Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Indivíduá reprezentujú konkrétne entity reálneho sveta, ktoré môžu byť hmotné (Andrej Kiska, Prezidenský palác, Gerlachovský štít, Dunaj ...) alebo aj nehmotné (MetaIS, IČO identifikátor Ministerstva financií SR). V prípade, že je možné aby indivíduum naraz existovalo v rôznych podobách, tak môže byť verzionovateľné.

URI vzor

https://[domain]/id/[classification]+/[identity](/[version])?

[domain] - použitá doména.  Entity centrálneho modelu údajov verejnej správy alebo jednotné referencovateľné identifikátory používajú doménu data.gov.sk

[classification] = trieda do ktorej patrí dané indivíduum. Názov triedy musí vychádzať z ontológie. Trieda sa v sémantických dátových štandardoch uvádza začiatočným veľkým písmenom v camel case formáte, no pokial sa nachádza v URI na pozícii [classification], tak ju zapisujeme malými písmenami pre prehľadnosť, kde sú jednotlivé slová oddelené pomĺčkou.

[identity] = identifikátor entity, ktorý nesmie obsahovať znak "/". Zároveň musí byť identita vždy vyjadrená aj regulárnym výrazom aby sme vedeli predísť možným kolíziám. Samotný regulárny výraz definujúci výzor identity parametra je súčasťou registračného procesu v MetaIS.

[version] =verzia v prípade, že indivíduum je verzionovateľné

 

Príklad triedy v časti classification.

Trieda LegalSubject v ontológií legal subject má URI :

https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/LegalSubject

indivíduá, ktoré sú typu https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/LegalSubject tj. právne subjekty, ktoré su v RPO, preto majú predpis

https://data.gov.sk/id/legal-subject/{id}

V časti referencovateľného identifikýtora daného indivídua [classification] je hodnota "legal-subject". Táto hodnota vychádza z triedy LegalSubject, no je normalizovaná podla pravidla, ktoré je uvedené v popise classification.

 

 

Unknown macro: {add-label}