Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Informácia o dokumente

Názov:

Architektonický rámec verejnej správy SR

Stav:

Vydaný

Pripravil:

AKVS

Verzia:

1.0

Dátum:

19.02. 2016

Pripomienkoval:

AKVS, PgK

Dátum revízie:

18.2.2016

  1 Úvod 
2 Metóda pre vývoj architektúry verejnej správy
2.1 Zahájenie a architektonická vízia
2.1.1 Prípravná fáza
2.1.2 Fáza A: Architektonická vízia
2.2 Definícia a analýza architektúry
2.2.1 Fáza B: Biznis architektúra
2.2.2 Fáza C: Architektúra informačných systémov
2.2.3 Fáza D: Technologická architektúra
2.3 Plánovanie architektúry
2.3.1 Fáza E: Príležitosti a riešenia
2.3.2 Fáza F: Migračné plánovanie
2.4 Architektonický dohľad
2.4.1 Fáza G: Riadenia implementácie
2.5 Centrálne prebiehajúce fázy
2.5.1 Fáza H: Riadenie zmien architektúry
2.5.2 Riadenie požiadaviek
3 Pokyny a techniky pre vývoj architektúry
3.1 Pokyny pre vývoj architektúry
3.1.1 Použitie metódy pre vývoj architektúry na rôznych úrovniach
3.1.2 Použitie iterácií v metóde pre vývoj architektúry
3.1.3 Bezpečnostná architektúra a metóda pre vývoj architektúry
3.1.4 Použitie architektonického rámca verejnej správy SR na definíciu a riadenie SOA
3.2 Techniky pre vývoj architektúry
3.2.1 Architektonické princípy
3.2.2 Riadenie zainteresovaných
3.2.3 Rozdielové analýzy
3.2.4 Riadenie rizík
4 Modelovací rámec VS a meta model prispôsobený potrebám VS SR
4.1 Architektonické koncepty
4.1.1 Motivačný aspekt architektúry
4.1.2 Biznis architektúra
4.1.3 Architektúra informačných systémov
4.1.4 Technologická architektúra
4.1.5 Bezpečnostná architektúra
4.1.6 Implementácia a migrácia
4.1.7 Vzťahy
4.2 Architektonické hľadiská („viewpoints")
4.2.1 Úvodné hľadisko
4.2.2 Hľadisko informačnej štruktúry
4.2.3 Motivačné hľadisko
4.2.4 Hľadiská biznis architektúry
4.2.5 Hľadiská architektúry informačných systémov
4.2.6 Hľadiská technologickej architektúry
4.2.7 Implementačné a migračné hľadisko
5 Architektonický repozitár VS SR
5.1 Štruktúra architektonického repozitára verejnej správy
5.2 Prístup k architektonickému repozitáru VS SR
5.3 Správa repozitára VS SR
6 Referenčný architektonický materiál
6.1 Referenčné architektúry
6.1.1 Motivácia zavedenia referenčnej architektúry
6.1.2 Strategická architektúra verejnej správy SR
6.2 Architektonické vzory
6.2.1 Ciele architektonických vzorov VS SR
6.2.2 Štruktúra vzorov
6.2.3 Katalóg architektonických vzorov
6.2.4 Použitie architektonických vzorov
7 Rámec architektonických schopností
7.1 Organizačný model Enterprise architektúry verejnej správy SR
7.1.1 Role a zodpovednosti architekta verejnej správy SR
7.2 Stratégia architektonického dohľadu VS SR
7.2.1 Úrovne architektonického dohľadu
7.2.2 Kontrolné body dohľadu
7.2.3 Proces architektonického dohľadu
7.2.4 Kontrolný zoznam architektonického dohľadu
7.2.5 Proces udeľovania architektonických výnimiek
7.2.6 Kontinuálne vzdelávanie v oblasti enterprise architektúry
8 Portál Enterprise Architektúry verejnej správy SR
9 Prílohy
9.1 Hľadiská podľa fáz metódy vývoja architektúry
9.2 Povinné vstupy a výstupy pre jednotlivé architektúry VS SR
9.2.1 Povinné vstupy pre jednotlivé architektúry VS SR
9.2.2 Povinné výstupy pre jednotlivé architektúry VS SR
10 Odkazy na externé zdroje


