Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Návrh automatických kontrol v module elektronických formulárov pred vypublikovaním elektronického formulára. (V zmysle záverov Komisie pre štandardizáciu IS VS a PS6.) 

Účelom kontrol je nahradiť dnešný manuálny proces posudzovania, či elektronický formulár spĺňa náležitosti predpísané legislatívou a minimalizovať prípady, kedy sa vypublikujú technicky chybné súčasti elektronických formulárov. 

 

1. Kontrola súčastí e-formulára

 

1.1 Kontrola povinných súčastí e-formulára

Poznámka:

atribút "full-path-url" v jednotlivých kontrolách súboru manifest.xml nie je povinnosť použiť, pokiaľ modul elektronických formulárov neposkytuje funkčné URL na jednotlivé súbory 

Definícia dátovej štruktúry, t.j. XSD súbor (body 2.3.6 a 2.3.7)

 • kontrola, či je to správne formovaný XML súbor (potrebné v pracovnej skupine spresniť pravidlá (question))
 • kontrola validnosti voči XSD schéme pre XSD (t.j. či ide o validný XSD súbor) 
  • ak pôjde o XSD vyššej verzie ako 1.0, systém upozorní na možné problémy so spracovaním v systémoch, ale umožní e-formulár vypublikovať
  • musí byť umožnené, aby súbor „schema.xsd“ používal vlastný menný priestor pre rozšírené kontroly, (ako kontrolovať povinnosť uvádzať odkaz na úplnú dokumentáciu rozšírenia (question))
 • kontrola, či schéma používa predpísaný menný priestor v xmlns a targetNamespace v tvare https://data.gov.sk/id/egov/eform/referencia/verzia
 • kontrola, či je schéma tvorená jedným súborom (t.j. nesmie obsahovať element "import" / "include") 
 • kontrola, či má súbor názov "schema.xsd" a nachádza sa v koreňovom adresári
 • kontrola súladu nasledovných metaúdajov v manifest.xml: 

media-type="text/xml|application/xml"
full-path="schema.xsd" 
full-path-url="https://data.gov.sk/doc/egov/eform/identifikator/verzia/schema.xsd
filename="schema.xsd"

Prezentačná schéma pre vypĺňanie údajov (bod 2.6.5) 

(možná zmena na nepovinnú súčasť vzhľadom na SP:Referenčná architektúra)

 • kontrola, či je to správne formovaný XML súbor
 • kontrola, či ide o validný XSLT 1.0 súbor (kontrola namespace XSLT súboru alebo použitie XSD na kontrolu XSLT(question) (keďže nie je oficiálne XSD pre XSLT 1.0, potrebné schváliť v štandardizácii)) 
 • kontrola, či sa súbor nachádza v adresári Content alebo jeho podadresári
  • kontrola, či má súbor príponu ".xsl" alebo ".xslt", avšak použitie inej prípony nesmie brániť vypublikovaniu
 • kontrola súladu nasledovných metaúdajov v manifest.xml: 

media-type="application/xslt+xml" 
media-destination="screen" 
media-destination-type="application/xhtml+xml|text/html" 
media-destination-type-description="XHTML|HTML" 
full-path="Content/nazov_suboru" 
filename="nazov_suboru"

Tlačová prezentačná schéma (bod 2.6.6)

 • kontrola, či je to správne formovaný XML súbor
 • kontrola, či ide o validný XSLT 1.0 súbor (kontrola namespace XSLT súboru alebo použitie XSD na kontrolu XSLT (question)
 • kontrola, či je schéma tvorená jedným súborom (t.j. nesmie obsahovať element "import" / "include") 
 • kontrola, či sa súbor nachádza v adresári Content alebo jeho podadresári
  • kontrola, či má súbor príponu ".xsl" alebo ".xslt", avšak použitie inej prípony nesmie brániť vypublikovaniu
 • na zváženie (question)
  • test XSLT transformácie súboru data.xml do XSL-FO a následnej konverzie cez Apache FOP 1.1 do PDF, poskytnutie kontrolného výsledku gestorovi. 
   (Môže byť problém s transformáciou kvôli absencii niektorých údajov v data.xml(question) Alternatíva: vykonanie transformácie s automaticky vygenerovaným dátovým XML s náhodnými znakmi?)
   • ak sa transformáciu nepodarí vykonať, nesmie to brániť vypublikovaniu e-formulára
 • kontrola súladu nasledovných metaúdajov v manifest.xml: 
media-type="application/xslt+xml"
media-destination="print|hodnota-print-oddelená-čiarkami-od-iných-hodnôt"
media-destination-type="application/xml"
media-destination-type-description="XSLFO"
full-path="Content/nazov_suboru"
filename="nazov_suboru"
xslfo-reference-procesor="Apache FOP 1.1"

