Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Gestor: správca RPO (ŠÚ SR / dodávateľ (Microcomp)) – kontakt: Eduard Bronda

Návrh XSD zo 7.7.2015

CorporateBodySchema_v3.0.xsd
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- schema pre vymenu udajov o pravnickej osoby podla Vynosu 55/2014 Z. z. Vytvorene: MICROCOMP-Computersystem s.r.o. -->
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="2.0" id="CorporateBodySchema">
  <xs:element name="CorporateBody" type="CorporateBodyCType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>D.1.2 Zlozeny datovy prvok pre popis pravnickej osoby alebo subjektu, ktory nie je pravnickou osobou ani fyzickou osobou v zmysle pravneho poriadku Slovenskej republiky.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:complexType name="PersonDataCType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>D.1 Zlozeny datovy prvok pre rozne informacie o osobe</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:choice>
      <xs:element name="PhysicalPerson" type="PhysicalPersonCType">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.1 Zlozeny datovy prvok pre popis fyzickej osoby.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="CorporateBody" type="CorporateBodyCType">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.2 Zlozeny datovy prvok pre popis pravnickej osoby alebo subjektu, ktory nie je pravnickou osobou ani fyzickou osobou v zmysle pravneho poriadku Slovenskej republiky.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="PhysicalPersonCType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>D.1.1 Zlozeny datovy prvok pre popis fyzickej osoby.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence/>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="CorporateBodyCType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>D.1.2 Zlozeny datovy prvok pre popis pravnickej osoby alebo subjektu, ktory nie je pravnickou osobou ani fyzickou osobou v zmysle pravneho poriadku Slovenskej republiky.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ID" type="IDWithHistoryCType" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.6 Zlozeny datovy prvok pre rozne identifikatory. Datovy prvok s historiou.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="CorporateBodyFullName" type="CorporateBodyFullNameSCType" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.2.1 Uvadza sa plny nazov pravnickej osoby. Pravidla pouzitia: Uvadza sa vratane typovych oznaceni organizacie ako "a.s.". Datovy prvok s historiou.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="CorporateBodyAlternativeName" type="CorporateBodyAlternativeNameSCType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.2.2 Moze obsahovat alternativy k plnym nazvom, akymi su napriklad zauzivane synonyma, skratky a podobne. Pravidla pouzitia: Moze byt pouzite viackrat. Datovy prvok s historiou.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="LegalForm" type="LegalFormCType" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.2.3 Zlozeny datovy prvok pre zakladny ciselnik s históriou, obsahujuci udaje o type pravnickej osoby akou je akciova spolocnost a pod. Hodnoty: Podradene prvky sa vyplnaju v sulade so zakladnym ciselnikom CL000056 Pravna forma organizacie. Datovy prvok s historiou.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="OrganizationUnit" type="OrganizationUnitCType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.2.4 Zlozeny datovy provk pre nizsi utvar danej organizacie v pripade jej clenenia, ktory nie je samostatnou pravnickou osobou. Pravidla pouzitia: Moze byt pouzity viackrat.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Establishment" type="EstablishmentType">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.2.5 Uvadza sa datum zriadenia pravnickej osoby. Pravidla pouzitia: Datum nema byt neskorsi ako datum zaniku, ak su zname obidva datumy.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Termination" type="TerminationType" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.2.6 Uvadza sa datum zaniku alebo ukoncenia cinnosti pravnickej osoby. Pravidla pouzitia: Datum nema byt skorsi ako datum zaniku, ak su zname obidva datumy.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="BankConnection" type="BankConnectionCType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.1.11 Zlozeny datovy prvok, obsahujuci udaje o bankovom spojeni.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Activities" type="ActivitiesCType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.2.7 Zlozeny datovy prvok obsahujuci udaje o predmete cinnosti pravnickej osoby. Datovy prvok s historiou.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="OtherLegalFacts" type="OtherLegalFactsSCType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.2.8 Uvadza sa doplnujuca informacia v suvislosti s pravnymi cinnostami tykajucimi sa danej pravnickej osoby. Ine pravne skutocnosti. Pravidla pouzitia: Moze byt pouzity viackrat. Datovy prvok s historiou.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Equity" type="EquityCType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.2.9 Zlozeny datovy prvok, obsahujuci udaje o zakladnom imani osoby. Datovy prvok s historiou.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Shares" type="SharesCType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.2.11 Zlozeny datovy prvok, obsahujuci udaje o akciach pravnickej osoby.Datovy prvok s historiou.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Deposits" type="DepositsCType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.2.12 Zlozeny datovy prvok, obsahujuci vklady pravnickej osoby.