Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 40 Next »

Štandard pre metadáta katalógu, datasetu a distribúcie vychádza z národného štandardu pre verzionovateľné entity a z európskeho štandardu DCAT-AP 1.1. Validácia konzistencie datasetov je zabezpečovaná prostredníctvom medzinárodného štandardu SHACL Slovenské pravidlá pre publikáciu datasetov sú zapísané v DCAT-AP-SK-SHACL.ttl.

Publikácia katalógu:

Katalóg reprezentuje zoskupenie množinu datasetov. Správne definovaný katalóg obsahuje minimálne tieto povinné entity :

Názov vlastnostiTyp vlastnostiHodnota vlastnostiPočetnosťPopis
http://www.w3.org/ns/dcat#Catalogowl:ClassURI1Trieda vyjadrujúca katalóg datasetov
http://purl.org/dc/terms/titleowl:DatatypePropertyxsd:string s locale (identifikáciou jazyka)1...nLokalizovaný názov katalógu (početnosť pre každú jazykovú mutáciu)
http://purl.org/dc/terms/issuedowl:DatatypePropertyxsd:datetime0..1Dátum publikácie katalógu
http://purl.org/dc/terms/modifiedowl:DatatypePropertyxsd:datetime alebo xsd:date0...1Dátum úpravy katalógu
http://purl.org/dc/terms/publisherowl:ObjectPropertyURI typu pper:PhysicalPerson alebo lsub:LegalSubject1Entita (organizácia) zodpovedná za publikáciu katalógu

http://www.w3.org/ns/dcat#dataset

owl:ObjectPropertyURI typu http://www.w3.org/ns/dcat#Dataset1...nReferencia na dataset, ktorý je súčasťou katalógu
http://purl.org/dc/terms/descriptionowl:DatatypePropertyxsd:string s locale (identifikáciou jazyka)1...nLokalizovaný popis katalógu (početnosť pre každú jazykovú mutáciu)
http://purl.org/dc/terms/spatialowl:ObjectPropertyURI typu http://purl.org/dc/terms/Location0...nReferencia na geografické oblasti, ktoré katalóg pokrýva
http://purl.org/dc/terms/hasPartOfowl:ObjectPropertyURI typu http://www.w3.org/ns/dcat#Catalog0...1Odkaz na podriadené súčasti katalógu
http://purl.org/dc/terms/isPartOfowl:ObjectPropertyURI typu http://www.w3.org/ns/dcat#Catalog0...1Odkaz na katalógy, ktorých je daný katalóg súčasťou

 

Príklad: Definícia katalógu Register adries :

<?xml version="1.0"?>

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
  xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"
  xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
  xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
  xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
  xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#">
 
	<dcat:Catalog rdf:about="https://data.gov.sk/set/catalog/address-register">
	  <dct:created rdf:datatype="&xsd;dateTime">2016-01-01T00:00:01Z</dct:created>
	  <dct:modified rdf:datatype="&xsd;dateTime">2017-01-01T00:00:01Z</dct:modified>
     <dct:title xml:lang="sk">Register adries</dct:title>
  	<dct:title xml:lang="en">Address Register Catalog</dct:title>
	  <dct:description xml:lang="sk">Katalóg adries obsahuje všetky entity, ktoré sú súčasťou referenčného registra adries</dct:description>
		<dct:publisher rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151866"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/region/2017-01-01"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/county/2017-01-01"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/municipality/2017-01-01"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/district/2017-01-01"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/street/2017-01-01"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/street-geometry/2017-01-01"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/building/2017-01-01"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/apartment/2017-01-01"/>
  	<dcat:dataset rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/entrance/2017-01-01"/>
	</dcat:Catalog>

</rdf:RDF>

Publikácia datasetu:

Správne definovaný dataset, tj. adms:Asset obsahuje nasledovné atribúty, ktorých prítomnosť v datasete je vyjadrená stĺpcom Početnosť :

Názov vlastnostiTyp vlastnostiHodnota vlastnostiPočetnosťPopis
http://www.w3.org/ns/adms#Assetowl:ClassURI1Trieda vyjadrujúca verzionovateľný obsah
http://purl.org/dc/terms/typeowl:ObjectProperty

URI typu verzionovateľného obsahu

definovaného v

http://purl.org/adms/assettype/

1Typ verzionovateľného obsahu
http://purl.org/dc/terms/titleowl:DatatypePropertyxsd:string spolu s jazykom1...nLokalizovaný názov verzionovateľného obsahu
https://data.gov.sk/def/ontology/resource/gestorowl:ObjectPropertyURI gestora1Gestor katalógu. URI identifikátor RPO subjektu.
http://www.w3.org/ns/dcat#contactPoint
owl:objectPropertyURI vcard:Kind0...nKontaktná osoba
http://purl.org/dc/terms/descriptionowl:DatatypePropertyxsd:string spolu s jazykom1...nLokalizovaný popis obsahu datasetu
http://www.w3.org/ns/dcat#theme
owl:ObjectPropertyURI 

