Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Gestor: (Ditec)

26.6.2015 - zaslal návrh Martin Švonavec , tento bol zverejnený 1.7.2015 (aktuálne - od 15.4.2016 - je táto XSD schéma označená ako neplatná)

19.5.2016 - aktualizoval návrh Martin Švonavec 19.5.2016

 

ConversionRecordsSummary_2016-05-17.xsd
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <!-- Elements -->
 <xs:element name="ConversionRecordsSummary" type="ConversionRecordsSummaryCType" />
 <!-- Complex Types -->
 <xs:complexType name="ConversionRecordsSummaryCType">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation>Skratena forma popisu sucasti datoveho prvku Sumarne udaje o zaznamoch o konverzii</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
   <xs:element name="OriginalDocumentsQuantity" type="OriginalDocumentsQuantitySCType" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Obsahuje pocet konvertovanych dokumentov prislusnou osobou opravnenou vykonat zarucenu konverziu. [Pravidla pouzitia: Je mozne viacnasobne pouzitie. Pre kazdu podobu sa uvadza prave raz.]</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="ExecutedConversionTypesQuantity" type="ExecutedConversionTypesQuantitySCType" minOccurs="1" maxOccurs="3">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Obsahuje pocet konverzii vykonanych prislusnou osobou opravnenou vykonat zarucenu konverziu. [Pravidla pouzitia: Je mozne viacnasobne pouzitie. Pre kazdy typ konverzie sa uvadza prave raz.]</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="ConversionRecord" type="ConversionRecordCType" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:complexType name="ExecutedConversionTypeSCType">
  <xs:simpleContent>
   <xs:extension base="ConversionTypeValuesType">
    <xs:attribute name="OriginalDocumentFormat" type="MandatoryStringType" use="required">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Uvadza sa format povodneho dokumentu. [Hodnoty: „paper“ – listinny dokument, „PDF/A-1a“ – elektronicky dokument vo formate Portable Document Format (.pdf) vo verzii A-1a (PDF/A-1a), „TXT“ – elektronicky dokument vo formate Plain Text Format (.txt), „PNG“ – elektronicky dokument vo formate Portable Network Grapgics (.png)“ „XMLDataContainer“ – elektronicky dokument vo formate Extensible Markup Language (XML) v strukture „kontajnera XML udajov“ podla vynosu Ministerstva financii Slovenskej republiky c. 55/2014 Z. z. o standardoch pre informacne systemy verejnej spravy, Hodnoty pre ostatne formaty sa tvoria z obvyklej pripony pouziteho formatu alebo z obvyklej skratky nazvu pouziteho formatu tak, aby bola identifikacia jednoznacna a nekonfliktna s inymi formatmi. „e-other“ – ak nie je mozne jednoducho identifikovat o aky format elektronickeho dokumentu ide.] [Pravidla pouzitia: Hodnota „e-other“ sa uvadza iba v pripade, ak nastane zasadny problem s identifikaciou formatu.]</xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="NewlyCreatedDocumentFormat" type="MandatoryStringType" use="required">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Uvadza sa format novozniknuteho dokumentu. [Hodnoty: „paper“ – listinny dokument, „PDF/A-1a“ – elektronicky dokument vo formate Portable Document Format (.pdf) vo verzii A-1a (PDF/A-1a), „TXT“ – elektronicky dokument vo formate Plain Text Format (.txt), „PNG“ – elektronicky dokument vo formate Portable Network Grapgics (.png)“ „XMLDataContainer“ – elektronicky dokument vo formate Extensible Markup Language (XML) v strukture „kontajnera XML udajov“ podla vynosu Ministerstva financii Slovenskej republiky c. 55/2014 Z. z. o standardoch pre informacne systemy verejnej spravy, Hodnoty pre ostatne formaty sa tvoria z obvyklej pripony pouziteho formatu alebo z obvyklej skratky nazvu pouziteho formatu tak, aby bola identifikacia jednoznacna a nekonfliktna s inymi formatmi. „e-other“ – ak nie je mozne jednoducho identifikovat o aky format elektronickeho dokumentu ide.] [Pravidla pouzitia: Hodnota „e-other“ sa uvadza iba v pripade, ak nastane zasadny problem s identifikaciou formatu.]</xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:attribute>