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="LegalStatus" type="LegalStatusCType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.2.13 Zlozeny datovy prvok pre zakladny ciselnik s historiou, obsahujuci udaje o pravnom stave pravnickej osoby, najma tykajuce sa konkurzu, vyrovnania, likvidacie, nutenej spravy a podobne. Hodnoty: Podradene prvky sa vyplnaju v sulade so zakladnym cislenikom CL010108 Pravny stav organizacie. Pravidla pouzitia: Moze byt pouzity viackrat.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="StatutoryBody" type="StatutoryBodyCType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.2.15 Zlozeny datovy prvok, obsahujuci udaje o statutarnom organe pravnickej osoby. Pravidla pouzitia: Moze byt pouzity viackrat.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="AuthorizationToExecute" type="AuthorizationToExecuteSCType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.2.14 Uvadza sa kto je opravneny konat a akym sposobom v mene spolocnosti. Pravidla pouzitia: Moze byt pouzity viackrat.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Stakeholder" type="StakeholderCType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.2.10 Zlozeny datovy prvok, obsahujuci udaje o inej zainteresovanej osobe ako statutarnom organe. Pravidla pouzitia: Moze byt pouzity viackrat.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="PhysicalAddress" type="PhysicalAddressWithHistoryCType" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.3 Zlozeny datovy prvok pre urcenie adresy. Pravidla pouzitia: Moze byt pouzity viackrat, najma pri potrebe prenosu roznych typov adries. Datovy prvok s historiou.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="TelephoneAddress" type="TelephoneAddressCType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.4 Zlozeny datovy prvok pre telefonicky kontakt. Pravidla pouzitia: Moze byt pouzity viackrat. Prva adresa v poradi je prioritna.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="InternetAddress" type="InternetAddressCType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.5 Zlozeny datovy prvok pre elektronicky kontakt. Pravidla pouzitia: Moze byt pouzity viackrat. Prva adresa v poradi je prioritna.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Source" type="SourceCType" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.6.2 Zlozeny datovy prvok pre urcenie zdroja udaja. </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="CorporateBodyFullNameSCType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>D.1.2.1 Uvadza sa plny nazov pravnickej osoby. Pravdidla pouzitia: Uvadza sa vratane typovych oznaceni organizacie ako "a.s.". Datovy prvok s historiou.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="CorporateBodyFullNameType">
        <xs:attributeGroup ref="HistoryAttributes"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="CorporateBodyAlternativeNameSCType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>D.1.2.2 Moze obsahovat alternativy k plnym nazvom, akymi su napriklad zauzivane synonyma, skratky a podobne. Pravidla pouzitia: Moze byt pouzite viackrat. Datovy prvok s historiou.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="CorporateBodyAlternativeNameType">
        <xs:attributeGroup ref="HistoryAttributes"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="OrganizationUnitNameSCType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>D.1.2.4.1 Oznacenie pre nizsi utvar danej organizacie v pripade jej clenenia, ktory nie je samostatnou pravnickou osobou. Datovy prvok s historiou.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="OrganizationUnitNameType">
        <xs:attributeGroup ref="HistoryAttributes"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="OtherLegalFactsSCType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>D.1.2.8 Uvadza sa doplnujuca informacia v suvislosti s pravnymi cinnostami tykajucimi sa danej pravnickej osoby. Ine prevne skutocnosti. Pravidla pouzitia: Moze byt pouzity viackrat. Datovy prvok s historiou.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="OtherLegalFactsType">
        <xs:attributeGroup ref="HistoryAttributes"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="LegalStatusCType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>D.1.2.13 Zlozeny datovy prvok pre zakladny ciselnik s historiou, obsahujuci udaje o pravnom stave pravnickej osoby, najma tykajuce sa konkurzu, vyrovnania, likvidacie, nutenej spravy a podobne. Hodnoty: Podradene prvky sa vyplnaju v sulade so zakladnym cislenikom CL010108 Pravny stav organizacie.Datovy prvok s historiou.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="CodelistDataElementCType">
        <xs:attributeGroup ref="HistoryAttributes"/>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="LegalFormCType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>D.1.2.3 Zlozeny datovy prvok pre zakladny ciselnik s históriou, obsahujuci udaje o type pravnickej osoby akou je akciova spolocnost a pod. Hodnoty: Podradene prvky sa vyplnaju v sulade so zakladnym ciselnikom CL000056 Pravna forma organizacie. Datovy prvok s historiou.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="CodelistDataElementCType">
        <xs:attributeGroup ref="HistoryAttributes"/>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="AuthorizationToExecuteSCType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>D.1.2.14 Uvadza sa kto je opravneni konat a akym sposobom v mene spolocnosti.Datovy prvok s historiou.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="AuthorizationToExecuteType">
