Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Základné požiadavky pre URI

 • referencovateľný identifikátor môže byť použitý na identifikáciu najviac jedného objektu alebo entity. Do URI identifikátora nie je nutné uvádzať všetky možné vlastnosti daného zdroja, ktorý je daným URI identifikovaný. Nutné je len zabezpečenie jeho jednoznačnosti.
 • URI musí byť zaregistrované v systéme MetaIS.
 • URI doména pre jednotný referencovateľný identifikátor je výhradne data.gov.sk . V prípade, že identifikátor je len referencovateľný (nie jednotný referencovateľný), je možné použiť aj inú doménu v prípade dodržania všetkých náležitostí, ktoré sú spísané v časti B. Procesy. Aj takýto referencovateľný identifikátor musí byť registrovaný v systéme MetaIS.
 • referencovateľný identifikátor musí byť čo najviac trvácny (perzistentný), tj. nesmie obsahovať také časti, ktoré sa v čase často menia, ako napr. gestor a podobne.
 • referencovateľný identifikátor musí byť čo najviac čitateľný, avšak časť identity môže byť reprezentovaná kódovanou informáciou
 • Pre časti trieda (V A.2.1.1 Všeobecný návrhový vzor pre URI je parameter nazývaný classification), identifikátor entity (V A.2.1.1 Všeobecný návrhový vzor pre URI je parameter nazývaný identity), resp. verzia (V A.2.1.1 Všeobecný návrhový vzor pre URI je parameter nazývaný version) v prípade použitia jazykového výrazu, ktorý nie je skratkou alebo kódom, je nutné používať anglický jazyk.
 • Časti URI, ktoré je možné podľa šablóny dosadzovať (classification, identity, version), nesmú obsahovať znak lomítka tj. '/', ktorý slúži ako oddelovač logických častí URI identifikátora
 • referencovateľný identifikátor môže obsahovať veľké aj malé písmená pričom URI je case sensitive
 • referencovateľný identifikátor nesmie obsahovať diakritiku, biele znaky (medzera, tabulátor, nový riadok, ...), ani špeciálne znaky okrem znakov :
  • lomítka tj. '/'
  • bodky tj. '.'
  • pomĺčky tj. '-'
  • zavináča tj. '@'
  • podčiarkovníka tj. '_'
  • hash tj '#' - používa sa ako Fragment Identifier v URI. Tento znak zohráva úlohu v dereferenciácii zdroja, kde je bližšie popísaná jeho funkcionalita. Zároveň je súčasťou návrhu na mapovanie medzi Centrálnym modelom údajov a entitami v elektronických formulároch, ktorý bude predložený na zasadnutie PS1.
  • otáznika tj. '?' - tento znak NIE JE považovaný za súčasť referencovateľného identifikátora, ale za znak ktorý definuje query časť v referencovateľných identifikátoroch. Táto časť je následne používaná pre potreby dynamickej dereferenciácie referencovateľného identifikátora.

 

Unknown macro: {add-label}