Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 1. Pridelovanie a schvalovanie dátových prvkov a URI identifikátorov prebieha výhradne prostredníctvom systému MetaIS.
 2. Každý zaregistrovaný dátový prvok alebo ontológia sú automaticky referencovateľné na základe integrácie MetaIS a portálu data.gov.sk podľa príslušných pravidiel dereferenciácie viď A.4.4 Dereferenciácia URI identifikátorov
 3. Menný priestor je pre indivíduá je možné označiť za referenčné, len v prípade že je zdrojom referenčný register.
 4. Každý referenčný identifikátor músí byť zaregistrovaný a schválený v MetaIS.
 5. Štandardizácia ontológií referenčných registrov je schvalovaná na pracovnej skupine PS1.
 6. Čiastkové úpravy alebo doplnenia štandardizovaných dátových prvkov môžu prejsť cez zrýchlené schvalovacie konanie s upovedomením všetkych členov PS1 do lehoty 15 dní od požiadania.
 7. Každá žiadosť o zriadenie štandardizovaného dátového prvku prechádza schvalovacím konaním. Žiadosť môže byť zamietnutá v prípade
  • dátový prvok s rovnakou sémantikou už existuje a je vyžadované jeho prepoužitie
  • dátový prvok nemá predpoklad používania vo viac ako 1 aplikačných službách pre viac ako 1 integračného partnera resp. viacerými ISVS.

 

 

 

 

 

 

Unknown macro: {add-label}