        <xs:attributeGroup ref="HistoryAttributes"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="PhysicalAddressWithHistoryCType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>D.1.3 Zlozeny datovy prvok pre urcenie adresy.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:attributeGroup ref="HistoryAttributes"/>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="OrganizationUnitCType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>D.1.2.4 Zlozeny datovy prvok pre nizsi utvar danej organizacie v pripade jej clelenia, ktory nie je samostatnou pravnickou osobou. Pravidla pouzitia: Moze byt pouzity viackrat.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="OrganizationUnitName" type="OrganizationUnitNameSCType" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.2.4.1 Oznacenie pre nizsi utvar danej organizacie v pripade jej clenenia, ktory nie je samostatnou pravnickou osobou.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="OrganizationUnitType" type="CodelistDataElementCType">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.2.4.2 Zlozeny datovy prvok pre zakladny ciselnik obsahujuci typ organizacnej jednotky. Hodnoty: Podradene prvky sa vyplnaju v sulade so zakladnym ciselnikom CL010110 Typ organizacnej jednotky.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="PhysicalAddress" type="PhysicalAddressWithHistoryCType" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.3 Zlozeny datovy prvok pre oznacenie adresy organizacnej jednotky, spravidla sidla.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Establishment" type="EstablishmentType">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.2.5 Uvadza sa datum vzniku organizacnej jednotky.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Termination" type="TerminationType" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.2.6 Uvadza sa datum zaniku alebo zrusenia organizacnej jednotky.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Activities" type="ActivitiesCType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.2.7 Zlozeny datovy prvok, obsahujuci udaje o predmete cinnosti organizacnej jednotky.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="ID" type="IDCType">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.6 Zlozeny datovy prvok pre rozne identifikatory.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Stakeholder" type="StakeholderCType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.2.10 Zlozeny datovy prvok, obsahujuci udaje o inej zainteresovanej osobe ako statutarnom organe. Pravidla pouzitia: Moze byt pouzity viackrat.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="BankConnectionCType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>D.1.1.11 Zlozeny datovy prvok obsahujuci udaje o bankovom spojeni.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Holder" type="HolderCType">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.1.11.1 Zlozeny datovy prvok pre udaje o mene majitela (vlastnika) uctu.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="BankName" type="BankNameType">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.1.11.2 Obsahuje cele meno banky. Hodnoty: Pre tuzemske banky sa vyplna v sulade s aktualnym Prevodnikom identifikacnych kodov pre tuzemsky platobny styk, ktory zverejnuje NBS, stlpec Nazov. Pravidla pouzitia: Obsahuje cele meno v jednom retazci, so vsetkymi castami v spravnom poradi, co znamena na spravnom mieste.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:choice>
        <xs:element name="DomesticBankConnection" type="DomesticBankConnectionCType" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>D.1.1.11.3 Zlozeny datovy prvok popisujuci tuzemske cislo uctu a kod banky.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="InternationalBankConnection" type="InternationalBankConnectionCType" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>D.1.1.11.4 Zlozeny datovy prvok popisujuci medzinarodne cislo uctu a kod banky.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:choice>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="HolderCType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>D.1.1.11.1 Zlozeny datovy prvok pre udaje o mene majitela uctu.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:all>
      <xs:element name="PersonName" type="PersonNameCType" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="CorporateBodyFullName" type="CorporateBodyFullNameType" minOccurs="0"/>
    </xs:all>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="DomesticBankConnectionCType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>D.1.1.11.3 Zlozeny datovy prvok popisujuci tuzemske cislo uctu a kod banky.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:all>
