Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Dátum20.11.2015
MiestoMF SR

Účastníci

MF SR – predsedaĽudovít Chnápko

MF SR – tajomník

Gabriela Krajčovičová

MF SR

Vojtech Slovik
MK SRRoman Bališ
MŽP SROndrej Kliment
nezávislý expertŠtefan Szilva
SOITRoman Fordinál
Trenčiansky samosprávny krajTibor Baďura
ITASGabriel Fedorko
Slovenská informatická spoločnosťMiloš Šrámek

Priebeh zasadnutia

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Zadefinovanie základných rámcov v oblasti využívania otvoreného softvéru vo VS

K bodu 1

Zasadnutie PPS4-OSS otvoril jej predseda pán Ľ. Chnápko, ktorý privítal prítomných členov a oboznámil ich s programom zasadnutia a zároveň ospravedlnil neúčasť generálneho riaditeľa sekcie IS P. Bojňanského z dôvodu choroby.

K bodu 2

V rámci tohto bodu prebehla diskusia, v ktorej sa zhrnuli témy preberané a diskutované na predchádzajúcich zasadaniach tejto pracovnej podskupiny. Na základe tejto diskusie sa definovalo, čím sa bude táto pracovná podskupina zaoberať, resp. jej ciele. Vzhľadom na to, že štát vynakladá značné výdavky na kupovanie proprietárneho softvéru, PPS4 má za cieľ preskúmať ako je možné tieto výdavky optimalizovať pomocou otvoreného softvéru (OSS). Predseda PPS4 na tento účel navrhol vypracovanie analýzy možností optimalizácie výdavkov pomocou OSS a s tým súvisiacich otázok, napr. čo je potrebné na to, aby sa dal OSS využívať. V tejto súvislosti navrhol, že špecifikáciu, resp. opis predmetu analýzy zadefinujú samotní členovia PPS4. Analýza by mala poskytnúť odpovede na konkrétne položené otázky jej členov. Jej vypracovanie zabezpečí MF SR prostredníctvom verejného obstarávania, ktoré bude priebežne kontrolované a pripomienkované členmi PPS4. Ďalšie zaujímavé návrhy, ktoré boli na zasadnutí diskutované:

  • zverejňovať (pozitívne) prípady nasadenia OSS v štátnej správe
  • zhromažďovať a zverejňovať informácie o softvéri, ktorý bol obstaraný verejnou správou a umožňuje opätovné použitie v zmysle Koncepcie využívania softvérových produktov vo verejnej správe SR (schválenej 15. júla 2009) a v zmysle Uznesenia vlády č. 460/2011. Podľa názoru MF SR je zverejňovanie možné v rámci nového metainformačného systému, ktorý takúto funkcionalitu obsahuje.

Závery

P.č.TypZápisZodpovednosťTermín
1U

Preveriť  možnosť  sprístupnenia  Štúdie uskutočniteľnosti k Návrhu využitia FOSS pre štátnu a verejnú správu, ktorú vypracoval p. Dilinger v roku 2013 a ktorá by mohla byť zdrojom pre spomenutú analýzu

MF SR 
2U

Zaslať otázky, ktoré by mala spomínaná analýza (v bode 2) zodpovedať a taktiež ďalšie požiadavky čo by v tejto analýze malo a nemalo byť.

Členovia PPS4

4.12.2015
3D

Členovia PPS4-OSS si dohodli termín ďalšieho stretnutia na 9.12.2015

  

Typ: U – úloha, D – dohoda, I – informácia, P – predpoklad

 

Pozn.: najbližšiu komunikáciu a diskusiu k otázkam a požiadavkám na analýzu je potrebné zasielať na všetkých členov pracovnej podskupiny.

Unknown macro: {add-label}