Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vzhľadom na absenciu automatizovanej kontroly obsahu elektronických formulárov pred ich zverejnením v module elektronických formulárov prišlo v minulosti k zverejneniu aj takých elektronických formulárov, ktoré nemajú dostatočné metaúdaje pre identifikáciu účelu jednotlivých prezentačných schém. Z tohto dôvodu je potrebné definovať jednotný postup pre ich identifikáciu.

 

Nasledovný postup je návrhom pre identifikáciu súčastí e-formulárov potrebných pre overovanie autorizácie v Centrálnej elektronickej podateľni:

 1. Z modulu elektronických formulárov sa kopírujú len ZIP balíky e-formulárov.

 2. V ZIP balíku sa postupne vyhľadajú súbory schema.xsd, meta.xml a manifest.xml
  Ak sa tieto súbory nenájdu, proces pre daný formulár skončí s chybou a daný formulár sa neuloží a teda nebude pre podateľňu k dispozícii pre účely overovania podpisov.

 3. S pomocou XPath sa prehľadá súbor manifest.xml za účelom vyhľadania podpisových prezentačných schém, a to v nasledovných krokoch, pričom pri prvom úspešnom kroku skončí: 

   1. Atribút media-destination musí obsahovať hodnotu sign alebo view, či už samotnú alebo oddelenú čiarkou od iných hodnôt.
    zároveň hodnota atribútu media-type musí byť application/xslt+xml alebo text/xsl

    (poznámka: Hodnota media-destination "view" je prípustná z historických dôvodov, pretože sa často používalo pre podpisovanie ak bola k dispozícii len textová prezentačná schéma. Pre každú schému sa eviduje, či hodnota bola “sign” alebo “view”, aby sa pri overovaní mohlo zobraziť upozornenie, že nebola použitá podpisová prezentačná schéma.) 

   2. Atribút media-type musí obsahovať hodnotu text/xml alebo application/xml
    a zároveň príponu súboru v atribúte full-path :  .xsl alebo .xslt

   3. Atribút full-path musí obsahovať názov súboru v tvare *.sb.xslt alebo *.html.xslt


   4. Ak sa nepodarí postup podľa predošlých bodov, proces pre daný formulár skončí s chybou a daný formulár sa neuloží a teda nebude pre podateľňu k dispozícii pre účely overovania podpisov.

 


4. V množine podpisových prezentačných schém vyhľadaných podľa bodu 3 sa identifikuje typ (formát) prezentácie v nasledovných krokoch, pričom pri prvom úspešnom kroku sa končí:

 

 

  1. Ak je uvedený atribút media-destination-type-description, tak rozlišujeme pre povinné prezentácie hodnoty TXT, HTML, XHTML a pre nepovinné schémy iné uvedené hodnoty, (pre každú prezentačnú schému sa ukladá hodnota, aká bola nájdená).

  2. Ak je uvedený atribút media-destination-type, tak rozlišujeme hodnoty text/plain pre TXT prezentáciu, text/html pre HTML prezentáciu, application/xhtml+xml pre XHTML prezentáciu a ďalšie, 

  3. Ak nie je uvedený atribút media-destination-type-description a ani media-destination-type, tak sa v XSLT alebo XSL súbore vyhľadá <xsl:output method="html|xml|text|xhtml"
   pričom hodnota "html" identifikuje HTML prezentáciu, "text" identifikuje TXT prezentáciu, "xhtml" identifikuje XHTML prezentáciu, , iné=typ INÉ. 

  4. Ak je v atribúte full-path názov súboru v tvare *.sb.xslt identifikuje sa TXT prezentácia a ak je v tvare *.html.xslt identifikuje sa HTML prezentácia, 

  5. Ak sa nepodarilo určiť typ prezentácie podľa predošlých písmen v tomto bode, prezentácia sa vyhodnotí ako typ INÉ , ktoré budú v množine schém pri overovaní podpisu

    

5. Zo súboru schema.xsd z atribútu targetNamespace sa získa referencia (identifikator_formulara_v_mef) pre účely vyskladania URI identifikátorov jednotlivých súborov.
Hodnota v targetNamespace sa v praxi môže vyskytnúť najmä v nasledovných tvaroch:  

 