      <xs:element name="FormattedDomesticBankConnection" type="FormattedDomesticBankConnectionType" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.1.11.3.1 Spojene cele tuzemske cislo uctu (vratane predcislia) a kod banky. Hodnoty: Priklady pouzitia: 123456-0123456789/1111. Pravidla pouzitia: V pripade dekompozicie na Predcislie uctu, Cislo uctu a Kod banky sa nepouziva.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="AccountNumberPrefix" type="AccountNumberPrefixType" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.1.11.3.2 Uvadza sa cislo pred samotnym cislom uctu. Hodnoty: Nema predpisany obsah. Uvadza sa, iba ak existuje, nakolko jeho existencia nie je povinna.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="AccountNumber" type="AccountNumberType">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.1.11.3.3 Samotne cislo uctu, pridelene osobe. Hodnoty: Hodnoty nie su predpisane, zavisia od hodnot, ktore prideluje konkretna banka.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="BankCode" type="BankCodeType">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.1.11.3.4 Uvadza sa kod, ktory ma konkretna banka - kazda banka ma pridelene unikatne cislo. Hodnoty: Vyplna sa v sulade s aktualnym Prevodnikom identifikacnych kodov pre tuzemsky platobny styk, ktory zverejnuje Narodna banka Slovenska.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:all>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="InternationalBankConnectionCType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>D.1.1.11.4 Zlozeny datovy prvok popisujuci medzinarodne cislo uctu a kod banky.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:all>
      <xs:element name="IBAN" type="IBANType">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.1.11.4.1 Cislo IBAN (International Bank Account Number) je celoeuropske jednoznacne cislo uctu. (Norma ISO 13616). Hodnoty: Hodnoty nie su predpisane, zavisia od hodnot, ktore prideluje konkretna banka.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="BIC" type="BICType">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.1.11.4.2 BIC (Bans Identifier Code) znamena medzinarodny kod bansky (tzv. SWIFT). Hodnoty: Vyplna sa v sulade s normou ISO 9362.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:all>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="EquityCType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>D.1.2.9 Zlozeny datovy prvok, obsahujuci udaje o zakladnom imani osoby.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:all>
      <xs:element name="Currency" type="CodelistDataElementCType">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.2.9.1 Zlozeny datovy prvok pre zakladny ciselnik urcujuci pouzitu menu. Hodnoty: Podradene prvky sa vyplnaju v sulade so zakladnym ciselnikom CL010138 Jednotka meny.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="EquityValue" type="EquityValueType" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.2.9.2 Obsahuje vysku imania osoby. Pravidla pouzitia: Nepouziva sa bez pouzitia datoveho prvku Mena.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="EquityValuePaid" type="EquityValuePaidType" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.2.9.3 Obsahuje vysku splateneho imania osoby. Pravidla pouzitia: Nepouziva sa bez pouzitia datoveho prvku Mena.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="EquityValueApproved" type="EquityValueApprovedType" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.2.9.4 Obsahuje vysku schvaleneho imania osoby. Pravidla pouzitia: Nepouziva sa bez pouzitia datoveho prvku Mena.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:all>
    <xs:attributeGroup ref="HistoryAttributes"/>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="ActivitiesCType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>D.1.2.7 Zlozeny datovy prvok obsahujuci udaje o predmete cinnosti pravnickej osoby. Pravidla pouzitia: Moze byt pouzite viackrat.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:all>
      <xs:element name="EconomicActivityDescription" type="EconomicActivityDescriptionType">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.2.7.1 Obsahuje vecny popis predmetu cinnosti pravnickej osoby.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="EconomicActivityClassification" type="CodelistDataElementCType" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.2.7.2 Zlozeny datovy prvok pre zakladny ciselnik obsahujuci klasifikaciu predmetu cinnosti pravnickej osoby, obsahujuci udaj o odvetvi ekonomickej cinnosti. Hodnoty: Podradene prvky sa vyplnaju v sulade so zakladnym ciselnikom CL005205 Ekonomicka cinnost.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:all>
    <xs:attributeGroup ref="HistoryAttributes"/>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="StatutoryBodyCType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>D.1.2.15 Zlozeny datovy prvok, obsahujuci udaje o statutarnom organe pravnickej osoby. Pravidla pouzitia: Moze byt pouzite viackrat.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="StatutoryBodyType" type="CodelistDataElementCType">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.2.15.1 Zlozeny datovy prvok pre zakladny ciselnik obsahujuci urcenie typu statutarneho organu. Hodnoty: Podradene prvky sa vyplnaju v sulade so zakladnym ciselnikom CL010113 Typ statutarneho organu.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="PersonData" type="PersonDataCType">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1. Zlozeny datovy prvok pre rozne informacie o osobe.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attributeGroup ref="HistoryAttributes"/>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="StakeholderCType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>D.1.2.10 Zlozeny datovy prvok, obsahujuci udaje o zainteresovanej osobe. Pravidla pouzitia: Moze byt pouzite viackrat.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="StakeholderType" type="CodelistDataElementCType">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.2.10.1 Zlozeny datovy prvok pre zakladny ciselnik pre urcenie typu zainteresovanej osoby. Hodnoty: Podradene prvky sa vyplnaju v sulade so zakladnym ciselnikom CL010109 Typ zainteresovanej osoby. Pravdial pouzitia: Povinne pri pouziti prvku Zainteresovana osoba. </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="PersonData" type="PersonDataCType">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1. Zlozeny datovy prvok pre rozne informacie o osobe.