Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

URI vzor

https://[domain]/set/[dataset-type]/[dataset-name]+(/[version])?

[domain] - použitá doména. Entity centrálneho modelu údajov verejnej správy a jednotný referencovateľný identifikátor používajú doménu data.gov.sk

[dataset-type] - typ dátovej sady. Možné hodnoty sú :

  • catalog - katalóg datasetov
  • codelist - dataset typu číselník (kódy + hodnoty)
  • data - dátový dataset (dáta s množstvom vlastností)
  • hierarchy - dataset obsahujúci hierarchiu

[version] - verzia/distribúcia datasetu

Unknown macro: {add-label}