Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zápis zo zasadnutia PS1

1. Zasadanie 11.4.2017:

1.     Úvodné slovo predsedu PS1.

 • Technické administratívne pokyny .
 • Oboznámenie členov s činnosťou PS1.

2.       Novela výnosu č.MF/009269/2014-173

 • schéma správ Sk-Talk- aktualizácia XSD a súvisiacej dokumentácie zverejňovanej na slovensko.sk v spolupráci s NASES

          a nasledovne – p.Szilva

3.     Návrh štandardu pre metódu tvorby a použitia referenčného URI identifikátora p. Líška,  p. Šurek

4.     Ostatné.

 

Stretnutia sa zúčastnilo 23 riadnych členov Pracovnej skupiny , 1 nečlen – odborná verejnosť spolupracovník UPPVII. Cieľom zasadnutia bolo uviesť do činnosti po dlhšom období pracovnú skupinu PS 1 pre riešenie dátových štandardov a štandardy názvoslovia elektronických služieb, informovať o zmenách a budúcich témach pre rokovanie a prípravu podkladov pre komisiu pre štandardizáciu ISVS.

 

Priebeh zasadnutia:

1.     Úvodné slovo predsedu

Predseda PS1 v krátkosti privítal a zorientoval skupinu v dnešnom programe, kde sa odhlasovala námietka NASESU aby sa prerokoval najskôr bod dva v zmysle prezentácie a navrhovaného programu a následne až bod dva. Odhlasované jednohlasne.  

Predseda uviedol: PS1 bude pracovným orgánom komisie pre štandardizáciu kde upozornil na nutnosť informovať členov komisie pre štandardizáciu o činnosti pracovnej skupiny aby nedochádzalo k zbytočnému blokovaniu rokovania komisie pre štandardizáciu neinformovaním o výstupoch z rokovaní PS1. 

 

2.     Uvedenie do problematiky – prezentácia p. Szilvu Novela výnosu č.MF/009269/2014-173  - schéma správ Sk-Talk- aktualizácia XSD a súvisiacej dokumentácie zverejňovanej na slovensko.sk v spolupráci s NASES

- p. Szilva informoval o prípravných stretnutiach pôvodných členov pracovnej skupiny PS1 konaných v januári a februári 2017, z ktorých vznikli návrhy, ktoré budú predmetom ďalších rokovaní pracovnej skupiny: 

 • Potrebná úprava referencovateľného identifikátora na tvar "HTTPS" - https://data.gov.sk...
 • Návrh premenovať referencovateľný identifikátor na "jednotný referencovateľný identifikátor" bol po diskusii zatiaľ odmietnutý z dôvodu už zavedeného používania pojmu a zložitejšieho nového dlhého názvu.
 • Návrh zaviesť povinné centrálne prideľovanie a schvaľovanie všetkých URI cez MetaIS. 
 • Návrh zaviesť povinnosť priraďovať dátovým prvkom referencovateľné identifikátory. 
 • Návrh zaviesť povinnosť registrovať XSD schémy v MetaIS vrátane ich menného priestoru s povinným priradením dátových prvkov, ktoré daná XSD schéma používa, (táto povinnosť by sa mala pretaviť aj do procesu publikácie e-formulárov v MEF). 
 • Účel a spôsob používania referenčného URI a jeho prepojenia na pôvodné identifikátory. 
 • Návrh zaviesť povinnosť pre informačné systémy VS na rozhraniach odpovedať na referenčné URI (popri alebo namiesto pôvodných identifikátorov), 
 • Návrh ku popisom rozhraní v MetaIS zverejňovať aj automatizovane spracovateľný popis. 

- Informoval o identifikovaní štandardov na úrovni EÚ pre účely obstarávania v rámci European Multi-Stakeholder Platform for ICT Standardisation. V súčasnosti prebieha posudzovanie štandardov IRI, AS2, SMP 1.0 (Oasis), RDF 1.0 + 1.1 (W3C), SKOS, RDA ('Data Foundation & Terminology Model', 'PID Information Types API', 'Data Type Registries Model', 'Practical Policies Recommendations'). Za jednotlivé štáty môžu byť menovaní experti, ktorí štandardy posudzujú formou telekonferencií.

