Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl

<?xml version="1.0"?>


<!DOCTYPE rdf:RDF [
  <!ENTITY schema "http://schema.org/" >
  <!ENTITY dct "http://purl.org/dc/terms/" >
  <!ENTITY dcat "http://www.w3.org/ns/dcat#" >
  <!ENTITY owl "http://www.w3.org/2002/07/owl#" >
  <!ENTITY xsd "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" >
  <!ENTITY egov "https://data.gov.sk/def/ontology/egov/" >
  <!ENTITY pper "https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/" >
  <!ENTITY lsub "https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/" >  
  <!ENTITY foaf "http://xmlns.com/foaf/0.1/" >
  <!ENTITY skos "http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" >
  <!ENTITY rdfs "http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" >
  <!ENTITY rdf "http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" >
  <!ENTITY adms "http://www.w3.org/ns/adms#" >
  <!ENTITY org "http://www.w3.org/ns/org#" >
  <!ENTITY cv "http://data.europa.eu/m8g/" >
]>


<rdf:RDF xmlns="https://data.gov.sk/def/ontology/"
   xml:base="https://data.gov.sk/def/ontology/"
   xmlns:schema="http://schema.org/"
   xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
   xmlns:egov="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/"
   xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
   xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#"
   xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
   xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"     
   xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"
   xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
   xmlns:pper="https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/"
   xmlns:lsub="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/"   
   xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#"
   xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#"
   xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#"
   xmlns:cv="http://data.europa.eu/m8g/">

  <owl:Ontology rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/egov">
    <dct:title xml:lang="sk">Ontológia egovernment entít</dct:title>
    <rdfs:description xml:lang="sk">Ontológia egovernment entít definuje základné entity eGovernmentu ako Informačný systém verejne správy, Agenda, KRIS, Štúdia uskutočnisteľnosti a ostatné. Primárne slúži na popis entít v Centrálnom Metainformačnom systéme. Výnimkou sú entity spojené s elekronickými službami, ktoré sú definované prostredníctvom národného aplikačného profilu CPSV-AP-SK.</rdfs:description>
    <dct:creator rdf:resource="http://www.linkedin.com/in/miroslavliska" />
    <dct:contributor rdf:resource="http://www.linkedin.com/in/mareksurek" />
    <owl:versionInfo rdf:datatype="&xsd;string">2018-03-29</owl:versionInfo>
    <dct:publisher>
      <cv:PublicOrganization rdf:about="https://data.gov.sk/id/legal-subject/50349287">
        <skos:prefLabel xml:lang="sk">Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu</skos:prefLabel>
        <cv:contactPoint>
          <schema:ContactPoint>
            <schema:email rdf:resource="mailo:ps1@informatika.sk" />
          </schema:ContactPoint>
         </cv:contactPoint>
      </cv:PublicOrganization>
    </dct:publisher>
  </owl:Ontology>

  
  <!-- 
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  //
  // Class egov:Agenda
  //  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   -->  
  
   <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/Agenda -->

  <owl:Class rdf:about="&egov;Agenda">
    <rdfs:label xml:lang="en">Agenda</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Agenda</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="de">Agenda</rdfs:label>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/180"/>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/agenda_" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
  </owl:Class>
  
  <adms:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/180">
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/180" />
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </adms:Identifier>
  
  <adms:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/agenda_">
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
    <skos:notation rdf:datatype="&xsd;string">agenda_</skos:notation>
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-code"/>
  </adms:Identifier> 
  
  <!-- 
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  //
  // Class egov:ApplicatonService
  //
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   -->  
  
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ApplicationService -->

  <owl:Class rdf:about="&egov;ApplicationService">
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="&adms;Asset"/>
    <rdfs:label xml:lang="en">Application service</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Aplikačná služba</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="de">Anwendungsservice</rdfs:label>
    <skos:altLabel xml:lang="sk">is služba</skos:altLabel>
    <skos:altLabel xml:lang="en">is service</skos:altLabel>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/184"/>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/sluzba_is_" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
  </owl:Class>
  
  <adms:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/184">
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/184" />
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </adms:Identifier>
  