   </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
 </xs:complexType>
 <xs:complexType name="ConversionRecordCType">
  <xs:sequence>
   <xs:element name="OriginalDocumentName" type="MandatoryStringType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Obsahuje strucny vecny nazov povodneho dokumentu, ktory bol predmetom konverzie.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="OriginalDocumentAuthorisationData" type="MandatoryStringType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Obsahuje popis autorizacnych udajov povodneho dokumentu. [Hodnoty: Nema predpisany obsah.] [Pravidla pouzitia: Ak je povodny dokument v elektronickej podobe, uvadzaju sa autorizacne udaje z autorizacie povodneho dokumentu, ak je autorizovany. Ak je povodny dokument v listinnej podobe, uvadzaju sa autorizacne udaje zo spolocnej autorizacie novovzniknuteho dokumentu a osvedcovacej dolozky k nemu. Ak povodny dokument neobsahuje autorizacne udaje, uvadza sa text „Neobsahuje“. Ak povodny listinny dokument obsahuje udaje, ktore mozno povazovat za autorizacne, ale neobsahuje osvedcovaciu dolozku, uvadza sa „Obsahuje udaje, ktore mozno povazovat za autorizacne, pricom tymito udajmi su“ a uvadza sa ich strucny popis.] [Poznamky: Autorizacnymi udajmi su najma podpis a peciatka.]</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="OriginalDocumentType" type="MandatoryStringType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Obsahuje strucny vecny opis druhu povodneho dokumentu. [Hodnoty: Nema predpisany obsah. Priklady pouzitia: kupna zmluva, rozhodnutie, uznesenie vlady Slovenskej republiky, ziadost, ohlasenie.] [Poznamky: Pouziva sa opis, ktory najvystiznejsie popisuje prislusny druh povodneho dokumentu.]</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="ValidityVerificationResult" type="MandatoryStringType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Obsahuje vecny opis zistenych faktov a zaver overenia autorizacie, vratane overenia autorizacie, vratane overenia platnosti casovej peciatky, ak bola tato overovana. [Hodnoty: Nema predpisany obsah. Priklady pouzitia: Aplikaciou „nazov“ bola overena platnost zaruceneho elektronickeho podpisu. Tento bol v case konverzie platny, datumom platnosti od „datum1“ do „datum2“ patril osobe „identifikacia“.] [Pravidla pouzitia: Ak nebola autorizacia overovana, neobsahuje ziadnu hodnotu.] [Poznamky: Overovanie nastava, ak datovy prvok Autorizacne udaje povodneho dokumentu neobsahuje hodnotu „Neobsahuje“ alebo retazec zacinajuci slovami „Obsahuje udaje, ktore mozno povazovat za autorizacne“.]</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="OriginalDocumentSecurityElementsDescription" type="MandatoryStringType" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Obsahuje vecny opis vsetkych identifikovanych prvkov povodneho dokumentu v listinnej podobe. [Hodnoty: Nema predpisany obsah.] [Pravidla pouzitia: Ak je povodny dokument v elektronickej podobe, neobsahuje ziadnu hodnotu.]</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="ConversionRecordEvidenceNumber" type="MandatoryStringType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Uvadza sa evidencne cislo daneho zaznamu o konverzii. [Hodnoty: Ak neexistuje struktura predpisana centralnou evidenciou, evidencne cislo zaznamu sa vytvara podla pravidiel prislusnej evidencie, v ktorej je zaznam evidovany.]</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="ExecutedConversionType" type="ExecutedConversionTypeSCType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Uvadzaju sa udaje pre rozlisenie aky typ konverzie bol vykonany. [Hodnoty: 1 – pre konverziu z elektronickej do listinnej podoby, 2 – pre konverziu z listinnej do elektronickej podoby, 3 – pre konverziu z elektronickej podoby do ineho formatu v elektronickej podobe.]