Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

 <?xml version="1.0"?>


<!DOCTYPE rdf:RDF [
  <!ENTITY schema "http://schema.org/" >
  <!ENTITY foaf "http://xmlns.com/foaf/0.1/" >
  <!ENTITY dct "http://purl.org/dc/terms/" >
  <!ENTITY dcat "http://www.w3.org/ns/dcat#" >
  <!ENTITY owl "http://www.w3.org/2002/07/owl#" >
  <!ENTITY xsd "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" >
  <!ENTITY rov "http://www.w3.org/TR/vocab-regorg/" >
  <!ENTITY skos "http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" >
  <!ENTITY res "https://data.gov.sk/def/ontology/resource/" >
  <!ENTITY fin "https://data.gov.sk/def/ontology/finance/" >
  <!ENTITY pper "https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/" >
  <!ENTITY lsub "https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/" >
  <!ENTITY loca "https://data.gov.sk/def/ontology/location/" >
  <!ENTITY leg "https://data.gov.sk/def/ontology/legal/" >
  <!ENTITY kdp "https://data.gov.sk/def/ontology/kdp/" >
  <!ENTITY id "https://data.gov.sk/def/ontology/identifier/" >
  <!ENTITY rdfs "http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" >
  <!ENTITY rdf "http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" >
  <!ENTITY adms "http://www.w3.org/ns/adms#" >
]>


<rdf:RDF xmlns="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/"
   xml:base="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/"
   xmlns:schema="http://schema.org/"
   xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
   xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
   xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#"
   xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
   xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"
   xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
   xmlns:res="https://data.gov.sk/def/ontology/resource/"  
   xmlns:pper="https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/"
   xmlns:lsub="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/"
   xmlns:fin="https://data.gov.sk/def/ontology/finance/"
   xmlns:loca="https://data.gov.sk/def/ontology/location/"
   xmlns:leg="https://data.gov.sk/def/ontology/legal/"
   xmlns:kdp="https://data.gov.sk/def/ontology/kdp/"   
   xmlns:id="https://data.gov.sk/def/ontology/identifier/"
   xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#"
   xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
   xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#">
 
  <owl:Ontology rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30">
    <dct:title rdf:datatype="&xsd;string">Ontológia právneho subjektu</dct:title>
		<dct:creator rdf:resource="http://www.linkedin.com/in/miroslavliska" />
    <dct:contributor rdf:resource="http://www.linkedin.com/in/mareksurek" />
    <owl:versionInfo rdf:datatype="&xsd;string">2017-05-30</owl:versionInfo>
    <dct:isVersionOf rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject"/>
    <adms:status rdf:resource="http://purl.org/adms/status/Completed"/>
    <schema:startDate rdf:datatype="&xsd;date">2017-05-30</schema:startDate>
    <dcat:distribution rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30.owl"/>
  </owl:Ontology>
  
  <adms:AssetDistribution rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30.owl">
    <<dcat:accessURL rdf:resource="https://wiki.finance.gov.sk/pages/editpage.action?pageId=16416909"/>
		<dcat:downloadURL rdf:resource="https://wiki.finance.gov.sk/download/attachments/16416909/2017-05-30.owl"/>
    <dcat:mediaType rdf:datatype="&xsd;string">application/owl+xml</dcat:mediaType>
    <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0"/>
  </adms:AssetDistribution>
  
  <!-- 
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  //
  // Object Properties
  //
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   -->
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/legalSubject -->
  
  <owl:ObjectProperty rdf:about="&lsub;legalSubject">
    <rdfs:label xml:lang="sk">právny subjekt</rdfs:label>
  <skos:altLabel xml:lang="sk">právny subjekt v RPO</skos:altLabel>
  <skos:altLabel xml:lang="sk">právnicka osoba</skos:altLabel>  
  <rdfs:label xml:lang="en">legal subject</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Rechtsanwalt</rdfs:label>
    <rdfs:range rdf:resource="&lsub;LegalSubject"/>
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/630" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/legalSubject" />
  <kdp:inferior rdf:resource="&lsub;name" />
  <kdp:inferior rdf:resource="&lsub;alternativeName" />
  <kdp:inferior rdf:resource="&lsub;legalForm" />
  <kdp:inferior rdf:resource="&lsub;unit" />
  <kdp:inferior rdf:resource="&lsub;established" />
  <kdp:inferior rdf:resource="&lsub;terminated" />
  <kdp:inferior rdf:resource="&lsub;economicActivity" />
  <kdp:inferior rdf:resource="&lsub;legalFact" />
  <kdp:inferior rdf:resource="&lsub;equity" />
  <kdp:inferior rdf:resource="&lsub;stakeholder" />
  <kdp:inferior rdf:resource="&lsub;shares" />
  <kdp:inferior rdf:resource="&lsub;deposit" />
  <kdp:inferior rdf:resource="&lsub;legalStatus" />
  <kdp:inferior rdf:resource="&lsub;authorizationToExecuteNote" />
  <kdp:inferior rdf:resource="&lsub;statutoryBody" />
    <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">CorporateBody</kdp:xmlElement>  
    <kdp:description xml:lang="sk">Zložený dátový prvok pre popis právnickej osoby alebo subjektu, ktorý nie je právnickou osobou ani fyzickou osobou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
[Poznámky: Ak má fyzická osoba aj právnu formu, ktorou je najmä podnikateľ, je možné využiť tento prvok na výmenu údajov, ktoré prvok Fyzická osoba neobsahuje (Právna forma a podobne). Vzhľadom na množstvo rôznych zahraničných organizácií, nie je vždy možné ich jednoznačné označenie ako právnickej osoby. Tento prvok je určený aj na prenos takýchto údajov.]</kdp:description>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>
  </owl:ObjectProperty>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/630">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/630" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
   <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/legalSubject">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>
  
