Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

Centrálny model údajov verejnej správy je množina slovníkov (ontológií), ktorý sa používa pri popise centrálnych dát verejnej správy, ako napr. referenčné registre, centrálny databázy a podobne. Centrálny model je formálne reprezentovaný ako množina OWL-DL Ontológií, ktorú je možné sysiuujoijjjiijlughgftuzojijuhzuhujhhjjhhzhhkij

 

 

  • No labels
Unknown macro: {add-label}