Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Rámec architektonických schopností poskytuje súbor prostriedkov, ktoré pomáhajú vytvoriť a udržiavať architektonickú schopnosť vo verejnej správe SR. Medzi tieto prostriedky patria najmä:

 • Zdroje potrebné na vytvorenie a udržiavanie architektonickej schopnosti VS SR.
 • Relevantná legislatíva, smernice, metodika, pravidlá.
 • Šablóny a vzory pre tvorbu, modelovanie, dokumentovanie, analyzovanie a komunikovanie architektúr VS SR.
 • Organizačný model enterprise architektúry verejnej správy SR, zahrňujúci príslušné architektonické role a zodpovednosti.
 • Potrebné architektonické skúsenosti a znalosti.
 • Atď.

V nasledujúcich podkapitolách sú pre účely budovania architektonickej schopnosti verejnej správy SR popísané kľúčové prvky tohoto rámca. Ďalšie, všeobecné, informácie poskytuje [1].

Organizačný model Enterprise architektúry verejnej správy SR

Správa a riadenie architektonickej zrelosti musia byť podporené správnou organizačnou štruktúrou a príslušnými rolami a zodpovednosťami v rámci nej. Vzhľadom na komplexnosť VS a jej rôznorodú pôsobnosť je nevyhnutné kaskádovať správu a riadenie jej architektúry spôsobom popísaným v kapitole 3.1.1. Organizačný model EA VS SR je vytvorený v súlade s kaskadovaním architektúry VS SR a má nasledovné úrovne:

 1. Architektonická kancelária verejnej správy, najvyššia úroveň správy a riadenia architektúry vo verejnej správe SR s medzi rezortnou pôsobnosťou. Má centrálnu zodpovednosť za správu a riadenie enterprise architektúry celej verejnej správ. AKVS spravuje a riadi architektonický rámec a metodiku správy a riadenia EA, strategickú architektúru Jej manažérskym zhrnutím je NKIVS ([6]). a centrálny architektonický repozitár verejnej správy SR. AKVS je ďalej metodicky riadiacim a dohľadovacím orgánom pre ďalšiu úroveň enterprise architektúry verejnej správy, pre tzv. segmentové architektúry, ktoré predstavujú enterprise architektúry na úrovni jednotlivých orgánov štátnej správy, samospráv, a ďalších.
 2. Architektonická kancelária segmentu spravuje a riadi enterprise architektúru príslušnej inštitúcie VS. Je metodicky riadiacim a dohľadovacím orgánom pre ďalšiu úroveň architektúry VS, pre tzv. architektúry riešenia, ktoré predstavujú architektúry príslušných projektov v rámci danej inštitúcie.
 3. Poslednou, treťou, úrovňou sú architekti jednotlivých riešení, ktorí spravujú a riadia architektúry konkrétnych riešení (projektov) v rámci inštitúcie VS.


Umiestnenie architektonických kancelárií v kontexte VS znázorňuje nasledujúci obrázok.

Obrázok 25:Organizačný model EA VS SR

Role a zodpovednosti architekta verejnej správy SR

Rola enterprise architekta verejnej správy SR definuje nasledujúce zodpovednosti, kaskádované podľa úrovní organizačného modelu EA verejnej správy SR:

 1. Spravovať, riadiť a dohľadovať architektonický rámec a metodiku správy a riadenia EA.
 2. Spravovať, riadiť a dohľadovať strategickú architektúru verejnej správy SR.
 3. Spravovať, riadiť a dohľadovať centrálny architektonický repozitár verejnej správy SR.
 4. Spravovať, riadiť a dohľadovať segmentovú architektúru
 5. Spravovať, riadiť a dohľadovať architketúru riešenia.
 6. Modelovať, dokumentovať ,analyzovať a komunikovať architektúry.
 7. Identifikovať, vyhodnocovať a plánovať architektonické zmeny.
 8. Poskytovať architektonické analýzy, reporty a informácie.
 9. Riadiť architektonické riziká.

