanie cloudového riešenia v týchto dátových centrách postupnými aktivitami financovanými z OPII.

7

Zákon č. 275/2006 Z.z. o ISVS

1.6.2006

Zákon o informačných systémoch verejnej správy upravuje práva a povinnosti povinných osôb v oblasti IS, základné podmienky ich integrovateľnosti a bezpečnosti, správu a prevádzku ústredného portálu, a mnohé iné. Je základným vstupom pre pravidlá budovania architektúry IS verejnej správy SR.

8

Zákon č. 305/2013 Z.z. o e-Governmente

1.11.2013

Zákon o e-Governmente upravuje kľúčové stavebné bloky pre výkon verejnej moci elektronicky.

9

Výnos 55/2014 o štandardoch pre ISVS

15.3.2014

Výnos o štandardoch pre ISVS ustanovuje štandardy pre ISVS.

10

Centrálny meta informačný systém verejnej správy (MetaIS)

NA

MetaIS vytvára podmienky pre udržiavanie všetkých plánovaných a implementovaných objektov integrovaného ISVS v jednotnej štruktúre. Ďalej umožňuje vytváranie väzieb medzi nimi a evidenciu ich parametrov, čo v konečnom dôsledku vytvára prostredie pre efektívne riadenie životného cyklu služieb. Viac informácii tu.

Tabuľka 2: Záväzné kľúčové vstupy pre budovanie architektúry 2020
Doplnkové informácie relevantné pre tento architektonický cyklus sú vymenované v nasledujúcej tabuľke.

#

Názov dokumentu

Verzia

Stručný popis (dôvod zaradenia)

1

Zoznam základných služieb eGovernmentu

NA

eGov benchmark poskytuje zoznam 20 základných kategórii služieb (12 pre občanov a 8 pre podnikateľov). Cieľom je poskytnúť európskym krajinám porovnanie pokroku v oblasti elektronických služieb, a tiež zdieľanie najlepších skúseností z praxe. Meranie analyzuje stav eGovernmentu v 32 krajinách Európy – 28 štátov EÚ + Island, Nórsko, Švajčiarsko a Turecko.

2

Portál EU

NA

Poskytuje prehľad eGov riešení všetkých zúčastnených krajín EU.

3

Zoznam životných situácií

NA

Číselník životných situácií uvedený v MetaIS.

4

Zoznam životných situácií sledovaných v rámci eGovernment Benchmark

NA

Zoznam životných situácií, ktoré sa sledujú namiesto 20 základných služieb eGov v rámci krajín EU od r. 2012. Tento zoznam je uložený v MetaIS.

5

Zoznam úsekov a agend VS

NA

Číselník úsekov a agend VS uvedený v MetaIS

6

Relevantná legislatíva SR

NA

Prehľad aktuálnej legislatívy pre oblasť informatizácie spoločnosti v gescii MF SR.

7

Štandardy pre ISVS

NA

Prehľad štandardov pre ISVS.

8

Stav projektov OPIS

NA

Neštruktúrovaná informácia o stave a výstupoch projektov OPIS z týchto zdrojov:

 1. CA Clarity
 2. MetaIS
 3. PgK

Tabuľka 3: Doplnkové informácie pre budovanie architektúry 2020

Účel a ciele práce architektonickej kancelárie

Táto požiadavka na architektonickú prácu zadáva nasledovné ciele architektonickej práce:

 1. Vytvorenie iniciálnej architektonickej schopnosti VS SR
 2. Centralizovanie, vytvorenie, zdokumentovanie a vizualizovanie iniciálnej enterprise architektúry VS SR 2014-2020
 3. Riešenie aktuálnych architektonických problémov


Vytvorenie iniciálnej architektonickej schopnosti VS SR

Vzhľadom na súčasnú architektonickú zrelosť VS SR (kap. 3.1) je nevyhnutné zamerať prvý architektonický cyklus na budovanie architektonickej schopnosti. Táto úloha zahrňuje:

 1. Výber architektonických štandardov, architektonických  rámcov a ich prispôsobenie
 2. Vytvorenie iniciálnych elementov správy enterprise architektúry (EA governance)


Výber architektonických štandardov, architektonických  rámcov a ich prispôsobenie
Inštitucionalizácia enterprise architektúry VS SR bude založená na TOGAF® architektonickom rámci a ArchiMate® kontentovom architektonickom rámci. Vzťah medzi oboma rámcami popisuje nasledujúci obrázok.