  <adms:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/sluzba_is_">
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
    <skos:notation rdf:datatype="&xsd;string">sluzba_is_</skos:notation>
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-code"/>
  </adms:Identifier> 
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/realizesPublicService -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&egov;realizesPublicService">
    <rdfs:label xml:lang="sk">realizuje koncovú službu</rdfs:label>
    <rdfs:description xml:lang="sk">Relácia aplikačnej služby na koncovú službu.</rdfs:description>              
    <rdfs:domain rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ApplicationService" />
    <rdfs:range rdf:resource="http://purl.org/vocab/cpsv#PublicService" />
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/686" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>    
  </owl:ObjectProperty>
  
  <adms:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/686">
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/686" />
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </adms:Identifier>
  
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/handlesAgenda -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&egov;handlesAgenda">
    <rdfs:label xml:lang="sk">obsluhuje agendu</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ApplicationService" />    
    <rdfs:range rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/Agenda" />
    <rdfs:description xml:lang="sk">Relácia na agendu.</rdfs:description>      
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/687" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
  </owl:ObjectProperty>
  
  <adms:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/687">
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/687" />
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </adms:Identifier>
  
  
    
   <!-- 
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  //
  // Class egov:EndPoint
  //
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   -->  
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/EndPoint -->

  <owl:Class rdf:about="&egov;EndPoint">
    <rdfs:label xml:lang="en">End point</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Koncový bod</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="de">Endpunkt</rdfs:label>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/200"/>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/endpoint_" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
  </owl:Class>
  
  <adms:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/200">
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/200" />
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </adms:Identifier>
  
  <adms:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/endpoint_">
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
    <skos:notation rdf:datatype="&xsd;string">endpoint_</skos:notation>
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-code"/>
  </adms:Identifier> 
  

  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/providesApplicationServiceOperation -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&egov;providesApplicationServiceOperation">
    <rdfs:label xml:lang="sk">poskytuje operáciu aplikačnej služby</rdfs:label>
    <rdfs:description xml:lang="sk"></rdfs:description>  
    <rdfs:description xml:lang="sk">Relácia koncového bodu na operáciu aplikačnej služby.</rdfs:description>    
    <rdfs:domain rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/EndPoint" />
    <rdfs:range rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ApplicationServiceOperation" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
  </owl:ObjectProperty>
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/makesApplicationServiceAvaliable -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&egov;makesApplicationServiceAvaliable">
    <rdfs:label xml:lang="sk">sprístupňuje aplikačnú službu</rdfs:label>
    <rdfs:description xml:lang="sk">Relácia na aplikačnú službu.</rdfs:description>    
    <rdfs:domain rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/EndPoint" /> 
    <rdfs:range rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ApplicationService" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
  </owl:ObjectProperty>
  

   <!-- 
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  //
  // Class egov:ApplicationServiceOperation
  //
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   -->  
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ApplicationServiceOperation -->

  <owl:Class rdf:about="&egov;ApplicationServiceOperation">  
    <rdfs:label xml:lang="en">Application service operation</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Operácia aplikacnej služby</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Anwendung Service Betrieb</rdfs:label>
  <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/223"/>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/egov/operacia_as_" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
  </owl:Class>
  
  <adms:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/223">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/223" />
  <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </adms:Identifier>
  
  <adms:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/egov/operacia_as_">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
    <skos:notation rdf:datatype="&xsd;string">operacia_as_</skos:notation>
  <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-code"/>
  </adms:Identifier> 
  
  
  <!-- 
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  //
  // Class cv:PublicAuthority, egov:ObligatedPersonAgents
  //
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   -->  
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ObligatedPerson -->

  <owl:Class rdf:about="&egov;ObligatedPerson">
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="&cv;PublicAuthority"/>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="&lsub;BusinessPerson"/>
    <rdfs:label xml:lang="en">Obligated Person</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Povinná osoba</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
  </owl:Class>
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/performsAgenda -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&egov;performsAgenda">
    <rdfs:label xml:lang="sk">vykonáva agendu</rdfs:label>
    <rdfs:description xml:lang="sk">Relácia orgánu verejnej moci na agendu.</rdfs:description>      
    <rdfs:domain rdf:resource="http://data.europa.eu/m8g/PublicAuthority" />
    <rdfs:range rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/Agenda" />
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/694" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
  </owl:ObjectProperty>
  
