Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 10 Next »

URI vzor

https://[domain]/doc/[classification]+/[document-name](/[version])

[domain] - použitá doména. Entity centrálneho modelu údajov verejnej správy resp. referenčné URI údaje používajú doménu data.gov.sk

[classification] - trieda dokumentu

[documentname] - nazov dokumentu

[version] - verzia dokumentu ak existuje

  • No labels
Unknown macro: {add-label}