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Deposits" type="DepositsCType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.2.12 Zlozeny datovy prvok obsahujuci vklady pravnickej osoby.Pravidla pouzitia: Moze byt pouzite viackrat.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Shares" type="SharesCType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.2.11 Zlozeny datovy prvok obsahujuci udaje o akciach pravnickej osoby. Pravidla pouzitia: Moze byt pouzite viackrat.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attributeGroup ref="HistoryAttributes"/>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="SharesCType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>D.1.2.11 Zlozeny datovy prvok obsahujuci udaje o akciach osoby. Pravidla pouzitia: Moze byt pouzite viackrat.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:all>
      <xs:element name="ShareType" type="CodelistDataElementCType" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.2.11.1 Zlozeny datovy prvok pre zakladny ciselnik, obsahujuci klasifikaciu akcie. Hodnoty: Podradene prvky sa vyplnaju v sulade so zakladnym ciselnikom CL010111 Druh akcie.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="ShareState" type="ShareStateType" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.2.11.2 Obsahuje udaje o podobe akcie.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="ShareForm" type="ShareFormType" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.2.11.3 Obsahuje udaje o forme akcie.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Currency" type="CodelistDataElementCType">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.2.9.1 Zlozeny datovy prvok pre zakladny ciselnik urcujuci pouzitu menu. Hodnoty: Podradene prvky sa vyplnaju v sulade so zakladnym ciselnikom CL010138 Jednotka meny.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="ShareNominalValue" type="ShareNominalValueType">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.2.11.4 Uvadza sa menovita hodnota akcie.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="SharesAmount" type="SharesAmountType">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.2.11.5 Uvadza sa mnozstvo akcii.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="SharesTransferability" type="SharesTransferabilityType" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.2.11.6 Uvadza sa popis obmedzenia prevoditelnosti akcii.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:all>
    <xs:attributeGroup ref="HistoryAttributes"/>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="DepositsCType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>D.1.2.12 Zlozeny datovy prvok obsahujuci udaje o vkladoch osoby. Pravidla pouzitia: Moze byt pouzite viackrat.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:all>
      <xs:element name="DepositType" type="DepositTypeType" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.2.12.1 Uvadza sa typ vkladu.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="DepositValue" type="DepositValueType">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.2.12.2 Obsahuje udaje o vyske vkladu.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Currency" type="CodelistDataElementCType">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.2.9.1 Zlozeny datovy prvok pre zakladny ciselnik urcujuci pouzitu menu. Hodnoty: Podradene prvky sa vyplnaju v sulade so zakladnym ciselnikom CL010138 Jednotka meny.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="DepositDueDate" type="DepositDueDateType" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.2.12.3 Uvadza sa datum splatnosti vkladu.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:all>
    <xs:attributeGroup ref="HistoryAttributes"/>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TelephoneAddressCType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>D.1.4 Zlozeny datovy prvok pre rozne druhy telefonnych cisel</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:all>
      <xs:element name="TelephoneType" type="CodelistDataElementCType" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.4.1 Zlozeny datovy prvok pre zakladny ciselnik obsahujuci udaje o type alebo kategorii telekomunikacneho zariadenia. Hodnoty: Podradene prvky sa vyplnaju v sulade so zakladnym ciselnikom CL004005 Typ telefonneho cisla.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Number" type="NumberCType" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.4.2 Zlozeny datovy prvok pre strukturovane telefonne cislo.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:all>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="NumberCType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>D.1.4.2 Zlozeny datovy prvok pre strukturovane telefonne cislo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="FormattedNumber" type="FormattedNumberType" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.4.2.1 Obsahuje reprezentaciu telekomunikacneho ciselneho retazca. Hodnoty: Vyplna sa v sulade s aktualnym cislovacim planom, ktory zverejnuje Urad pre regulaciu elektronickych komunikacii a postovych sluzieb.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="InternationalCountryCode" type="InternationalCountryCodeType" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.4.2.2 Kod krajiny podla ITU, ktory identifikuje specificku krajinu, krajiny v integrovanom ciselnom plane alebo specificku geograficku oblast. Hodnoty: Vyplna sa v sulade s aktualnym cislovacim planom, ktory zverejnuje Urad pre regulaciu elektronickych komunikacii a postovych sluzieb.