Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ontológia KDP slúži na mapovanie pôvodného Katalógu dátových prvkov na ontológie Centrálneho modelu údajov. KDP Entity sa v reálnych serializáciách nepoužívajú, používajú sa len ako dokumentácia spôsobu mapovania. Sémantika dátových prvkov je určená RDF jazykom, nie elementami ontológie kdp. Viac informácií je možné nájsť tu.

<?xml version="1.0"?>

<!DOCTYPE rdf:RDF [
  <!ENTITY schema "http://schema.org/" >
  <!ENTITY foaf "http://xmlns.com/foaf/0.1/" >
  <!ENTITY dct "http://purl.org/dc/terms/" >
  <!ENTITY dcat "http://www.w3.org/ns/dcat#" >
  <!ENTITY owl "http://www.w3.org/2002/07/owl#" >
  <!ENTITY xsd "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" >
  <!ENTITY skos "http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" >
  <!ENTITY res "https://data.gov.sk/def/ontology/resource/" >
  <!ENTITY kdp "https://data.gov.sk/def/ontology/kdp/" >
  <!ENTITY id "https://data.gov.sk/def/ontology/identifier/" >
  <!ENTITY rdfs "http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" >
  <!ENTITY rdf "http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" >
  <!ENTITY adms "http://www.w3.org/ns/adms#" >
]>

<rdf:RDF xmlns="https://data.gov.sk/def/ontology/"
   xml:base="https://data.gov.sk/def/ontology/"
   xmlns:schema="http://schema.org/"
   xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
   xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
   xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#"
   xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
   xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"
   xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
   xmlns:res="https://data.gov.sk/def/ontology/resource/"   
   xmlns:kdp="https://data.gov.sk/def/ontology/kdp/"   
   xmlns:id="https://data.gov.sk/def/ontology/identifier/"   
   xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#"
   xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
   xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#">
 
  <owl:Ontology rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/kdp">
    <dct:creator rdf:resource="http://www.linkedin.com/in/miroslavliska" />
    <dct:contributor rdf:resource="http://www.linkedin.com/in/mareksurek" />
  </owl:Ontology>
  
  <adms:AssetDistribution rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/kdp/2017-05-30.owl">
    <res:validFrom rdf:datatype="&xsd;date">2017-05-30</res:validFrom>
    <dct:created rdf:datatype="&xsd;dateTime">2017-05-30T00:00:00Z</dct:created>
    <dct:creator rdf:resource="http://www.linkedin.com/in/miroslavliska" />
    <dct:contributor rdf:resource="http://www.linkedin.com/in/mareksurek" />
    <dct:isVersionOf rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/kdp"/>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://wiki.finance.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=21168601"/>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://wiki.finance.gov.sk/download/attachments/21168601/2017-05-30.owl"/>
    <dcat:mediaType rdf:datatype="&xsd;string">application/owl+xml</dcat:mediaType>
    <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0"/>
    <owl:versionInfo rdf:datatype="&xsd;string">2017-05-30.owl</owl:versionInfo>
    <adms:status rdf:resource="http://purl.org/adms/status/Completed"/>
  </adms:AssetDistribution> 

  <!-- 
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  //
  // Object Properties
  //
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   -->

  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/kdp/inferior -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&kdp;inferior">
    <rdfs:label xml:lang="en">inferior element</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">podradený dátový prvok</rdfs:label>
  	<rdfs:label xml:lang="de">minderwertig</rdfs:label>
  	<id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/registration/metais-standard/662" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/kdp/2017-05-30.owl"/>  
  </owl:ObjectProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/registration/metais-standard/662">
  	<dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  	<dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/662" />
  		<id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>

  <!-- 
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  //
  // Data properties
  //
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   --> 

  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/kdp/description -->

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="&kdp;description">
    <rdfs:label xml:lang="en">kdp semantics description</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">popis významu v kdp</rdfs:label>
  	<rdfs:label xml:lang="de">Beschreibung</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&kdp;Resource"/>
  	<rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/>
  	<id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/registration/metais-standard/663" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/kdp/2017-05-30.owl"/>    
  </owl:DatatypeProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/registration/metais-standard/663">
  	<dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  	<dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/663" />
  	<id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  
   <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/kdp/xmlElementName -->

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="&kdp;xmlElementName">
    <rdfs:label xml:lang="en">xml element name in KDP</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">názov prvku xml pre KDP</rdfs:label>
  	<rdfs:label xml:lang="de">xml-Element in KDP</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&kdp;Resource"/>
  	<rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/>
  	<id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/registration/metais-standard/665" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/kdp/2017-05-30.owl"/>    
  </owl:DatatypeProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/registration/metais-standard/665">
  	<dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  	<dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/665" />
  	<id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/kdp/versionInfo -->

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="&kdp;versionInfo">
    <rdfs:label xml:lang="en">kdp element version info</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">info o verzii v kdp</rdfs:label>
  	<rdfs:label xml:lang="de">Versionsinfo</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&kdp;Resource"/>
  	<rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/>
  	<id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/registration/metais-standard/664" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/kdp/2017-05-30.owl"/>    
  </owl:DatatypeProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/registration/metais-standard/664">
  	<dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  	<dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/664" />
  	<id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  
  <!-- 
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  //
  // Classes
  //
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   -->

    

</rdf:RDF>