Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vzor referencovateľného identifikátora URI XML menného priestoru a referencovateľného identifikátora elektronického formulára

https://[domain]/id/egov/eform/[id]/[version]

[domain] - použitá doména.  Entity centrálneho modelu údajov verejnej správy alebo jednotné referencovateľné identifikátory používajú doménu data.gov.sk tj. referencovatené identifikátor spravovaný modulom elektronických formulárov zaregistrované cez ÚPVS majú vždy doménu data.gov.sk

[id] = identifikátor elektronického formulára (vo výnose označovaný ako referencia ) v tvare : ICO_poskytovatela.nazov_elektronickeho_formulara.jazyk.doplnujuca_informacia

  • vytvára sa v slovenskom jazyku bez diakritiky,
  • „ICO_poskytovatela“ obsahuje IČO poskytovateľa elektronického formulára, ak je potrebné doplniť aj nižšiu hierarchickú úroveň, oddeľuje sa bodkou,
  • „nazov_elektronickeho_formulara“ je vecný názov elektronického formulára podľa bodu 2.2.1 písm. a) prílohy č. 3 výnosu MF SR č. 55/2014 Z. z., určený jeho poskytovateľom, pričom jednotlivé slová sa oddeľujú podtržníkmi,
  • „jazyk“ elektronického formulára v zmysle bodu 2.2.1 písm. f) prílohy č. 3 výnosu MF SR č. 55/2014 Z. z. sa uvádza podľa príslušného kódu položky základného číselníka CL010076 Jazyky; neskoršie pridanie novej jazykovej verzie v rámci jedného elektronického formulára nemení pôvodný identifikátor; ak jeden elektronický formulár obsahuje viac ako jednu jazykovú verziu, neuvádza sa žiadna hodnota,
  • „doplnujuca_informacia“ môže byť viacnásobná, oddelená bodkami alebo nemusí existovať.

[version] = verzia formulára, ktorá je previazaná a identická s verziou prislúchajúcej XSD schémy


Príklad referencovateľného identifikátora elektronického formulára v konkrétnej verzii :

https://data.gov.sk/id/egov/eform/ICO_poskytovatela.nazov_elektronickeho_formulara.jazyk.doplnujuca_informacia/1.0

 

Referencovatené identifikátor XML menného priestoru pre daný formulár je identické s referencovateľným identifikátorom formulára. Referencovateľný identifikátor XML menného priestoru sa používa pre deklaráciu menného priestoru v atribútoch "xmlns" a "targetNamespace".

Príklad referencovateľného identifikátora XML menného priestoru je:

https://data.gov.sk/id/egov/eform/ICO_poskytovatela.nazov_elektronickeho_formulara.jazyk.doplnujuca_informacia/1.0

 

Príklad XML hlavičky:

<ROOT_ELEMENT_TAG xmlns="https://data.gov.sk/id/egov/eform/ICO_poskytovatela.nazov_elektronickeho_formulara.jazyk.doplnujuca_informacia/1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="https://data.gov.sk/id/egov/eform/ICO_poskytovatela.nazov_elektronickeho_formulara.jazyk.doplnujuca_informacia/1.0 https://data.gov.sk/doc/egov/eform/ICO_poskytovatela.nazov_elektronickeho_formulara.jazyk.doplnujuca_informacia/1.0/schema.xsd">

...
...
...
</ROOT_ELEMENT_TAG>

 

Definícia URI XSD schémy sa nachádza v separátnej kapitole.

Ak referencovateľný identifikátor elektronického formuláru resp. prislúchajúcej XSD schémy k elektronickému formuláru používajú doménu data.gov.sk, sú považované za jednotný referencovateľný identifikátor. Tým pádom sa na nich vzťahuje dereferenciácia tj. napr. jednotný referencovateľný identifikátor XSD schémy je zároveň aj URL danej schémy.

 

Pôvodne navrhovaný identifikátor elektronického formulára zverejnený v Zozname referencovateľných identifikátorov mal tvar : 

http://data.gov.sk/doc/eform/poskytovateľ.názovelektronickéhoformulára.jazyk.doplňujúcainformácia

 

Pôvodne navrhovaný referencovateľný identifikátor XML menného priestoru konkrétneho elektronického formulára (používaný v atribútoch xmlns a targetNamespace) malo tvar:

http://data.gov.sk/doc/eform/IČOposkytovateľa.názovelektronickéhoformulára.jazyk.doplňujúcainformácia/verzia

 

Modul elektronických formulárov na Ústrednom portáli verejnej správy v súčasnosti používa nasledovný nesprávny tvar referencovateľného identifikátora XML menného priestoru konkrétneho elektronického formulára:

http://schemas.gov.sk/form/identifikator/verzia

V blízkom čase musí nastať synchronizácia so štandardom.  Pri nových verziách existujúcich formulárov sa očakáva prechod na nový štandard.

Dereferenciácia formulárov bude fungovat len jednotným referencovateľným identifikátorom https://data.gov.sk/id/egov/eform/id/version resp. https://data.gov.sk/doc/egov/eform/id/version pre dereferenciáciu súborov. Staré verzie formulárov budú takisto dereferencovateľné cez toto nový referencovateľné identifikátor, kde je možné vyskladať jednotný referencovateľný identifikátor formulára na základe id formulára a verzie, ktorá je vložená do šablóny jednotného referencovateľného identifikátora pre formulár.

 

 


Unknown macro: {add-label}