Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

Dereferenciácia je proces, kedy je URI identifikátor entity zároveň možné použiť aj ako URL lokátor entity. Tým je možné zabezpečiť zobrazenie entity v prehliadači. Aby bola zabezpečená šifrovaná komunikácia od počiatku, všetky referenčné URI identifikátory vydávane MetaIS majú doménu data.gov.sk a komunikačný protokol https tj. https://data.gov.sk.

Kľúčovú rolu v dereferenciácie zohrávajú dva komponenty : MetaIS ako referenčných register URI identifikátorov a portál data.gov.sk

Riešenie dereferenciácie na sieťovej úrovni pozostáva z nastavenie presmerovania všetkých dopytov na data.gov.sk, ktoré spĺňajú regulárny výraz :

https://data.gov.sk/(id|def|set|doc)/.*

na stránku MetaIS a to takým spôsobom, že všetko čo sa nachádza za https://data.gov.sk/ automaticky presmeruje na https://metais.finance.gov.sk/refid/

https://metais.finance.gov.sk/refid/(id|def|set|doc)/.*

 

Algoritmus vyhodnocovania dereferenciácie v MetaIS :

1. Dereferenciácia menného priestoru

Žiadateľ môže v systéme MetaIS požadať o pridelenie celého menného priestoru. Napr. RPO požiada o zaregistrovanie menného priestoru :

https://data.gov.sk/id/legal-subject/{id}

pre potreby URI identifikácie RPO entít. Samotný menný priestor je

https://data.gov.sk/id/legal-subject/

Po zadaní tohto menného priestoru do prehliadača, portál data.gov.sk presmeruje dopyt na :

https://metais.finance.gov.sk/refid/id/legal-subject/

Nakoľko nie je zadaná presná entita ale menný priestor MetaIS zobrazí stránku o popise menného priestoru s údajmi ako kto je vlastníkom daného menného priestoru, dátum registrácie a pod.

 

2. Dereferenciácia entity mimo správy MetaIS

Žiadateľ môže v systéme MetaIS požadať o pridelenie celého menného priestoru. Napr. RPO požiada o zaregistrovanie menného priestoru :

https://data.gov.sk/id/legal-subject/{id}

pre potreby URI identifikácie RPO entít.Samotný vlastník menného priestoru RPO, môže definovať šablónu na presmerovania pri dereferenciácii v dvoch možnostiach

a) Použitím celej URI tj. využitie nahradzujúceho vzoru {uri} napr.

https://rpo.statistics.sk/rpo/view?uri={uri}

b) Použitím ID časti tj. využitie nahradzujúceho vzoru {id}

https://rpo.statistics.sk/rpo/view?id={id}
alebo
https://rpo.statistics.sk/rpo/view/{id}

Entita Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu pre daný menný priestor by vyzerala nasledovne :

https://data.gov.sk/id/legal-subject/50349287

Po zadaní tohto URI identifikátora do prehliadača, portál data.gov.sk presmeruje dopyt na :

https://metais.finance.gov.sk/refid/id/legal-subject/50349287

V prípade, že RPO vyplní šablónu na presmerovani, MetaIS spraví presmerovanie na stránku registrátora podľa definovaného zdroja.

V prípade, že RPO nevyplní šablónu na presmerovani, MetaIS zobrazí stránku o popise menného priestoru s údajmi ako kto je vlastníkom daného menného priestoru, dátum registrácie a pod.


3. Dereferenciácia URI entít v správe MetaIS

MetaIS je primárnym registrátorom niektorých základných entít ako napríklad dátové prvky, ontológie, elektronické formuláre a preto v prípade zadania do webového prehliadača URI entity, ktorá je v gescii MetaIS, MetaIS presmeruje URI samo do seba ako je definované v bode 2.

 

4. Nereferenčná URI adresa

V prípade, že používateľ chce dereferencovať URI, ktoré nie je registrované v MetaIS, systém MetaIS vráti HTTP status code 404.

  • No labels
Unknown macro: {add-label}