Obrázok 1: Architektonické rámce
TOGAF® (The Open Group Architecture Framework) je voľne použiteľný generický a otvorený architektonický rámec, poskytujúci podrobnú metódu a súbor podporných nástrojov (proces) pre nasadenie a prevádzkovanie enterprise architektúry.
ArchiMate® je otvorená a nezávislá technika modelovania (modelovací rámec) enterprise architektúr. Poskytuje jasný súbor konceptov v rámci architektonických domén a vzťahov medzi nimi a ponúka jednoduchú a jednotnú štruktúru dokumentovania, analýzy a vizualizácie (jazyk) obsahu týchto domén a vzťahov medzi nimi.
TOGAF® aj ArchiMate® teda poskytujú úplný rámec na zavedenie a udržovanie enterprise architektúry. Sú technickou normou „The Open Group" konzorcia založenou na koncepcii IEEE 1471 štandardu. Oba štandardy sú vyvíjané a udržované konzorciom „The Open Group", postavené na dlhoročných znalostiach a skúsenostiach, široko nasadzované a odskúšané praxou. Oba tieto štandardy sú odporúčané a dlhodobo úspešne používané ako v komerčnom tak i vo verejnom sektore po celom svete.
TOGAF® architektonický rámec je otvoreným a ľahko integrovateľným rámcom. Je možné ho efektívne integrovať s ostatnými rámcami potrebnými vo VS SR. Príkladom je integrácia s rámcom na riadenie projektov PRINCE2 PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) je registrovaná ochranná známka organizácie „Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries" ... a tiež s rámcom na riadenie IT služieb - ITIL ITIL je registrovaná ochranná známka organizácie „Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries", ktoré sa oba využívajú vo verejnej správe SR.
Vytvorenie iniciálnych elementov správy enterprise architektúry (EA governance)
V rámci vytvorenia architektonickej schopnosti vo VS SR je nutné vytvoriť a definovať tieto kľúčové iniciálne elementy správy enterprise architektúry (naznačené tiež na nasledujúcom obrázku).

 1. Architektonická kancelária VS (AKVS)
 2. Architektonické princípy VS
 3. Stratégia architektonického dohľadu


Obrázok 2: Kľúčové elementy správy enterprise architektúry
Architektonická kancelária VS riadi a spravuje architektonickú schopnosť vo VS. Medzi jej kľúčové zodpovednosti patrí:

 1. Budovanie a kontinuálne zlepšovanie architektonickej schopnosti a zrelosti vo VS
 2. Definovanie, udržovanie, modelovanie, vizualizovanie, komunikovanie a analyzovanie enterprise architektúry VS
 3. Podporovanie zosúlaďovania IKT VS so stratégiou a cieľmi VS
 4. Poskytovanie usmernení, rámcov a princípov na identifikáciu, plánovanie a architektonický dohľad nad strategickými projektami VS tak, aby ich realizácia a výsledky boli v súlade s cieľmi VS
 5. Riadenie, pripomienkovanie, schvaľovanie a dohľad architektúr strategických riešení VS (strategických projektov), vyhodnocovanie a reportovanie úspešnosti ich realizácie
 6. Správa centrálneho architektonického repozitára informácii
 7. Vykonávanie architektonických analýz a tým poskytovanie informácii manažmentu potrebných pre rozhodovanie
 8. Poskytovanie spoločnej architektonickej stratégie VS a tým podporovanie spoločného smerovania a synergií vo VS


Ďalším kľúčovým elementom správy enterprise architektúry sú architektonické princípy. Ich úlohou je vytvoriť stabilné a trvácne piliere, na ktorých je možne budovať a rozvíjať enterprise architektúru VS v dlhodobom horizonte. Architektonické princípy taktiež podporujú správu architektúry keďže sú kvalitatívnymi vyjadreniami zámeru, ktorý má architektúra realizovať.
Posledným z kľúčových elementov správy architektúry je stratégia architektonického dohľadu nad riešeniami (projektami). Tento element má zabezpečiť vytvorenie kontrolných mechanizmov umožňujúcich dohľadovať či realizácie riešení sú v zhode s definovanou architektúrou.

