Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vzor jednotného referencovateľného identitikátora pre XSD schému elektronického formulára je:

https://[domain]/doc/egov/eform/[id_formulara]/[version_formulara]/schema.xsd

[domain] - použitá doména.  Entity centrálneho modelu údajov verejnej správy alebo jednotné referencovateľné identifikátory používajú doménu data.gov.sk

[id_formulara] = identifikátor, ktorý je prebraný z parametra id v šablóne elektronického formulára 

[version_formulara] = verzia formuláru, ktorá je prebratá z verzie prislúchajúceho formulára (parameter version v šablóne elektronického formulára) a zároveň je v súlade s metodikou pre tvorbu XSD: Metodika tvorby XSD#VerzieXSDsch%C3%A9m . Verzia musí byť vždy vyjadrená prostredníctvom regulárneho výrazu a zapísaná v systéme MetaIS.

 

Referencovateľné identifikátor elektronického formuláru bez verzie. V Kontajneri XML údajov (XMLDataContainer) podľa prílohy č. 11 Výnosu o štandardoch pre IS VS sa používa v atribúte "Identifier" v dátovom prvku XMLData.
Nakoľko obsah elektronických formulárov sa podpisuje, Jednotný referencovateľný identifikátor elektronického formuláru bez verzie sa nedereferencuje do poslednej verzie nakoľko tá sa môže meniť v čase čo je pre podpisovanie neprijateľné.

https://data.gov.sk/id/egov/eform/ICO_poskytovatela.nazov_elektronickeho_formulara.jazyk.doplnujuca_informacia

Jednotný referencovateľný identifikátor elektronického formuláru v konkrétnej verzii (referencovateľný identifikátor je zároveň aj XML namespace elektronického formuláru)

https://data.gov.sk/id/egov/eform/ICO_poskytovatela.nazov_elektronickeho_formulara.jazyk.doplnujuca_informacia/1.1

URI súboru XSD schémy. V Kontajneri XML údajov (XMLDataContainer) podľa prílohy č. 11 Výnosu o štandardoch pre IS VS sa používa v dátovom prvku UsedXSDReference v UsedSchemasReferenced.

https://data.gov.sk/doc/egov/eform/ICO_poskytovatela.nazov_elektronickeho_formulara.jazyk.doplnujuca_informacia/1.1/schema.xsd


URI súboru manifest.xml

https://data.gov.sk/doc/egov/eform/ICO_poskytovatela.nazov_elektronickeho_formulara.jazyk.doplnujuca_informacia/1.1/META-INF/manifest.xml

URI transformacie. V Kontajneri XML údajov (XMLDataContainer) podľa prílohy č. 11 Výnosu o štandardoch pre IS VS sa používa v dátovom prvku UsedPresentationSchemaReference v UsedSchemasReferenced.

https://data.gov.sk/doc/egov/eform/ICO_poskytovatela.nazov_elektronickeho_formulara.jazyk.doplnujuca_informacia/1.1/Content/nazov-suboru.xslt

URI zip balíčka elektronického formuláru

https://data.gov.sk/doc/egov/eform/ICO_poskytovatela.nazov_elektronickeho_formulara.jazyk.doplnujuca_informacia/1.1/eform.zip

 

Definícia Referencovateľný identifikátor XML menného priestoru a elektronického formulára sa nachádza v separátnej kapitole.

Ak referencovateľný identifikátor elektronického formulára resp. prislúchajúcej XSD schémy elektronického formulára používa doménu data.gov.sk, je považovaný za jednotný referencovateľný identifikátor. Tým pádom sa na nich vzťahuje dereferenciácia tj. napr. referencovateľný identifikátor XSD schémy je zároveň aj URL danej schémy.

 

Príklad hlavičky XSD schémy:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="https://data.gov.sk/id/egov/eform/ICO_poskytovatela.nazov_elektronickeho_formulara.jazyk.doplnujuca_informacia/1.0" targetNamespace="https://data.gov.sk/id/egov/eform/ICO_poskytovatela.nazov_elektronickeho_formulara.jazyk.doplnujuca_informacia/1.0" elementFormDefault="qualified">
...
...
....
</xs:schema>


Pôvodne navrhovaný tvar pre referencovateľný identifikátor pre XSD schému a URI pre XSLT podpisovú transformáciu zverejnený v Zozname referencovateľných identifikátorov (v1.1) bol: 

https://data.gov.sk/doc/eform/ICO_poskytovatela.nazov_elektronickeho_formulara.jazyk.doplnujuca_informacia/verzia/schema.xsd

https://data.gov.sk/doc/eform/ICO_poskytovatela.nazov_elektronickeho_formulara.jazyk.doplnujuca_informacia/verzia/Content/nazov-suboru.xslt

 

V súčasnosti sa v praxi pri podpisovaní vyplnených údajov podľa elektronického formulára (v XAdES_ZEP, XAdES_ZEPbp aj v XMLDataContainer) používa nasledovný nesprávny tvar URI pre XSD schému a URI pre XSLT podpisovú transformáciu: 

http://schemas.gov.sk/form/identifikator/verzia/form.xsd

http://schemas.gov.sk/form/identifikator/verzia/form.xslt

V blízkom čase musí nastať synchronizácia so štandardom.  Pri nových verziách existujúcich formulárov sa očakáva prechod na nový štandard.

Dereferenciácia formulárov bude fungovat len s jednotným referencovateľným identifikátorom https://data.gov.sk/id/egov/eform/id/version resp. https://data.gov.sk/doc/egov/eform/id/version pre dereferenciáciu súborov. Staré verzie formulárov budú takisto dereferencovateľné cez tento nový jednotný referencovateľný identifikátor, kde je možné vyskladať jednotný referencovateľný identifikátor formulára na základe id formulára a verzie, ktorá je vložená do šablóny referencovateľného identifikátora pre formulár.
Unknown macro: {add-label}