Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dereferenciácia je proces, kedy je referencovateľný identifikátor entity zároveň možné použiť aj ako URL lokátor entity. Tým je možné zabezpečiť zobrazenie entity vo webovom prehliadači ako aj získať informácii o entite v štrukturovanom formáte (RDF/XML, JSON, XML...). Aby bola zabezpečená šifrovaná komunikácia od počiatku, všetky jednotné referencovateľné identifikátory vydávane MetaIS majú doménu data.gov.sk a komunikačný protokol https tj. https://data.gov.sk. Zobrazenie informácií, ktoré sú výsledkom dereferenciácie sú plne v kompetencii zdroja tj. vlastníka menného priestoru. Dereferenciácia môže zohľadňovať prístupové práva a zobrazovať citlivé údaje v zmysle platnej legislatívy.

Kľúčovú rolu v dereferenciacii jednotných referencovateľných identifikátorov zohrávajú dva komponenty : MetaIS ako referenčný register referencovateľných identifikátorov a portál data.gov.sk, ktorý je doménou pre jednotné referencovateľné identifikátory.

Riešenie dereferenciácie na sieťovej úrovni pozostáva z nastavenia presmerovania všetkých dopytov na data.gov.sk, ktoré spĺňajú regulárny výraz :

https://data.gov.sk/(id|def|set|doc)/.*

na stránku MetaIS a to takým spôsobom, že všetko čo sa nachádza za https://data.gov.sk/(id|def|set|doc)/.* automaticky presmeruje na

https://metais.finance.gov.sk/refid/(id|def|set|doc)/.*

 

Primárnym účelom dereferenciácie je zobrazenie entity v čitateľnom tvare vo webovom prehliadači. Preto je pre dereferenciáciu pre webový prehliadač vyžadované použitie GET metódy a HTTP hlavičky Content-type: text/html alebo application/xhtml+xml

1.Algoritmus vyhodnocovania dereferenciácie prostredníctvom MetaIS

1.1 Dereferenciácia menného priestoru - bez zadania identifikátora entity


Nakoľko je MetaIS referenčným registrom referencovateľných identifikátorov a tým pádom sú všetky menné priestory registrované v ňom, MetaIS sa stáva primárnym kameňom pre dereferenciáciu pridelených menných priestorov referencovateľných identifikátorov.

Žiadateľ môže v systéme MetaIS požiadať o pridelenie celého menného priestoru. Napr. RPO požiada o zaregistrovanie menného priestoru :

https://data.gov.sk/id/legal-subject/{id}

pre potreby jednotnej referencovateľnej identifikácie RPO entít. Samotný menný priestor je

https://data.gov.sk/id/legal-subject/

Po zadaní tohto menného priestoru do webového prehliadača, portál data.gov.sk presmeruje dopyt na :

https://metais.finance.gov.sk/refid/id/legal-subject/

Nakoľko nie je zadaná presná entita ale menný priestor, MetaIS zobrazí stránku o popise menného priestoru s údajmi ako kto je vlastníkom daného menného priestoru, dátum registrácie a pod.

1.2. Dereferenciácia referencovateľných identifikátorov v správe MetaIS

MetaIS je primárnym registrátorom niektorých základných entít ako napríklad dátové prvky, ontológie a preto v prípade zadania do webového prehliadača referencovateľného identifikátora entity, ktorá je v gescii MetaIS, MetaIS presmeruje referencovateľný identifikátor samo do seba. V príklade je zobrazená verzionovateľná entita tj. entita, ktorá má verzie .

Príklad šablóny verzionovateľnej entity:

https://data.gov.sk/def/ontology/{id}/{version}

 

Jednotný referencovateľný identifikátor ontológie právneho subjektu je :

https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30

 

Po zadaní toho URI do webového prehliadača, portál data.gov.sk spraví presmerovanie na:
https://metais.finance.gov.sk/refid/def/ontology/legal-subject/2017-05-30

 

Nakoľko MetaIS je priamo správcom ontológiíí, v rámci MetaIS prebehne presmerovanie napríklad na URL

https://metais.finance.gov.sk/view/ontology?view=legal-subject&version=2017-05-30


Entity, ktoré nemajú verzie a sú v správe MetaIS časť s definovaným parametrom {version} nemajú.

1.3. Dereferenciácia entity mimo správy MetaIS

Žiadateľ môže v systéme MetaIS požadať o pridelenie celého menného priestoru tj. identický proces ako v bode 1.

