Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Dátum22.1.2016
MiestoMF SR

Účastníci

MF SR - predseda

Ľudovít Chnápko
MF SR - tajomníkGabriela Krajčovičová
MF SRVojtech Slovik
MK SRRoman Bališ
MŽP SROndrej Kliment
SAŽPNaďa Machková
nezávislý expertŠtefan Szilva
Trenčiansky samosprávny krajTibor Baďura
ITASGabriel Fedorko

Priebeh zasadnutia

Na zasadaní sa prerokovávali otázky a podnety k analýze možností optimalizácie výdavkov pomocou OSS. Čo sa týka formy vypracovania analýzy a návrhu "Neriešiť analýzu formou VO" bolo dohodnuté, že definitívna forma ešte bude prehodnotená po zozbieraní všetkých otázok a tém do tejto analýzy. Alternatívou môže byť zodpovedanie niektorých otázok formou dotazníku na povinné osoby alebo jej vypracovanie v spolupráci s akademickou pôdou. Predseda PPS4 overí aké sú možnosti u Prof. RNDr. Branislava Rovana, PhD.

Väčšina prítomných sa zhodla na tom že v analýze by bolo zbytočné venovať sa všeobecnému využitiu OSS formou TCO a taktiež by sa nemala analýza venovať hľadaniu vhodnej metodiky výpočtu a spôsobu hodnotenia na porovnanie ekonomickej výhodnosti nasadenia OSS vs proprietárny SW.

Otázky a témy do analýzy:

  1. Je potrebné opraviť a preveriť metodiku VO pre IKT, tak aby vyhodnotenie najvýhodnejšej ponuky správne zohľadňovalo "exit costs" (tzv. výstupné náklady) a "long term costs" (dlhodobé náklady). Analýza by mohla preveriť ktoré ďalšie časti metodiky je potrebné upraviť.
  2. Analýza by mohla zistiť, v ktorých prípadoch (napr. pri legislatívne mandatórnych) je výhodné obstarávať rovnaké SW produkty len raz ako OSS s voľnou licenciou pre celý štát. Príklad, kedy by mohlo byť vhodné obstarať raz a nie stovky krát pre každú organizáciu, je informačný systém registratúry predpísaný právnymi predpismi. Povinná centralizácia obstarávania má aj významné riziká - keď sa raz obstará zle, je potom zlé riešenie všade alebo obstarané riešenie nebude vyhovovať všetkým. Pri open source riešení je však možnosť obstarať jedno riešenie, ktoré si každá organizácia môže upraviť podľa potreby - čím sa riziko problému znižuje.
  3. Analýza by mohla určiť ako vhodne naformulovať povinnosť dodávať multiplatformové riešenia nezávislé na konkrétnom HW alebo OS (napr. formou štandardu)
  4. Analýza by mohla nájsť oblasti na rozšírenie štandardu aby nenastával "vendor lock-in" a zistiť pre ktoré prípady by mohol štandard platiť aj vnútri organizácie. Napr. štandardy prístupnosti a funkčnosti webových stránok a § 48 by platili aj vo vnútri organizácie pre intranet.
  5. Analýza by mohla určiť aké aplikácie musia byť dodané tak, aby boli dostupné cez webové prehliadače. Výsledkom môže byť napr. že všetko okrem administrátorských aplikácii.
  6. Analýza by mohla sprioritizovať časti štandardu, ktoré sú kľúčové pre nasadzovanie OSS, a tieto by mohli byť následne prioritne kontrolované a vynucované formou sankcií. 
  7. Analýza bude identifikovať prekážky nasadenia OSS a možnosti a stratégiu ich eliminácie. Ďalšie prekážky, témy a otázky do analýzy sa budú preberať na ďalšom zasadnutí v najbližších týždňoch.  
  8. V téme OSS je potrebná osveta a informovanie o používaní OSS SW, analýza môže napomôcť určiť kde treba robiť osvetu a ako je možné vzdelávať.  

V diskusii padol návrh na vytvorenie formuláru, cez ktorý bude možné nahlasovať aj anonymne nedodržiavanie štandardova vynucovania proprietárneho softvéru.

Závery

Na ďalšom zasadaní sa bude pokračovať v zbere otázok a tém do analýzy, a taktiež konkrétnych otázok a formy dotazníka, ktorý navrhuje p. Machková.

 

Unknown macro: {add-label}