Prezentácia pre tlač vo formáte PDF (bod 2.6.2)

 • Poznámka: Je to povinná súčasť e-formulára podľa bodu 2.6.2, podľa bodu 7.2.1 písm. h) je použitie v adresári Presentation voliteľná časť kontajnera. 
  • Systém by určite mal informovať pri publikovaní/registrácii e-formulára, ak v e-formulári chýba prezentácia vo formáte PDF. Nemal by však brániť vypublikovaniu. 
 • kontrola, či ide o PDF súbor
 • kontrola, či sa súbor nachádza v adresári Presentation, pričom ak sa nachádza v inom adresári, zobrazí sa len upozornenie
 • kontrola súladu nasledovných metaúdajov v manifest.xml: 

media-type="application/pdf"
media-destination="print" 
full-path="Content/nazov-suboru|Presentation/nazov-suboru" 
full-path-url="https://data.gov.sk/doc/egov/eform/identifikator/verzia/Presentation|Content/nazov-suboru.pdf
filename="nazov-suboru"

Podpisová prezentačná schéma (bod 2.6.7 a 5.1.1)

 • Poznámka: nie je jasné, či je podpisová prezentačná schéma povinná (Príloha č. 3 Výnosu bod 2.6.2 hovorí o možnosti, bod 5.1.1 hovorí o povinnosti)

  • Systém by určite mal informovať pri publikovaní/registrácii e-formulára, ak v e-formulári chýba podpisová prezentačná schéma. Nemal by však brániť vypublikovaniu. 
 • kontrola, či je to správne formovaný XML súbor

 • kontrola, či ide o validný XSLT 1.0 súbor (kontrola namespace XSLT súboru alebo použitie XSD na kontrolu XSLT (question)
 • kontrola, či je schéma tvorená jedným súborom (t.j. nesmie obsahovať element "import" / "include") 
 • kontrola, či sa súbor nachádza v adresári Content alebo jeho podadresári
  • kontrola, či má súbor príponu ".xsl" alebo ".xslt", avšak použitie inej prípony nesmie brániť vypublikovaniu
 • na zváženie: 

  • test XSLT transformácie súboru data.xml a poskytnutie kontrolného výsledku gestorovi
   (Môže byť problém s transformáciou kvôli absencii niektorých údajov v data.xml(question) Alternatíva: vykonanie transformácie s automaticky vygenerovaným dátovým XML s náhodnými znakmi?)
   • ak sa transformáciu nepodarí vykonať, nesmie brániť vypublikovaniu e-formulára
 • kontrola súladu nasledovných metaúdajov v manifest.xml: 

media-type="application/xslt+xml" 
media-destination="sign|hodnota-sign-oddelená-čiarkami-od-iných-hodnôt" 
media-destination-type="application/xhtml+xml|text/html|text/plain" 
media-destination-type-description="XHTML|HTML|TXT" 
full-path="Content/nazov_suboru" 
full-path-url="https://data.gov.sk/doc/egov/eform/identifikator/verzia/Content/nazov_suboru.xslt
filename="nazov_suboru" 
(target-environment="podpisovač-xyz") 

Prezentačná schéma na čítanie bez možnosti úprav dátových polí (bod 2.6.11) 

(môže ísť o spoločnú prezentačnú schému s podpisovou)

 • Poznámka: má sa poskytovať "spravidla" a preto kontrola musí upozorniť na jej absenciu, ale nesmie brániť vypublikovaniu ak absentuje
 • kontrola, či je to správne formovaný XML súbor

 • kontrola, či ide o validný XSLT 1.0 súbor (kontrola namespace XSLT súboru alebo použitie XSD na kontrolu XSLT (question)
 • kontrola, či sa súbor nachádza v adresári Content alebo jeho podadresári
  • kontrola, či má súbor príponu ".xsl" alebo ".xslt", avšak použitie inej prípony nesmie brániť vypublikovaniu
 • na zváženie: 