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/economicActivity -->
    
  <owl:ObjectProperty rdf:about="&lsub;economicActivity">
    <rdfs:label xml:lang="de">Wirtschaftstätigkeit</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="en">economic activity</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">ekonomická činnosť</rdfs:label>
  <skos:altLabel xml:lang="sk">predmet činnosti</skos:altLabel>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;LegalSubject"/>
  <rdfs:range rdf:resource="&lsub;EconomicActivity"/>
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/economicActivityDescription" />
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/economicActivityType" />
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Activities</kdp:xmlElement>  
    <kdp:description xml:lang="sk">Zložený dátový prvok, obsahujúci údaje o predmete činnosti právnickej osoby. [Hodnoty: Neobsahuje.]</kdp:description>
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/587" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/economicActivity" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/587">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/587" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>

  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/economicActivity">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.7</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>
    
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/economicActivityType -->
    
  <owl:ObjectProperty rdf:about="&lsub;economicActivityType">
    <rdfs:label xml:lang="en">economic activity classification</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">klasifikácia ekonomickej činnosti</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="de">Klassifikation der Wirtschaftszweige</rdfs:label>  
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;EconomicActivity"/>
  <rdfs:range rdf:resource="&lsub;EconomicActivityType"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Zložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci klasifikáciu predmetu činnosti právnickej osoby, obsahujúci údaj o odvetví ekonomickej činnosti. 
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.] 
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL005205 Ekonomická činnosť.] 
[Poznámky: Spravidla sa používa vo vzťahu k určeniu do akého odvetvia ekonomickej činnosti sa príslušný predmet činnosti zaraďuje.]</kdp:description>
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">EconomicActivityClassification</kdp:xmlElement>  
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/585" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/economicActivityType" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/585">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/585" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>

  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/economicActivityType">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.7.2</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>
  
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/headquarters -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&lsub;headquarters">
    <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="&loca;physicalAddress"/>
    <rdfs:label xml:lang="en">headquarters</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">adresa sídla</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Hauptsitz</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;LegalSubject"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&loca;PhysicalAddress"/>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/644" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/644">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/644" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/businessAddress -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&lsub;businessAddress">
    <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="&loca;physicalAddress"/>
    <rdfs:label xml:lang="en">business address</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">adresa miesta podnikania</rdfs:label>
  <skos:altLabel xml:lang="sk">adresa výkonu činnosti</skos:altLabel>
  <rdfs:label xml:lang="de">Geschäftsadresse</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;LegalSubject"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&loca;PhysicalAddress"/>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/645" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/645">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/645" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>

  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/establismentAddress -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&lsub;establismentAddress">
    <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="&loca;physicalAddress"/>
    <rdfs:label xml:lang="en">establishment address</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">adresa prevádzky</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Niederlassungsadresse</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;LegalSubject"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&loca;PhysicalAddress"/>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/646" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/646">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/646" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>

  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/primaryEconomicActivityType -->
    
  <owl:ObjectProperty rdf:about="&lsub;primaryEconomicActivityType">
    <rdfs:label xml:lang="en">primary economic activity type</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">hlavná ekonomická činnosť</rdfs:label>
    <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="&lsub;economicActivityType"/>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/589" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/589">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/589" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
    
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/activitySubjective -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&lsub;activitySubjective">
    <rdfs:label xml:lang="en">activity subjective</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">predmet činnosti (voľný popis)</rdfs:label>
    <rdfs:range rdf:resource="&lsub;ActivitySubjective"/>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;LegalSubject"/>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/647" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/647">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/647" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/typeByEmployees -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&lsub;typeByEmployees">
    <rdfs:label xml:lang="sk">kategória organizácie podľa počtu zamestnancov</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="en">organization type by number of employees</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;LegalSubject"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&lsub;TypeByEmployees"/>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/648" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/648">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/648" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  

  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/legalForm -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&lsub;legalForm">
    <rdfs:label xml:lang="en">legal form</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">právna forma</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Rechtsform</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;LegalSubject"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&lsub;LegalForm"/>
    <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="http://www.w3.org/ns/adms#identifier"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Zložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci údaje o type právnickej osoby akou je akciová spoločnosť a podobne.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL000056 Právna forma organizácie.]
[Poznámky: Používa sa na upresnenie typu alebo triedy právnickej osoby. Pre rôzne typy právnických osôb existujú rôzni gestori.]</kdp:description>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/575" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/legalForm" />
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">PrefferedGivenName</kdp:xmlElement>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/575">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/575" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/legalForm">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.3</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/legalStatus -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&lsub;legalStatus">
    <rdfs:label xml:lang="en">legal status</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">právny stav</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Rechtsstellung</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;LegalSubject"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&lsub;LegalStatus"/>
    <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="http://www.w3.org/ns/adms#identifier"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Zložený dátový prvok pre základný číselník s históriou, obsahujúci údaje o právnom stave právnickej osoby, najmä týkajúce sa konkurzu, vyrovnania, likvidácie, nútenej správy a podobne.
[Formát reprezentácie: Dátový typ „Dátový prvok s históriou“, pričom v podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.] 
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL010108 Právny stav organizácie.]
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.]</kdp:description>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/621" />
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">PrefferedGivenName</kdp:xmlElement>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/621">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/621" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
   <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/legalStatus">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.13</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/unit -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&lsub;unit">
    <rdfs:label xml:lang="en">organization unit</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">organizačná jednotka</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="de">Organisationseinheit</rdfs:label>
  <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;LegalSubject"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&lsub;Unit"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Zložený dátový prvok pre nižší útvar danej organizácie v prípade jej členenia, ktorý nie je samostatnou právnickou osobou.</kdp:description>
    <kdp:inferior rdf:resource="&lsub;unitType" />
  <kdp:inferior rdf:resource="&lsub;unitName" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/580" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/unit" />
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">OrganizationUnitType</kdp:xmlElement>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>
  </owl:ObjectProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/580">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/580" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
 
