Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1) Sémantické dátové štandardy realizujú strategickú prioritu pre lepšie dáta:

Pracovná skupina K9.4 Lepšie dáta: Strategická priorita: Manažment údajov. UPVII, 2017-03-02.

2) Bod A.2 Pravidlá tvorby URI identifikátorov mení § 46 Referencovateľný identifikátor 

3) Bod A.4.6 Podpora URI v službách dopĺňa § 47 Vlastnosti elektronických služieb verejnej správy)

4) Bod A.4.3.2 Tvorba katalógu, datasetu, distribúcie dopĺňa § 57f Základné číselníky

5) Bod A.3 Centrálny model údajov verejnej správy zmení spôsob používania dátových prvkov definovaných v Príloha č. 2 k výnosu č. 55/2014 Z. z. Katalóg dátových prvkov a pravidlá v § 45 Výmena údajov medzi informačnými systémami verejnej správy a v § 49 písm a) - použitie dátových prvkov pre tvorbu elektronických formulárov

6) Bod A.2.1.2 Základné požiadavky na URI identifikátor a ďalšie body v A.2   menia   §2 písm. t) Výnosu č. 55/2014 Z.z. o štandardoch pre IS VS

7)  Bod A.2 a Zoznam schválených URI v MetaIS nahrádzajú Zoznam referencovateľných identifikátorov (zverejňovaný na webovom sídle MF SR a ÚPPVII)

 

 

Unknown macro: {add-label}