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="NationalNumber" type="NationalNumberType" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.4.2.3 Niektore oblasti maju dve predvolby - vnutrostatne a zahranicne medzimestske predvolby, tento prvok obsahuje vnutrostatnu predvolbu.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="AreaCityCode" type="AreaCityCodeType" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.4.2.4 Definuje bud cislovanie v ramci jednej krajiny (alebo skupiny krajin ci geografickej oblasti) alebo siet - sluzbu. V SR je to ekvivalent narodneho cieloveho kodu. Hodnoty: Vyplna sa v sulade s aktualnym cislovacim planom, ktory zverejnuje Urad pre regulaciu elektronickych komunikacii a postovych sluzieb.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="SubscriberNumber" type="SubscriberNumberType" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.4.2.5 Cislo, ktore identifikujeuzivatela siete alebo cislovacej oblsati. Pravidla pouzitia: Okrem cislic moze najma v udajoch zo zahranicia obsahovat medzery, spojovacie zmanienka alebo periody.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Extension" type="ExtensionType" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.4.2.6 Moze obsahovat PBX linku, PIN pagera, faxovu podadresu alebo dalsie doplnujuce adresne informacie.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="InternetAddressCType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>D.1.5 Zlozeny datovy prvok pre elektronicky kontakt</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:all>
      <xs:element name="Address" type="AddressType" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.5.1 Uvadza sa kontakt pre rozne typy elektronickych adries. Hodnoty: Rozoznavaju sa typy ako mailti (mailova adresa), http (webova adresa), ftp, ldap a podobne. Cast adresy vo vacsine pripadov dodrziava radenie textovych retazcov podla podradenia domenovych mien.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:all>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="SourceCType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>D.6.2 Zlozeny datovy prvok pre urcenie zdroja udaja</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="SourceRegister" type="CodelistDataElementCType">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.6.2.1 Zlozeny datovy prvok pre ciselnik, obsahujuci udaje o zdrojovom registri. Hodnoty: Podradene prvky sa vyplnaju v sulade so zakladnym ciselnikom CL010112 Zdrojovy register.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="RegistrationOffice" type="RegistrationOfficeSCType" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.6.2.2 Uvadza sa nazov registratora, ktory zapisal, zmenil alebo vymazal zdrojovy udaj v zdrojovom registri. Datový prvok s historiou.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="RegistrationNumber" type="RegistrationNumberSCType" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.6.2.3 Uvadza sa registracne cislo prislusneho konania alebo cinnosti, v ramci ktoreho sa prislusny zdrojovy udaj zapisal, zmenil alebo vymazal. Datový prvok s historiou.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="PersonNameCType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>D.1.1.1 Zlozeny datovy prvok pre rozne sucasti mena osoby.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="CodelistDataElementCType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>D.3.4 Zlozeny datovy prvok pouzivajuci udaje podla zakladnych ciselnikov.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:choice>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="NonCodelistData" type="NonCodelistDataType">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>D.3.4.1 Obsahuje volnu neciselnikovu polozku. Pravidla pouzitia: Pouziva sa ak hodnotu nie je mozne najst v ciselniku, pricom vtedy je povinny.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Codelist" type="CodelistCType">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>D.5. Zlozeny datovy prvok, ktory obsahuje polozku zo zajkladneho ciselnika.Pravidla pouzitia: Pri prenose nepodpisanych udajov vychadzajucich z udajov zakladneho ciselnika je pouzitie povinne.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="CodelistCType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>D.5. Zlozeny datovy prvok, ktory obsahuje polozku zo zajkladneho ciselnika.Pravidla pouzitia: Pri prenose nepodpisanych udajov vychadzajucich z udajov zakladneho ciselnika je pouzitie povinne.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="CodelistCode" type="CodelistCodeType">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.5.1 Jedinecny kod zakladneho ciselnika. Hodnoty: V sulade s pridelenou hodnotou.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="CodelistItem" type="CodelistItemCType">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.5.9 Zlozeny datovy prvok pre jednotlive polozky ciselnika. </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="IDWithHistoryCType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>D.1.6 Zlozeny datovy prvok s historiou pre rozne identifikatory. </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="IDCType">