  <adms:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/694">
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/694" />
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </adms:Identifier>
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/managesApplicationService -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&egov;managesApplicationService">
    <rdfs:label xml:lang="sk">spravuje aplikačnú službu</rdfs:label>
    <rdfs:description xml:lang="sk">Relácia orgánu verejnej moci na aplikačnú službu.</rdfs:description>    
    <rdfs:domain rdf:resource="http://data.europa.eu/m8g/PublicAuthority" />
    <rdfs:range rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ApplicationService" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
  </owl:ObjectProperty>
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/operatesApplicationService -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&egov;operatesApplicationService">
    <rdfs:label xml:lang="sk">prevádzkuje aplikačnú službu</rdfs:label>
    <rdfs:description xml:lang="sk">Relácia orgánu verejnej moci na aplikačnú službu.</rdfs:description>    
    <rdfs:domain rdf:resource="&egov;ObligatedPerson" />
    <rdfs:range rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ApplicationService" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
  </owl:ObjectProperty> 
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/manageISVS -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&egov;managesISVS">
    <rdfs:label xml:lang="sk">spravuje ISVS</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="http://data.europa.eu/m8g/PublicAuthority" />
    <rdfs:range rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ISVS" />
    <rdfs:description xml:lang="sk">Relácia orgánu verejnej moci na ISVS.</rdfs:description>          
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/692" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
  </owl:ObjectProperty>
  
  <adms:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/692">
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/692" />
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </adms:Identifier>  
  
   <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/operatesISVS -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&egov;operatesISVS">
    <rdfs:label xml:lang="sk">prevádzkuje ISVS</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="http://data.europa.eu/m8g/PublicAuthority" />
    <rdfs:domain rdf:resource="&egov;ObligatedPerson" />
    <rdfs:description xml:lang="sk">Relácia orgánu verejnej moci na ISVS.</rdfs:description>          
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
  </owl:ObjectProperty>
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/handlesProject -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&egov;handlesProject">
    <rdfs:label xml:lang="sk">obsluhuje projekt</rdfs:label>
    <rdfs:description xml:lang="sk">Relácia orgánu verejnej moci na projek.</rdfs:description>    
    <rdfs:domain rdf:resource="http://data.europa.eu/m8g/PublicAuthority" />
    <rdfs:range rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/Project" />
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/695" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
  </owl:ObjectProperty>
  
  <adms:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/695">
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/695" />
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </adms:Identifier> 
  
  <!-- 
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  //
  // Class egov:PublicAdministrationSection
  //
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   -->  
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/PublicAdministrationSection -->

  <owl:Class rdf:about="&egov;PublicAdministrationSection">
    <rdfs:label xml:lang="en">Public administration section</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Úsek verejnej správy</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf>
      <owl:Restriction>
        <owl:onProperty rdf:resource="&org;isUnitOf"/>
        <owl:allValuesFrom rdf:resource="&cv;PublicAuthority"/>
      </owl:Restriction>
    </rdfs:subClassOf> 
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/160"/>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/egov/U" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
  </owl:Class>
  
  <adms:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/160">
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/160" />
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </adms:Identifier>
  
  <adms:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/U">
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
    <skos:notation rdf:datatype="&xsd;string">U</skos:notation>
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-code"/>
  </adms:Identifier> 
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/agregatesAgenda -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&egov;agregatesAgenda">
    <rdfs:label xml:lang="sk">agreguje agendu</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/PublicAdministrationSection" />
    <rdfs:range rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/Agenda" />
    <rdfs:description xml:lang="sk">Relácia úseku verejnej správy na agendu.</rdfs:description>          
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/690" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
  </owl:ObjectProperty>
  
  <adms:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/690">
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/690" />
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </adms:Identifier> 
  
  <!-- 
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  //
  // Class egov:ISVS
  //
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   --> 
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ISVS -->

