Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 19 Next »

Dereferenciácia je proces, kedy je URI identifikátor entity zároveň možné použiť aj ako URL lokátor entity. Tým je možné zabezpečiť zobrazenie entity vo webovom prehliadači. Aby bola zabezpečená šifrovaná komunikácia od počiatku, všetky referenčné URI identifikátory vydávane MetaIS majú doménu data.gov.sk a komunikačný protokol https tj. https://data.gov.sk. Zobrazenie informácií, ktoré sú výsledkom dereferenciácie sú plne v kompetencii zdroja tj. vlastníka menného priestoru. Dereferenciácia bude zohladňovať prístupové práva a zobrazovať citlivé údaje v zmysle platnej legislatívy.

Kľúčovú rolu v dereferenciacii zohrávajú dva komponenty : MetaIS ako referenčných register URI identifikátorov a portál data.gov.sk

Riešenie dereferenciácie na sieťovej úrovni pozostáva z nastavenia presmerovania všetkých dopytov na data.gov.sk, ktoré spĺňajú regulárny výraz :

https://data.gov.sk/(id|def|set|doc)/.*

na stránku MetaIS a to takým spôsobom, že všetko čo sa nachádza za https://data.gov.sk/(id|def|set|doc)/.* automaticky presmeruje na

https://metais.finance.gov.sk/refid/(id|def|set|doc)/.*

 

Algoritmus vyhodnocovania dereferenciácie v MetaIS :

1. Dereferenciácia menného priestoru - bez zadania identifikátora entity

Žiadateľ môže v systéme MetaIS požadať o pridelenie celého menného priestoru. Napr. RPO požiada o zaregistrovanie menného priestoru :

https://data.gov.sk/id/legal-subject/{id}

pre potreby URI identifikácie RPO entít. Samotný menný priestor je

https://data.gov.sk/id/legal-subject/

Po zadaní tohto menného priestoru do webového prehliadača, portál data.gov.sk presmeruje dopyt na :

https://metais.finance.gov.sk/refid/id/legal-subject/

Nakoľko nie je zadaná presná entita ale menný priestor, MetaIS zobrazí stránku o popise menného priestoru s údajmi ako kto je vlastníkom daného menného priestoru, dátum registrácie a pod.

 

2. Dereferenciácia entity mimo správy MetaIS

Žiadateľ môže v systéme MetaIS požadať o pridelenie celého menného priestoru tj. identický proces ako v bode 1.

Príklad neverzionovateľnej entity (verzionovateľné entity podliehajú špeciálnej špecifikácii):

RPO požiada o zaregistrovanie menného priestoru :

https://data.gov.sk/id/legal-subject/{id}

pre potreby URI identifikácie RPO entít.Samotný vlastník menného priestoru RPO, môže definovať šablónu na presmerovania pri dereferenciácii v dvoch možnostiach

a) Použitím celej URI tj. využitie nahradzujúceho vzoru {uri} napr.

https://rpo.statistics.sk/rpo/view?uri={uri}
// Konkrétny príklad pre UPVII
https://rpo.statistics.sk/rpo/view?uri=https://data.gov.sk/id/legal-subject/50349287

b) Použitím ID časti tj. využitie nahradzujúceho vzoru {id}

https://rpo.statistics.sk/rpo/view?id={id}
alebo
https://rpo.statistics.sk/rpo/view/{id}
// Konkrétny príklad pre UPVII
https://rpo.statistics.sk/rpo/view?id=50349287
https://rpo.statistics.sk/rpo/view/50349287

Entita Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pre daný menný priestor by vyzerala nasledovne :

https://data.gov.sk/id/legal-subject/50349287

Po zadaní tohto URI identifikátora do webového prehliadača, portál data.gov.sk presmeruje dopyt na :

https://metais.finance.gov.sk/refid/id/legal-subject/50349287

V prípade, že RPO vyplní šablónu na presmerovani, MetaIS spraví presmerovanie na stránku registrátora podľa definovaného zdroja.

https://rpo.statistics.sk/rpo/view?id=50349287
alebo
https://rpo.statistics.sk/rpo/view/50349287

 

V prípade, že RPO nevyplní šablónu na presmerovani, MetaIS zobrazí stránku o popise menného priestoru s údajmi ako kto je vlastníkom daného menného priestoru, dátum registrácie a pod.


3. Dereferenciácia URI entít v správe MetaIS

MetaIS je primárnym registrátorom niektorých základných entít ako napríklad dátové prvky, ontológie a preto v prípade zadania do webového prehliadača URI entity, ktorá je v gescii MetaIS, MetaIS presmeruje URI samo do seba ako je definované v bode 2. V priklade v bode 2 je zobrazená neverzionovateľná entita tj. entita, ktorá nemá verzie . Jediným rozdielom je pridanie parametru version, ktorý je nutné špecifikovať

Príklad šablóny verzionovateľnej entity:

https://data.gov.sk/def/ontology/{id}/{version}

URI ontológie právneho subjektu je :

https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30.owl
Po zadaní toho URI do webového prehliadača, portál data.gov.sk spraví presmerovanie na:
https://metais.finance.gov.sk/refid/def/ontology/legal-subject/2017-05-30.owl

Nakoľko MetaIS je priamo správcom ontológiíí, vrámci MetaIS prebehne presmerovanie napríklad na URI

https://metais.finance.gov.sk/view/ontology?view=legal-subject&version=2017-05-30.owl


 

4. Nereferenčná URI adresa

V prípade, že používateľ chce dereferencovať URI, ktorého menný priestor nie je registrovaný v MetaIS alebo daná entita nie je v správe MetaIS, systém MetaIS vráti HTTP status code 404. V prípade, že URI neexistuje v systéme na ktorý bolo z MetaIS spravené presmerovanie, daný systém má povinnosť vrátiť návratovú hodnotu HTTP status code 404. V takom prípade MetaIS zobrazí vlastníka menného priestoru s oznamom, že daná entita neexistuje v zdrojovom systéme.

 

  • No labels
Unknown macro: {add-label}