Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Hlavným cieľom návrhu je:

- zaviest povinnost pre statnu spravu zabezpecit funkcnost domenoveho mena weboveho sidla aj bez napisania "www" - co je dnes na internete obvykla prax a nerobia ju obvykle iba ti, ktorym je uplne jedno, ze prichadzaju o navstevnikov (kam zial asi spada aj cast statnej spravy), 
- zvazit nevyzadovat tvar s "www" ak je pouzita ina domena 3. urovne nez "www" a zvazit to aj pre "gov.sk" domeny (pre ine domeny 4. urovne), kedze uz dnes sa nedodrziava, (vid napr. lt.justice.gov.sk, pozemky.mpsr.sk
- aspon vo forme odporucania skusit napisat, ako by mala statna a verejna sprava nazyvat svoje nove hlavne domeny do buducna, lebo doterajsi postup sa javi ako dost chaoticky, (je samozrejme jasne, ze to treba napisat tak, aby to niekto nepochopil tym sposobom, ze ma zacat nakupovat domeny od domenovych spekulantov).

 

Príklady webových sídiel verejnej správy s nefunkčným presmerovaním v pripade nenapisania "www" (vyhadzuje chybu o neexistujúcej stránke): 

Príklady webových sídiel verejnej správy s funkčným presmerovaním v pripade nenapisania "www":
Príklady používania subdomén verejnej správy bez "www": 
Príklad EÚ: 


Návrh paragrafového znenia:


ALTERNATÍVA 1:

Pôvodné znenie §28 : 

"§ 28 Tvar doménových mien webových sídiel orgánov štátnej správy
(1) Štandardom pre tvar doménových mien webových sídiel orgánov štátnej správy je používanie tvaru „www.zaužívaná skratka bezdiakritiky.gov.sk“ pre názvy webových sídiel orgánov štátnej správy, ktoré sú uzlami siete GOVNET. 
(2) Ak dva alebo viac orgánov štátnej správy, ktoré sú uzlami siete GOVNET, majú rovnakú zaužívanú skratku, skratka sa doplní o nasledujúce písmená z názvu týchto orgánov."

navrhujem nahradiť novým znením: 


"§ 28 Tvar doménových mien webových sídiel  
(pozn. čiže celej verejnej správy, nie len štátnej správy) 

Štandardom pre tvar doménových mien webových sídiel je 

a) používanie tvaru „www.zaužívaná skratka bez diakritiky.gov.sk“ pre názvy webových sídiel orgánov štátnej správy, ktoré sú uzlami siete GOVNET, 

b) obvykle používanie zaužívanej skratky názvu povinnej osoby bez diakritiky alebo zaužívaného názvu povinnej osoby bez diakritiky v názve (hlavného) webového sídla povinnej osoby, (ak je používanie takéhoto tvaru primerane možné a vhodné),
 
 

c
) doplnenie zaužívanej skratky v písmene a) a b) o nasledujúce písmená z názvu týchto povinných osôb, ak dva alebo viac povinných osôb má rovnakú zaužívanú skratku, 

d) používanie tvaru bez subdomény "www" s automatickým presmerovaním na tvar so subdoménou "www" pre názvy webových sídiel orgánov štátnej správy a obvykle aj pre názvy webových sídiel ostatných povinných osôb

e) (spravidla) používanie tvaru bez subdomény "www", ak doménové meno používa inú subdoménu (resp. doménu tretej alebo vyššej úrovne), napríklad "názov subdomény.zaužívaná skratka bez diakritiky.sk"); to neplatí pre tvar podľa písm. a), 

f) obvykle používanie tvaru so subdoménou "ww" a "wwww" s automatickým presmerovaním na tvar, v ktorom bude subdoména v tvare "ww" alebo "wwww" nahradená subdoménou v tvare "www" pre riešenie obvyklých chýb používateľov pri písaní názvov."


ALTERNATÍVA 2 : 
(bez prerábania celého §28) 

§28 sa dopĺňa nasledovne: 

 
(3) Zabezpečuje sa používanie a automatické presmerovanie doménových mien webových sídiel bez subdomény v tvare "www" na rovnaké doménové meno začínajúce so subdoménou v tvare "www". 

