Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

V súčasnosti sa pre tie isté entity historicky používajú rôzne identity (IDčka) v rôznych ISVS. Tak napr. v štatistickom číselníku krajov CL0049 (http://data.gov.sk/set/codelist/stat-region) Bratislavský kraj d 1 (http://data.gov.sk/id/stat-region/1), kým v inom štatistickom číselníku CL0023 (http://data.gov.sk/set/codelist/nuts3) je daný kód SK010 (http://data.gov.sk/id/nuts3/SK010). Nový Register adries sa snaží zjednotiť uvedené entity, a zavádza nový kód v číselníku krajov (http://data.gov.sk/set/codelist/region), kde Bratislavskému kraju priraďuje hodnotu 2 (http://data.gov.sk/id/region/2). Takže suma sumárum, Bratislavský kraj má vo finálne 3 rôzne identifikátory. Problémom zostáva, ako sa s uvedeným stavom vysporiadať, hlavne pri integrácií (prilinkovania) množstva už publikovaných datasetov ISVS, ktoré používajú rôzne identifikátory.

Našťastie, tento na prvý pohlaď komplikovaný problém je systémovo riešený v sémantických databázach. V prípade totožnosti URI stačí reprezentovať, že dané URI sú totožné, prostredníctvom vzťahu owl:sameAs, ktorý začne všetky URI považovať za jeden a ten istý, čím je možné použiť ktorýkoľvek identifikátor na správne spojenie iných dát ktorý dané URI referencujú.

 

V uvedenom príklad teda platí, že ak sa definuje

<https://data.gov.sk/id/stat-region/1> 
  owl:sameAs
    <https://data.gov.sk/id/nuts3/SK010> .

a súčastne aj

<https://data.gov.sk/id/stat-region/1> 
  owl:sameAs
    <https://data.gov.sk/id/region/2> .

 

tak pre integráciu (použitie) iných datasetov môžem použiť ktorýkoľvek identifikátor!

 

 

Poznámka: Keďže owl:sameAs je tranzitívna relácia, platí súčasne aj :

<https://data.gov.sk/id/stat-region/SK010> 
  owl:sameAs
    <https://data.gov.sk/id/nuts3/2> .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unknown macro: {add-label}