1.3.1 Neverzionovateľné referencovateľné identifikátory

RPO požiada o zaregistrovanie menného priestoru :

https://data.gov.sk/id/legal-subject/{id}

pre potreby tvorby jednotného referencovateľného identifikátora RPO entít.Samotný vlastník menného priestoru RPO, môže definovať šablónu na presmerovania pri dereferenciácii v dvoch možnostiach

a) Použitím celého jednotného referencovateľného identifikátora tj. využitie nahradzujúceho vzoru {uri} napr.

https://rpo.statistics.sk/rpo/view?uri_parameter={uri}
// Konkrétny príklad pre UPVII
https://rpo.statistics.sk/rpo/view?uri_parameter=https://data.gov.sk/id/legal-subject/50349287

b) Použitím ID časti tj. využitie nahradzujúceho vzoru {id} .  Pozn. názvy parametrov

https://rpo.statistics.sk/rpo/view?id_parameter={id}
alebo
https://rpo.statistics.sk/rpo/view/{id}
// Konkrétny príklad pre UPVII
https://rpo.statistics.sk/rpo/view?id=50349287
https://rpo.statistics.sk/rpo/view/50349287

Entita Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pre daný menný priestor by vyzerala nasledovne :

https://data.gov.sk/id/legal-subject/50349287

Po zadaní tohto jednotného referencovateľného identifikátora do webového prehliadača, portál data.gov.sk presmeruje dopyt na :

https://metais.finance.gov.sk/refid/id/legal-subject/50349287

V prípade, že RPO vyplní šablónu na presmerovanie, MetaIS spraví presmerovanie na stránku registrátora podľa definovaného zdroja.

https://rpo.statistics.sk/rpo/view?id_parameter=50349287
alebo
https://rpo.statistics.sk/rpo/view/50349287

 

V prípade, že RPO nevyplní šablónu na presmerovanie, MetaIS zobrazí stránku o popise menného priestoru s údajmi ako napríklad kto je vlastníkom daného menného priestoru, dátum registrácie a pod.

 

Názvy parametrov id_parameter, uri_parameter a verzia_parameter v príklade sú ilustratívne a vlastník šablóny jednotného referencovateľného identifikátora si ich môže pomenovať ľubovolne. Placeholdery {id},{uri},{version} sú dané a na ich základe je možné vytvoriť šablónu na presmerovanie.

 

1.3.2 Verzionovateľné referencovateľné identifikátory (verzionovateľné entity podliehajú špeciálnej špecifikácii)

a) Typ DOC


Verzionovateľné entity typu doc predstavujú špeciálnu kategóriu pre potreby dereferenciácie. Hlavným rozdielom je referencia statických súborov v namapovanom úložisku.

Žiadateľ môže v systéme MetaIS požadať o pridelenie celého menného priestoru. Napr. MEF (modul elektronických formulárov) požiada o zaregistrovanie menného priestoru pre úložisko na dereferenciáciu súborov z definičného balíčka elektronických formulárov:

https://data.gov.sk/doc/egov/eform/{id}/{version}

Samotný unikátny menný priestor je

https://data.gov.sk/doc/egov/eform/

Entita v konkrétnej verzii, ktorý je zároveň jednotným referencovateľným identifikátorom pre úložisko je

https://data.gov.sk/id/egov/eform/ICO_poskytovatela.nazov_elektronickeho_formulara.jazyk.doplnujuca_informacia/1.1

kde za verziou nasleduje cesta v úložisku na súbor schema.xsd

https://data.gov.sk/doc/egov/eform/ICO_poskytovatela.nazov_elektronickeho_formulara.jazyk.doplnujuca_informacia/1.1/schema.xsd

Nakoľko pre dokumenty typu /doc nie je časť referencovateľného identifikátora {id} ani {version} požadovaná, je možné si zaregistrovať aj úložisko ako (ide čisto o príklad, nie reálny referencovateľný identifikátor pre UPVII dokumenty)

https://data.gov.sk/doc/egov/filesystem/upvii/

A následne je možné pre toto úložisko referovať súbor ako :

https://data.gov.sk/doc/egov/filesystem/upvii/nazov_dokument.pdf

 

b) Ostatné verzionovateľné entity


Príklad verzionovateľnej entity aplikačná služba

https://data.gov.sk/id/egov/app-service/55119/1.0

 

Samotný vlastník menného priestoru, môže definovať šablónu na presmerovania pri dereferenciácii rovnako ako v bode 1.3.1 s pridaným parametrom version.
Všeobecný priklad:

 

https://nejaky-portal.sk/nejaky-context/view?id_parameter={id}&verzia_parameter={version}
alebo ako friendly URL
https://nejaky-portal.sk/nejaky-context/{id}/{version}

Názvy parametrov id_parameter a verzia_parameter v príklade sú ilustratívne a vlastník URI šablóny si ich môže pomenovať ľubovolne. Placeholdery {id},{uri},{version} sú dané a na ich základe je možné vytvoriť šablónu na presmerovanie.