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/unit">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.4</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>
  

  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/unitType -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&lsub;unitType">
    <rdfs:label xml:lang="en">organization unit type</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">typ organizačnej jednotky</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Organisationseinheitstyp</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;Unit"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&lsub;UnitType"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Zložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci typ organizačnej jednotky.
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL010110 Typ organizačnej jednotky.]
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.] 
[Poznámky: Používa sa napr. na určenie, či sa jedná o závod, sekciu, odbor, oddelenie a podobne.]</kdp:description>
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">OrganizationUnitType</kdp:xmlElement>  
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/578" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/unitType" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/578">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/578" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>

  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/unitType">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.4.2</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>
  

  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/legalFact -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&lsub;legalFact">
    <rdfs:label xml:lang="en">legal fact</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">právna skutočnosť</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Rechtliche Tatsache</rdfs:label>
  <skos:altLabel xml:lang="sk">iná právna skutočnosť</skos:altLabel>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;LegalSubject"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&lsub;LegalFact"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Uvádza sa doplňujúca informácia v súvislosti s právnymi činnosťami týkajúcimi sa danej právnickej osoby.]
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 2047 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Pravidlá použitia: Je možné použiťviackrát.]
[Poznámky: Obsahuje informáciu v rozsahu právneho titulu zápisu, zmeny a výmazu zapísaných údajov a údajov o právnom nástupcovi právnickej osoby. Informácie týkajúce sa konkurzu, vyrovnania, likvidácie a nútenej správy sa tu nepoužívajú.]</kdp:description>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/590" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/legalFact" />
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">OtherLegalFacts</kdp:xmlElement>  
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/590">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/590" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>  
 
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/legalFact">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.8</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>  
  
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/ownershipType -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&lsub;ownershipType">
    <rdfs:label xml:lang="sk">typ vlastníctva</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="en">ownership type</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Eigentumstyp</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;LegalSubject"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&lsub;Ownership"/>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/649" />  
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
   
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/649">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/649" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/stakeholder -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&lsub;stakeholder">
    <rdfs:label xml:lang="sk">zainteresovaná osoba</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="en">stakeholder</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Interessengruppen</rdfs:label>
  <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;LegalSubject"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&lsub;Stakeholder"/>
    <kdp:description xml:lang="sk">Zložený dátový prvok, obsahujúci údaje o zainteresovanej osobe vo vzťahu k právnickej osobe.
[Hodnoty: Neobsahuje.]</kdp:description>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/599" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/stakeholder" />
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Stakeholder</kdp:xmlElement>  
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/stakeholderType" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/599">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/599" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/stakeholder">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.10</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>


  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/stakeholderType -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&lsub;stakeholderType">
    <rdfs:label xml:lang="sk">typ zainteresovanej osoby</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="en">stakeholder type</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">art von stakeholder</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;Stakeholder"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&lsub;StakeholderType"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Zložený dátový prvok pre základný číselník pre určenie typu zainteresovanej osoby.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL010109 Typ zainteresovanej osoby. Príklady použitia: manažér, dodávateľ, materská organizácia, dozorný orgán.]
[Pravidlá použitia: Povinné pri použití prvku Zainteresovaná osoba.]</kdp:description>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/597" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/statutoryBody" />
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">StakeholderType</kdp:xmlElement>  
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/597">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/597" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/statutoryBody">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.10.1</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>   

  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/statutoryBody -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&lsub;statutoryBody">
    <rdfs:label xml:lang="sk">štatutárny orgán</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="en">statutory body</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">statutarorgan</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;LegalSubject"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&lsub;StatutoryBody"/>
    <kdp:description xml:lang="sk">Zložený dátový prvok, obsahujúci údaje o štatutárnom orgáne právnickej osoby.
[Má súčasti: Typ štatutárneho orgánu Údaje o osobe]
[Hodnoty: Neobsahuje.]</kdp:description>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/626" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/statutoryBody" />
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">StatutoryBody</kdp:xmlElement>
  <kdp:inferior rdf:resource="&lsub;statutoryBodyType"/>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/626">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/626" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>

  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/statutoryBody">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.15</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier> 
  
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/statutoryBodyType -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&lsub;statutoryBodyType">
    <rdfs:label xml:lang="sk">typ štatutárneho orgánu</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="en">statutory body type</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;StatutoryBody"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&lsub;StatutoryBodyType"/>
    <kdp:description xml:lang="sk">Zložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci určenie typu štatutárneho orgánu.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL010113 Typ štatutárneho orgánu.]</kdp:description>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/623" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/statutoryBodyType" />
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">StatutoryBodyType</kdp:xmlElement>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/623">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/623" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/statutoryBodyType">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.15.1</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>  
  
