Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

RDF, OWL

https://shmu.sk/set/catalog/meteo.rdf

https://shmu.sk/def/ontology/meteo/2017-08-14.owl

https://shmu.sk/set/codelist/meteo-cloudiness-type/2017-09-01.rdf

https://shmu.sk/set/data/meteo-analyst/2017-09-01.rdf

https://shmu.sk/set/data/meteo-forecast/2017-09-01.rdf

https://shmu.sk/set/data/meteo-observation/2017-09-01.rdf

https://shmu.sk/set/data/meteo-station/2017-09-01.rdf

Unknown macro: {add-label}