  • test XSLT transformácie súboru data.xml a poskytnutie kontrolného výsledku gestorovi  
   (Môže byť problém s transformáciou kvôli absencii niektorých údajov v data.xml(question) Alternatíva: vykonanie transformácie s automaticky vygenerovaným dátovým XML s náhodnými znakmi?)
   • ak sa transformáciu nepodarí vykonať, nesmie to brániť vypublikovaniu e-formulára
 • kontrola súladu nasledovných metaúdajov v manifest.xml: 

media-type="application/xslt+xml"
media-destination="view|hodnota-view-oddelená-čiarkami-od-iných hodnôť" 
media-destination-type="application/xhtml+xml|text/html" 
media-destination-type-description="XHTML|HTML" 
full-path="Content/nazov_suboru" 
filename="nazov_suboru"

manifest.xml (bod 7.5, 7.9 a ďalšie)

 • kontrola, či je to správne formovaný XML súbor 
 • kontrola, či súbor používa kódovanie UTF-8
 • kontrola súladu voči XSD schéme pre manifest.xml
 • kontrola, či existuje súbor s názvom manifest.xml a nachádza sa v adresári META-INF
 • kontrola, či je v súbore manifest.xml práve jeden dátový prvok "file-entry" pre každý súbor nachádzajúci sa v kontajneri, s výnimkou súboru mimetype, adresára Attachments a obsahu tohto adresára

attachments.xml (bod 7.12 a 7.13)

 • ak existuje v koreňovom adresári adresár Attachments, musí existovať v koreňovom adresári súbor attachments.xml (a platí to aj naopak)
 • kontrola, či je to správne formovaný XML súbor
 • kontrola, či súbor používa kódovanie UTF-8
 • kontrola súladu voči XSD schéme pre attachments.xml
 • kontrola, či je v súbore attachments.xml pre každý súbor nachádzajúci sa v adresári Attachments práve jeden dátový prvok "attachment:entry"
 • kontrola súladu nasledovných metaúdajov v manifest.xml: 

media-type="text/xml|application/xml"
full-path="attachments.xml"
full-path-url="https://data.gov.sk/doc/egov/eform/identifikator/verzia/attachments.xml"
filename="attachments.xml"

meta.xml (bod 7.6)

 • kontrola, či je to správne formovaný XML súbor
 • kontrola, či súbor používa kódovanie UTF-8
 • kontrola súladu voči XSD schéme pre meta.xml
 • kontrola, či má súbor názov meta.xml a nachádza sa v koreňovom adresári
 • kontrola súladu nasledovných metaúdajov v manifest.xml: 

media-type="text/xml|application/xml"
full-path="meta.xml"
full-path-url="https://data.gov.sk/doc/egov/eform/identifikator/verzia/meta.xml"
filename="meta.xml"

data.xml - vzorová dátová štruktúra (bod 7.2.1 a 7.8) prázdna alebo predvyplnená

 • kontrola, či je to správne formovaný XML 1.0 súbor 
 • kontrola, či súbor používa kódovanie UTF-8
 • nevyžaduje sa, aby bol súbor plne validný podľa schema.xsd , v rámci validácie sú však prípustné len chyby týkajúce sa absencie hodnôt v dátových prvkoch (question) (Potrebné určiť, akým nástrojom by sa to malo kontrolovať a vyhodnocovať)
 • kontrola, či používa predpísaný menný priestor v xmlns v tvare https://data.gov.sk/id/egov/eform/referencia/verzia
 • kontrola, či má súbor názov data.xml a nachádza sa v koreňovom adresári
 • kontrola súladu nasledovných metaúdajov v manifest.xml: 

media-type="text/xml|application/xml" 
full-path="data.xml" 
filename="data.xml"

mimetype (bod 7.4)

 • kontrola, či existuje súbor mimetype a nachádza sa v koreňovom adresári, 
 • kontrola, či je nekomprimovaný, má formát ASCII a obsahuje hodnotu "application/vnd.gov.sk.e-form+zip"
  • ak táto požiadavka nie je dodržaná, nesmie to brániť vypublikovaniu e-formulára

Použité fonty (bod 2.6.8) 