  <owl:Class rdf:about="&egov;ISVS">
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="&adms;Asset"/>   
    <rdfs:label xml:lang="en">Public administration information system</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Informačný systém verejnej správy</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="de">Informationssystem der öffentlichen Verwaltung</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf>
      <owl:Restriction>
        <owl:onProperty rdf:resource="&dct;hasPart"/>
        <owl:allValuesFrom rdf:resource="&egov;Module"/>
      </owl:Restriction>
    </rdfs:subClassOf> 
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/83"/>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/isvs_" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
  </owl:Class>
  
  <adms:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/83">
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/83" />
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </adms:Identifier>
  
  <adms:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/isvs_">
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
    <skos:notation rdf:datatype="&xsd;string">isvs_</skos:notation>
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-code"/>
  </adms:Identifier>
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/realizesApplicationService -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&egov;realizesApplicationService">
    <rdfs:label xml:lang="sk">realizuje aplikačnú službu</rdfs:label>
    <rdfs:description xml:lang="sk">Relácia ISVS na aplikačnú službu.</rdfs:description>    
    <rdfs:domain rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ISVS" />
    <rdfs:domain rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/Project" />
    <rdfs:range rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ApplicationService" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
  </owl:ObjectProperty>  

  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ReferenceRegister -->

  <owl:Class rdf:about="&egov;ReferenceRegister">
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="&egov;ISVS" />    
    <rdfs:label xml:lang="en">Reference Register</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Referenčný register</rdfs:label>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/478" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
  </owl:Class>
  
  <adms:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/478">
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/478" />
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </adms:Identifier>
  
   <!-- 
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  //
  // Class egov:Module
  //
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   --> 
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/Module -->

  <owl:Class rdf:about="&egov;Module">
    <rdfs:label xml:lang="en">Module</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Modul</rdfs:label>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/478" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
  </owl:Class>
  
  <adms:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/478">
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/478" />
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </adms:Identifier>
    
  <!-- 
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  //
  // Class egov:EForm
  //
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  --> 
  
  
  
   <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/handlesPublicService -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&egov;handlesPublicService">
    <rdfs:label xml:lang="sk">obsluhuje koncovú službu</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/EForm" />
    <rdfs:range rdf:resource="http://purl.org/vocab/cpsv#PublicService" />
    <rdfs:description xml:lang="sk">Relácia EFormulára na koncovú službu.</rdfs:description>      
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/688" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
  </owl:ObjectProperty>
  
  <adms:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/688">
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/688" />
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </adms:Identifier>   
  
  
  <!-- 
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  //
  // Class egov:Project
  //
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   --> 
  
   <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/Project -->

  <owl:Class rdf:about="&egov;Project">
    <rdfs:label xml:lang="en">Project</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Projekt</rdfs:label>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/226"/>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/projekt_" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
  </owl:Class>
  
  <adms:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/226">
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/226" />
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </adms:Identifier>
  
  <adms:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/projekt_">
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
    <skos:notation rdf:datatype="&xsd;string">projekt_</skos:notation>
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-code"/>
  </adms:Identifier>
  
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/developsISVS -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&egov;developsISVS">
    <rdfs:label xml:lang="sk">rozvíja ISVS</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/Project" />
    <rdfs:range rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ISVS" />
    <rdfs:description xml:lang="sk">Relácia Egov projektu na ISVS.</rdfs:description>          
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/689" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
  </owl:ObjectProperty>
  
  <adms:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/689">
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/689" />
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </adms:Identifier> 
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/realizesApplicationService -->  
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/isFundedBy -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&egov;isFundedBy">
    <rdfs:label xml:lang="sk">je financované prostredníctvom</rdfs:label>
    <rdfs:description xml:lang="sk">Relácia EGOV projektu na operačný program.</rdfs:description>
    <rdfs:domain rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/Project" />    
    <rdfs:range rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/OperationProgram" />    
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
  </owl:ObjectProperty> 
  