Stratégia architektonického dohľadu VS SR

Stratégia architektonického dohľadu VS SR poskytuje základný metodický rámec pre architektonický dohľad vo verejnej správe pri súčasnej úrovni architektonickej zrelosti VS. V budúcnosti môže byť spolu s rastúcou architektonickou zrelosťou tento rámec rozširovaný o ďalšie komponenty architektonického dohľadu, v súlade s architektonickým rámcom VS SR.
Architektonický dohľad vo VS SR je možné rozdeliť na dva základné aspekty:

 • Dohľad nad návrhom a aktualizáciou architektúry VS, t.j. predovšetkým prostredníctvom KRIS alebo ŠU, za výkon ktorého je zodpovedná AKVS za podpory Programovej kancelárie verejnej správy (PKVS).
 • Dohľad nad samotnou implementáciou architektúry v rámci rozvojových programov a projektov, za ktorý zodpovedá PKVS.


Architektonický dohľad sa vykonáva na všetkých troch úrovniach enterprise architektúry verejnej správy SR tak ako sú definované v kapitole 3.1.1.
Pri dohľade nad tvorbou architektúry ide v prvom rade o zavedenie kontrolných mechanizmov, ktorých úlohou je zabezpečiť, aby architektúra pomáhala naplniť stratégiu a víziu z pohľadu VS SR, teda, že tvorená architektúra je správna. Stručne povedané, ide a kontrolu práce enterprise architektov. Do tejto oblasti patria najmä činnosti ako:

 • Posudzovanie súladu architektúry a stratégie VS.
 • Dohľad nad súladom architektúry s legislatívou.
 • Prijímanie a ratifikácia architektonických štandardov.
 • Posudzovanie architektonických výnimiek.
 • Posudzovanie identifikovaných rizík.


Druhým kľúčovým aspektom pri architektonickom dohľade je správa a riadenie implementačných programov a projektov z pohľadu enterprise architektúry, teda, že implementované výstupy sú v súlade s definovanou architektúrou. Tento dohľad sa primárne riadi podľa pravidiel a fáz štandardu pre riadenie projektov IT [19] v gescii PKVS. AKVS v spolupráci s PKVS do tejto oblasti dopĺňa najmä činnosti ako:

 • Dohľad súladu implementačných programov/projektov so segmentovou architektúrou a architektúrou riešenia.
 • Posudzovanie architektonických výnimiek.
 • Posudzovanie identifikovaných rizík.
 • Prijímanie spätnej väzby z projektov/programov do architektúry.


V súčasnom stave enterprise architektúry a jej zavedenia vo VS zameriavame architektonický dohľad primárne na tvorbu segmentových architektúr a správu a riadenie implementačných programov a projektov. Kľúčovými prvkami tohto dohľadu sú:

 • Stratégia architektonického dohľadu VS SR (táto kapitola).
 • Štandard riadenia projektov IT VS SR[19]
 • Kontrolné body dohľadu (na akých výstupoch a kedy sa vykonáva dohľad).
 • Proces architektonického dohľadu.
 • Kontrolný zoznam architektonického dohľadu[20].
 • Proces udeľovania architektonických výnimiek.
 • Kontinuálne vzdelávanie v oblasti enterprise architektúry.

 

Úrovne architektonického dohľadu

Rozdelenie zodpovedností za dohľad nad architektúrou rešpektuje hierarchiu architektúr popísanú v kapitole 3.1.1:

 • Za strategickú architektúru verejnej správy je zodpovedná AKVS. Táto zároveň vykonáva dohľad nad segmentovými architektúrami, prípadne architektúrami riešení pre vybrané strategické projekty Za strategické projekty sú považované rezortné a nadrezortné projekty a projekty modifikujúce kľúčové a spoločné stavebné bloky..
 • Za segmentovú architektúru povinnej osoby zodpovedajú segmentoví architekti povinnej osoby. Tí zároveň vykonávajú dohľad (v súčinnosti s AKVS) nad architektúrami riešení a samotnými riešeniami v rámci daného segmentu.
 • Za architektúru riešení sú zodpovední dodávatelia riešení a architekti riešení.