- Jednotný formát elektronických správ vydaný vo Výnose MF SR č. MF/009269/2014-173 o jednotnom formáte elektronických správ v roku 2014, ktorý bol vydaný na základe §59 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z.z. o e-Governmente. (Podklad: Návrh novely Výnosu o jednotnom formáte elektronických správ - pracovná verzia - PDF, 494 kB)

 • V roku 2014 sa do Výnosu zanieslo niekoľko chýb a nepresností v pravidlách používania dátových prvkov a atribútov a časť pravidiel úplne chýbala, čo je potrebné opraviť. Implementátori sa preto často obracali na NASES, keďže špecifikácia vo Výnose bola nedostatočná. 
 • XSD schéma jednotného formátu elektronických správ je zverejňovaná na základe §11 písm. g) Výnosu o štandardoch č. 55/2014 Z.z. spolu s ďalšími XSD schémami správ Sk-Talk a doplňujúcou dokumentáciou na ústrednom portáli verejnej správy po dohode s ÚPPVII. Výnos o jednotnom formáte elektronických správ v čl. I písm. a) odkazuje na takto zverejňovanú XSD schému jednotného formátu elektronických správ. 
 • Podnetom pre novelu bol návrh od NASES na vyriešenie problému, ako v prípade podpisového kontajnera obsahujúceho viacero elektronických dokumentov odlíšiť, ktorý elektronický dokument v elektronickej správe je primárny a má sa ako prvý spracovať alebo zobraziť v elektronickej schránke. NASES navrhol riešenie, podľa ktorého je hlavný dokument referencovaný ako prvý v prvom podpise v podpisovom kontajneri. V prípadoch ako bude doplnenie do podpisového kontajnera doložky právoplatnosti k inému dokumentu samozrejme nebude týmto spôsobom technicky možné dosiahnuť, aby prvý podpísaný dokument bola doložka právoplatnosti, čo je nevýhoda tohto riešenia. Vhodným riešením problému by bolo doplnenie nových metaúdajov identifikujúcich primárny dokument, avšak vzhľadom na existujúce integrácie bola zatiaľ zamietnutá možnosť zmeniť XSD schému jednotného formátu elektronických správ. 
 • Novela nemení XSD schému, nemenia sa ani formáty reprezentácie dátových prvkov alebo atribútov, menia sa iba pravidlá používania niektorých hodnôt. 
 • Pre dátový prvok MessageType navrhuje ÚPPVII používať referencovateľný identifikátor koncovej služby z MetaIS, avšak tému si ešte musí vydiskutovať NASES a ÚPPVII a nájsť vhodné riešenie. Identifikátor koncovej služby v MetaIS totiž identifikuje celý biznis proces, t.j. od podania až po rozhodnutie. V MetaIS teda nie je samostatný identifikátor pre konkrétny typ podania a samostatný pre konkrétny typ rozhodnutia. ÚPVS však používa samostatný identifikátor pre podanie a samostatný pre rozhodnutie, pričom pre podania síce používa kódy z MetaIS ale pre rozhodnutia si vedie vlastný číselník. V jednotnom formáte elektronických správ nie je zatiaľ možné doplniť nové metaúdaje. 
  • Pán Blaško vysvetlil, že v súčasnosti je na úrovni Sk-Talk v dátovom prvku "Class" identifikované, či ide o podanie alebo rozhodnutie, v samotnej elektronickej správe (MessageContainer) je v dátovom prvku "MessageType" uvedený kód služby a v objekte správy je v podpisovom kontajneri identifikátor použitého elektronického formulára, pričom objekt môže obsahovať aj viaceré súbory s údajmi vyplnenými podľa viacerých elektronických formulárov. Na úrovni metaúdajov v elektronickej správe teda absentuje dostatočná informácia o type podania a rozhodnutia. 
 • Pán Frič upozornil na novelu zákona o e-Governmente, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní a ktorá navrhuje spoločnú autorizáciu podania a príloh, čo by nabúralo filozofiu odlišovania objektov v jednotnom formáte el. správ. Navrhol preto počkať s novelou Výnosu o jednotnom formáte elektronických správ, kým sa problém nevyrieši. Prílohy bývajú samostatne podpísané, obvykle niečo preukazujú, môže byť problém pri spracúvaní a pri archívnych podpisoch. Odporučil, aby pracovná skupina navrhla vhodné riešenie z hľadiska dátových štandardov a aby sa nehľadalo riešenie ako nevhodne ohýbať dátové štandardy pre rôzne nápady. 
  • Pán Blaško súhlasil, že by prišlo k nabúraniu filozofie, aj keď jednotný formát elektronických správ už dnes umožňuje prenášať aj podpisové kontajnery obsahujúce spoločne autorizované podania s prílohami. Identifikáciu podania a príloh však považuje za potrebné zachovať a pri takejto zmene by prišlo k strate informácie, čo je prílohou. 
  • Pán Szilva uviedol, že aj v prípade rozhodnutí tvorených vyplnenými údajmi podľa elektronického formulára a aj PDF súborom v zmysle §28 ods. 6 zákona o e-Governmente, prípadne doplnené o doložkou právoplatnosti a prípadne ešte aj zaručene skonvertované budú predstavovať tiež komplikácie pri spracúvaní. 
  • Pán Machel upozornil, že v podpisovom kontajneri môže byť aj PDF súbor s PAdES podpisom. 
 • Poskytnutá informácia, že menný priestor pre UUID verzie 5 zatiaľ nebol pridelený a preto sa zatiaľ pravdepodobne nepoužíva. UUID bolo v roku 2014 predpísané pre zamedzenie vendor lock-in pri GUID.
 • SenderID a RecipientID sa historicky implementovali v tvare nezodpovedajúcom referencovateľnému identifikátoru. 