    
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/id -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&lsub;id">
    <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="&id;identifier"/>  
    <rdfs:label xml:lang="sk">identifikátor právneho subjektu</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="en">legal subject identifier</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;LegalSubject"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&id;Identifier"/>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/650" /> 
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/650">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/650" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/legalID -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&lsub;legalID">
    <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="&lsub;id"/>
    <rdfs:label xml:lang="sk">identifikačné číslo právneho subjektu</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="en">legal number identifier</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Rechtliche Kennung</rdfs:label>
  <skos:altLabel xml:lang="sk">IČO</skos:altLabel>
  <skos:altLabel xml:lang="sk">identifikačné číslo organizácie</skos:altLabel>
  <skos:altLabel xml:lang="sk">IPO</skos:altLabel>
  <skos:altLabel xml:lang="sk">obchodné identifikačné číslo právnickej osoby</skos:altLabel>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;LegalSubject"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&lsub;LegalID"/>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/651" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/651">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/651" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>

  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/taxID -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&lsub;taxID">
    <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="&lsub;id"/>
    <rdfs:label xml:lang="sk">daňové identifikačné číslo</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="en">tax identifier</rdfs:label>
  <skos:altLabel xml:lang="sk">DIČ</skos:altLabel>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;LegalSubject"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&lsub;TaxID"/>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/652" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/652">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/652" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/vatID -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&lsub;vatID">
    <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="&lsub;id"/>
    <rdfs:label xml:lang="sk">identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty</rdfs:label>
  <skos:altLabel xml:lang="sk">IČ DPH</skos:altLabel>
    <rdfs:label xml:lang="en">value added tax identification number</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;LegalSubject"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&lsub;VatID"/>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/653" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/653">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/653" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>


  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/equity -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&lsub;equity">
    <rdfs:label xml:lang="en">equity</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">základné imanie</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">kapital</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;LegalSubject"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&lsub;Equity"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Zložený dátový prvok, obsahujúci základnom imaní právnickej osoby.
[Hodnoty: Neobsahuje.]</kdp:description>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/595" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/equity" />
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Equity</kdp:xmlElement>
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/finance/currency" />
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/equityValue" />
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/equityValuePaid" />
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/equityValueApproved" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/595">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/595" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/equity">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.9</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier> 
  
   
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/deposit -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&lsub;deposit">
    <rdfs:label xml:lang="en">deposit</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">vklad</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">anzahlung</rdfs:label>
    <rdfs:range rdf:resource="&lsub;Deposit"/>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;LegalSubject"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Zložený dátový prvok, obsahujúci vklady právnickej osoby.
[Formát reprezentácie: Dátový typ „Dátový prvok s históriou“.]
[Hodnoty: Neobsahuje.]</kdp:description>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/618" />
    <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Deposits</kdp:xmlElement>
  <kdp:inferior rdf:resource="&lsub;depositDueDate" />
  <kdp:inferior rdf:resource="&lsub;depositType" />
  <kdp:inferior rdf:resource="&lsub;depositValue" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/618">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/618" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/deposit">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.12</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier> 
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/depositType -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&lsub;depositType">
    <rdfs:label xml:lang="en">deposit type</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">typ vkladu</rdfs:label>
    <rdfs:range rdf:resource="&lsub;Deposit"/>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;DepositType"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Uvádza sa typ vkladu.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.
Príklady použitia: peňažný vklad, nepeňažný vklad.]</kdp:description>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/616" />
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">DepositType</kdp:xmlElement>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/616">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/616" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier> 

  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/depositType">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.12.1</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier> 
  
  
    <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/shareType -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&lsub;shareType">
    <rdfs:label xml:lang="en">share type</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">typ akcie</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">aktien Typ</rdfs:label>
    <rdfs:range rdf:resource="&lsub;ShareType"/>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;Shares"/>
    <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="http://www.w3.org/ns/adms#identifier"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Zložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci klasifikáciu akcie.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL010111 Druh akcie.]</kdp:description>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/610" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/shareType" />
    <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">ShareType</kdp:xmlElement>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/610">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/610" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
 
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/shareType">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.11.1</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>  
  
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/shareState -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&lsub;shareState">
    <rdfs:label xml:lang="en">share state</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">stav akcie</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">aktie zustand</rdfs:label>
    <rdfs:range rdf:resource="&lsub;ShareState"/>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;Shares"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Obsahuje údaje o podobe akcie.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.Príklady použitia: listinné, zaknihované.]</kdp:description>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/608" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/shareState" />
    <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">ShareState</kdp:xmlElement>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/608">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/608" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>

