Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 14 Current »

Referencovateľné identifikátory, ktoré sú typu /doc reprezentujú špecifický prípad referencovateľných identifikýtorov. Daný referencovateľný identifikýtor jednoznačne identifikuje úložisko statických súborov (resp. súborov v adresárovej štruktúre), pričom samotná adresárová štruktúra je doplnená nakoniec platného tvaru podľa všeobecnej šablóny tvorby referencovateľného identifikátora.

URI vzor

https://[domain]/doc/[classification]+/([id])?(/[version])?/(directory/)*filename

[domain] - použitá doména.  Entity centrálneho modelu údajov verejnej správy alebo jednotné referencovateľné identifikátory používajú doménu data.gov.sk

[classification] - trieda dokumentu

[id] - identifikator úložiska. Pri type referencovateľného identifikátora typu doc, identifikátor môže byť v stave OPTIONAL ako aj REQUIRED. Informáciu, či považovaný identifikátor za OPTIONAL je nutné zapísať do MetaIS

[version] - verzia obsahu úložiska. Verzia je OPTIONAL parameter. Informácia či registrovaný identifikátor má mať verziu je nutné zapísať do MetaIS

[directory] - adresárová štruktúra, ktorá definuje cestu k súboru

[filename] - názov súborov aj s príponou

Príklad

Referencovateľný identifikátor identifikujúci úložisko elektronického formulára spolu s verziou. Referencovateľný identifikýtor je vytvorené podľa platnej definície tvorby referencovateľných identifikátorov

https://data.gov.sk/doc/egov/eform/ICO_poskytovatela.nazov_elektronickeho_formulara.jazyk.doplnujuca_informacia/1.0

V danom úložisku sa nachádza súbor manifest.xml v adresáry META-INF

/META-INF/manifest.xml

Podľa definovaného pravidla, kde sa súbor resp. súbor v adresárovej štruktúre "prilepí" na koniec referencovateľného identifikátora. Kompletné URI súboru vyzerá nasledovne :

https://data.gov.sk/doc/egov/eform/ICO_poskytovatela.nazov_elektronickeho_formulara.jazyk.doplnujuca_informacia/1.0/META-INF/manifest.xml

 

V prípade, že verzia nie je nutnou súčasťou URI identifikátora, podľa pravidiel definovaných v časti dereferenciácia je vrátená posledná verzia daného súboru

https://data.gov.sk/doc/egov/eform/ICO_poskytovatela.nazov_elektronickeho_formulara.jazyk.doplnujuca_informacia/META-INF/manifest.xml
  • No labels
Unknown macro: {add-label}