You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 13 Next »

Katalóg reprezentuje zoskupenie datasetov pod gestora. Správne definovaný katalóg obsahuje tieto entity :

Názov vlastnostiTyp vlastnostiHodnota vlastnostiPočetnosťPopis
http://www.w3.org/ns/adms#AssetRepositoryowl:ClassURI Trieda vyjadrujúca katalóg datasetov
http://purl.org/dc/terms/creatorowl:ObjectPropertyURI typu pper:PhysicalPerson (ontológia fyzickej osoby) Tvorca katalógu pomocou URI referencie.
http://purl.org/dc/terms/contributorowl:ObjectPropertyURI typu pper:PhysicalPerson (ontológia fyzickej osoby) Prispievateľ do katalógu
http://purl.org/dc/terms/createdowl:DatatypePropertyxsd:dateTime s GMT Dátum vytvorenia katalógu. xsd:dateTime
http://purl.org/dc/terms/titleowl:DatatypePropertyxsd:string Názov katalógu
https://data.gov.sk/def/ontology/resource/gestorowl:ObjectPropertyURI typu ???? Gestor katalógu. Typ " URI identifikátor RPO subjektu.
http://www.w3.org/ns/dcat#dataset
owl:ObjectPropertyURI typu http://www.w3.org/ns/adms#Asset Referencia na dataset

 

Príklad katalógu registra adries :

<?xml version="1.0"?>

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
  xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"
  xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
  xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#"
  xmlns:res="https://data.gov.sk/def/ontology/resource/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
  xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
  xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#">
 
	<adms:AssetRepository rdf:about="https://data.gov.sk/set/catalog/address-register">
		<dct:creator rdf:resource="http://www.linkedin.com/in/miroslavliska" />
	  <dct:contributor rdf:resource="http://www.linkedin.com/in/mareksurek" />
	  <dct:created rdf:datatype="&xsd;dateTime">2017-01-01T00:00:00Z</dct:created>
	  <dct:modified rdf:datatype="&xsd;dateTime">2017-01-01T00:00:01Z</dct:modified>
	  <dct:title xml:lang="sk">Register adries</dct:title>
  	<dct:title xml:lang="en">Address Register Catalog</dct:title>
  	<res:gestor rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151866"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/region"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/county"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/municipality"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/district"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/street"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/street-geometry"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/building"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/apartment"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/entrance"/>
	</adms:AssetRepository>

</rdf:RDF>

Dataset

Dataset patrí medzi skupinu sémantických entít, ktoré podporujú verzionovanie. Práve kvôli tejto vlastnosti sémantické verzionovateľné entity sú vo vzťahu http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#subClassOf adms:Asset

 

Možné hodnoty DCT:type

<skos:hasTopConcept rdf:resource="http://purl.org/adms/assettype/CodeList"/>

<skos:hasTopConcept rdf:resource="http://purl.org/adms/assettype/CoreComponent"/>

<skos:hasTopConcept rdf:resource="http://purl.org/adms/assettype/DomainModel"/>

<skos:hasTopConcept rdf:resource="http://purl.org/adms/assettype/InformationExchangePackageDescription"/>

<skos:hasTopConcept rdf:resource="http://purl.org/adms/assettype/Mapping"/>

<skos:hasTopConcept rdf:resource="http://purl.org/adms/assettype/NameAuthorityList"/>

<skos:hasTopConcept rdf:resource="http://purl.org/adms/assettype/Ontology"/>

<skos:hasTopConcept rdf:resource="http://purl.org/adms/assettype/Schema"/>

<skos:hasTopConcept rdf:resource="http://purl.org/adms/assettype/ServiceDescription"/>

<skos:hasTopConcept rdf:resource="http://purl.org/adms/assettype/SyntaxEncodingScheme"/>

<skos:hasTopConcept rdf:resource="http://purl.org/adms/assettype/Taxonomy"/>

<skos:hasTopConcept rdf:resource="http://purl.org/adms/assettype/Thesaurus"/>

<?xml version="1.0"?>

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
  xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"
  xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
  xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#"
  xmlns:res="https://data.gov.sk/def/ontology/resource/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
  xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
  xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#">
 
	<adms:Asset rdf:about="https://data.gov.sk/set/data/region">
  	<dct:type rdf:resource="http://purl.org/adms/assettype/CodeList"/>
  	<dct:title xml:lang="sk">Kraj - konsolidované dáta</dct:title>
  	<dct:title xml:lang="en">Region - consolidated data</dct:title>
  	<res:gestor rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151866"/>
  		<dcat:theme rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/Region"/>
 	</adms:Asset>

</rdf:RDF>

Distribúcia

Distribúcia reprezentuje konkrétnu verziu datasetu. Distribúcia datasetu obsahuje vo svojom URI aj príponu súboru.

<?xml version="1.0"?>

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
  xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"
  xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
  xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#"
  xmlns:res="https://data.gov.sk/def/ontology/resource/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
  xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
  xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#">

	<adms:AssetDistribution rdf:about="https://data.gov.sk/set/data/region/2017-01-01-example.rdf">
  	<res:validFrom rdf:datatype="&xsd;date">2017-01-01</res:validFrom>
  	<dct:created rdf:datatype="&xsd;dateTime">2017-01-01T00:00:00Z</dct:created>
  	<dct:modified rdf:datatype="&xsd;dateTime">2017-01-01T00:00:01Z</dct:modified>
  	<dct:creator rdf:resource="http://www.linkedin.com/in/miroslavliska" />
  	<dct:contributor rdf:resource="http://www.linkedin.com/in/mareksurek" />
  	<dcat:accessURL rdf:resource="https://data.gov.sk/"/>
  	<res:distributionOf rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/region"/>
  	<dcat:downloadURL rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/region/2017-01-01-example.rdf"/>
  	<dcat:mediaType rdf:datatype="&xsd;string">application/rdf+xml</dcat:mediaType>
  	<dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0"/>
  	<owl:versionInfo rdf:datatype="&xsd;string">2017-01-01-example.rdf</owl:versionInfo>
  	<adms:status rdf:resource="http://purl.org/adms/status/Completed"/>
	</adms:AssetDistribution>

</rdf:RDF>
 • No labels