 • Poznámka: iné ako predpísané fonty "Arial", "Times New Roman", "Courier New", "OpenSymbol" je možné použiť len po dohode s ÚPPVII
 • (na zváženie (question)) kontrola, či podpisová a tlačová prezentačná schéma obsahujú definíciu použitej "font-family", pričom táto obsahuje aspoň jednu z hodnôt "Arial", "Times New Roman", "Courier New", "OpenSymbol". Ak požiadavka nie je splnená, musí byť použitý font vložený v prezentačnej schéme (vo forme base64) alebo musí byť vložený v kontajneri prostredníctvom nasledovných metaúdajov v manifest.xml alebo musí byť referencovaný ak bol zverejnený v MEF 
  • (Potrebné v PS určiť postup / nástroj, ako to spoľahlivo zisťovať.)
 • ak je v adresári Content samostatne vložený súbor fontu, vyžadujú sa nasledovné metaúdaje v manifest.xml 

media-type="font/sfnt|font/ttf|font/otf|application/font-sfnt"
full-path="Content/nazov-suboru.ttf|http://prislusna-adresa/..../nazov-suboru
full-path-url="https://data.gov.sk/doc/egov/eform/identifikator/verzia/Content/nazov-suboru" (nepoužije sa, ak je font referencovaný vo full-path) 
filename="nazov-suboru"

1.2. Kontrola nepovinných / odporúčaných súčasti

Thumbnails (bod 7.11)

- obsahuje súbor s názvom thumbnail_{strana}“ vo formáte Portable Network Graphics (.png) pre náhľad prvej strany
- Veľkosť náhľadu je 128x128 pixelov podľa Thumbnail Managing Standard (TMS) a v bitovej hĺbke 24bit, non-interlaced Portable Network Graphics (PNG) s podporou alpha transparentnosti.

settings.xml (bod 7.14)

- kontrola, či je to správne formovaný XML súbor


2. Validácia súčastí formátu kontajnera pre publikáciu elektronických formulárov

2.1 Kontroly manifest.xml

Kontroly nad rámec XSD

- kontrola, či je v súbore manifest.xml práve jeden dátový prvok "file-entry" pre každý súbor nachádzajúci sa v kontajneri (alebo pre externe uložený súbor), s výnimkou súboru mimetype, adresára Attachments a obsahu adresára Attachments

- kontrola, či každý dátový prvok "file-entry" obsahuje vyplnené atribúty „media-type“, „full-path“ a „filename“ (bod 7.5.8) 

- kontrola, či každý dátový prvok "file-entry" s použitými atribútmi media-type="application/xslt+xml" a media-destination má vyplnené všetky atribúty "media-destination", "media-destination-type", "media-destination-type-description" (bod 7.5.8) 

- atribúty "xslfo-reference-procesor" a "xslfo-reference-procesor-url" môžu byť použité len spolu a musia byť použité aspoň v jednom dátovom prvku "file-entry", ktorý obsahuje "media-destination="print" media-destination-type-description="XSLFO" (bod 2.6.6 a 7.5.8)   - toto je duplicita s požiadavkou v bode 1 na tlačovú prezentačnú schému

- ak atribút "full-path" obsahuje URL, ktoré nie je relatívnym URL, musia sa v rovnakom dátovom prvku použiť atribúty "reference-digest-method-algorithm" a "reference-digest-value", pričom URL môže byť len URL na súčasť iného formulára v MEF alebo URL fontu zverejneného v MEF, t.j. nemôže ísť o URL smerujúcu mimo MEF resp.ÚPVS (bod 2.6.8 písm. b) a bod 7.5.6 písm f)) 

- Súbor „manifest.xml“ môže obsahovať aj ďalšie menné priestory pre potreby konkrétneho technického spôsobu riešenia, pričom každý takýto menný priestor obsahuje lokálny odkaz na dátový predpis (.xsd) a na dokumentáciu tohto rozšírenia. (bod 7.5.4)

