Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 11 Next »

Katalóg reprezentuje zoskupenie datasetov pod gestora. Správne definovaný katalóg obsahuje tieto entity :

Názov vlastnostiTyp vlastnostiHodnota vlastnostiPočetnosťPopis
http://www.w3.org/ns/adms#AssetRepositoryowl:ClassURI Trieda vyjadrujúca katalóg datasetov
http://purl.org/dc/terms/creatorowl:ObjectPropertyURI typu pper:PhysicalPerson (ontológia fyzickej osoby) Tvorca katalógu pomocou URI referencie.
http://purl.org/dc/terms/contributorowl:ObjectPropertyURI typu pper:PhysicalPerson (ontológia fyzickej osoby) Prispievateľ do katalógu
http://purl.org/dc/terms/createdowl:DatatypePropertyxsd:dateTime s GMT Dátum vytvorenia katalógu. xsd:dateTime
http://purl.org/dc/terms/titleowl:DatatypePropertyxsd:string Názov katalógu
https://data.gov.sk/def/ontology/resource/gestorowl:ObjectPropertyURI typu ???? Gestor katalógu. Typ " URI identifikátor RPO subjektu.
http://www.w3.org/ns/dcat#dataset
owl:ObjectPropertyURI typu http://www.w3.org/ns/adms#Asset Referencia na dataset

 

Príklad katalógu registra adries :

<?xml version="1.0"?>

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
  xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"
  xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
  xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#"
  xmlns:res="https://data.gov.sk/def/ontology/resource/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
  xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
  xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#">
 
	<adms:AssetRepository rdf:about="https://data.gov.sk/set/catalog/address-register">
		<dct:creator rdf:resource="http://www.linkedin.com/in/miroslavliska" />
	  <dct:contributor rdf:resource="http://www.linkedin.com/in/mareksurek" />
	  <dct:created rdf:datatype="&xsd;dateTime">2017-01-01T00:00:00Z</dct:created>
	  <dct:modified rdf:datatype="&xsd;dateTime">2017-01-01T00:00:01Z</dct:modified>
	  <dct:title xml:lang="sk">Register adries</dct:title>
  	<dct:title xml:lang="en">Address Register Catalog</dct:title>
  	<res:gestor rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151866"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/region"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/county"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/municipality"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/district"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/street"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/street-geometry"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/building"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/apartment"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/entrance"/>
	</adms:AssetRepository>

</rdf:RDF>

Dataset

Dataset patrí medzi skupinu sémantických entít, ktoré podporujú verzionovanie. Práve kvôli tejto vlastnosti sémantické verzionovateľné entity sú vo vzťahu http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#subClassOf adms:Asset

 

Možné hodnoty DCT:type

<skos:hasTopConcept rdf:resource="http://purl.org/adms/assettype/CodeList"/>

<skos:hasTopConcept rdf:resource="http://purl.org/adms/assettype/CoreComponent"/>

<skos:hasTopConcept rdf:resource="http://purl.org/adms/assettype/DomainModel"/>

<skos:hasTopConcept rdf:resource="http://purl.org/adms/assettype/InformationExchangePackageDescription"/>

<skos:hasTopConcept rdf:resource="http://purl.org/adms/assettype/Mapping"/>

<skos:hasTopConcept rdf:resource="http://purl.org/adms/assettype/NameAuthorityList"/>

<skos:hasTopConcept rdf:resource="http://purl.org/adms/assettype/Ontology"/>

<skos:hasTopConcept rdf:resource="http://purl.org/adms/assettype/Schema"/>

<skos:hasTopConcept rdf:resource="http://purl.org/adms/assettype/ServiceDescription"/>

<skos:hasTopConcept rdf:resource="http://purl.org/adms/assettype/SyntaxEncodingScheme"/>

<skos:hasTopConcept rdf:resource="http://purl.org/adms/assettype/Taxonomy"/>

<skos:hasTopConcept rdf:resource="http://purl.org/adms/assettype/Thesaurus"/>

<?xml version="1.0"?>

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
  xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"
  xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
  xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#"
  xmlns:res="https://data.gov.sk/def/ontology/resource/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
  xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
  xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#">
 
	<adms:Asset rdf:about="https://data.gov.sk/set/data/region">
  	<dct:type rdf:resource="http://purl.org/adms/assettype/CodeList"/>
  	<dct:title xml:lang="sk">Kraj - konsolidované dáta</dct:title>
  	<dct:title xml:lang="en">Region - consolidated data</dct:title>
  	<res:gestor rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151866"/>
  		<dcat:theme rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/Region"/>
 	</adms:Asset>

</rdf:RDF>

Distribúcia

Distribúcia reprezentuje konkrétnu verziu datasetu. Distribúcia datasetu obsahuje vo svojom URI aj príponu súboru.

<?xml version="1.0"?>

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
  xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"
  xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
  xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#"
  xmlns:res="https://data.gov.sk/def/ontology/resource/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
  xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
  xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#">

	<adms:AssetDistribution rdf:about="https://data.gov.sk/set/data/region/2017-01-01-example.rdf">
  	<res:validFrom rdf:datatype="&xsd;date">2017-01-01</res:validFrom>
  	<dct:created rdf:datatype="&xsd;dateTime">2017-01-01T00:00:00Z</dct:created>
  	<dct:modified rdf:datatype="&xsd;dateTime">2017-01-01T00:00:01Z</dct:modified>
  	<dct:creator rdf:resource="http://www.linkedin.com/in/miroslavliska" />
  	<dct:contributor rdf:resource="http://www.linkedin.com/in/mareksurek" />
  	<dcat:accessURL rdf:resource="https://data.gov.sk/"/>
  	<res:distributionOf rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/region"/>
  	<dcat:downloadURL rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/region/2017-01-01-example.rdf"/>
  	<dcat:mediaType rdf:datatype="&xsd;string">application/rdf+xml</dcat:mediaType>
  	<dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0"/>
  	<owl:versionInfo rdf:datatype="&xsd;string">2017-01-01-example.rdf</owl:versionInfo>
  	<adms:status rdf:resource="http://purl.org/adms/status/Completed"/>
	</adms:AssetDistribution>

</rdf:RDF>
 • No labels