Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Next »

Registrácia a vydávanie URI prebieha výhradne centralizovaným spôsobom na ÚPVII pre zabezpečenie maximálnej efektivity údajov VS.

1) Žiadateľ podá žiadost o URI (systém MetaIS)

https://metais.finance.gov.sk/uri/newurirequest/

2) Správca URI z centrálnej dátovej kancelárie schváli/zamietne žiadosť (systém MetaIS). Zoznam schválených žiadostí je dostupný na adrese

https://metais.finance.gov.sk/uri/list/accepted

 

 

 

  • No labels
Unknown macro: {add-label}