</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="UsedDevice" type="MandatoryStringType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Uvadza sa udaj o pouzitom technickom alebo programovom prostriedku, pouzitim ktoreho bola zarucena konverzia vykonana. [Hodnoty: Nema predpisany obsah. Priklady pouzitia pre konverziu z elektronickej do listinnej podoby: Softver „nazov“ pre precitanie dokumentu a tlaciaren „nazov“ pre tlac. Priklady pouzitia pre konverziu z listinnej do elektronickej podoby: Softver „nazov“ pre skenovanie, OCR softver „nazov“ pre rozoznanie znakov a ulozenie vo formate „nazov“. Priklady pouzitia pre konverziu z elektronickej podoby do ineho formatu v elektronickej podoby: Softver „nazov“ pre konverziu a ulozenie vo formate „nazov“.] [Pravidla pouzitia: Udaj sa uvadza vo forme identifikacie pouziteho prostriedku a vecneho opisu jeho pouzitia. V pripade pouzitia viacerych prostriedkov sa uvadzaju v poradi, v akom boli pri konverzii pouzite.] [Poznamky: Nazvy su v prislusnom tvare obchodneho nazvu, napr. Adobe Reader 9, LibreOffice 4.3, Microsoft Word 2007, Apache FOP 1.1, GIMP 2.6.11, PDF/A-1a, TXT, XMLDataContainer a podobne. Ak je pouzity manualny prepis, toto sa uvadza na prislusnom mieste namiesto softver „nazov“.]</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="ConversionExecutionDateTime" type="xs:dateTime" minOccurs="1" maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Uvadza sa datum vykonanej konverzie. [Pravidla pouzitia: Uvadza sa v tvare „RRRR-MM-DDThh:mm:ssTZD“, pricom RRRR = rok MM = mesiac DD = den hh = hodina mm = minuta ss = sekunda TZD = cas vo formate Coordinated UniversalTime (UTC), pricom tento sa uvadza vo fixnom tvare „+01:00“ Priklady pouzitia: 2014-10-29-T12:12:00+01:00.] [Hodnoty: Podla formatu dateTime.] [Pravidla pouzitia: Cas sa uvadza v rozsahu hodiny a minuty. Cas v casti „TZD“ sa uvadza v casovom pasme Slovenska.]</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="GivenName" type="GivenNameType" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Uvadza sa meno fyzickej osoby, ktora vykonala konverziu. Obsahuje rodne meno, ktorym je nededena cast mena osoby. Zname aj ako prve meno osoby alebo v uzsom vyzname krstne meno osoby. [Hodnoty: Nema predpisany obsah.] [Poznamky: Je mozne pouzit viackrat, v takom pripade je poradie pouzitia urcujuce.]</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="FamilyName" type="FamilyNameSCType" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Uvadza sa priezvisko fyzickej osoby, ktora vykonala konverziu. [Hodnoty: Vyplna sa v sulade s datovym prvkom Priezvisko.] Datovy prvok Priezvisko: Obsahuje priezvisko. [Hodnoty: Nema predpisany obsah.] [Poznamky: Je mozne pouzit viackrat, v takom pripade je poradie pouzitia urcujuce.]</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="Position" type="MandatoryStringType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Uvadza sa funkcia alebo pracovna pozicia fyzickej osoby v ramci osoby opravnenej vykonavat zarucenu konverziu, ktora vykonava konverziu, ktora vykonala konverziu. Priklady pouzitia: notar, zamestnanec podatelne.] [Poznamky: Pouziva sa opis, ktory najvystiznejsie popisuje prislusnu funkciu alebo pracovnu poziciu.]</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <!-- SC Types -->
 <xs:complexType name="ExecutedConversionTypesQuantitySCType">
  <xs:simpleContent>
   <xs:extension base="xs:positiveInteger">
    <xs:attribute name="ConversionType" type="ConversionTypeValuesType" use="required">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Sluzi na rozlisenie typov vykonanych konverzii. [Hodnoty: 1 – pre konverziu z elektronickej do listinnej podoby, 2 – pre konverziu z listinnej do elektronickej podoby, 3 – pre konverziu z elektronickej podoby do ineho formatu v elektronickej podobe.] [Poznamky: Cielom pouzitia je umoznenie osobitnej evidencie poctu konverzii kazdej podoby.]</xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:attribute>
   </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
 </xs:complexType>
 <xs:complexType name="OriginalDocumentsQuantitySCType">
  <xs:simpleContent>
   <xs:extension base="xs:positiveInteger">