        <xs:attributeGroup ref="HistoryAttributes"/>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="IDCType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>D.1.6 Zlozeny datovy prvok pre rozne identifikatory.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="IdentifierType" type="CodelistDataElementCType">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.6.1 Zlozeny datovy prvok pre zakladny ciselnik, obsahujuci udaje o type pouziteho identifikatora. Hodnoty: Podadene prvky sa vyplnaju v sulade so zakladnym ciselnikom CL004001 Identifikator. Pravidla pouzitia: Uvadza sa vo dvojici s Hodnotou identifikatora. Je mozne viacnasobne pouzitie, pricom kazdy typ je mozne pouzit prave raz.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="IdentifierValue" type="IdentifierValueType">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.6.2 Obsahuje samotnu hodnotu pouziteho identifikatora. Pravidla pouzitia: Uvadza sa vo dvojici s Typom identifikatora. Moze byt pouzity viackrat, pricom pre kazdy typ identifikatora sa moze pouzit prave raz.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="CodelistItemCType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>D.5.9 Zlozeny datovy prvok pre jednotlive polozky ciselnika</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ItemCode" type="ItemCodeType">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.5.9.1 Jedinecny kod polozky. </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="ItemName" type="ItemNameType">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.5.9.2 Uplny nazov polozky</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="RegistrationOfficeSCType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>D.6.2.2 Uvadza sa nazov registratora, ktory zapisal, zmenil alebo vymazal zdrojovy udaj v zdrojovom registri. Datovy prvok s historiou</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="RegistrationOfficeType">
        <xs:attributeGroup ref="HistoryAttributes"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="RegistrationNumberSCType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>D.6.2.3 Uvadza sa registracne cislo prislusneho konania alebo cinnosti, v ramci ktoreho sa prislusny zdrojovy udaj zapisal, zmenil alebo vymazal. Datovy prvok s historiou</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="RegistrationNumberType">
        <xs:attributeGroup ref="HistoryAttributes"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="AddressType">
    <xs:restriction base="String255"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="CorporateBodyAlternativeNameType">
    <xs:restriction base="String255"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="EstablishmentType">
    <xs:restriction base="xs:date"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="TerminationType">
    <xs:restriction base="xs:date"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="OtherLegalFactsType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="CorporateBodyFullNameType">
    <xs:restriction base="String1023"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="RegistrationOfficeType">
    <xs:restriction base="String255"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="RegistrationNumberType">
    <xs:restriction base="String255"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="EquityValueType">
    <xs:restriction base="Decimal"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="EquityValuePaidType">
    <xs:restriction base="Decimal"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="EquityValueApprovedType">
    <xs:restriction base="Decimal"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="EconomicActivityDescriptionType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="OrganizationUnitNameType">
    <xs:restriction base="String1023"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="ShareStateType">
    <xs:restriction base="String255"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="ShareFormType">
    <xs:restriction base="String255"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="ShareNominalValueType">
    <xs:restriction base="Decimal"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="SharesAmountType">
    <xs:restriction base="Int20"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="SharesTransferabilityType">
    <xs:restriction base="String4095"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="AuthorizationToExecuteType">
    <xs:restriction base="String2047"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DepositTypeType">
    <xs:restriction base="String255"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DepositValueType">
    <xs:restriction base="Decimal"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DepositDueDateType">
    <xs:restriction base="xs:date"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="BankNameType">
    <xs:restriction base="String1023"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="FormattedDomesticBankConnectionType">
    <xs:restriction base="String50"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="AccountNumberPrefixType">
    <xs:restriction base="Int20"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="AccountNumberType">
    <xs:restriction base="Int20"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="BankCodeType">
    <xs:restriction base="Int10"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="IBANType">
    <xs:restriction base="String50"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="BICType">
    <xs:restriction base="String10"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="FormattedNumberType">
    <xs:restriction base="String20"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="InternationalCountryCodeType">
    <xs:restriction base="String10"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="NationalNumberType">
