Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 11 Next »

Pravidlá

  1. Pridelovanie a schvalovanie dátových prvkov a URI identifikátorov prebieha výhradne prostredníctvom systému MetaIS.
  2. Každý zaregistrovaný dátový prvok alebo ontológia sú automaticky referencovateľné na základe integrácie MetaIS a portálu data.gov.sk podľa príslušných pravidiel dereferenciácie viď §C.3 Dereferenciácia URI identifikátorov
  3. Menný priestor je pre indivíduá je možné označiť za referenčné, len v prípade že je zdrojom referenčný register.
  4. Každý referenčný identifikátor músí byť zaregistrovaný a schválený v MetaIS.
  5. Štandardizácia ontológií referenčných registrov je schvalovaná na pracovnej skupine PS1.
  6. Čiastkové úpravy alebo doplnenia štandardizovaných dátových prvkov môžu prejsť cez zrýchlené schvalovacie konanie s upovedomením všetkych členov PS1 do lehoty 15 dní od požiadania.
  7. Každá žiadosť o zriadenie štandardizovaného dátového prvku prechádza schvalovacím konaním. Žiadosť môže byť zamietnutá v prípade
  • dátový prvok s rovnakou sémantikou už existuje a je vyžadované jeho prepoužitie
  • dátový prvok nemá predpoklad používania vo viac ako 1 aplikačných službách pre viac ako 1 integračného partnera resp. viacerými ISVS.

 

Proces

1) Žiadateľ podá žiadost o URI (systém MetaIS)

https://metais.finance.gov.sk/uri/newurirequest/

2) Správca URI z centrálnej dátovej kancelárie schváli/zamietne žiadosť (systém MetaIS). Zoznam schválených žiadostí je dostupný na adrese

https://metais.finance.gov.sk/uri/list/accepted

 

 

 

  • No labels
Unknown macro: {add-label}