 

2. Technická špecifkácia dopytovania a odpovedí dereferenciácie

2.1 Dynamická zmena dereferenciácie prostredníctvom parametrov

V určitých prípadoch je vhodné, aby mal zdroj viacero možností návratových hodnôt referencovateľných identifikátorov tj. nie len vizualizácia vo webovom prehliadači, ale aj štruktúrovaná odpoveď vo formáte RDF/XML, JSON, XML. Na základe týchto požiadaviek je vytvorená metodika, ktorá povoľuje dynamicky dereferencovať zdroj a to :

 • použitím query časti v referencovateľnom identifikátore tj. časti za otáznikom
 • modifikovaním odpovede dereferenciácie prostredníctvom HTTP hlavičky

Tým vzniká pre vlastníka šablóny jednotného referencovateľného identifikátora, ktorý dereferenciuje svoje entity povinnosť zdokumentovať v MetaIS parametre dereferenciacie. Parametre či už v hlavičke alebo za znakom otáznik nemenia samotnú identitu URI. Je možné ich chápať ako parametre služby na ten istý zdroj. Identifikátor entity v štandarde nepoužíva query časť v URI tj. identita medzi dvoma referencovateľnými identifikátormi je preto určená bez query časti v referencovateľnom identifikátore.

2.1.1 Prostredníctvom query part v URI

Modifikácia dereferenciácie použitím otáznika, za ktorým pokračujú key=value parametre väzbené cez & znak. Pre každý registrovaný menný priestor jednotný referencovateľný identifikátor je vyžadované aby všetky vstupné parametre "key" ako aj ich hodnoty "value" boli štrukturovane zdokumentované v MetaIS.

Modelová situácia slúži len ako príklad. Samotnú dereferenciáciu https://data.gov.sk/id/egov/app-service/ bude mat v kompetencii subjekt, ktorý vlastní daný menný priestor

Pri štandardnom dopyte na:

https://data.gov.sk/id/egov/app-service/55119/1.0

sa používateľovi vo webovom rozhraní zobrazia informácie o vlastníkovi, ostatných verziách danej služby, kedy bola služba registrovaná. Nakoľko je dobré aby bola dereferenciácia používaná aj pre vývojárov, pridaním parametra view s hodnotou apidoc by sa zobrazila iná vizualizácia entity so štruktúrovanou dokumentáciou volania služby.

Príklad možnosti získania API dokumentácie k službe

https://data.gov.sk/id/egov/app-service/55119/1.0?view=apidoc

Referenčný identifikátor služby je stále identicky tj.

https://data.gov.sk/id/egov/app-service/55119/1.0

nakoľko čast referencovateľného identifikátora query (časť key=value za ?) nie je braná ako súčasť referencovateľného identifikátora.

2.1.2 Prostredníctvom HTTP hlavičky

Výsledok dereferenciácie je možné ovplyvňovať aj na základe HTTP hlavičiek. Povolené sú preto HTTP hlavičky : 

Content-Type

Použitie tejto HTTP hlavičky dovoľuje dereferencovať zdroj a to ako pre bežného používateľa, ktorý očakáva webovú vizualizáciu, tak aj pre technického používateľa, ktorý by chcel dostať informácie o zdroji v štruktúrovanej podobe tj. prostredníctvom JSON, XML alebo RDF/XML formátu.


Štandardne používame nasledovné hodnoty pre Content-Type HTTP hlavičku :

 • Vizualizácia pre koncového použ ívateľa
  • application/xhtml+xml
  • text/html
 • Strojov spracovateľný výstup
  • application/xml
  • application/json
  • application/ld+json
  • application/rdf+xml
  • application/zip
  • ...

Všeobecná špecifikácia tejto HTTP hlavičky sa nachádza na https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-3.1.1.5

Media type versioning
Nakoľko sa API poskytovateľov dereferenciácie môže vyvíjať v čase, je možné výsledok/návratovú hodnotu dereferenciácie verzionovať. Na tento účel slúži Media Type Versioning koncept.