Referencia na štandardizovaný dátový prvok alebo

indivíduum z číselníka, ktorá vystihuje obsah datasetu

http://www.w3.org/2002/07/owl#versionInfo

owl:DatatypePropertyxsd:string1identifikátor verzie, ktorý je súčasťou URI

http://www.w3.org/ns/adms#status

owl:ObjectPropertyURI1

Stav definovaný buď ako http://purl.org/adms/status/Completed

alebo http://purl.org/adms/status/UnderDevelopment

http://www.w3.org/ns/adms#versionNotes

owl:DatatypePropertyxsd:string1Poznámky k danej verzii
http://purl.org/dc/terms/isVersionOfowl:ObjectPropertyURI1Referencia na dataset, ktorému prislúcha táto distribúcia
http://schema.org/startDateowl:DatatypePropertyxsd:dateTime1Verzia platná od
http://schema.org/endDateowl:DatatypePropertyxsd:dateTime0....1Verzia platná do
http://purl.org/dc/terms/createdowl:DatatypePropertyxsd:dateTime1Verzia vytvorená
http://purl.org/dc/terms/modifiedowl:DatatypePropertyxsd:dateTime0....1Verzia modifikovaná
http://purl.org/dc/terms/creatorowl:ObjectPropertyURI1....nTvorca verzionovateľného objektu
http://purl.org/dc/terms/contributorowl:ObjectPropertyURI0....nPrispievateľ verzionovateľného objektu

 

Príklad verzionovateľného obsahu číselníka krajov

<?xml version="1.0"?>

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
  xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"
  xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
  xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
  xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#">
 
	<adms:Asset rdf:about="https://data.gov.sk/set/data/region/2017-01-01">
  	<dct:type rdf:resource="http://purl.org/adms/assettype/CodeList"/>
  	<dct:title xml:lang="sk">Kraj - konsolidované dáta</dct:title>
  	<dct:title xml:lang="en">Region - consolidated data</dct:title>
  	<dct:publisher rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151866"/>
  	<dct:description xml:lang="sk">Dataset obsahuje informácie o krajoch na Slovensku.</dct:description>
 		<dcat:theme rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/Region"/>
		<schema:startDate rdf:datatype="&xsd;date">2017-01-01</schema:startDate>
  	<dct:created rdf:datatype="&xsd;dateTime">2017-01-01T00:00:00Z</dct:created>
  	<dct:modified rdf:datatype="&xsd;dateTime">2017-01-01T00:00:01Z</dct:modified>
  	<dct:creator rdf:resource="http://www.linkedin.com/in/miroslavliska" />
  	<dct:contributor rdf:resource="http://www.linkedin.com/in/mareksurek" />
  	<owl:versionInfo rdf:datatype="&xsd;string">2017-01-01.rdf</owl:versionInfo>
  	<adms:status rdf:resource="http://purl.org/adms/status/Completed"/>
  	<dct:isVersionOf rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/region"/>
 </adms:Asset>

</rdf:RDF>

Publikácia distribúcie datasetu:

Správne definovaná distribúcia datasetu, tj. adms:AssetDistribution obsahuje tieto entity, ktoré sú :

Názov vlastnostiTyp vlastnostiHodnota vlastnostiPočetnosťPopis
http://www.w3.org/ns/adms#AssetDistributionowl:ClassURI1Trieda vyjadrujúca verziu obsahu

http://www.w3.org/ns/dcat#accessURL

owl:DatatypePropertyURL0...1URL odkaz na popis

http://www.w3.org/ns/dcat#downloadURL

owl:DatatypePropertyURL0...1URL odkaz na stiahnutie distribúcie

http://www.w3.org/ns/dcat#mediaType

owl:DatatypePropertyxsd:string1Jedna z hodnôt podľa špecifikácie RFC 6838
http://purl.org/dc/terms/license URI1URI dostupných licencí zo zoznamu v A.4.5.3.1 Licencie
 https://data.gov.sk/def/ontology/resource/languageowl:ObjectPropertyURI1

Hodnota language z číselníka https://data.gov.sk/set/codelist/CL010076

<?xml version="1.0"?>

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
  xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"
  xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
  xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#"
  xmlns:schema="http://schema.org/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
  xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
  xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#">

	<adms:AssetDistribution rdf:about="https://data.gov.sk/set/data/region/2017-01-01.rdf">
  	<dcat:accessURL rdf:resource="https://data.gov.sk/"/>
  	<dcat:downloadURL rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/region/2017-01-01.rdf"/>
  	<dcat:mediaType rdf:datatype="&xsd;string">application/rdf+xml</dcat:mediaType>
  	<dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0"/>
	</adms:AssetDistribution>

</rdf:RDF>
 • No labels