Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Podoba URI identifikátora

https://[domain]/[type]/[classification]+/[identity](/[version])?([pathToFile])?

[domain] - použitá doména. Entity centrálneho modelu údajov verejnej správy alebo jednotné referencovateľné identifikátory používajú doménu data.gov.sk

[type] =

  • def“ ak URI reprezentuje definičnú entitu v len sémantickém svete (ontológia, entita ontológie, pravidlá, abstraktný číselníkový typ)
  • id“ ak URI reprezentuje indivíduum
  • set“ ak URI reprezentuje dataset
  • doc“ ak URI reprezentuje jednoznačný identifikátor pre úložisko dokumentov. Bližšia definícia v A.2.4 Typ doc

[classification]+ = trieda alebo koncept, pričom klasifikácia môže mať viac úrovní. Účelom viacúrovňovej definície je umožnenie presnejšej definície a zabezpečenie jednoznačnosti referencovateľného identifikátora.

[identity] = číselný alebo textový identifikátor entity, ktorý priraďuje vlastník šablóny referencovateľného identifikátora.

[version] = Len indivíduá, ktoré môžu existovať súčasne v rôznych verziách môžu mať aj verziu. Vzhľad ako vyzerá verzia je nutné špecifikovať regulárnym výrazom, aby bolo možné riešiť dereferenciáciu pre verzionovateľné entity, kde chceme byť vždy naviazaní na poslednú verziu (štandardné správanie pri neuvedení verzie)

 [pathToFile] = tento parameter je používaný len v prípade dokumentov, ktoré majú parameter type = doc

Príklad: RPO (register právnických osôb) si v systéme MetaIS zaregistruje šablónu https://data.gov.sk/id/legal-subject/[identity] a tým sa stáva jej vlastníkom. V prípade RPO je preto parameter identity reprezentovaný IČO, čo vyjadruje jednoznačný referencovateľný identifikátor právnickej osoby.

 


Unknown macro: {add-label}