    <xs:attribute name="Format" type="MandatoryStringType" use="required">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Sluzi na rozlisenie podob povodnych dokumentov. [Hodnoty: „paper“ – listinny dokument, „PDF/A-1a“ – elektronicky dokument vo formate Portable Document Format (.pdf) vo verzii A-1a (PDF/A-1a), „TXT“ – elektronicky dokument vo formate Plain Text Format (.txt), „PNG“ – elektronicky dokument vo formate Portable Network Grapgics (.png)“ „XMLDataContainer“ – elektronicky dokument vo formate Extensible Markup Language (XML) v strukture „kontajnera XML udajov“ podla vynosu Ministerstva financii Slovenskej republiky c. 55/2014 Z. z. o standardoch pre informacne systemy verejnej spravy, Hodnoty pre ostatne formaty sa tvoria z obvyklej pripony pouziteho formatu alebo z obvyklej skratky nazvu pouziteho formatu tak, aby bola identifikacia jednoznacna a nekonfliktna s inymi formatmi. „e-other“ – ak nie je mozne jednoducho identifikovat o aky format elektronickeho dokumentu ide.] [Pravidla pouzitia: Hodnota „e-other“ sa uvadza iba v pripade, ak nastane zasadny problem s identifikaciou formatu.] [Poznamky: Cielom pouzitia je umoznenie osobitnej evidencie poctu odlisnych povodnych dokumentov.]</xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:attribute>
   </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
 </xs:complexType>
 <xs:complexType name="FamilyNameSCType">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation>D.1.1.1.6 Obsahuje priezvisko. Moze byt pouzity viackrat, v takom pripade je poradie pouzitia urcujuce.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleContent>
   <xs:extension base="FamilyNameType">
    <xs:attribute name="primary" type="PrimaryType" use="required">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Hodnoty: primary="true" Znamena, ze tento vyskyt priezviska je primarny. Odporuca sa uvadzat ako prve v poradi pouzitych priezvisk. primary="false" Znamena, ze tento vyskyt sa nepovazuje za primarny. Odporuca sa uvadzat az po primarnom vyskyte priezviska. Poradie priezvisk s atributom "false" je urcujuce. primary="undefined" Znamena, ze sa nepouzivaju viacere priezviska, pripadne v ich viacnasobnom pouziti s tymto atributom je urcujuce iba ich poradie pouzitia.</xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="prefix" type="PrefixType" use="optional">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Moze obsahovat slachticky alebo ekvivalentny titul. Ak existuje v priezvisku, vzdy sa uvadza. Hodnoty: Priklady pouzitia: de (ako v "de Witt"), la (ako v "la Salle"); van (ako v "van der Voss").</xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:attribute>
   </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
 </xs:complexType>
 <!-- Simple types -->
 <xs:simpleType name="PrimaryType">
  <xs:restriction base="xs:string">
   <xs:enumeration value="true" />
   <xs:enumeration value="false" />
   <xs:enumeration value="undefined" />
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
 <xs:simpleType name="PrefixType">
  <xs:restriction base="xs:string">
   <xs:minLength value="1" />
   <xs:maxLength value="100" />
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
 <xs:simpleType name="FamilyNameType">
  <xs:restriction base="xs:string">
   <xs:minLength value="1" />
   <xs:maxLength value="255" />
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
 <xs:simpleType name="GivenNameType">
  <xs:restriction base="xs:string">
   <xs:minLength value="1" />
   <xs:maxLength value="255" />
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
 <xs:simpleType name="MandatoryStringType">
  <xs:restriction base="xs:string">
   <xs:minLength value="1" />
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
 <xs:simpleType name="ConversionTypeValuesType">
  <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
   <xs:enumeration value="1" />
   <xs:enumeration value="2" />
   <xs:enumeration value="3" />
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:schema>

Unknown macro: {add-label}