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/funds -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&egov;isFundedBy">
    <owl:inverseOf rdf:resource="&egov;funds"/>    
    <rdfs:label xml:lang="sk">financuje</rdfs:label>
    <rdfs:description xml:lang="sk">Relácia operačného programu na EGOV projekt.</rdfs:description>
    <rdfs:domain rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/Project" />    
    <rdfs:range rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/OperationProgram" />    
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
  </owl:ObjectProperty> 
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/steamsFromFS -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&egov;steamsFromFS">
    <rdfs:label xml:lang="sk">vznikol zo štúdie uskutočniteľnosti</rdfs:label>
    <rdfs:description xml:lang="sk">Relácia projektu na jeho štúdiu uskutočniteľnosti.</rdfs:description>
    <rdfs:domain rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/Project" />    
    <rdfs:range rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/FeasibilityStudy" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
  </owl:ObjectProperty> 
  
   <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/projectPhase -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&egov;projectPhase">
    <rdfs:label xml:lang="sk">fáza projektu</rdfs:label>
    <rdfs:description xml:lang="sk">Relácia projektu na jeho fázu.</rdfs:description>
    <rdfs:domain rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/Project" />    
    <rdfs:range rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ProjectPhase" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
  </owl:ObjectProperty> 
  
  
  <!-- 
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  //
  // Class egov:ProjectPhase
  //
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   --> 
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ProjectPhase -->

  <owl:Class rdf:about="&egov;ProjectPhase">
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="&dct;PeriodOfTime" />     
    <rdfs:label xml:lang="en">Project phase</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Fáza projektu</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf>
      <owl:Restriction>
        <owl:onProperty rdf:resource="&dct;type"/>
        <owl:allValuesFrom rdf:resource="&egov;ProjectPhaseType"/>
      </owl:Restriction>
    </rdfs:subClassOf> 
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/201"/>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/fp_" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
  </owl:Class>
  
  <adms:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/201">
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/201" />
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </adms:Identifier>
  
  <adms:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/fp_">
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
    <skos:notation rdf:datatype="&xsd;string">fp_</skos:notation>
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-code"/>
  </adms:Identifier> 
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/projectPhaseType -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&egov;projectPhaseType">
    <rdfs:label xml:lang="sk">fáza projektu</rdfs:label>
    <rdfs:description xml:lang="sk">Relácia projektu na jeho fázu.</rdfs:description>
    <rdfs:domain rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/Project" />    
    <rdfs:range rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ProjectPhaseType" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
  </owl:ObjectProperty> 
  
  
  <!-- 
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  //
  // Class egov:ProjectPhaseType
  //
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   --> 
  
   <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ProjectPhaseType -->

  <skos:Concept rdf:about="&egov;ProjectPhaseType">
    <rdfs:label xml:lang="en">Project phase type</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Typ fázy projektu</rdfs:label>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/201"/>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/fp_" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
  </skos:Concept>
    
  
  <!-- 
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  //
  // Class egov:FeasibilityStudy
  //
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   --> 
  
   <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/FeasibilityStudy -->

  <owl:Class rdf:about="&egov;FeasibilityStudy">
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="&adms;Asset"/>   
    <rdfs:label xml:lang="en">Feasibility study</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Štúdia uskutočniteľnosti</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="de">Machbarkeitsstudie</rdfs:label>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/227"/>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/su_" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
  </owl:Class>
  
  <adms:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/227">
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/227" />
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </adms:Identifier>
  
  <adms:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/su_">
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
    <skos:notation rdf:datatype="&xsd;string">su_</skos:notation>
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-code"/>
  </adms:Identifier> 
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/takesOverPrinciple -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&egov;takesOverPrinciple">
    <rdfs:label xml:lang="sk">preberá princíp</rdfs:label>
    <rdfs:description xml:lang="sk">Relácia štúdie uskutočniteľnosti na princíp.</rdfs:description>
    <rdfs:domain rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/FeasibilityStudy" />    
    <rdfs:range rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/Principle" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
  </owl:ObjectProperty>
  
  
  <!-- 
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  //
  // Class egov:Principle
  //
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   --> 
  
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/Principle -->

  <owl:Class rdf:about="&egov;Principle">
    <rdfs:label xml:lang="en">Principle</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Princíp</rdfs:label>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/224"/>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/princip_" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
  </owl:Class>
  
  <adms:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/224">
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/224" />
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </adms:Identifier>
  
  <adms:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/princip_">
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
    <skos:notation rdf:datatype="&xsd;string">princip_</skos:notation>
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-code"/>
  </adms:Identifier>  
  