Obrázok 21 poskytuje pohľad na hierarchiu architektúr, ich vlastníctvo a dohľad nad nimi v celkovom kontexte.

Obrázok 26: Kontext pre architektonický dohľad
Ako je spomenuté v kapitole 3.1.1, na hierarchiu architektúr VS je potrebné mať nielen pohľad zhora-nadol ale aj zdola-nahor. V tomto zmysle je súčasťou vykonávania architektonického dohľadu vždy aj prijímanie spätnej väzby, kedy sa všetky užitočné poznatky získané pri tvorbe a realizácii architektúr na nižších úrovniach odovzdávajú a zohľadňujú na vyšších úrovniach.

Kontrolné body dohľadu

Pre architektonický dohľad definujeme nasledovné kontrolné body dohľadu a s tým spojené zodpovednosti (architektonický dohľad je možné vykonať vždy podľa potreby aj mimo definovaných kontrolných bodov):

Dohľadovaný výstup

Kontrolné body dohľadu

Úrovne súladu a zodpovednosti

Segmentová architektúra povinnej osoby (KRIS)

 

Architektonická vízia segmentu
Po ukončení fázy A.

AKVS: Posudzuje súlad vízie segmentovej architektúry so strategickou architektúrou VS SR.
Segmentový architekt povinnej osoby: Spolupracuje pri procese dohľadu a správnom a pravdivom vyplňovaní kontrolných zoznamov architektonického dohľadu.

Definovaná architektúra realizačný plán – predloženie KRIS
Po ukončení fázy F.

AKVS: Posudzuje súlad definície segmentovej architektúry (výstup fáz B, C, D) a realizačného plánu (výstup fáz E a F) – predkladaného ako KRIS – so strategickou architektúrou VS SR.
Segmentový architekt povinnej osoby: Spolupracuje pri procese dohľadu a správnom a pravdivom vyplňovaní kontrolných zoznamov architektonického dohľadu.

Realizačný program/projekt

 

 

 

Architektonická vízia riešenia
Po ukončení fázy A.

Segmentový architekt povinnej osoby: Posudzuje súlad vízie architektúry riešenia so segmentovou architektúrou.
AKVS: Vykonáva v súčinnosti so segmentovým architektom povinnej osoby dohľad architektonickej vízie riešenia pre strategické projekty.
Dodávateľ riešenia: Spolupracuje pri procese dohľadu a správnom a pravdivom vyplňovaní kontrolných zoznamov architektonického dohľadu.

Definovaná architektúra riešenia realizačný plán riešenia – predloženie ŠU
Po ukončení fázy F.

Segmentový architekt povinnej osoby: Posudzuje súlad architektúry riešenia (výstup fáz B, C, D) a realizačného plánu (výstup fáz E, F) – predkladaného ako ŠU – so segmentovou architektúrou.
AKVS: Vykonáva v súčinnosti so segmentovým architektom povinnej osoby dohľad architektúry riešenia a realizačného plánu pre strategické projekty.
Dodávateľ riešenia: Spolupracuje pri procese dohľadu a správnom a pravdivom vyplňovaní kontrolných zoznamov architektonického dohľadu.

Implementácia
Počas implementácie – architektonický dohľad sa riadi podľa výstupov a míľnikov definovaných v štandarde riadenia projektov IT VS SR [19].

Segmentový architekt povinnej osoby: Posudzuje súlad implementácie so segmentovou architektúrou.
AKVS: Vykonáva v súčinnosti so segmentovým architektom povinnej osoby dohľad implementácie riešenia pre strategické projekty.
Dodávateľ riešenia: Spolupracuje pri procese dohľadu a správnom a pravdivom vyplňovaní kontrolných zoznamov architektonického dohľadu.

