Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Oddelenie správy architektúry eGov

Vedenie

Peter Kucer


Misia:

 Misia:Team:

Nadežda Nikšová

Juraj Pankuch - Vládny Cloud a veci s ním spojené


Činnosti
Vládny cloud

Od 1.11.2017 podľa § 10a ods. 8 zákona o eGovernmente má UPPVII má v kompetencii nové veci :

Úrad podpredsedu vlády koordinuje poskytovanie a používanie vládnych cloudových služieb a na tento účel 

  •  a) kontroluje splnenie a dodržiavanie podmienok na zaradenie cloudovej služby do evidencie vládnych cloudových služieb, 
  •  b) usmerňuje orgány verejnej moci pri poskytovaní a používaní vládnych cloudových služieb a pri správe zmluvných vzťahov s nimi súvisiacich vrátane koordinácie požiadaviek na dohody o úrovni poskytovania vládnych cloudových služieb a dohľadu nad ich dodržiavaním, 
  •  c) vypracúva plán implementácie, rozvoja a centralizácie datacentier podľa odseku 7 a dohliada na jeho uplatňovanie, 
  •  d) vyhodnocuje požiadavky na vládne cloudové služby, ich používanie a stav ich poskytovania, 
  •  e) štandardizuje kategorizácie cloudových služieb podľa úrovne bezpečnosti v nadväznosti na kategorizáciu údajov, ktorých sa ich používanie týka.“. 

 Vládny Cloud

Hodnotenie Koncepcií rozvoja IS - KRIS

 

 

Hodnotenie Štúdií uskutočniteľnosti

 

 

 
Ostatná aktivita v priestore

Prispievatelia do priestoru

{"mode":"list","scope":"descendants","limit":"5","showLastTime":"true","order":"update","contextEntityId":24938418}


  • No labels
Write a comment...