(4) Spravidla sa zabezpečuje používanie a automatické presmerovanie doménových mien webových sídiel začínajúcich so subdoménou v tvare "ww" alebo "wwww" na doménové meno, v ktorom bude subdoména v tvare "ww" alebo "wwww" nahradená subdoménou v tvare "www"  (pre riešenie obvyklých chýb používateľov pri písaní názvov)

(5) Spravidla sa používa tvar doménových mien webových sídiel bez subdomény "www", ak doménové meno používa inú subdoménu (doménu tretej alebo vyššej úrovne); to neplatí pre tvar podľa ods. 1.

(6)
Štandardom pre tvar doménových mien webových sídiel je používanie spravidla tvaru „www.zaužívaná skratka bez diakritiky.sk“ alebo „www.zaužívaný názov bez diakritiky.sk“, ak je potrebné používanie domény druhej úrovne a ak je používanie takéhoto tvaru doménových mien primerane možné a vhodné.

Poznámka:
V prípade nevhodnosti slova "subdomény" sa môže použiť alterantívny text: "v tvare začínajúcom bez znakov "www." na doménové meno doplnené na začiatku o znaky v tvare "www."

 


Zdôvodnenie: 


Presmerovanie
Presmerovanie z doménového mena bez subdomény na doménu začínajúcu subdoménou "www" je dnes pri webových stránkach bežná prax, s ktorou mnoho používateľov počíta. 
Viaceré webové stránky verejnej správy takéto presmerovanie nepoužívajú, čo u používateľa môže vďaka chybovej hláške o neexistujúcom webe vyvolať dojem, že daná stránka nefunguje a z toho dôvodu ju napokon vôbec nepoužije. V komerčnej sfére si firmy nemôžu dovoliť prichádzať o návštevníkov webových stránok len preto, že nezadali "www" na začiatku domény a rovnaký prístup by mal platiť aj u verejnej správy. 

Podľa dostupných informácií neexistuje oficiálny štandard vyžadujúci používanie subdomény "www" a uvedené presmerovanie, avšak ide o obvyklú dobrú prax. (Viď napríklad http://google.comhttp://youtube.comhttp://sme.sk, atď) 

Iná možnosť - presmerovanie na doménu bez "www"
Niektoré webové sídla v praxi robia presne opačné presmerovanie - čiže z domény začínajúcej subdoménou "www" presmerúvaju na rovnakú doménu bez "www". (Príkladom je presmerovanie http://www.twitter.com na http://twitter.com alebo http://www.dennikn.sk na http://dennikn.sk .) 
Takéto domény sú podľa môjho subjektívneho posúdenia na internete značne v menšine. V takých prípadoch ide najmä o vec filozofie nepoužívania "www" alebo o vec marketingu, vzhľadu domény a pod. 
Nepoužívanie "www" pre domény 3. a vyššej úrovne
V prípade doménových mien, ktoré už používajú inú subdoménu, než je "www", je podľa dostupných informácií z technického hľadiska zbytočné vyžadovať použitie subdomény "www". Jej vyžadovanie komplikuje ručné písanie domény pre používateľov. 
(Pozn. Doména 2. úrovne je example.com, doména 3. úrovne je something.example.com, domény 4. úrovne je some.something.example.com , atď) 
Presmerovanie preklepov
Viaceré známe weby bežne používajú aj presmerovanie preklepov v počte "w", ktoré bežne vznikajú pri písaní subdomény "www", čím pomáhajú používateľom. 
napríklad: 
atď

Vytvorenie takéhoto presmerovania je možné rovnako ako presmerovania domény bez "www", bežným nastavením webového servera. 

Dôvody pre subdoménu "www" 
Hlavné výhody používania subdomény "www" na začiatku názvu domény webového sídla (čiže domény 2. úrovne) sú podľa dostupných informácií napríklad v tom, že:

- je možnosť dobre používať samostatné cookies pre viaceré subdomény, pričom vďaka subdoméne "www" je možné odlíšiť aj hlavnú doménu. (Problém s odlíšením cookies pre subdomény a hlavnú doménu by vraj mal byť pre viaceré situácie vyriešený s novším RFC6265 z roku 2011, ktoré nahradilo RFC2965 z roku 2000 a novšími aplikáciami, ktoré ho implementujú.) 