Akceptácia
Pri formálnom odovzdaní riešenia dodávateľom a akceptácií.

Segmentový architekt povinnej osoby: Posudzuje súlad odovzdaného riešenia so segmentovou architektúrou.
AKVS: Vykonáva v súčinnosti s AK povinnej osoby dohľad implementácie riešenia pre strategické projekty.
Dodávateľ riešenia: Spolupracuje pri procese dohľadu a správnom a pravdivom vyplňovaní kontrolných zoznamov architektonického dohľadu.

Tabuľka 39: Dohladované výstupy, kontrolné body dohľadu a zodpovednosti

Proces architektonického dohľadu

Na vykonávanie architektonického dohľadu na všetkých úrovniach definujeme nasledujúci všeobecný proces. Tento sa aplikuje v jednotlivých predpísaných kontrolných bodoch dohľadu. Pri dohľade sa vyhodnotí príslušný kontrolný zoznam architektonického dohľadu. Výsledkom procesu architektonického dohľadu je posúdenie súladu dohľadovaného výstupu a prípadné posúdenie a udelenie architektonických výnimiek.

Obrázok 27: Všeobecný proces architektonického dohľadu

Stavebné bloky procesu architektonického dohľadu

Nasledujúca tabuľka popisuje činnosti, ktoré sa vykonajú v príslušných krokoch architektonického dohľadu.

Stavebný blok

Stručný popis

Požiadavka na posúdenie súladu s architektúrou

Je udalosť, ktorá štartuje proces architektonického dohľadu.
Je to jeden z definovaných kontrolných bodov alebo je to ad-hoc požiadavka podľa potreby.

Identifikácia zodpovednej organizácie

Koordinátor architektonického dohľadu identifikuje zodpovednú organizáciu a kľúčových zainteresovaných relevantných pre vykonanie dohľadu vzhľadom na dohľadovaný výstup.
To sú najmä vlastník dohľadovaného výstupu, sponzor, dodávateľ výstupu, programový/projektový manažér, kľúčový používatelia na ktorých ma výstup dopad a podobne.

Identifikácia zodpovedného architekta

Koordinátor architektonického dohľadu vyberie vedúceho architekta dohľadu.
Pri výbere vedúceho architekta dohľadu je vhodné zohľadniť povahu dohľadu, ako napríklad rozsah dohľadovaného výstupu, tiažovú doménu (biznis architektúra, architektúra informačných systémov, technologická architektúra) respektíve „prierezovosť" výstupu a podobne.

Učenie obsahu a rozsahu

Koordinátor architektonického dohľadu ohraničí kontext dohľadu.
Pod kontextom rozumieme najmä iné dotknuté organizácie okrem zodpovednej organizácie a zasadenie dohľadovaného výstupu v rámci celkovej enterprise architektúry.

Prispôsobenie kontrolných zoznamov

Vedúci architekt dohľadu prispôsobí vhodný kontrolný zoznam architektonického dohľadu konkrétnej povahe dohľadovaného výstupu a účelu dohľadu.
Kontrolný zoznam architektonického dohľadu je popísaný v kapitole 7.2.4.

Naplánovanie stretnutia

Koordinátor architektonického dohľadu naplánuje stretnutie(a) kľúčových zainteresovaných a vedúceho architekta dohľadu (ak je to potrebné).

Interview s kľúčovými zainteresovanými

Vedúci architekt dohľadu v súčinnosti s kľúčovými zainteresovanými zabezpečí vyplnenie kontrolného zoznamu architektonického dohľadu.
Povahu interview je vhodné prispôsobiť dohľadovanému výstupu. Toto sa môže uskutočniť ako

 • osobné stretnutie,
 • žiadosť o samostatné vyplnenie kontrolných zoznamov,
 • inou formou ako napríklad žiadosti o informácie / ponuku pre obstarávanie komerčných produktov (COTS).