- Dohodnuté rokovanie NASES vs. UPPVII pre zjednotenie a vykorigovanie si postupov a nastavení jednotného formátu elektronických správ. 

 

3.     Návrh štandardu pre metódu tvorby a použitia referenčného URI identifikátora p. Líška  a p. Šurek

p. Líška s odkazom na predošlú činnosť v rámci PS1 poukázal na dokument strategická priorita lepšie dáta. Následne od prezentoval jednotlivé emailom zaslané dokumenty pred rokovaním PS1.

Ako používať URI identifikátory

Je problémom, že dáta sú veľmi ťažko spracovateľné , katalóg dátových prvkov v súčasnosti ako príloha 2 výnosu je komplikovaný a rôznorodý.

Forma dát je veľmi slabo strojovo spracovateľná, škrípe integrácia dát.

V terajšej dobe je úroveň dát na slovenskú veľmi nízka.

S veľkým množstvom dát prichádza veľké množstvo rôznych nejednotných identifikátorov.

Snaha urobiť  tak aby URI boli Integrované vyvíjame aplikáciu pre jednoduchšie pracovanie s URI .

p. Šurek predstavil dátové štandardy. Prepojenie s metais a uľahčenie spolupráce , predstavil návrh štandardu a metodiku pre Sémantické štandardy  

 

4.     Ostatné

Pripomienky k programu zasielanému pred rokovaním : program rozčleniť na body na schvaľovanie a body na rokovanie -  skúsiť časovo rozdeliť,  návrhy na nasledujúce rokovanie zasielať a ukladať do metais,  dohodnutie nasledujúceho zasadania pracovnej skupiny PS 1 na deň 9.5.2017 na 09,00 hod.

P. Švoňavec upozornil na potrebu schválenia a vypublikovania XSD schém a Š. Szilva vysvetlil, že predtým je potrebné schváliť metodiku tvroby XSD, ktorej návrh je v MetaIS. Pôvodné vedenie pracovnej skupiny v MF SR žiadalo, aby sa najskôr schválila metodika a podľa nej upravili XSD a až potom sa XSD schválili a vypublikovali. 

 

Závery:

 

 1. Námety na diskusiu, na činnosť Skupiny a pripomienky členovia PS1 budú komunikovať cez METAIS.
 2. Pre komunikáciu s UPPVII využívať emailovú schránku ps1@vicepremier.gov.sk

Účasť na zasadnutí:

Prezenčná Listina 

č.
meno priezvisko
organizácia
1Marek ŠurekSOIT
2Miroslav LíškaITAS
3Štefan Szilva  
4Ján GondoľUPVII
5Tibor BaďuraSOIT
6Pavol SujaMVSR
7Ivan GablovskýMSSR
Rastislav MachelMKSR 
9Milan DubekMHSR
10Andrea JanotováNASES 
11Igor GašparovičGlobaltel 
12 Martin BlaškoGlobaltel 
13Nadežda NikšováUPVII
14Pavol FričDITEC
15Martin ŠvoňavecDITEC 
16Peter Harvaník  DEUS
17Vladimír VlkNCZI
18

Marcel Pekarík

MDVSR
19Marek Orlický 

MPRVSR

20Sylvia JenovčíkováŠUSR
21Ľubica KašíkováUPVII
22Peter DrugaUMS
23Ervín ŠimkoUPVII
24Boris KovarovičUPVII

 

Pozvánka a program

priložené dokumenty:


pozvánka s programom

 

Podklady:

Návrh novely Výnosu o jednotnom formáte elektronických správ - pracovná verzia k 6. aprílu 2017. 

Zadanie

Úvodne stretnutie PS1

1.  Novela výnosu č.MF/009269/2014-173

- schéma správ Sk-Talk- aktualizácia XSD a súvisiacej dokumentácie zverejňovanej na slovensko.sk v spolupráci s NASES

  a nasledovne

2.  Návrh štandardu pre metódu tvorby a použitia referenčného URI identifikátora

Vecný popis návrhu nového štandardu

bez návrhov

 

Predpokladané umiestnenie v rámci výnosu o štandardoch pre ISVS

 

 

Vhodnosť navrhovaného štandard

 

Potenciál navrhovaného štandardu

 

  

Otvorenosť navrhovaného štandardu

 

  

Potenciál trhu

Unknown macro: {add-label}