Príklad media type versioningu

application/vnd.myname.v1+json

Táto hlavička nemení verziu entity (napr. pri verzionovateľných entitách) ale LEN návratovú hodnotu pri dereferenciácii. V prípade, že pri volaní nie je verzia špecifikovaná, používa sa najnovšia verzia.

 

If-Modified-Since

Používatelia sa môžu často dopytovať na zdroj, ktorý je verzionovateľný. V prípade, že nie je zadaná verzia v URI, automaticky sa vracia vždy posledná verzia, čo môže byť požadovaná integračná vlastnosť pre mnohé systémy. Pre optimalizáciu poskytovania obsahu sa preto používa práve táto hlavička.

Príklad: 

Používateľ chce sťahovať zoznam právnických osôb, ktoré sú vypublikované na portáli data.gov.sk. Nakoľko chce mať vždy prehľad o najnovších entitách dopytuje sa na dataset všetkých právnických osôb s URI bez verzie. Daný dataset je ale veľký a tým pádom by často sťahoval obsah čo zaťažuje infraštruktúru. Prostredníctvom tejto HTTP hlavičky vie nastaviť, že nový obsah sťahuje len v prípade, že je vypublikovaná nová verzia. Ak sa obsah nezmenil, návratová hodnota má HTTP Status code 304 Not Modified.

 

Všeobecná špecifikácia tejto HTTP hlavičky sa nachádza na  https://tools.ietf.org/html/rfc7232#section-3.3

2.2 HTTP Status codes

 

1. Dereferenciácia referencovateľného identifikátora pre neregistrovaný menný priestor

V prípade, že používateľ chce dereferencovať referenčný identifikátor, ktorého menný priestor nie je registrovaný v MetaIS alebo daná entita nie je v správe MetaIS, systém MetaIS vráti HTTP status code 404.

2. Dereferenciácia referencovateľného identifikátora pre registrovaný menný priestor no neexistujúcu entitu

V prípade, že entita identifikovaná prostredníctvom jednotného referencovateľného identifikátora neexistuje v systéme na ktorý bolo z MetaIS spravené presmerovanie, daný systém má povinnosť vrátiť návratovú hodnotu HTTP status code 404. V takom prípade MetaIS zobrazí vlastníka menného priestoru s oznamom, že daná entita neexistuje v zdrojovom systéme.

3. Dereferenciácia referencovateľného identifikátora (nie jednotného referencovateľného identifikátora)  - prvky, bez data.gov.sk domény

V praxi môže nastať situácia, kedy je jedna entita reprezentovaná viacerými referencovateľnými identifikátormi. Podľa štandardu je povinnosť mať vytvorený mapovací dataset, ktorý premapováva vlastné referencovateľné identifikátory na jednotné referencovateľné identifikátory, ktoré sú schválené v MetaIS.

Príklad: 

Bratislavský kraj sa nachádza vo viacerých číselníkoch s rozdielnymi referencovateľným identitikátorom, no zároveň existuje aj jednotný referencovateľný identifikátor, ktorý je referečný. Poskytovateľ má mapovací dataset, kde pozná vzťah medzi referencovateľným a jednotným referencovateľným identifikátorom : 

<https://statistics.sk/id/region/1> owl:sameAs <https://data.gov.sk/id/nuts3/SK010>  

 

V prípade, že poskytovateľ (v tomto príklade štatistický úrad) by mal implementovanú dereferenciáciu, je požadované, aby na zadanie referencovateľného identifikátora https://statistics.sk/id/region/1 do webového prehliadača bola odpoveď HTTP Status code 303 (See Other), ktorá vráti pre danú entitu jednotný referencovateľný identifikátor tj https://data.gov.sk/id/nuts3/SK010 čím sa postupne prečistí celý priestor referencovateľných identifikátorov. 

4. Not modified pri použití HTTP hlavičky If-Modified-Since

V prípade, že sa nezmení verzinovateľný zdroj od času definovaného v If-Modified-Since, je návratová hodnota HTTP Status Code 304 Not Modified.

2.3 Použitie Fragment Identifier (#) v referencovateľnom identifikátore na určenie podriadeného prvku vrámci zdroja

Dereferenciácia dokáže odkazovať aj na obsah, pre ktorý je v mnohých prípadoch nutné identifikovať podriadený prvok vrámci dereferencovaného obsahu. Táto požiadavka je riešená pre dokumenty typu /doc pomocou Fragment identifier .

Takýmto spôsobom je možné ukázať

Unknown macro: {add-label}