Centralizovanie, vytvorenie, zdokumentovanie a vizualizovanie iniciálnej enterprise architektúry VS SR 2014-2020

Zadávateľ definuje úlohu vytvoriť, zdokumentovať a vizualizovať iniciálnu enterprise architektúru VS SR na obdobie 2014-2020. Vytvorený model enterprise architektúry VS SR musí byť ďalej použiteľný na vizualizáciu, komunikáciu a analýzu celkovej enterprise architektúry tak aby poskytoval podklady a informácie pre strategické rozhodovanie. Tento model, musí byť ďalej v súlade s použitými architektonickými štandardami (TOGAF®, ArchiMate®) a musí umožniť riadenie a prevádzkovanie (správu) enterprise architektúry verejnej správy SR.
Keďže súčasná architektonická zrelosť VS SR je na nízkom stupni (kap. 3.1) a časový rámec je obmedzený, prvý architektonický cyklus bude rozdelený na 2 EA projekty tak, ako naznačuje nasledujúci obrázok.

Obrázok 3: Požiadavky na prvý architektonický cyklus
Prvý EA projekt, EAP1, zahrňuje Prípravnú fázu a Fázu A: Architektonická vízia TOGAF® ADM ADM: Architecture Development Method (Metóda vývoja architektúry) architektonického cyklu. V prípade Fázy A: Architektonická vízia, zadávateľ požaduje vytvorenie podrobnejšej architektonickej vízie tak, aby bolo možné identifikovať kľúčové programy/projekty na obdobie 2014-2020. Hlavné ciele EAP1 sú:

 1. Vysoko-úrovňovo popísať súčasný stav architektúry a definovať jej cieľovú víziu 2020
 2. Identifikovať a zanalyzovať kľúčové rozdiely medzi víziou súčasnej a cieľovej architektúry
 3. Vysoko-úrovňovo načrtnúť architektonickú roadmapu 2014-2020
 4. Identifikovať kľúčové programy pre obdobie 2014-2020 s cieľom dosiahnuť definovanú cieľovú víziu 2020


Riešenie aktuálnych architektonických problémov

V rámci tejto požiadavky na architektonickú prácu sa budú riešiť aktuálne architektonické úlohy majúce vplyv na implementáciu zákona o eGovernmente, a to najmä v rámci týchto oblastí:

 1. eGov cloud (s časových dôvodov vytiahnuté a zrýchlené z bloku „Architektúra 2020")
 2. Riadene dát
 3. Platby a zúčtovanie
 4. Identifikácia, autentifikácia a autorizácia
 5. Aktuálne problémy z oblasti bezpečnosti


Riešenie týchto úloha má samozrejme postupný presah do architektúry 2020.

Časový rámec a očakávané výstupy architektonickej práce

Požadovaný časový rámec tejto architektonickej práce poskytuje nasledovný obrázok.


Obrázok 4: Časový rámec architektonickej práce
Zoznam požadovaných kľúčových výstupov EAP1 (marec 2014 – september 2014) poskytuje nasledujúca tabuľka. Hrubo vyznačené výstupy predstavujú hlavné výstupy danej fázy.

EAP

Fáza

Výstup

Typ

Stručný popis

EAP1

Prípravná fáza

Základný referenčný architektonický rámec VS SR a prispôsobený meta model

Model

Základná, iniciálna referenčná architektúra VS SR a prispôsobený iniciálny ArchiMate meta model na modelovanie, analyzovanie a dokumentovanie Enterprise architektúry VS SR.

 

 

Štruktúry správy EA VS SR a architektonický repozitár

Model

Organizačný model EA VS SR znázorňujúci štruktúru architektonickej schopnosti, jej umiestnenie v organizácii, vzťahy k okoliu a centrálne úložisko potrebných informácii – architektonický repozitár.

 

 

EAM SW nástroje

SW

Nakonfigurované a nasadené nástroje riadenia EA (zahrňuje aj architektonický repozitár).

 

 

Požiadavka na architektonickú prácu

Dok.

Tento dokument.

 

Fáza A: Architektonická vízia

Motivačná architektúra

Model

Mapa kľúčových zainteresovaných EA VS SR, ich hlavných záujmov, analýza týchto záujmov a ich základných cieľov a prehľad kľúčových princípov a architektonických požiadaviek, ktoré ich realizujú.