  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/shareState">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.11.2</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier> 
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/shareForm -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&lsub;shareForm">
    <rdfs:label xml:lang="en">share form</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">forma akcie</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">aktienform</rdfs:label>
    <rdfs:range rdf:resource="&lsub;ShareForm"/>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;Shares"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Obsahuje údaje o forme akcie.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah. Príklady použitia: na meno, na doručiteľa.]</kdp:description>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/606" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/shareForm" />
    <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">ShareForm</kdp:xmlElement>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/606">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/606" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/shareForm">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.11.3</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier> 
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/shares -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&lsub;shares">
    <rdfs:label xml:lang="en">shares</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">akcie</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">aktien</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;LegalSubject"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&lsub;Shares"/>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/612" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/share" />
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Shares</kdp:xmlElement>
  <kdp:description xml:lang="sk">Zložený dátový prvok, obsahujúci údaje o akciách právnickej osoby.
[Formát reprezentácie: Dátový typ „Dátový prvok s históriou“.]
[Hodnoty: Neobsahuje.]</kdp:description>
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/shareType" />
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/shareState" />
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/shareForm" />
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/finance/currency" />
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/shareNominalValue" />
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/sharesAmount" />
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/sharesTransferabilityNote" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/612">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/612" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>

  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/shares">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.11</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>  
  
   <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/institutionalSubsector -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&lsub;institutionalSubsectorType">
    <rdfs:label xml:lang="en">institutional subsector type</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">štatistický kód inštitucionálneho subsektora</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;LegalSubject"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&lsub;InstitutionalSubsectorType"/>
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/654" />
  </owl:ObjectProperty>

  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/654">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/654" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  <!-- 
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  //
  // Data properties
  //
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   -->

  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/authorizationToExecuteNote -->

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="&lsub;authorizationToExecuteNote">
    <rdfs:label xml:lang="en">authorization to execute</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">oprávnenie konať</rdfs:label>
  <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;LegalSubject"/>
  <rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Uvádza sa kto je oprávnený konať v mene právnickej osoby a akým spôsobom.
[Formát reprezentácie: Dátový typ „Dátový prvok s históriou“ vo formáte textového reťazca.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 1023 znakov.]
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah. Príklady použitia: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.]</kdp:description>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/620" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/authorizationToExecuteNote" />
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">PrefferedGivenName</kdp:xmlElement>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:DatatypeProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/620">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/620" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>

  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/authorizationToExecuteNote">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.14</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>
  
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/alternativeName -->

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="&lsub;alternativeName">
    <rdfs:label xml:lang="en">legal subject alternative name</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">alternatívne meno právneho subjektu</rdfs:label>
  <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;LegalSubject"/>
  <rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Môže obsahovať alternatívy k plným názvom, akými sú napríklad zaužívané synonymá, skratky a podobne. 
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.]</kdp:description>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/574" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/alternativeName" />
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">PrefferedGivenName</kdp:xmlElement>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:DatatypeProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/574">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/574" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/alternativeName">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.2</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>
  
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/name -->

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="&lsub;name">
    <rdfs:label xml:lang="en">legal subject full name</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">názov právneho subjektu</rdfs:label>
  <skos:altLabel xml:lang="sk">plné meno právnickej osoby</skos:altLabel>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;LegalSubject"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Uvádza sa plný názov právnickej osoby.
[Formát reprezentácie: Obsahuje celý názov v jednom reťazci, so všetkými časťami v správnom poradí, čo znamená na správnom mieste. Oddelenie častí sa uvádza pomocou prázdneho znaku.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 1023 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Pravidlá použitia: Uvádza sa vrátane typových označení organizácie ako „a.s.“.]</kdp:description>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/573" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/name" />
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">LegalSubjectFullName</kdp:xmlElement>  
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:DatatypeProperty>    
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/573">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/573" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/name">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.1</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>
  
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/unitName -->

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="&lsub;unitName">
    <rdfs:label xml:lang="en">organization unit name</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">názov organizačnej jednotky</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;OrganizationUnit"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Označenie pre nižší útvar danej organizácie v prípade jej členenia, ktorý nie je samostatnou právnickou osobou.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 1023 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát, v takom prípade je použitie určujúce. V poradí sa uvádza najprv hierarchicky najvyššia organizačná jednotka, ďalšie nasledujú podľa toho istého princípu. Ak je potrebné odlíšiť hierarchiu viacerých vnorených údajov, z ktorých niektoré sú na rovnakej úrovni, je na to možné použiť osobitný atribút „Hierarchy“ a číselnú hodnotu, pričom údaj s číslom s najnižšou hodnotou je hierarchicky najvyššie, napríklad sekcia má hodnotu 1, odbor hodnotu 2.]
[Príklady použitia: Sekcia informatizácie spoločnosti, Odbor legislatívy, štandardov a bezpečnosti informačných systémov.]</kdp:description>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/577" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/unitName" />
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">OrganizationUnitName</kdp:xmlElement>  
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:DatatypeProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/577">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/577" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>

  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/unitName">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.4.1</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/established -->

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="&lsub;established">
    <rdfs:label xml:lang="en">established</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">vznik</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;LegalSubject"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&xsd;date"/>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/582" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/established" />
  <kdp:description xml:lang="sk">Uvádza sa dátum zriadenia právnickej osoby.
[Formát reprezentácie: Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language (XML). .]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]
[Hodnoty: Podľa formátu Date.]
[Pravidlá použitia: Dátum nemá byť neskorší ako dátum zániku, ak sú známe obidva dátumy. Ak deň alebo mesiac nie sú známe, uvádzajú sa s hodnotou 1 alebo sa neuvádzajú.]</kdp:description>
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Establishment</kdp:xmlElement>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:DatatypeProperty>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/582">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/582" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>

  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/established">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.5</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>

