Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ministerstvo kvôli lepšej názornosti a zároveň s ohľadom na požiadavky týkajúce sa zverejňovania technických parametrov k dátovým prvkom začalo poskytovať aj vzorové XML schémy. Jednotlivé schémy boli vypracované príslušnými vecnými gestormi v rámci štandardizačnej pracovnej skupiny PS1.

Definíciu dátovej štruktúry súčastí jednotlivých verzií kontajnera podľa bodu 7.2.1 písm. b), c), j) a l) vyhlášky o štandardoch č. 78/2020 Z.z. zverejňuje orgán vedenia vo formáte Extensible Markup Language Schema Definition (XSD) v centrálnom metainformačnom systéme


Vzorové XML schémy:

  • No labels