Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 11 Next »

URI, ktoré sú typu /doc reprezentujú špecifický prípad URI entít. Dané URI jednoznačne identifikuje úložisko statických súborov (resp. súborov v adresárovej štruktúre), pričom samotná adresárová štruktúra je doplnená nakoniec platného tvaru podľa všeobecnej URI šablóny.

URI vzor

https://[domain]/doc/[classification]+/[id](/[version])

[domain] - použitá doména. Entity centrálneho modelu údajov verejnej správy resp. referenčné URI údaje používajú doménu data.gov.sk

[classification] - trieda dokumentu

[id] - identifikator úložiska

[version] - verzia obsahu úložiska

 

Príklad

URI identifikujúce úložisko elektronického formulára spolu s verziou. URI je vytvorené podľa platnej definície URI

https://data.gov.sk/doc/egov/eform/5656484/1.0

V danom úložisku sa nachádza súbor manifest.xml v adresáry META-INF

/META-INF/manifest.xml

Podľa definovaného pravidla, kde sa súbor resp. súbor v adresárovej štruktúre "prilepí" na koniec URI kompletné URI súboru vyzerá nasledovne :

https://data.gov.sk/doc/egov/eform/5656484/1.0/META-INF/manifest.xml

 

V prípade, že verzia nie je nutnou súčasťou URI identifikátora, podľa pravidiel definovaných v časti dereferenciácia je vrátená posledná verzia daného súboru

https://data.gov.sk/doc/egov/eform/5656484/META-INF/manifest.xml
  • No labels
Unknown macro: {add-label}