  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/terminated -->

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="&lsub;terminated">
    <rdfs:label xml:lang="en">terminated</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">zánik</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;LegalSubject"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&xsd;date"/>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/583" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/terminated" />
  <kdp:description xml:lang="sk">Uvádza sa dátum zániku alebo ukončenia činnosti právnickej osoby.
[Formát reprezentácie: Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]
[Hodnoty: Podľa formátu Date.] 
[Pravidlá použitia: Dátum nemá byť skorší ako dátum vzniku, ak sú známe obidva dátumy. Ak deň alebo mesiac nie sú známe, uvádzajú sa s hodnotou 1 alebo sa neuvádzajú.]</kdp:description>
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Termination</kdp:xmlElement>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:DatatypeProperty>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/583">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/583" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>

  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/terminated">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.6</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier> 
  
   
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/economicActivityDescription -->

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="&lsub;economicActivityDescription">
    <rdfs:label xml:lang="en">economic activity description</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">popis ekonomickej činnosti</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Beschreibung der wirtschaftlichen Tätigkeit</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;EconomicActivity"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Obsahuje vecný popis predmetu činnosti právnickej osoby. 
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.] 
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 4095 znakov.] 
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.] 
[Poznámky: Uvádza sa voľný popis predmetu činnosti podľa príslušnej evidencie.] 
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.] 
[Poznámky: Odporúča sa vhodne rozdeliť podľa rozdielnych činností, takisto aj v prípade príliš dlhého reťazca pre jednu činnosť.]</kdp:description>
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">EconomicActivityDescription</kdp:xmlElement>  
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/584" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/economicActivityDescription" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:DatatypeProperty>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/584">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/584" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>

  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/economicActivityDescription">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.7.1</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/equityValue -->

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="&lsub;equityValue">
    <rdfs:label xml:lang="en">equity value</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">výška základného imania</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;Equity"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&xsd;long"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Obsahuje výšku základného imania právnickej osoby.
[Formát reprezentácie: Číselná hodnota.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Pravidlá použitia: Nepoužíva sa bez použitia dátového prvku Mena.]</kdp:description>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/594" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/equityValue" />
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">EquityValue</kdp:xmlElement>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:DatatypeProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/594">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/594" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>

  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/equityValue">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.9.2</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>

  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/equityValuePaid -->

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="&lsub;equityValuePaid">
    <rdfs:label xml:lang="en">equity value paid</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">výška splateného základného imania</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;Equity"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&xsd;long"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Obsahuje výšku splateného základného imania právnickej osoby.
[Formát reprezentácie: Číselná hodnota.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Pravidlá použitia: Nepoužíva sa bez použitia dátového prvku Mena.]</kdp:description>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/593" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/equityValuePaid" />
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">EquityValuePaid</kdp:xmlElement>  
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:DatatypeProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/593">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/593" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/equityValuePaid">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.9.3</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/equityValueApproved -->

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="&lsub;equityValueApproved">
    <rdfs:label xml:lang="en">equity value approved</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">schválená výška základného imania</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;Equity"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&xsd;long"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Obsahuje výšku schváleného základného imania právnickej osoby.
[Formát reprezentácie: Číselná hodnota.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Pravidlá použitia: Nepoužíva sa bez použitia dátového prvku Mena.]</kdp:description>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/592" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/equityValueApproved" />
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">EquityValueApproved</kdp:xmlElement>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:DatatypeProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/592">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/592" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>

  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/equityValueApproved">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.9.4</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>
  
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/depositValue -->

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="&lsub;depositValue">
    <rdfs:label xml:lang="en">deposit value</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">výška vkladu</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;Deposit"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&xsd;long"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Obsahuje údaje o výške vkladu.
[Formát reprezentácie: Číslo.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]</kdp:description>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/615" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/depositValue" />
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">DepositValue</kdp:xmlElement>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:DatatypeProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/615">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/615" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier> 

  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/depositValue">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.12.2</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier> 
  
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/depositDueDate -->

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="&lsub;depositDueDate">
    <rdfs:label xml:lang="en">deposit due date</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">dátum splatnosti vkladu</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;Deposit"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&xsd;dateTime"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Uvádza sa dátum splatnosti vkladu.
[Formát reprezentácie: Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]
[Hodnoty: Podľa formátu Date. Presnosť je na úrovni dňa.]</kdp:description>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/614" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/depositDueDate" />
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">DepositDueDate</kdp:xmlElement>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:DatatypeProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/614">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/614" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier> 
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/depositDueDate">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.12.3</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>  
  

  
   <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/shareNominalValue -->

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="&lsub;shareNominalValue">
    <rdfs:label xml:lang="en">share nominal value</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">menovitá hodnota akcie</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;Shares"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&xsd;long"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Uvádza sa menovitá hodnota akcie.
[Formát reprezentácie: Číslo.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]</kdp:description>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/603" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/shareNominalValue" />
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">ShareNominalValue</kdp:xmlElement>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:DatatypeProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/603">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/603" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier> 

  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/shareNominalValue">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.11.4</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>    
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/sharesAmount -->

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="&lsub;sharesAmount">
    <rdfs:label xml:lang="en">shares amount</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">množstvo akcií</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;Shares"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&xsd;long"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Uvádza sa množstvo akcií.
[Formát reprezentácie: Číslo.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]</kdp:description>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/605" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/sharesAmount" />
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">SharesAmount</kdp:xmlElement>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:DatatypeProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/605">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/605" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier> 

  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/sharesAmount">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.11.5</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>   
  

  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/sharesTransferabilityNote -->