 

 

Vízia biznis, ISVS a technologickej architektúry

Model

Architektonická vízia biznis, ISVS a technologickej architektúry VS SR 2014-2020

 

 

Vízia implementácie a migrácie EA

Model

Vízia implementácie a migrácie architektúry VS SR zo stavu 2014 do 2020 – kľúčové nedostatky, ich analýza, kľúčové programy/projekty migrácie 2014-2020.

 

 

Bezpečnostná architektúra

Model

Architektonická vízia bezpečnostnej architektúry.

 

 

Architektonická vízia

Dok.

Architektonická vízia 2014-2020

 

 

Manažérsky prehľad architektonickej vízie 2014-2020

Dok.

Manažérske zhrnutie architektonickej vízie 2014-2020

 

 

Vyhlásenie o architektonickej práci

Dok.

Obsah, popis a plán EAP2

Tabuľka 4: Kľúčové výstupy architektonickej práce (EAP1)
Náčrt výstupov architektonickej práce EAP2 (september 2014 – február 2015) poskytuje nasledujúca tabuľka. Tieto výstupy budú spresnené v rámci EAP1 (dokument: „Vyhlásenie o architektonickej práci").

EAP

Fáza

Výstup

Typ

Stručný popis

EAP2

Definícia architektúry (fázy B, C, D)

Model EA VS SR

Model

Model EA VS SR zahrňuje:

 1. Definíciu EA (biznis, ISVS, technológie, bezpečnosť)
 2. Architektonické požiadavky
 3. Implementačný a migračný aspekt (komponenty pre architektonickú roadmapu)

 

 

Dokument definície architektúry

Dok.

Dokument popisujúci definíciu architektúry VS SR 2014-2020.

 

 

Špecifikácia architektonických požiadaviek

Dok.

Dokument popisujúci špecifikáciu architektonický požiadaviek na architektúru VS SR 2014-2020.

 

Plánovanie architektúry (fázy E, F)

Architektonická roadmapa

Dok.

Kľúčové pracovné balíky na realizáciu cieľovej architektúry 2020 na časovej osi, začínajúcej súčasnou a končiacej cieľovou architektúrou.

 

 

Implementačný a migračný plán

Dok.

Projektové plány a chartre strategických projektov VS na realizáciu cieľovej architektúry 2020.

 

 

Manažérsky prehľad definície architektúry VS SR 2014-2020

Dok.

Manažérske zhrnutie definície architektúry VS SR 2014-2020 zahrňujúci architektonické požiadavky, definíciu architektúry, architektonickú roadmapu a podrobný implementačný a migračný plán 2014 -> 2020.

Tabuľka 5: Náčrt výstupov architektonickej práce EAP2
Ďalšou požadovanou aktivitou po ukončení EAP2 je správa architektúry (fáza G). Hlavnými očakávanými výstupmi tejto aktivity sú:

 1. Správy o architektonickom dohľade (dokument): správy o architektonickom dohľadovaní strategických projektov.
 2. Požiadavka na architektonickú prácu (dokument): Požiadavka na architektonickú prácu pre ďalší architektonický cyklus.


Hlavné obmedzenia

Organizačné obmedzenia

Architektonická kancelária je tvorená jednak z interných (zamestnanci oddelenia informatizácie verejnej správy) ako aj externých zdrojov (zabezpečovaných na základe Zmluvy o poskytovaní poradenských služieb pre potreby programovej kancelárie č. 2013064202). Je potrebné zdôrazniť, že pre kvalitný rozvoj a dohľad nad budovaním architektúry bude nevyhnutné vytvoriť komplexnejší stabilný model architektonickej kancelárie, ktorá bude mať svoje miesto v rámci verejnej správy, ako takej.
Okrem predstaviteľov Ministerstva financií SR (zamestnanci jednotlivých odborov a oddelení sekcie informatizácie spoločnosti, ako aj samotné vedenie rezortu) je potrebné konzultovať výstupy realizované v rámci práce architektonickej kancelárie s kľúčovými zainteresovanými, a to najmä týmito:

 • Ministerstvo vnútra SR
 • Úrad vlády SR najmä prostredníctvom Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES)
 • Zástupcovia (správcovia/prevádzkovatelia) kľúčových architektonických stavebných blokov (podľa potreby)