Kontrola prostredníctvom XSD 1.0 (obmedzenia hodnôt pre jednotlivé atribúty) 

media-type
xs:string, minLength="3", pattern ".+/.+" 
use="required"

full-path
xs:string, minLength="1"
Prípustná je len: relatívna cesta vo vnútri kontajnera alebo URL na súbor iného e-formulára v tvare https://data.gov.sk/doc/egov/eform/identifikator/verzia/Content/cesta
use="required"

full-path-url
xs:anyURI, minLength="10" (predpísaný tvar https://data.gov.sk/doc/egov/eform/identifikator/verzia/cesta ... )
use="optional"

filename
xs:string, minLength="1"
use="required"

description
xs:string 
use="optional"

media-language
xs:string, minLength="2", maxLength="3"
use="optional"

media-destination
Prípustné sú nasledovné hodnoty, pričom môžu byť použité aj viaceré súčasne, oddelené čiarkou: screen|view|print|sign|help|x-.* 
V budúcnosti by sa mali hodnoty v tvare "x-" tvoriť po dohode s ÚPPVII a viesť v číselníku. 
use="optional"

media-destination-type 
xs:string, minLength="3", pattern ".+/.+" 
use="optional"

media-destination-type-description
Prípustné len hodnoty z číselníka ÚPPVII (zatiaľ nevydaný) 
Zatiaľ predpísané hodnoty: HTML, XHTML, TXT, XSLFO 
xs:string, minLength="1", maxLength="10"
use="optional"

target-environment 
prípustné len číselníkové hodnoty v číselníku MEF (zatiaľ nevydaný)
use="optional"

xslfo-reference-procesor
xs:string, prípustná je len hodnota uvedená v MEF (aktuálne len "Apache FOP 1.1" )
use="optional"

xslfo-reference-procesor-url
xs:anyURI, prípustná je len hodnotá uvedená v MEF 
use="optional"

reference-transform-algorithm
xs:anyURI, xs:enumeration
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n
http://www.w3.org/2006/12/xml-c14n11
use="optional"

reference-digest-method-algorithm
xs:anyURI, xs:enumeration
http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#sha224
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256
http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha384
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
use="optional"

reference-digest-value
xs:string, minLenght="1"
use="optional"

2.2 Kontroly meta.xml 

- Súbor musí existovať v koreňovom adresári e-form kontajnera. 

- Tieto kontroly sú navrhnuté pre platnú štruktúru súboru meta.xml vydaný vo Výnose o štandardoch č. 55/2014 Z.z.. V štádiu schvaľovania je nová štruktúra meta.xml

Kontrola prostredníctvom XSD 1.0

dc:title - Názov elektronického formulára  (bod 2.2.1 a)
Povinný
xs:string, minLength="1"
minoccurs="1" maxoccurs="unbounded" (prípustné rôzne jazyky xml:lang)

dc:identifier - Identifikátor elektronického formulára (bod 2.2.1 b) 
Povinný
"xs:anyURI" 
musí byť URI v tvare: https://data.gov.sk/id/egov/eform/id_formulara alebo http://data.gov.sk/doc/eform/id_formulara 
Poznámka: Na zváženie je ponechať aj pre nové e-formuláre iba "xs:string". 

dc:description - Opis účelu elektronického formulára (bod 2.2.1 c)
Povinný
xs:string, minLength="1" 
minoccurs="1" maxoccurs="unbounded" (prípustné rôzne jazyky xml:lang)

dc:creator - Poskytovateľ elektronického formulára musí obsahovať celý názov poskytovateľa (bod 2.2.1 d) 
Povinný
xs:string, minLength="1" 
minoccurs="1" maxoccurs="unbounded" (prípustné rôzne jazyky xml:lang)

dc:publisher - Gestor elektronickej služby, obsahujúci celý názov gestora elektronickej služby (bod 2.2.1 e) 
Povinný
xs:string, minLength="1" 
minoccurs="1" maxoccurs="unbounded" (prípustné rôzne jazyky xml:lang)

language - Jazyk podľa číselníka CL010076  (bod 2.2.1 f) 
Povinný
xs:string, minLength="2", maxLength="3" 
minoccurs="1"

version - Verzia (bod 2.2.1 g) 
Povinný
xs:string, minLength="1" 
minoccurs="1"

validDateFrom - Dátum začiatku platnosti (bod 2.2.1 h) 
Povinný
xs:date 
minoccurs="1"

validDateTo - Dátum skončenia platnosti (bod 2.2.1 i) 
Nepovinný
xs:date 
minoccurs="0"

inForceFrom - Dátum začiatku účinnosti (bod 2.2.1 j)
Povinný
xs:date 
minoccurs="1"

inForceTo - Dátum skončenia účinnosti (bod 2.2.1 k)
Nepovinný
xs:date 
minoccurs="0"

2.3 Kontroly attachments.xml

- primerane ako v manifest.xml

(prípustné rovnaké atribúty)

Unknown macro: {add-label}