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="&lsub;sharesTransferabilityNote">
    <rdfs:label xml:lang="en">shares transferability</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">prevoditeľnosť akcií</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;Shares"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Uvádza sa popis obmedzenia prevoditeľnosti akcií.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]</kdp:description>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/604" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/sharesTransferabilityNote" />
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">SharesTransferability</kdp:xmlElement>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:DatatypeProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/604">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/604" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>  
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/legal-subject/sharesTransferabilityNote">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.11.6</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>     
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/legalIDCode -->

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="&lsub;legalIDCode">
    <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="&id;value" />
    <rdfs:label xml:lang="en">legal identifier code</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">hodnota identifikačného čísla</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;LegalID"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/656" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:DatatypeProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/656">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/656" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/taxIDCode -->

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="&lsub;taxIDCode">
    <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="&id;value" />
    <rdfs:label xml:lang="en">tax identifier code</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">hodnota daňového identifikačného čísla</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;TaxID"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/657" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:DatatypeProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/657">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/657" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier> 
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/vatIDCode -->

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="&lsub;vatIDCode">
    <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="&id;value" />
    <rdfs:label xml:lang="en">VAT identifier code</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">hodnota identifikačného čísla pre daň z pridanej hodnoty</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&lsub;VatID"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/658" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:DatatypeProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/658">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/658" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier> 
  
  
 <!-- 
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  //
  // Classes
  //
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   -->

   <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/EconomicActivity -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;EconomicActivity">
    <rdfs:label xml:lang="en">Economic activity</rdfs:label> 
    <rdfs:label xml:lang="sk">Ekonomická činnosť</rdfs:label>
  <skos:altLabel xml:lang="sk">Predmet činnosti</skos:altLabel>
  <rdfs:label xml:lang="de">Wirtschaftstätigkeit</rdfs:label>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/588" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/588">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/588" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  

  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/EconomicActivityType -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;EconomicActivityType">
    <rdfs:label xml:lang="sk">Klasifikácia ekonomickej činnosti</rdfs:label>
  <id:kdpCode xml:lang="en">Economic activity classification</id:kdpCode>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/586" />
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/586">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/586" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
    
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/LegalSubject -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;LegalSubject">
    <rdfs:label xml:lang="sk">Právny subjekt</rdfs:label>
  <skos:altLabel xml:lang="sk">Právnicka osoba</skos:altLabel>
  <rdfs:label xml:lang="en">Legal Subject</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Rechtsanwalt</rdfs:label>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/631" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/631">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/631" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/BusinessPerson -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;BusinessPerson">
     <rdfs:subClassOf rdf:resource="&lsub;LegalSubject"/>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Podnikateľ</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="en">Business Person</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Geschäftsperson</rdfs:label>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/632" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/632">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/632" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/CorporateBody -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;CorporateBody">
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="&lsub;BusinessPerson"/>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Korporácia</rdfs:label>
  <skos:altLabel xml:lang="sk">Organizácia</skos:altLabel>
  <rdfs:label xml:lang="en">Corporate Body</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Korporation</rdfs:label>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/633" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/633">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/633" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier> 
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/DomesticCorporateBody -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;DomesticCorporateBody">
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="&lsub;CorporateBody"/>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Tuzemská korporácia</rdfs:label>
  <skos:altLabel xml:lang="sk">Tuzemská organizácia</skos:altLabel>
  <rdfs:label xml:lang="en">Domestic Corporate Body</rdfs:label>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/634" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/634">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/634" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>

  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/ForeignCorporateBody -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;ForeignCorporateBody">
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="&lsub;CorporateBody"/>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Zahraničná korporácia</rdfs:label>
  <skos:altLabel xml:lang="sk">Zahraničná organizácia</skos:altLabel>  
  <rdfs:label xml:lang="en">Foreign Corporate Body</rdfs:label>
  <skos:altLabel xml:lang="sk">Podnik zahraničnej osoby</skos:altLabel>
  <skos:altLabel xml:lang="sk">Organizačná zložka podniku zahraničnej osoby</skos:altLabel>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/635" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/635">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/635" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier> 

  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/SelfEmployedPerson -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;SelfEmployedPerson">
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="&pper;PhysicalPerson"/>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="&lsub;BusinessPerson"/>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Fyzická osoba - podnikateľ</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="en">Self Employed Person</rdfs:label>
  <skos:altLabel xml:lang="sk">Živnostník</skos:altLabel>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/636" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>   
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/636">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/636" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier> 
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/ID -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;ID">
    <rdfs:label xml:lang="sk">Identifikátor právneho subjektu</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="en">Legal Subject Identifier</rdfs:label>  
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/637" />  
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/637">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/637" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>

  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/LegalID -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;LegalID">
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="&lsub;ID" />   
    <rdfs:label xml:lang="sk">Identifikačné číslo právneho subjektu</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="en">Legal Number Identifier</rdfs:label>
  <skos:altLabel xml:lang="sk">IČO</skos:altLabel>
  <skos:altLabel xml:lang="sk">IPO</skos:altLabel>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/638" />  
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/638">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/638" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/TaxID -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;TaxID">
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="&lsub;ID" />   
    <rdfs:label xml:lang="en">Daňové identifikačné číslo</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Tax Identifier</rdfs:label>
  <skos:altLabel xml:lang="sk">DIČ</skos:altLabel>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/639" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/639">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/639" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>