Rozpočet a finančné obmedzenia

Činnosť architektonickej kancelárie (najmä jej externé zdroje), tak ako je uvedené v kap. 2.4.1, je z pohľadu finančných zdrojov v súčasnosti financovaná prostredníctvom Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z OPIS. Aktuálne je táto zmluva v procese predlžovania svojich aktivít do septembra 2014, avšak pre kvalitné poskytovanie požadovaných výstupov definovaných, tak v rámci projektu EAP1, ako aj EAP2, bude potrebné zabezpečiť financovanie potrebných aktivít minimálne do februára 2015, resp. pre aktivity (plánované najmä v rámci OPII) aj na nasledujúce obdobie.

Iné obmedzenia

Okrem vyššie uvedených organizačných a finančných predpokladov, je potrebné zabezpečiť aj iné prostriedky potrebné pre kvalitnú činnosť architektonickej kancelárie. Medzi tieto patria napríklad SW nástroje pre riadenie, uchovávanie, dokumentovanie, modelovanie, vizualizovanie a analyzovanie enterprise architektúry, ktoré budú tvoriť primárne nástroje architektonickej kancelárie pri riadení a dohľade nad architektúrou VS.

Ďalšie informácie

Základný popis súčasnej situácie

Vychádzajúc z iniciálneho ohodnotenia architektonickej zrelosti VS SR prostredníctvom dotazníka súčasná architektonická schopnosť verejnej správy SR je na veľmi nízkej úrovni. Nasledujúci obrázok poskytuje stupnicu zrelosti založenú na TOGAF® rámci. Detailnejšie informácie ohľadne iniciálneho ohodnotenia architektonickej zrelosti sa nachádzajú v prílohe (kap. 3.1).
Odhad stavu: máj 2014
Obrázok 5: Stupnica zrelosti architektonickej schopnosti Vychádza z TOGAF®
V období OPIS napríklad neexistovala centrálna architektonická schopnosť, ktorá by centrálne vytvárala, riadila a dohľadovala realizáciu zmien, teda projektov do takej úrovne, ako to naznačuje nasledujúci obrázok.

Obrázok 6: Architektonická schopnosť vo VS SR
Jedna z úloh tejto požiadavky na prácu architektonickej kancelárie (Vytvorenie iniciálnej architektonickej schopnosti VS SR) sa sústreďuje práve na odstránenie tohto nedostatku. Ďalšie definované úlohy súvisia z nadchádzajúcim programovým obdobím 2014-2020 (tiež označovaným ako OPII) a potrebou riešiť aktuálne architektonické problémy.

Základný popis súčasnej architektúry/IT systémov

V súčasnej dobe neexistuje centrálny popis enterprise architektúry súčasného stavu VS SR. Čiastočne je poskytovaný popisom architektúr riešení strategických programov a projektov VS a v niektorých oblastiach chýba. Pre zber informácií o prevádzkovaných ISVS, o elektronických službách VS a ďalšie s tým súvisiace technologické, administratívne a organizačné údaje, ktoré sú sprístupňované správcami ISVS, ďalej o koncepciách rozvoja týchto IS VS atď. sa využíva Centrálny meta informačný systém VS. Centrálne vytvorenie architektúry VS, jej udržiavanie a správa je jednou z úloh tejto požiadavky na prácu architektonickej kancelárie.

Základný popis realizujúcej organizácie a jej dostupných zdrojov

Sekcia informatizácie spoločnosti pôsobí v rámci Ministerstva financií SR a zodpovedá za :

 1. vypracovanie koncepcií informatizácie spoločnosti
 2. usmerňovanie tvorby koncepcií rozvoja informačných systémov verejnej správy
 3. vydávanie štandardov pre informačné systémy verejnej správy
 4. koordinovanie oblasti bezpečnosti informačných systémov verejnej správy a správy internetu
 5. sledovanie stavu a hodnotenia rozvoja informatizácie spoločnosti
 6. koordináciu budovania informačných systémov verejnej správy na národnej a medzinárodnej úrovni
 7. riadenie a implementáciu Operačného programu Informatizácia spoločnosti ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom 

Detailnejšie informácie o tejto sekcii sa nachádzajú na tejto webovej lokalite.

Prílohy

Iniciálne ohodnotenie architektonickej zrelosti VS SR

 • No labels