- pre subdomény je možnosť používania DNS CNAME záznamu (ktorý nie je možný pre hlavnú doménu), čo je možné využiť napr. pre dynamické potreby presmerovania trafficu za behu na iný server / inú IP bez zmeny A záznamu, a pod.   
- Netechnickými dôvodmi používania subdomény "www" sú podľa dostupných informácií dôvody ako vzhľad domény (napr. pre marketing), pripomienka toho, že internet nie je len web, vizuálne odlíšenie domény webového sídla od domény pre iné služby než je web a podobne. 
Náklady:
Nastavenie presmerovania z doménového mena bez "www" na tvar s "www" podľa dostupných informácií nepredstavuje žiadne dodatočné náklady okrem štandardnej úpravy nastavenia webového servera. Umožňujú to nastavenia webových serverov v rámci svojich funkčnosti alebo modulov: http://www.yes-www.org/redirection/ 

 

Informatívne zdroje ku presmerovaniu z domény s "www" na doménu bez "www": 
"WWW or NO-WWW?" 
Kevin Yank , February 19, 2008
citát: 
"... All that said, if you do nothing else, you should at least make sure your site is accessible with or without a ‘www.’ on the hostname. In the absence of a globally-embraced standard for top-level web site hostnames, users can be understandably confused if one version or the other fails to work. ... "
"Change page URLs with 301 redirects", 
Google Webmasters (cca 2011) 
citát: 
"People access your site through several different URLs. If, for example, your home page can be reached in multiple ways - for instance, http://example.com/home, http://home.example.com, or http://www.example.com - it's a good idea to pick one of those URLs as your preferred (canonical) destination, and use 301 redirects to send traffic from the other URLs to your preferred URL. "

"Canonicalization & SEO : Should I use WWW or not?" 
"www is not deprecated , really" 
(iniciatíva za používanie "www") 
citát: 
"Should I redirect no-www to www?
Yes.
Redirection ensures that visitors who type in your URL reach you regardless of which form they use, and also ensures that search engines index your canonical URLs properly."
...
"When using a provider such as Heroku or Akamai to host your web site, the provider wants to be able to update DNS records in case it needs to redirect traffic from a failing server to a healthy server. This is set up using DNS CNAME records, and the naked domain cannot have a CNAME record. This is only an issue if your site gets large enough to require highly redundant hosting with such a service. But who doesn’t want their site to get that large?"
Zdroj:
http://www.yes-www.org/redirection/    (Redirect to www) 
"Why does Heroku warn against “naked” domain names?"
(diskusia cca v roku 2012) 
citát: 
"What they're talking about is that when you use a CNAME to point to their services (which is only possible on subdomain, not the zone root - it can't coexist with the SOA and NS records that are required on the root of your zone), they can make a change to their own DNS records to work around some kind of availability issue.
With a zone root, you must use an A record to point to a specific IP address for the service. If they have an issue with routing, or some kind of denial of service against that specific address, they're not able to update your zone's A record to point to a different IP on the fly; they can update their own, though, and that's what a CNAME allows them to do."
Zdroj: 
"www. is deprecated" 
(iniciatíva proti používaniu "www") 
citát (o filozofii tejto iniciatívy):
"... we make the modest proposal that website makers configure their main sites to be accessible by domain.com as well as www.domain.com.
Our ideal scene is one where non-specialized sites accept traffic on the www host name, but silently redirect it to the bare domain name."
...
"However, any site that takes in traffic one way or the other on both the www host and the bare domain are acceptable here.
We understand that this sort of configuration is not appropriate for every website. For example, a domain may require the webserver to be stored on a different machine than the domain root server. However, relatively few sites are built with this sort of architecture. A properly wielded DNS config can allegorically move mountains and make a setup like a Class B fairly simple even for the biggest of websites. In fact, several websites choose to forward traffic from domain.com to www.domain.com for branding reasons and that's just fine with us. As long as they don't simply block all HTTP traffic on the bare domain name, they're OK in our book."
"What is the purpose of the WWW subdomain?"  
(otázka a diskusia - z roku 2009) 
"What’s the point in having “www” in a URL?"  
(otázka a diskusia z roku 2010) 

Návrh vypracoval: Štefan Szilva
Unknown macro: {add-label}