Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Next »

Centrálny model údajov verejnej správy je množina slovníkov (ontológií), ktorý sa používa pri popise centrálnych dát verejnej správy, ako napr. referenčné registre, centrálny databázy a podobne.

základné vlastnosti:

 • formálna reprezentácia: OWL-DL ontológie (5* Open Data).
  • Možnosť genereovania reprezentácií v nižšiej dátovej interoperabilite (UML, textový thesaurus…)
  • podpora globálnych identifikátorov - URI
  • podpora dereferenciácie sa pripravuje
  • stav: rozvoj od 2013, schválenie 2017
  • priama možnosť použiť dáta medzinárodnými štandardmi (napr. mapovanie na ISA Core Public Vocabularies)
 • vychádza z KDP, tj. pôvodné koncepty KDP sú zahrnuté do základných ontológií. Podrobnosti o mapovaní KDP na Centrálny model údajov je možné nájsť v A.3.4 Mapovanie na Katalóg dátových prvkov.

 

Centrálny model je tvori množina ontológií popisujúcich centrálne dáta a ich mapovania na medzinárodné štandardy ako napr. ISA2 Core Public Vocabularies a ostatné. Stratégiou tvorby centrálneho modelu je udržiavanie národných ontológií primárne pre základné, referenčné dáta, a na ostatné štandardné údaje ako popis datasetov, elektronických služieb sa používa odporučený štandard v danej oblasti

 

Celkový pohľad na Centrálny model


Vybrané entity z Centrálneho modelu a ich vzájomné vzťahy (Core Entity)


 

 • No labels
Unknown macro: {add-label}