  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/VatID -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;VatID">
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="&lsub;ID" />
    <rdfs:label xml:lang="en">Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Value Added Tax Identification Number</rdfs:label>
  <skos:altLabel xml:lang="sk">IČ DPH</skos:altLabel>
  <skos:altLabel xml:lang="en">VAT ID</skos:altLabel>  
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/640" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/640">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/640" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
 
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/ActivitySubjective -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;ActivitySubjective">
    <rdfs:label xml:lang="sk">Predmet činnosti (voľný popis)</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="en">Activity Subjective</rdfs:label>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/641" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/641">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/641" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/TypeByEmployees -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;TypeByEmployees">
    <rdfs:label xml:lang="sk">Kategória organizácie podľa počtu zamestnancov</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="en">Organization type by number of employees</rdfs:label>  
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/642" />  
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/642">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/642" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  

  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/Unit -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;Unit">
    <rdfs:label xml:lang="en">Organization unit</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Organizačná jednotka</rdfs:label>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/581" />  
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/581">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/581" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>


  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/UnitType -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;UnitType">
    <rdfs:label xml:lang="en">Organization Unit Type</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Typ organizačnej jednotky</rdfs:label>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/579" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/579">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/579" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/LegalForm -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;LegalForm">
    <rdfs:label xml:lang="en">Legal Form</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Právna forma</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Rechtsstatus</rdfs:label>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/576" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal/2017-05-30"/>    
  </owl:Class>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/576">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/576" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/LegalStatus -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;LegalStatus">
    <rdfs:label xml:lang="en">Legal Status</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Právny stav</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Den rechtlichen Status</rdfs:label>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/622" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/622">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/622" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>

  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/LegalFact -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;LegalFact">
    <rdfs:label xml:lang="en">Legal fact</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Právna skutočnosť</rdfs:label>
  <skos:altLabel xml:lang="sk">Iná právna skutočnosť</skos:altLabel>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/591" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/591">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/591" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  

  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/OwnershipType -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;OwnershipType">
    <rdfs:label xml:lang="sk">Typ vlastníctva</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="en">Ownership Type</rdfs:label>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/643" />  
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/643">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/643" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>

  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/Stakeholder -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;Stakeholder">
    <rdfs:label xml:lang="sk">Zainteresovaná osoba</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Stakeholder</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Interessengruppen</rdfs:label>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/600" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/600">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/600" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>


  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/StakeholderType -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;StakeholderType">
    <rdfs:label xml:lang="sk">Typ zainteresovanej osoby</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Stakeholder type</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Art von Stakeholder</rdfs:label>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/598" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/598">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/598" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  

  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/StatutoryBody -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;StatutoryBody">
    <rdfs:label xml:lang="sk">Štatutárny orgán</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="en">Statutory body</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Statutarorgan</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="&pper;LegalSubject"/>  
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/627" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/627">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/627" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/StatutoryBodyGroup -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;StatutoryBodyGroup">
    <rdfs:label xml:lang="sk">Štatutárny orgán - Skupina</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="en">Statutory body - Group</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Management-Körper - Gruppe</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="&pper;StatutoryBody"/>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="&foaf;Group"/>  
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/628" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/628">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/628" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>

  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/StatutoryBodyPerson -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;StatutoryBodyPerson">
    <rdfs:label xml:lang="sk">Štatutárny orgán - Osoba</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="en">Statutory body - Person</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Management-Körper - Person</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="&lsub;StatutoryBody"/>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="&pper;PhysicalPerson"/>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/629" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/629">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/629" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>

  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/StatutoryBodyType -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;StatutoryBodyType">
    <rdfs:label xml:lang="sk">Typ štatutárneho orgánu</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="en">Statutory Body Type</rdfs:label>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/624" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/624">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/624" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/Equity -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;Equity">
    <rdfs:label xml:lang="en">Equity</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Základné imanie</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Kapital</rdfs:label>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/596" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/596">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/596" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
 
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/Deposit -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;Deposit">
    <rdfs:label xml:lang="en">Deposit</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Vklad</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Anzahlung</rdfs:label>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/619" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/619">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/619" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier> 
  
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/DepositType -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;DepositType">
    <rdfs:label xml:lang="en">Deposit type</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Typ vkladu</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Art Kaution</rdfs:label>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/617" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/617">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/617" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier> 

  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/Shares -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;Shares">
    <rdfs:label xml:lang="en">Shares</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Akcie</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Aktien</rdfs:label>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/613" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/613">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/613" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier> 

  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/ShareType -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;ShareType">
    <rdfs:label xml:lang="en">Share Type</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Typ akcie</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Aktien Typ</rdfs:label>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/611" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/611">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/611" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier> >  
  
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/ShareState -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;ShareState">
    <rdfs:label xml:lang="en">Share state</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Stav akcie</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Aktie Zustand</rdfs:label>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/609" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/609">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/609" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier> 
  
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/ShareForm -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;ShareForm">
    <rdfs:label xml:lang="en">Share form</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Forma akcie</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Aktienform</rdfs:label>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/607" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/607">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/607" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>  
  
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/InstitutionalSubsectorType -->

  <owl:Class rdf:about="&lsub;InstitutionalSubsectorType">
    <rdfs:label xml:lang="en">Institutional Subsector Type</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Štatistický kód inštitucionálneho subsektora</rdfs:label>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/655" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/655">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/655" /> 
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
     
  
</rdf:RDF><!-- Generated by the OWL API (version 3.5.1) http://owlapi.sourceforge.net -->


 • No labels