    <xs:restriction base="String20"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="AreaCityCodeType">
    <xs:restriction base="String10"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="SubscriberNumberType">
    <xs:restriction base="String20"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="ExtensionType">
    <xs:restriction base="String10"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="NonCodelistDataType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>D.3.4.1 Obsahuje volnu neciselnikovu hodnotu.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="String2047"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="CodelistCodeType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>D.5.1 Jedinecny kod zakladneho ciselnika. Hodnoty: V sulade s pridelenou hodnotou.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="String100"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="ItemCodeType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>D.5.9.1 Jedinecny kod polozky</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="String255"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="ItemNameType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>D.5.9.2 Uplny nazov polozky</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="String2047"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="IdentifierValueType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>D.1.6.2 Obsahuje samotnu hodnotu pouziteho identifikatora. Pravidla pouzitia: Uvadza sa vo dvojici s Typom identifikatora. Moze byt pouzity viackrat, pricom pre kazdy typ identifikatora sa moze pouzit prave raz.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="String50"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="String10">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Text s obmedzenim na 10 znakov</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="10"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="String15">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Text s obmedzenim na 15 znakov</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="15"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="String20">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Text s obmedzenim na 20 znakov</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="String50">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Text s obmedzenim na 50 znakov</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="String100">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Text s obmedzenim na 100 znakov</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="String255">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Text s obmedzenim na 255 znakov</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="255"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="String511">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Text s obmedzenim na 511 znakov</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="511"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="String1023">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Text s obmedzenim na 1023 znakov</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="1023"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="String2047">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Text s obmedzenim na 2047 znakov</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="2047"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="String4095">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Text s obmedzenim na 4095 znakov</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="4095"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="Decimal">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Desatinne cislo s obmedzenim na 20 cislic, z toho dve desatinne miesta</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="20"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="Int20">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Cele cislo s obmedzenim na 20 cislic</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:totalDigits value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="Int10">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Cele cislo s obmedzenim na 10 cislic</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:totalDigits value="10"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:attributeGroup name="HistoryAttributes">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>D.3.1 Osobitny datovy typ pre datove prvky so sledovanim historickych zmien ich obsahu. Pravidla pouzitia: Tento datovy prvok sa nepouzije bez atributu "Current" a "EffectiveFrom" a ak ma datovy prvok ukoncenu platnost, tak ani bez atributu "EffectiveTo". Moze byt pouzity viackrat.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:attribute name="Current" type="xs:boolean" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Obsahuje oznacenie, ci je prislusny datovy prvok historicky posledny aktualny.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="EffectiveFrom" type="xs:date" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Datum, od ktoreho datovy prvok nadobudol ucinnost, to znamena odkedy je relevantne pouzitelny.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="EffectiveTo" type="xs:date">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Datum, kedy bola ucinnost datoveho prvku ukoncena, to znamena dokedy je este relevantne pouzitelny.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:attributeGroup>
</xs:schema>

Unknown macro: {add-label}