Analýza vyplnených kontrolných zoznamov

Vedúci architekt dohľadu (v súčinnosti s ostatnými architektami) vypracuje analýzu kontrolného zoznamu architektonického dohľadu.
Posudzuje sa súlad vzhľadom na úrovne súladu (definované ďalej v texte) a hierarchiu architektúr. Identifikujú sa problémy, potreby architektonických výnimiek, riešenia a odporúčania.

Príprava správy o posúdení súladu s architektúrou

Vedúci architekt dohľadu vypracuje sumárnu správu.
Viď posledný bod tabuľky – správa o posúdení súladu s architektúrou.

Prezentácia výsledkov

Vedúci architekt dohľadu prezentuje výsledky architektonického dohľadu.
Výsledky sú prezentované zainteresovaným stranám, ktoré boli identifikovane v rámci kroku „Identifikácia zodpovednej organizácie".

Ukončenie

Riadenie architektúry zabezpečí formálne akceptovanie výsledkov architektonického dohľadu a pridelenie vyplývajúcich úloh.
Výsledky architektonického dohľadu akceptuje

 • Riadenie architektúry
 • Vlastník výstupu (dodávateľ riešenia).

Správa o posúdení súladu s architektúrou

Je výstupným dokumentom procesu architektonického dohľadu.
Šablóna správy o posúdení architektonického súladu sa nachádza na portáli enterprise architektúry (kapitola 8).

Tabuľka 40: Stavebné bloky procesu architektonického dohľadu
Pre posudzovanie súladu počas architektonického dohľadu sa používa nasledujúca terminológia (viď Tabuľka 42). Táto je aplikovaná tak pri posudzovaní súladu strategickej a segmentových architektúr, ako aj pri segmentových architektúrach a architektúrach riešení a samotných ich implementáciách.
Pod pojmom „súlad" rozumieme najmä:

 • podporu a napĺňanie stratégie a budúceho smerovania VS SR,
 • dodržanie štandardov a pravidiel,
 • poskytnutie požadovanej funkcionality,
 • dodržanie architektonických princípov VS SR.

  Úroveň architektonického súladu

  Popis

  Grafická pomôcka Modrý kruh (Š) predstavuje špecifikáciu architektúry, žltý jej realizáciu (R).

  Irelevantná

  Realizácia a špecifikácia sú v úplnom nesúlade.

  Konzistentná

  Realizácia a špecifikácia majú spoločný prienik: niektoré časti špecifikácie nie sú realizované a naopak sú realizované časti navyše, ktoré neboli špecifikované.

  V súlade

  Realizácia je podmnožinou špecifikácie: všetko čo je realizované bolo aj špecifikované avšak niektoré časti špecifikácie nie sú realizované.

  Zodpovedajúca (konformná)

  Špecifikácia je podmnožinou realizácie: všetko čo je špecifikované bolo aj realizované avšak je realizované aj niečo čo nebolo špecifikované.

  Plne zodpovedajúca (plne konformná)

  Špecifikácia a realizácia sú totožné: všetko čo bolo špecifikované je aj realizované a nie je realizované nič navyše.

  Nezodpovedajúca (nekonformná)

  Ľubovoľný z hore uvedených stavov, kedy je špecifikácia a realizácia v niektorom bode v rozpore.

  Tabuľka 41: Definícia terminológie pre posudzovanie architektonickej zhody.

  Kontrolný zoznam architektonického dohľadu

  Kontrolný zoznam architektonického dohľadu je dokument poskytujúci sadu univerzálnych otázok pokrývajúcich všetky dôležité aspekty pre architektonický dohľad a to najmä:
 • motivačné aspekty,
 • biznis aspekty,
 • aspekty ISVS,
 • technologické aspekty,
 • aspekty realizácie,
 • aspekty bezpečnosti.


