Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 27 Next »

Katalóg reprezentuje zoskupenie datasetov pod gestora. Správne definovaný katalóg obsahuje tieto entity :

Názov vlastnostiTyp vlastnostiHodnota vlastnostiPočetnosťPopis
http://www.w3.org/ns/adms#AssetRepositoryowl:ClassURI1Trieda vyjadrujúca katalóg datasetov
http://purl.org/dc/terms/creatorowl:ObjectPropertyURI typu pper:PhysicalPerson alebo lsub:LegalSubject1Tvorca katalógu pomocou URI referencie.
http://purl.org/dc/terms/contributorowl:ObjectPropertyURI typu pper:PhysicalPerson alebo lsub:LegalSubject0...nPrispievateľ do katalógu
http://purl.org/dc/terms/createdowl:DatatypePropertyxsd:dateTime s GMT1Dátum vytvorenia katalógu
http://purl.org/dc/terms/modifiedowl:DatatypePropertyxsd:dateTime s GMT0...1Dátum poslednej aktualizácie katalógu
http://purl.org/dc/terms/titleowl:DatatypePropertyxsd:string s locale (identifikáciou jazyka)1Lokalizovaný názov katalógu (početnosť pre každú jazykovú mutáciu)
https://data.gov.sk/def/ontology/resource/gestorowl:ObjectPropertyURI typu pper:PhysicalPerson alebo lsub:LegalSubject1Gestor katalógu

http://www.w3.org/ns/dcat#dataset

owl:ObjectPropertyURI typu http://www.w3.org/ns/adms#Asset1Referencia na dataset
http://purl.org/dc/terms/descriptionowl:DatatypePropertyxsd:string s locale (identifikáciou jazyka)0...1Lokalizovaný popis katalógu (početnosť pre každú jazykovú mutáciu)

Všetky vlastnosti, ktoré sú definované pre katalóg a všetky entity sú definované v európskom DCAT-AP 1.1

Príklad katalógu registra adries :

<?xml version="1.0"?>

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
  xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"
  xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
  xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#"
  xmlns:res="https://data.gov.sk/def/ontology/resource/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
  xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
  xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#">
 
	<adms:AssetRepository rdf:about="https://data.gov.sk/set/catalog/address-register">
		<dct:creator rdf:resource="http://www.linkedin.com/in/miroslavliska" />
	  <dct:contributor rdf:resource="http://www.linkedin.com/in/mareksurek" />
	  <dct:created rdf:datatype="&xsd;dateTime">2017-01-01T00:00:00Z</dct:created>
	  <dct:modified rdf:datatype="&xsd;dateTime">2017-01-01T00:00:01Z</dct:modified>
	  <dct:title xml:lang="sk">Register adries</dct:title>
  	<dct:title xml:lang="en">Address Register Catalog</dct:title>
  	<res:gestor rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151866"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/region"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/county"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/municipality"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/district"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/street"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/street-geometry"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/building"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/apartment"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/entrance"/>
	</adms:AssetRepository>

</rdf:RDF>

Dataset

Dataset je priamo reprezentovaný ako adms:Asset a v súčasnosti nie je navrhovaný odvodený národný dátový prvok, ktorý by slúžil na definíciu datasetu. Popis tohto dátového prvku je v A.4.3.1 Všeobecné pravidlá tvorby metadát verzionovateľných objektov

Distribúcia

Distribúcia je priamo reprezentovaná ako adms:AssetDistribution a v súčasnosti nie je navrhovaný odvodený národný dátový prvok, ktorý by slúžil na definíciu distribúcie. Popis tohto dátového prvku je v A.4.3.1 Všeobecné pravidlá tvorby metadát verzionovateľných objektov

 

 

 • No labels