Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Komisia pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy je poradný a konzultačný orgán Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu pre oblasť zavádzania štandardov informačných systémov verejnej správy.

Jej hlavnou činnosťou je odborná príprava návrhov na zavedenie nových štandardov a tiež zmenu alebo zrušenie existujúcich štandardov pre informačné systémy verejnej správy. Prerokúva tieto návrhy a tiež odborné stanoviská k týmto návrhom. V jej kompetencii sú aj ďalšie aktuálne problémy súvisiace so štandardizáciou informačných systémov verejnej správy a zriaďovanie stálych alebo dočasných pracovných skupín, ktoré plnia úlohy v oblasti štandardizácie informačných systémov verejnej správy.

TitleCreatorModified
1. Zasadnutie KS ISVSŠtefan SzilvaMar 05, 2017

  • No labels