Pre účely architektonického dohľadu je definovaný jeden hlavný univerzálny kontrolný zoznam architektonického dohľadu. Tento poskytuje sadu kontrolných otázok aplikovateľných pri procese architektonického dohľadu. Je možné ho využiť na tvorbu špecifickejších kontrolných zoznamov (prípadne priamo v procese dohľadu, ak je to vhodné).
Pre jednotlivé typy dohľadu tak ako sú uvedené v kapitole 7.2.2 sa prispôsobujú kontrolné zoznamy, a to najmä pre:

 • posudzovanie súladu strategickej architektúry a segmentových architektúr vo fáze spracovania KRIS alebo ŠU,
 • posudzovanie súladu segmentových architektúr a implementácie v rámci rozvojových programov a projektov.

Centrálnym úložiskom šablón kontrolných zoznamov architektonického dohľadu je portál enterprise architektúry (kapitola 8).

Proces udeľovania architektonických výnimiek

Na udeľovanie architektonických výnimiek na všetkých úrovniach definujeme nasledovný všeobecný proces.

Obrázok 28: Všeobecný proces udeľovania architektonických výnimiek

Definície rolí procesu udeľovania architektonických výnimiek

Na procese udeľovania architektonických výnimiek sa podieľajú nasledujúce role.

Rola

Stručný popis

Riadenie architektúry

Je kolaboráciou viacerých individuálnych rolí, ktorých úlohou vzhľadom na udeľovanie architektonických výnimiek je analýza a udelenie alebo zamietnutie výnimky.

Tabuľka 42: Definície rolí procesu udeľovania architektonických výnimiek.

Stavebné bloky procesu udeľovania architektonických výnimiek

Nasledujúca tabuľka popisuje činnosti, ktoré sa vykonajú v príslušných krokoch procesu udeľovania architektonických výnimiek.

Stavebný blok

Stručný popis

Požiadavka na udelenie architektonickej výnimky

Je udalosť, ktorá štartuje proces udeľovania architektonických výnimiek.
Potreba architektonickej výnimky môže vzniknúť hocikedy (napríklad sa identifikuje v procese architektonického dohľadu).

Analýza žiadosti o architektonickú výnimku

Riadenie architektúry analyzuje potrebu výnimky.
Zhodnotiť treba najmä odôvodnenosť, dopad na architektúru, dopad na realizované riešenia a podobne.

Udelenie architektonickej výnimky

Riadenie architektúry udelí v opodstatnených prípadoch architektonickú výnimku.
Architektonická výnimka je udelená za definovaných podmienok a na určený čas.

Zamietnutie architektonickej výnimky

Riadenie architektúry zamietne neopodstatnené alebo neprípustné žiadosti o architektonické výnimky.

Protokol architektonickej výnimky

Protokol architektonickej výnimky zachytáva sumárne dôvod žiadosti o architektonickú výnimku, jej analýzu, rozhodnutie o udelení (alebo neudelení) a jeho odôvodnenie a časové ohraničenie platnosti výnimky.
(Tento protokol bude neskôr súčasťou širšieho protokolu rozhodnutí a ten súčasťou celkového protokolu dohľadu.)
Šablóna protokolu architektonickej výnimky sa nachádza na portáli enterprise architektúry (kapitola 8).

Tabuľka 43: Stavebné bloky procesu udeľovania architektonických výnimiek.

Kontinuálne vzdelávanie v oblasti enterprise architektúry

Za účelom zvyšovania architektonickej schopnosti VS a teda zároveň aj zrelosti enterprise architektúry verejnej správy je potrebné podporovať odborný rozvoj architektov vo verejnej správy.
Kontinuálne vzdelávanie architektov bude prebiehať prostredníctvom:

 • Portálu enterprise architektúry, ktorý bude okrem iného zhromažďovať materiály v oblasti enterprise architektúry ako:
  •  metodické pokyny,
  •  školiace materiály,
  •  referenčné materiály a podobne.
 • Školení a seminárov organizovaných AKVS alebo individuálne.
 • Konzultácií.

Centrálnym úložiskom užitočných architektonických informácii je portál enterprise architektúry (kapitola 8).