Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hľadiská podľa fáz metódy vývoja architektúry

Základné fázy metódy vývoja architektúry

Fáza metódy vývoja architektúry

Povinné hľadisko

1. Zahájenie a architektonická vízia

 

Prípravná fáza

 

Fáza A: Architektonická vízia

 • Úvodné hľadisko
 • Motivačné hľadisko

2. Definícia a analýza architektúry

 

 

Fáza B: Biznis architektúra

 • Produktové hľadisko
 • Hľadisko biznis procesov

Fáza C: Architektúra IS

 • Hľadisko využitia aplikácií
 • Hľadisko spolupráce aplikácií
 • Hľadisko informačnej štruktúry

Fáza D: Technologická architektúra

 • Hľadisko využitia infraštruktúry
 • Infraštruktúrne hľadisko

3. Plánovanie architektúry

 

Fáza E: Príležitosti a riešenia

 

Fáza F: Migračné plánovanie

 • Implementačné a migračné hľadisko
 • Prehľad celkovej architektúry po vrstvách

4. Architektonický dohľad

Fáza G: Riadenie implementácie

-

Centrálne prebiehajúce fázy

 

Fáza H: Riadenie zmien architektúry

-

Riadenie požiadaviek

-

Tabuľka 44: Povinné pohľady na architektúru podľa fáz metódy vývoja architektúry.

Povinné vstupy a výstupy pre jednotlivé architektúry VS SR

Táto kapitola uvádza prehľadové tabuľky povinných vstupov a výstupov pre jednotlivé architektúry VS SR (strategická architektúra, segmentové architektúry a architektúra riešení).

Povinné vstupy pre jednotlivé architektúry VS SR

Fáza

Architektonický výstup

Strategická architektúra

Segmentová architektúra

Architektúra riešenia

Prípravná fáza

 

 

 

 

 

 

 

TOGAF/ArchiMate

X

X

X

Organizačná a IKT stratégia

X

X

X

Ostatné rámce

X

X

X

Architektonická schopnosť

 

X

X

Partnerské a zmluvné dohody

 

X

X

Organizačné princípy, ciele a motivátory

X

X

X

Model správy EA (VS SR)

 

X

X

Architektonický rámec VS SR

 

X

X

Fáza A: Architektonická vízia

 

 

 

 

 

 

 

Externý referenčný architektonický materiál

X

X

X

Požiadavky na prácu architektonických kancelárií

X

X

X

Organizačné princípy, ciele a motivátory

X

X

X

Referenčný architektonický materiál

X

X

X

Strategická architektúra VS SR

 

X

X

Centrálna architektonická vízia VS SR

 

X

 

NKIVS

X

X

 

KRIS

 

 

X

Fáza B: Biznis architektúra

 

 

 

 

 

 

Organizačné princípy, ciele a motivátory

X

X

X

Ohodnotenie architektonickej schopnosti

X

X

 

Komunikačný plán

X

X

X

Požiadavky na prácu architektonických kancelárií

X

X

X

Referenčný architektonický materiál

X

X

X

Schválená arch. vízia (strat./seg.)

X

X

X

Architektonické princípy

X

X

X

Fáza C: Architektúra informačných systémov

 

 

 

 

 

 

Ohodnotenie architektonickej schopnosti

X

X

 

Komunikačný plán

X

X

X

Výstupy Fázy B: Biznis architektúra

X

X

X

Požiadavky na prácu architektonických kancelárií

X

X

X

Referenčný architektonický materiál

X

X

X

Schválená arch. vízia (strat./seg.)

X

X

X

Architektonické princípy

X

X

X

Fáza D: Technologická architektúra

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácie o produktových kandidátoch

 

 

X

Ohodnotenie architektonickej schopnosti

X

X

 

Komunikačný plán

X

X

X

Požiadavky na prácu architektonických kancelárií

X

X

X

Referenčný architektonický materiál

X

X

X

Schválená arch. vízia (strat./seg.)

X

X

X

Architektonické princípy

X

X

X

Výstupy Fázy B: Biznis architektúra

X

X

X

Výstupy Fázy C: Architektúra IS

X

X

X

Fáza E: Príležitosti a riešenia

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácie o produktových kandidátoch

 

 

X

Ohodnotenie architektonickej schopnosti

X

X

 

Komunikačný plán

X

X

X

Požiadavky na prácu architektonických kancelárií

X

X

X

Schválená arch. vízia (strat./seg.)