  <!-- 
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  //
  // Class egov:KRIS
  //
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   --> 
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/KRIS -->

  <owl:Class rdf:about="&egov;KRIS">
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="&adms;Asset"/>   
    <rdfs:label xml:lang="sk">Koncepcia rozvoja informačného systému</rdfs:label>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/211"/>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/kris_" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
  </owl:Class>
  
  <adms:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/211">
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/211" />
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </adms:Identifier>
  
  <adms:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/kris_">
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
    <skos:notation rdf:datatype="&xsd;string">kris_</skos:notation>
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-code"/>
  </adms:Identifier> 
  

  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/KRISProtocol -->

  <owl:Class rdf:about="&egov;KRISProtocol">
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="&adms;Asset"/>   
    <rdfs:label xml:lang="sk">Protokol koncepcie rozvoja informačného systému</rdfs:label>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/212"/>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/kris_p_" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
  </owl:Class>
  
  <adms:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/212">
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/212" />
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </adms:Identifier>
  
  <adms:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/kris_p_">
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
    <skos:notation rdf:datatype="&xsd;string">kris_p_</skos:notation>
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-code"/>
  </adms:Identifier> 
  
  
   <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/developsProject -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&egov;developsProject">
    <rdfs:label xml:lang="sk">rozvíja projekt</rdfs:label>
    <rdfs:description xml:lang="sk">Relácia KRIS na projekt.</rdfs:description>
    <rdfs:domain rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/KRIS" />    
    <rdfs:range rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/Project" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
  </owl:ObjectProperty>  
  
   <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/determinesObjective -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&egov;determinesObjective">
    <rdfs:label xml:lang="sk">stanovuje cieľ</rdfs:label>
    <rdfs:description xml:lang="sk">Relácia KRIS na cieľ.</rdfs:description>
    <rdfs:domain rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/KRIS" />    
    <rdfs:range rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/Objective" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
  </owl:ObjectProperty>

   <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/refersToKRIS -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&egov;refersToKRIS">
    <rdfs:label xml:lang="sk">referuje KRIS</rdfs:label>
    <rdfs:description xml:lang="sk">Relácia KRIS protokolu na jeho KRIS.</rdfs:description>
    <rdfs:domain rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/KRISProtocol" />    
    <rdfs:range rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/KRIS" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
  </owl:ObjectProperty>
  
  <!-- 
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  //
  // Class egov:Objective
  //
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   --> 
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/Objective -->

  <owl:Class rdf:about="&egov;Objective">  
    <rdfs:label xml:lang="en">Objective</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Cieľ prioritnej osy</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
  </owl:Class>
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/PO7Objective -->

  <owl:Class rdf:about="&egov;PO7Objective">
    <rdfs:label xml:lang="en">PO7 Objective</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Cieľ prioritnej osy 7</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="&egov;Objective"/>    
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/52"/>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/p07objective_" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
  </owl:Class>
  
  <adms:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/52">
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/52" />
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </adms:Identifier>
  
  <adms:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/p07objective_">
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
    <skos:notation rdf:datatype="&xsd;string">p07objective_</skos:notation>
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-code"/>
  </adms:Identifier>
  
  <!-- 
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  //
  // Class egov:Process
  //
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   --> 
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/Proces -->

  <owl:Class rdf:about="&egov;Process">
    <rdfs:label xml:lang="en">Process</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Proces</rdfs:label>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/140"/>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/proces_" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
  </owl:Class>
  
  <adms:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/140">
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/140" />
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </adms:Identifier>
  
  <adms:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/proces_">
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
    <skos:notation rdf:datatype="&xsd;string">proces_</skos:notation>
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-code"/>
  </adms:Identifier>
  
  <!-- 
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  //
  // Class egov:EForm
  //
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   --> 
  
   <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/EForm -->

  <owl:Class rdf:about="&egov;EForm">
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="&cv;Evidence"/>
    <rdfs:label xml:lang="en">Electronic form</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Elektronický formulár</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="de">Elektronische Form</rdfs:label>  
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/31"/>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/eform_" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
  </owl:Class>
  