6. Vyskladáme prípustné XSDUri, ktoré sa budú hľadať v XAdES_ZEP, XAdES a XMLDataContainer pri overovaní podpisov:

XSDUri = http://schemas.gov.sk/form/id_formulara_v_mef/version/form.xsd

XSDUri2 = http://data.gov.sk/doc/eform/id_formulara_v_mef/version/schema.xsd

XSDUri3 = https://data.gov.sk/doc/egov/eform/id_formulara_v_mef/version/schema.xsd

XSDUri4, XSDUri5 = rovnaké ako 1 a 2 len s protokolom "https"

 

7. Vyskladáme prípustné XSLTUri, ktoré sa budú hľadať v XAdES_ZEP, XAdES a XMLDataContainer pri overovaní podpisov:


XSLTUri = http://schemas.gov.sk/form/id_formulara_v_mef/version/form.xslt

- Toto je pre všetky prezentačné schémy rovnaké, keďže tento tvar URI nemá v sebe reálny názov súboru (vždy je to „form.xslt“)

XSLTUri2 = http://data.gov.sk/doc/eform/id_formulara_v_mef/version/cesta-k-suboru/nazov-suboru 
 

XSLTUri3 = https://data.gov.sk/doc/egov/eform/id_formulara_v_mef/version/cesta-k-suboru/nazov-suboru

XSLTUri4 = http://schemas.gov.sk/form/id_formulara_v_mef/version/form.xsl  (nesprávna hodnota ktorá sa navrhuje tolerovať) 

XSLTUri5, XSLTUri6, XSLTUri7 = rovnaké ako 1, 2 a 4 len s protokolom "https"

Poznámka: cesta "cesta-k-suboru/nazov-suboru" sa získava z atribútu full-path

 

8. Vyskladáme prípustný identifikátor, ktorý sa používa v elemente Identifier v XMLDataContainer

Uri1 = http://schemas.gov.sk/form/id_formulara_v_mef/

Uri2 = http://data.gov.sk/doc/eform/id_formular_v_mef/

Uri3 = https://data.gov.sk/id/egov/eform/id_formulara_v_mef/

Uri4 = https://data.gov.sk/doc/egov/eform/id_formulara_v_mef/

Uri5, 6, ... = varianty s protokolom "https" a / alebo s "version" na konci URI 

Sumár údajov uchovávaný o každom e-formulári pre účely podateľne

 • Nazov – "dc:title" z meta.xml

 • ZobrazovanyNazov – "dc:title" z meta.xml

 • Popis – "dc:description" z meta.xml

 • Identifikator – "dc:identifier" z meta.xml

 • Identifikator... (vyskladané varianty)
 • Verzia – "version" z meta.xml

 • PlatnostOdUTC – "validDateFrom" z meta.xml

 • PlatnostDoUTC – "validDateTo" z meta.xml

 • UcinnostOdUTC – "inForceFrom" z meta.xml

 • UcinnostDoUTC – "inForceTo" z meta.xml

 • XSDUri – vypočítaná hodnota

 • XSDUri2 – vypočítaná hodnota

 • XSDUri3 – vypočítaná hodnota

 • XSDUri ...
 • XSDData – dáta schémy

 • XSDNSUri – targetNamepsace schémy

 • FormZipPackage – dáta zip balíčka

 

 

Sumár údajov uchovávaný o prezentačnej schéme e-formulára

 • typ prezentačnej schémy – prípustné hodnoty: HTML, XHTML, TXT, rôzne iné (podľa číselníka) 

 • media-destination – prípustné hodnoty: sign, view

 • media-destination-type-description – prípustné hodnoty: HTML, XHTML, TXT, rôzne iné (podľa číselníka)

 • media-destination-type - prípustné hodnoty: rôzne

 • media-language – prípustné hodnoty: podľa číselníka  

 • target-environment – prípustné hodnoty: rôzne podľa číselníka 

 • XSLTUri – vypočítaná hodnota

 • XSLTUri2 – vypočítaná hodnota

 • XSLTUri3 – vypočítaná hodnota

 • XSLTUri4 – vypočítaná hodnota

 • XSLTUri...
 • XSLT Data – dáta vizualizacie

Unknown macro: {add-label}