X

X

X

Štandard riadenia IT projektov VS SR

 

X

X

Náčrt definície architektúry

X

X

X

Náčrt špecifikácie architektonických požiadaviek

X

X

X

Komponenty EA pre architektonickú roadmapu

X

X

X

Fáza F: Migračné plánovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

Požiadavky na zmenu

X

X

X

Ohodnotenie architektonickej schopnosti

X

X

 

Komunikačný plán

X

X

X

Požiadavky na prácu architektonických kancelárií

X

X

X

Schválená arch. vízia (strat./seg.)

X

X

X

Štandard riadenia IT projektov VS SR

 

X

X

Náčrt definície architektúry

X

X

X

Náčrt špecifikácie architektonických požiadaviek

X

X

X

Architektonická roadmapa

X

X

X

Fáza G: Riadenie implementácie

 

 

 

 

 

 

 

Požiadavky na zmenu

X

X

X

Ohodnotenie architektonickej schopnosti

X

X

 

Požiadavky na prácu architektonických kancelárií

X

X

X

Definícia architektúry

X

X

X

Špecifikácia architektonických požiadaviek

X

X

X

Architektonická roadmapa

X

X

X

Požiadavky na prácu arch. kancelárií pre nasledujúci AC

X

X

X

Implementačný a migračný plán

 

X

X

Fáza H: Riadenie zmien architektúry

 

 

 

 

 

 

Požiadavky na zmenu

X

X

X

Implementačný a migračný plán

 

X

X

Požiadavky na prácu architektonických kancelárií

X

X

X

Definícia architektúry

X

X

X

Špecifikácia architektonických požiadaviek

X

X

X

Architektonická roadmapa

X

X

X

Správy o architektonickom súlade

X

X

X

Riadenie požiadaviek

Architektonické požiadavky

X

X

X

Tabuľka 45 Povinné vstupy pre jednotlivé architektúry VS SR

Povinné výstupy pre jednotlivé architektúry VS SR

Fáza

Architektonický výstup

Strategická architektúra

Segmentová architektúra

Architektúra riešenia

Prípravná fáza

 

 

 

 

Zdokumentované org. princípy, ciele a motivátory

X

X

 

PAP pre aktuálny AC

X

X

 

Architektonický rámec VS SR

X

 

 

Architektonický repozitár

X

 

 

Model správy EA

X

 

 

Fáza A: Architektonická vízia

 

 

 

 

Zjemnené org. princípy, ciele a motivátory

 

X

X

Architektonické princípy

X

 

 

Architektonická vízia

X

X

X

Komunikačný plán

X

X

X

Ohodnotenie architektonickej schopnosti

X

X

 

Fáza B: Biznis architektúra

 

 

Požiadavky na biznis architektúru

X

X

X

Definícia biznis architektúry

X

X

X

Komponenty biznis arch. pre arch. Roadmapu

X

X

X

Fáza C: Architektúra informačných systémov

 

 

Požiadavky na IS architektúru

X

X

X

Definícia IS architektúry

X

X

X

Komponenty IS arch. pre arch. Roadmapu

X

X

X

Fáza D: Technologická architektúra

 

 

Požiadavky na technologickú architektúru

X

X

X

Definícia technologickej architektúry

X

X

X

Komponenty technologickej arch. pre arch. Roadmapu

X

X

X

Fáza E: Príležitosti a riešenia

Architektonická roadmapa

X

X

X

Fáza F: Migračné plánovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementačný a migračný plán

X

X

X

Finalizovaná definícia architektúry

X

X

X

Finalizovaná špecifikácia architektonických požiadaviek

X

X

X

Finalizovaná architektonická roadmapa

X

X

X

Pre-použiteľné ASB

 

X

X

PAP pre nasledujúci AC

X

X

 

Požiadavky na zmeny architektonickej schopnosti

X

X

X

NKIVS

X

 

 

KRIS

 

X

 

ŠÚ

 

 

X

Fáza G: Riadenie implementácie

 

 

Správy o architektonickom súlade

 

X

X

Nasadené riešenia v súlad s architektúrou

 

X

X

Požiadavky na zmeny

X

X

X

Fáza H: Riadenie zmien architektúry

 

 

Aktualizovaná architektúra

X

X

X

PAP pre nasledujúci AC

X

X

 

Správy o architektonickom súlade

 

 

 

Riadenie požiadaviek

 

Posúdenie dopadu požiadaviek

X

X

X

Aktualizácia špecifikácie architektonických požiadaviek

X

X

X

Tabuľka 46 Povinné výstupy pre jednotlivé architektúry