  <adms:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/31">
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/31" />
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </adms:Identifier>
  
  <adms:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/eform_">
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
    <skos:notation rdf:datatype="&xsd;string">eform_</skos:notation>
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-code"/>
  </adms:Identifier> 
  
  <!-- 
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  //
  // Class egov:RequiredAuthentificationLevel
  //
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   --> 
  
   <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/RequiredAuthentificationLevel -->

  <skos:Concept rdf:about="&egov;RequiredAuthentificationLevel">
    <rdfs:label xml:lang="en">Required Authentification Level</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Požadovaná úroveň autentifikácie</rdfs:label>   
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
  </skos:Concept>

  <!-- 
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  //
  // Class egov:ServicePhase
  //
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   --> 
  
   <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ServicePhase -->

  <owl:Class rdf:about="&egov;ServicePhase">
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="&dct;PeriodOfTime"/>    
    <rdfs:label xml:lang="en">Service Phase</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Fáza služby</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf>
      <owl:Restriction>
        <owl:onProperty rdf:resource="&dct;type"/>
        <owl:allValuesFrom rdf:resource="&cv;ServicePhaseType"/>
      </owl:Restriction>
    </rdfs:subClassOf>    
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
  </owl:Class>
  
  
  <!-- 
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  //
  // Class egov:ServicePhaseType
  //
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   --> 
  
   <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ServicePhaseType -->

  <skos:Concept rdf:about="&egov;ServicePhaseType">   
    <rdfs:label xml:lang="en">Service Phase Type</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Typ fázy služby</rdfs:label>    
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
  </skos:Concept>
  
  
  
  <!-- 
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  //
  // Class egov:Situation
  //
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   --> 
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/Situation -->

  <owl:Class rdf:about="&egov;Situation">
    <rdfs:label xml:lang="en">Situation</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Situácia</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf>
      <owl:Restriction>
        <owl:onProperty rdf:resource="&dct;type"/>
        <owl:allValuesFrom rdf:resource="&cv;Event"/>
      </owl:Restriction>
    </rdfs:subClassOf>     
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
  </owl:Class>
  
    <!-- 
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  //
  // Class egov:OperationProgram
  //
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   --> 
  
   <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/OperationProgram -->

  <owl:Class rdf:about="&egov;OperationProgram">
    <rdfs:label xml:lang="en">Operation program</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Operačný program</rdfs:label>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/225"/>
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/prg_" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
  </owl:Class>
  
  <adms:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/225">
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/225" />
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </adms:Identifier>
  
  <adms:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-id/prg_">
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
    <skos:notation rdf:datatype="&xsd;string">prg_</skos:notation>
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-code"/>
  </adms:Identifier>
  
  <!-- 
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  //
  // Class egov:ReferenceData
  //
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   --> 
  
  
   <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ReferenceData -->

  <owl:Class rdf:about="&egov;ReferenceData">
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="&rdf;Statement"/>
    <rdfs:label xml:lang="en">Reference Data</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Referenčné údaje</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf>
      <owl:Restriction>
        <owl:onProperty rdf:resource="&dct;source"/>
        <owl:allValuesFrom rdf:resource="&egov;SourceRegister"/>
      </owl:Restriction>
    </rdfs:subClassOf>
    <rdfs:subClassOf>
      <owl:Restriction>
        <owl:onProperty rdf:resource="&egov;referenceRegister"/>
        <owl:allValuesFrom rdf:resource="&egov;ReferenceRegister"/>
      </owl:Restriction>
    </rdfs:subClassOf>         
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
  </owl:Class>
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/resource/referenceRegister -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&egov;referenceRegister">
    <rdfs:label xml:lang="en">reference register</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">referenčný register</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="de">Referenzregister</rdfs:label>  
    <rdfs:description xml:lang="sk">Relácia na referenčný register.</rdfs:description>
    <rdfs:domain rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ReferenceData" />    
    <rdfs:range rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/ReferenceRegister" />
    <adms:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/478" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/2018-03-29.owl"/>
  </owl:ObjectProperty>
      
  <adms:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/478">
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/478" />
    <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </adms:Identifier>
  
  
</rdf:RDF>

Unknown macro: {add-label}