Zoznam obrázkov
Obrázok 1: Architektonický rámec verejnej správy SR
Obrázok 2: Metóda pre vývoj architektúry verejnej správy SR s vyznačenými základnými fázami
Obrázok 3 Prehľadová mapa vstupov a výstupov pre iteráciu zahájenia a architektonickej vízie
Obrázok 4 Prehľadová mapa vstupov a výstupov pre iteráciu definície architektúry
Obrázok 5 Prehľadová mapa vstupov a výstupov pre iteráciu plánovania architektúry
Obrázok 6 Prehľadová mapa vstupov a výstupov pre iteráciu architektonického dohľadu
Obrázok 7 Prehľadová mapa vstupov a výstupov pre centrálne prebiehajúce fázy
Obrázok 8: Hierarchia architektúr vo verejnej správe
Obrázok 9: Iterácie pre vývoj komplexnej architektúry
Obrázok 10: Iteračné cykly
Obrázok 11: Základný modelovací rámec a prispôsobený meta model
Obrázok 12: Derivovanie štrukturálnych vzťahov
Obrázok 13: Derivovanie dynamických vzťahov
Obrázok 14: Úvodné hľadisko
Obrázok 15: Hľadisko informačnej štruktúry
Obrázok 16: Motivačné hľadisko
Obrázok 17: Produktové hľadisko
Obrázok 18: Hľadisko biznis procesov
Obrázok 19: Hľadisko využitia aplikácií
Obrázok 20: Hľadisko spolupráce aplikácií
Obrázok 21: Hľadisko využitia infraštruktúry
Obrázok 22: Infraštruktúrne hľadisko
Obrázok 23: Implementačné a migračné hľadisko
Obrázok 24 Štruktúra architektonického repozitára VS SR
Obrázok 25:Organizačný model EA VS SR
Obrázok 26: Kontext pre architektonický dohľad
Obrázok 27: Všeobecný proces architektonického dohľadu
Obrázok 28: Všeobecný proces udeľovania architektonických výnimiek

Zoznam tabuliek
Tabuľka 1: Prípravná fáza - vstupy
Tabuľka 2: Prípravná fáza - výstupy
Tabuľka 3: Fáza A: Architektonická vízia - vstupy
Tabuľka 4: Fáza A: Architektonická vízia – výstupy
Tabuľka 5: Fáza B: Biznis architektúra - vstupy
Tabuľka 6: Fáza B: Biznis architektúra - výstupy
Tabuľka 7: Fáza C: Architektúra informačných systémov- vstupy
Tabuľka 8: Fáza C: Architektúra informačných systémov - výstupy
Tabuľka 9: Fáza D: Technologická architektúra - vstupy
Tabuľka 10: Fáza D: Technologická architektúra – výstupy
Tabuľka 11: Fáza E: Príležitosti a riešenia - vstupy
Tabuľka 12: Fáza E: Príležitosti a riešenia - výstupy
Tabuľka 13: Fáza F: Migračné plánovanie – vstupy
Tabuľka 14: Fáza F: Migračné plánovanie – výstupy
Tabuľka 15: Fáza G: Riadenie implementácie - vstupy
Tabuľka 16: Fáza G: Riadenie implementácie – výstupy
Tabuľka 17: Fáza H: Riadenie zmien architektúry - vstupy
Tabuľka 18: Fáza H: Riadenie zmien architektúry - výstupy
Tabuľka 19: Riadenie požiadaviek - vstupy
Tabuľka 20: Riadenie požiadaviek - výstupy
Tabuľka 21: Definícia architektonických princípov VS SR
Tabuľka 22: Klasifikačné kritéria pre riadenie zainteresovaných
Tabuľka 23: Matica prístupu k zainteresovaným
Tabuľka 24: Obsah mapy zainteresovaných
Tabuľka 25: Základné koncepty motivácie EA VS SR
Tabuľka 26: Základné koncepty biznis architektúry VS SR
Tabuľka 27: Základné koncepty architektúry IS VS SR
Tabuľka 28: Základné koncepty technologickej architektúry VS SR
Tabuľka 29: Základné koncepty implementácie a migrácie EA VS SR
Tabuľka 30: Základné vzťahy meta modelu VS SR – štrukturálne vzťahy
Tabuľka 31: Základné vzťahy meta modelu VS SR – dynamické vzťahy
Tabuľka 32: Základné vzťahy meta modelu VS SR – ostatné vzťahy
Tabuľka 33: Prínosy referenčných architektúr
Tabuľka 34 Architektonický referenčný materiál VS SR
Tabuľka 35 Typy architektonických vzorov
Tabuľka 36 Prehľadová časť architektonického vzoru
Tabuľka 37 Obsahová časť architektonického vzoru
Tabuľka 38 Fázy životného cyklu architektonického vzoru
Tabuľka 39: Dohladované výstupy, kontrolné body dohľadu a zodpovednosti
Tabuľka 40: Stavebné bloky procesu architektonického dohľadu
Tabuľka 41: Definícia terminológie pre posudzovanie architektonickej zhody.
Tabuľka 42: Definície rolí procesu udeľovania architektonických výnimiek.
Tabuľka 43: Stavebné bloky procesu udeľovania architektonických výnimiek.
Tabuľka 44: Povinné pohľady na architektúru podľa fáz metódy vývoja architektúry.
Tabuľka 45: Odkazy na externé zdroje